Search result for

laud

(86 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laud-, *laud*, lau
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laud[N] เพลงสรรเสริญ
laud[VT] สรรเสริญ, See also: ยกย่อง, ชมเชย, Syn. praise, eulogize
lauded[ADJ] ที่ยกย่อง
laudable[ADJ] ที่สมควรยกย่อง, See also: ที่สมควรแก่การสรรเสริญ, Syn. praiseworthy, commendable
laudanum[N] สารละลายของฝิ่นผสมแอลกอฮอล์, See also: ยาฝิ่นผสมแอลกอฮอล์
laudation[N] การสรรเสริญ, See also: การสดุดี, การยกย่อง, ถ้อยคำสรรเสริญ, Syn. praise, commendation
laudative[ADJ] ที่แสดงการสรรเสริญ, Syn. laudatory
laudatory[ADJ] ที่แสดงการสรรเสริญ, Syn. laudative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laud(ลอด) {lauded,lauding,lauds} vt. สรรเสริญ,ชมเชย,สดุดี,ยกย่อง. n., See also: lauds n. ชั่วโมงแห่งการร้องเพลงสรรเสริญภาวนาในตอนเช้า (ศาสนาโรมันคาทอลิก) lauder n. ดูlaud laudator n. ดูlaud, Syn. praise
laudable(ลอ'ดะเบิล) adj. น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี., See also: laudability n. laudableness n. ดูlaudable, Syn. commendable
laudation(ลอเด'เชิน) n. การสรรเสริญ,การสดุดี,คำสรรเสริญ,คำสดุดี, Syn. praise
laudatory(ลอ'ดะทอรี) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบสรรเสริญ., See also: laudatorily adv., Syn. laudative, praising
laudryman(ลอน'ดรีเมิน,ลาน-) n. คนซักรีดที่เป็นชาย,คนเก็บและส่งเสื้อผ้าซักรีด, See also: laundrywoman n. ดูlaudryman pl. laudrymen
applaud(อะพลอด') vt.,vi. ปรบมือให้,ปรบมือ,สรรเสริญ, Syn. cheer,clap, acclaim)
belaud(บิลอด') {belauded,belauding,belauds} vt. ชมเชยอย่างสูง,ยกย่อง
claudicationn. ขาเป๋
cumlaude(คูม เลา'เด) ด้วยเกียรตินิยม
magna cum laude(มาก'นะ คูม ลอ'เด) เกียรตินิยม

English-Thai: Nontri Dictionary
laud(vt) ยกย่อง,สดุดี,ชมเชย,สรรเสริญ
laudable(adj) น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,น่าชมเชย
laudanum(n) ทิงเจอร์ฝิ่น
laudation(n) คำสรรเสริญ,คำยกย่อง,คำสดุดี,คำชมเชย
applaud(vt) ชมเชย,ปรบมือให้,สรรเสริญ
plaudit(n) การโห่ร้อง,การตบมือสรรเสริญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laudatory poetryกวีนิพนธ์สดุดี [TU Subject Heading]
Laudatory poetry, Thaiกวีนิพนธ์สดุดีไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I laud your efforts.ยินดีต้อนรับ The Kingdom of the Winds (2008)
You know she graduated cum laude at Yale.รู้ไหม เธอจบกฎหมายจากเยล \ เกียรตินิยมด้วย Drag Me to Hell (2009)
- Fort Lauderdale?- ที่ ฟอร์ต ลอเดอร์เดล เหรอ Up in the Air (2009)
We got 15 minutes to get to Fort Lauderdale.เรามีเวลา 15 นาที ที่จะไปถึงฟอร์ด ลอร์เดอดัล VS. (2009)
Driver's license in her car says Tarla Grant, from Fort Lauderdale.-จากใบขับขี่ในรถ เธอชื่อ ทอร์ล่า แกร้นท์ มาจาก พอทร์ เล่อเดอร์ดาล Blinded by the Light (2009)
Well, why would she drive down from Fort Lauderdale to jump off this abandoned warehouse?-งั้น ทำไมเธอถึงขับรถมาจากเล่อเดอร์ดาล เพื่อมาโดดที่โกดังร้าง? Blinded by the Light (2009)
That Seattle Grace has grown into one of the most renowned, lauded and sought-after surgical centers in the country.ที่ ซีแอตเติล เกรซ ได้เข้าไปสู่ความมีชื่อเสียง ถูกยกย่อง และ เป็นที่ต้องการ ในประเทศ Good Mourning (2009)
This is me in three years, graduating magna cum laudeนี่คือฉันในอีกสามปีข้างหน้า เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Fort Lauderdale PD.- ตำรวจฟอร์ท ลอเดอร์เดล - โทษทีนะ Dude, Where's My Groom? (2009)
Fort Lauderdale brought him in.ฟอร์ท ลอเดอร์เดล พาตัวเขามา Dude, Where's My Groom? (2009)
I graduated USC magna cum laude.เวลาที่พี่อยู่ในFamily ลืมอายุของพี่ไปเลย! Our Family Wedding (2010)
The vault had already been compromised and a new drug called Laudanol was stolen.ฐานลับถูกเจาะเข้าไปแล้ว และยาตัวใหม่ที่ชื่อ ลอดานอลถูกขโมย Chuck Versus the Tic Tac (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิตติ[N] praise, See also: laudation, exaltation, Syn. คำสรรเสริญ, คำเยินยอ, คำชมเชย, คำยกยอ, Ant. คำตำหนิ, คำด่าว่า, คำสาปแช่ง, Notes: (บาลี)
ชมเชย[V] praise, See also: laud, compliment, eulogize, extol, admire, applaud, Syn. สรรเสริญ, ยกย่อง, Example: วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากให้สังคมยอมรับและชมเชยความสามารถ, Thai definition: ยกย่อง, สรรเสริญ
ชม[V] praise, See also: laud, compliment, eulogize, extol, admire, applaud, Syn. สรรเสริญ, ยกย่อง, เยินยอ, ชมเชย, Ant. ด่า, ว่ากล่าว, ตำหนิ, ติเตียน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud   FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud   FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)
ชมชอบ[v.] (chomchøp) EN: applaud   
โห่ร้อง[v.] (hōrøng) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud   FR: acclamer ; pousser des vivats
การฟอกเงิน[n. exp.] (kān føk ngoen) EN: money laudering   FR: blanchiment d'argent [m]
ขี้เมา[n.] (khīmao = khīmāo) EN: drunkard ; toper ; sot ; wine bibber   FR: ivrogne [m, f] ; alcoolique [m, f] ; buveur [m] ; buveuse [f] ; poivrot [m] (fam.) ; poivrote [f] (fam.) ; soûlard [m] (fam.) ; soûlarde [f] (fam.) ; soûlaud [m] (fam.) ; soûlaude [f] (fam.) ; soûlot [m] (fam.) ; soûlote [f] (fam.) ; pochard [m] (fam.) ;
โคล้ด โมเนต์[n. prop.] (Khlōt Mōnē) EN: Claude Monet   FR: Claude Monet
น่าชื่นชม[adj.] (nācheūnchom) EN: praiseworthy ; admirable ; laudable ; commendable   FR: admirable
นกจาบฝน[n.] (nok jāp fon) EN: Alaudidae   
ปรบมือ[v. exp.] (propmeū) EN: applaud ; clap   FR: applaudir ; frapper des mains ; taper dans les mains

CMU English Pronouncing Dictionary
LAUD    L AO1 D
LAUDS    L AO1 D Z
LAUDE    L AO1 D
LAUDER    L AW1 D ER0
LAUDER    L AO1 D ER0
LAUDED    L AO1 D AH0 D
LAUDON    L AO1 D AH0 N
LAUDISE    L AO1 D AY2 Z
LAUDING    L AO1 D IH0 NG
LAUDANUM    L AO1 D AH0 N AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laud    (v) (l oo1 d)
lauds    (v) (l oo1 d z)
lauded    (v) (l oo1 d i d)
lauding    (v) (l oo1 d i ng)
laudable    (j) (l oo1 d @ b l)
laudably    (a) (l oo1 d @ b l ii)
laudanum    (n) (l oo1 d @ n @ m)
laudatory    (j) (l oo1 d @ t @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lobgesang {m} | Lobgesänge {pl}laud | lauds [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ
applaudir(vi) |j'applaudis, tu applaudis, il applaudit, nous applaudissons, vous applaudissez, ils applaudissent| ปรบมือ, See also: |ไวยากรณ์ ดูกิริยา finir|

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプロード[, apuro-do] (vs) to applaud [Add to Longdo]
リアルオーディオ[, riaruo-deio] (n) {comp} RealAudio [Add to Longdo]
異な;殊な[けな, kena] (adj-pn) (arch) exceptional; praiseworthy; laudable [Add to Longdo]
雲雀(P);告天子[ひばり(P);こくてんし(告天子);こうてんし(告天子), hibari (P); kokutenshi ( koku ten ko ); koutenshi ( koku ten ko )] (n) (1) skylark (Alauda arvensis); (2) (こうてんし only) Mongolian lark (Melanocorypha mongolica); (P) [Add to Longdo]
桜(P);櫻(oK)[さくら, sakura] (n) (1) cherry tree; cherry blossom; (2) decoy; fake buyer; shill; (3) hired applauder; (4) (col) (See 桜肉) horse meat; (P) [Add to Longdo]
賛する;讃する[さんする, sansuru] (vs-s) (1) to approve; to agree; to assent; to endorse; to support; to back; (2) to inscribe; (3) to praise; to laud [Add to Longdo]
似非事[えせごと, esegoto] (n) laughable affair; unlaudable affair; something unreliable [Add to Longdo]
殊勝[しゅしょう, shushou] (adj-na,n) admirable; laudable; (P) [Add to Longdo]
醇風美俗;淳風美俗[じゅんぷうびぞく, junpuubizoku] (n) good morals and manners; genial manners and laudable customs; pristine way of life [Add to Longdo]
賞する[しょうする, shousuru] (vs-s,vt) (1) to praise; to extol; to laud; (2) to appreciate; to admire [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リアルオーディオ[りあるおーでいお, riaruo-deio] RealAudio [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laud \Laud\, v. i. [imp. & p. p. {Lauded}; p. pr. & vb. n.
   {Lauding}.] [L. laudare, fr. laus, laudis, praise. Cf.
   {Allow}.]
   To praise in words alone, or with words and singing; to
   celebrate; to extol.
   [1913 Webster]
 
      With all the company of heaven, we laud and magnify thy
      glorious name.              --Book of
                          Common Prayer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laud \Laud\, n. [L. laus, laudis. See {Laud}, v. i.]
   [1913 Webster]
   1. High commendation; praise; honor; exaltation; glory. "Laud
    be to God." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       So do well and thou shalt have laud of the same.
                          --Tyndals.
    [1913 Webster]
 
   2. A part of divine worship, consisting chiefly of praise; --
    usually in the pl.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the Roman Catholic Church, the prayers used at
      daybreak, between those of matins and prime, are called
      lauds.
      [1913 Webster]
 
   3. Music or singing in honor of any one.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laud
   v 1: praise, glorify, or honor; "extol the virtues of one's
      children"; "glorify one's spouse's cooking" [syn: {laud},
      {extol}, {exalt}, {glorify}, {proclaim}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top