Search result for

latin

(112 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -latin-, *latin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Latin[ADJ] เกี่ยวกับภาษาละติน
Latin[N] ชาวโรมันโบราณ
Latin[N] ภาษาโรมันโบราณ, See also: ภาษาละติน
latinize[VT] แปลเป็นภาษาละติน
Latin America[N] ทวีปละตินอเมริกา, See also: ทวีปอเมริกากลาง
Latin America[N] ละตินอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
latin(แลท'ทิน) n.,adj. ภาษาลาติน,ชาวโรมโบราณ
latin alphabetn. พยัญชนะภาษาลาติน
latin american. ทวีปอเมริกากลางหรือลาตินอเมริกาเป็นบริเวณที่ใช้ภาษาRomance (ดู) ., See also: Latin-American n.,adj Latin American n.
calculatingadj. สามารถคำนวณได้,ฉลาด,หลักแหลม,วางแผนไว้อย่างเห็นแก่ตัว, Syn. shrewd
gelatin(เจล'ละทิน) n. โปรตีนวุ้นที่ได้จากการเคี่ยวหนังหรือกระดูกสัตว์., Syn. gelatine
palatine(แพล'ทะไทน์) adj. เกี่ยวกับเพดานปาก,ใกล้ที่หรือในเพดานปาก,เกี่ยวกับอภิสิทธิ์แห่งราชสำนัก
plating(เพล'ทิง) n. การชุบทอง,เงินหรือโลหะอื่น ๆ ,ชั้นนอกของแผ่นโลหะ,เทคนิคการชุบ
platinum(แพลท'ทะนัม) n. ธาตุทองคำขาว
thyroid stimulating hormothyroid stimulating hormone เป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของต่อมธัยรอยด์และกระตุ้นให้ต่อมธัยรอยด์ทำงานโดยสร้างฮอร์โมนธัยรอกซินออกมา ทำให้ metabolic rate เพิ่มขึ้น หัวใจเต้นเร็วขึ้น และ glycogen ที่ตับจะถูกเปลี่ยนเป็น glucose มากขึ้น
vacillating(แวส'ซะเลทิง) adj. ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง, หวั่นไหว,รวนเร,แกว่งไปมา., See also: vacillator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
Latin(adj) เกี่ยวกับภาษาลาติน
Latin(n) ภาษาลาติน,ชาวลาติน
gelatin(n) วุ้นแผ่น,กาว
platinum(n) ทองคำขาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Latin squareจัตุรัสละติน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Latin Americaลาตินอเมริกา [TU Subject Heading]
Latin Binomialภาษาลาตินเป็นสองคำ [การแพทย์]
Latin languageภาษาลาติน [TU Subject Heading]
Latin-Square Designการทดลองแบบลาติน-สแควร์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Latino (n) ชนชาติเชื่อสายสเปน รวมถึง ชาวแมกซิกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's latin for "the quiz." we will begin with mr. Applebaum.คือคำว่า "the quiz" ในภาษาลาตินล่ะ/ เราจะเริ่มที่ คุณ Applebaum New Haven Can Wait (2008)
Latin. Roughly translated:ภาษาละติน แปลคร่าว ๆ ได้ว่า The Bank Job (2008)
- You actually know Latin?- คุณรู้ภาษาละตินจริง ๆ หรือ The Bank Job (2008)
It's an extinct Latin American language. Pre-Columbian syllabic base.ภาษาลาตินอเมริกาโบราณ อักษรโคลัมเบียดั้งเดิม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The rest is in Latin.สุดท้าย ภาษา ลาตินน่ะ Superhero Movie (2008)
The suspect might he be of the Latino persuasion?...น่าจะเป็นคนลาตินใช่ไหม Pilot (2008)
- Latin.- ละติน The Reader (2008)
Say something in Latin.พูดให้ฟังสักหน่อยสิ The Reader (2008)
Dead as Latin.ตายแหง๋แก๋ Greatness Achieved (2008)
It wasn't Latinมันไม่ใช่ลาติน. The Fourth Kind (2009)
That's latin for "providence"--or fate--ภาษาละติน ของคำว่า "ศีลธรรม".. Omnivore (2009)
I am the wife of fairview's latino businessman of the year. - Hey!ฉันคือภรรยานักธุรกิจลาติน ของ fairview แห่งปีนะจ๊ะ Bargaining (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
latinA lot of English words are derived from Latin.
latinA saint's maid quotes Latin. [Proverb]
latinBut, then again, Latin was already a "dead language" by that time.
latinFew students can read Latin.
latinFork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.
latinFrench has developed from Latin.
latinHe is absorbed in the study of Latin.
latinI do not support the theory that one has to study Latin in order to understand English better.
latinI hear Latin music is taking the music industry by storm this year.
latinLatin is a dead language.
latinLatin is a highly inflected language.
latinMany English words are derived from Latin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละติน[N] Latin, Syn. ภาษาละติน, ลาติน, Thai definition: ภาษาที่ใช้ในกรุงโรมและอาณาจักรโรมันโบราณ
ละตินอเมริกา[N] Latin America, Example: คิวบาเป็นเพียงประเทศเล็กๆ ในละตินอเมริกา, Thai definition: อเมริกากลางและอเมริกาใต้ทั้งหมด
ภาษาละติน[N] Latin, Example: ฝิ่นได้มาจากยางผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อตามภาษาละตินว่า ปะปาเวอซัมนิฟีรัม, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรโรมัน[n. exp.] (aksøn rōman) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet   FR: alphabet roman [m]
ชื่อวิทยาศาสตร์[n. exp.] (cheū witthayāsāt) EN: scientific name   FR: nom scientifique [m] ; nom latin [m]
ชุบทองขาว[n. exp.] (chup thøng khāo) FR: platiner
การชุบทองขาว[n. exp.] (kān chup thøng khāo) FR: platinage [m]
ไข้ดำแดง[n.] (khai dam daēng) EN: scarlet fever   FR: scarlatine [f]
เครื่องคิดเลข[n.] (khreūang khitlēk) EN: calculator ; calculating machine   FR: calculateur [m] ; calculatrice [f] ; calculette [f] ; machine à calculer [f]
กระดูกเพดาน[n.] (kradūk phēdān) EN: palatine bones   FR: os du palais [m]
โลเล[adj.] (lōlē) EN: indecisive ; uncertain ; changeable ; vacillating ; fickle ; hesitant   FR: lunatique ; changeant ; indécis ; inconstant ; versatile ; capricieux
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ[adj.] (lum-lum døn-døn) EN: undulating ; inconsistent ; uneven   
มาน[n.] (mān) EN: measurement ; measuring ; calculating ; counting   

CMU English Pronouncing Dictionary
LATIN    L AE1 T AH0 N
LATINA    L AA0 T IY1 N AH0
LATINA    L AH0 T IY1 N AH0
LATINI    L AA0 T IY1 N IY0
LATINO    L AA0 T IY1 N OW0
LATINO    L AH0 T IY1 N OW0
LATINS    L AE1 T AH0 N Z
LATINOS    L AA0 T IY1 N OW0 S
LATINATE    L AE1 T AH0 N EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Latin    (n) (l a1 t i n)
Latins    (n) (l a1 t i n z)
Latinist    (n) (l a1 t i n i s t)
Latinize    (v) (l a1 t i n ai z)
Latinists    (n) (l a1 t i n i s t s)
Latinized    (v) (l a1 t i n ai z d)
Latinizes    (v) (l a1 t i n ai z i z)
Latinizing    (v) (l a1 t i n ai z i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gelatine(n) |die, nur Sg.| เจลาติน, ผงที่ใช้ทำให้เกิดเจล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lateinamerika {n}Latin America [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FSH[エフエスエッチ, efuesuecchi] (n) (See 卵胞刺激ホルモン) follicle-stimulating hormone; FSH [Add to Longdo]
お水[おみず, omizu] (n) (1) (a cup of) water; (adj-na) (2) racy; titillating; sexy; suggestive [Add to Longdo]
がっちり[, gacchiri] (adv,n,vs) solidly built; tightly; shrewd; calculating; (P) [Add to Longdo]
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
ちゃっかり[, chakkari] (adv,n,vs) shrewd; calculating; nervy; cheeky [Add to Longdo]
のたりのたり[, notarinotari] (exp) undulating; rolling slowly; gently swelling [Add to Longdo]
アイシングラス[, aishingurasu] (n) fish gelatin; isinglass [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アルキル化剤[アルキルかざい, arukiru kazai] (n) alkylating agent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉丁[lā dīng, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ, ] Latin; (in former times) to press-gang; to kidnap and force people into service [Add to Longdo]
拉丁字母[Lā dīng zì mǔ, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄗˋ ㄇㄨˇ, ] Latin alphabet [Add to Longdo]
拉丁文[lā dīng wén, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄨㄣˊ, ] latin letters; latin literature [Add to Longdo]
拉丁方块[lā dīng fāng kuài, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄈㄤ ㄎㄨㄞˋ, / ] Latin square (math. puzzle) [Add to Longdo]
拉丁美洲[Lā dīng Měi zhōu, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄇㄟˇ ㄓㄡ, ] Latin America [Add to Longdo]
拉丁舞[lā dīng wǔ, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ˇ, ] Latin American dancing [Add to Longdo]
拉丁语[Lā dīng yǔ, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄩˇ, / ] Latin (language) [Add to Longdo]
拉美[Lā Měi, ㄌㄚ ㄇㄟˇ, ] Latin America [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
検収[けんしゅう, kenshuu] collating [Add to Longdo]
固有の大小順序[こゆうのだいしょうじゅんじょ, koyuunodaishoujunjo] native collating sequence [Add to Longdo]
照合順序[しょうごうじゅんじょ, shougoujunjo] collating sequence [Add to Longdo]
照合順番[しょうごうじゅんばん, shougoujunban] collating sequence [Add to Longdo]
大小順序[だいしょうじゅんじょ, daishoujunjo] collating sequence [Add to Longdo]
文字の大小順序[もじのだいしょうじゅんじょ, mojinodaishoujunjo] collating sequence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Latin \Lat"in\, a. [F., fr. L. Latinus belonging to Latium,
   Latin, fr. Latium a country of Italy, in which Rome was
   situated. Cf. {Ladin}, Lateen sail, under {Lateen}.]
   1. Of or pertaining to Latium, or to the Latins, a people of
    Latium; Roman; as, the Latin language.
    [1913 Webster]
 
   2. Of, pertaining to, or composed in, the language used by
    the Romans or Latins; as, a Latin grammar; a Latin
    composition or idiom.
    [1913 Webster]
 
   {Latin Church} (Eccl. Hist.), the Western or Roman Catholic
    Church, as distinct from the Greek or Eastern Church.
 
   {Latin cross}. See Illust. 1 of {Cross}.
 
   {Latin races}, a designation sometimes loosely given to
    certain nations, esp. the French, Spanish, and Italians,
    who speak languages principally derived from Latin.
 
   {Latin Union}, an association of states, originally
    comprising France, Belgium, Switzerland, and Italy, which,
    in 1865, entered into a monetary agreement, providing for
    an identity in the weight and fineness of the gold and
    silver coins of those countries, and for the amounts of
    each kind of coinage by each. Greece, Servia, Roumania,
    and Spain subsequently joined the Union.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Latin \Lat"in\, n.
   1. A native or inhabitant of Latium; a Roman.
    [1913 Webster]
 
   2. The language of the ancient Romans.
    [1913 Webster]
 
   3. An exercise in schools, consisting in turning English into
    Latin. [Obs.] --Ascham.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eccl.) A member of the Roman Catholic Church.
    [1913 Webster]
 
   {Dog Latin}, barbarous Latin; a jargon in imitation of Latin;
    as, the log Latin of schoolboys.
 
   {Late Latin}, {Low Latin}, terms used indifferently to
    designate the latest stages of the Latin language; low
    Latin (and, perhaps, late Latin also), including the
    barbarous coinages from the French, German, and other
    languages into a Latin form made after the Latin had
    become a dead language for the people.
 
   {Law Latin}, that kind of late, or low, Latin, used in
    statutes and legal instruments; -- often barbarous.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Latin \Lat"in\, v. t.
   To write or speak in Latin; to turn or render into Latin.
   [Obs.] --Fuller.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Latin
   adj 1: of or relating to the ancient Latins or the Latin
       language; "Latin verb conjugations"
   2: relating to people or countries speaking Romance languages;
     "Latin America"
   3: relating to languages derived from Latin; "Romance languages"
     [syn: {Romance}, {Latin}]
   4: of or relating to the ancient region of Latium; "Latin towns"
   n 1: any dialect of the language of ancient Rome
   2: an inhabitant of ancient Latium
   3: a person who is a member of those peoples whose languages
     derived from Latin

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 latin [latɛ̃]
   Latin
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 latin
 
 1. Latin, Latince
 2. eski Roma'ya ait
 3. Katolik kilisesine ait
 4. Latince
 5. Latin edebiyatı
 6. eski Romalı kimse
 7. Katolik kilisesine mensup kimse. Latin America İspanyolca ve Portekizce konuşulan Amerikan memleketleri. Latinist Latin dili âlimi.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top