Search result for

lastern

(57 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lastern-, *lastern*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lastern มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lastern*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They have money tucked away as well!Die könnten mit ihrem Geld den Marktplatz pflasternGénius v hladomorne (1983)
They're saving it for fur coats.Die können mit ihrem Geld den Markt pflasternPulnocní kolotoc (1983)
I don't see anybody around here with scratches or Band-Aids. Hmm.Ich sehe hier niemanden mit Schrammen oder PflasternSteele in the News (1983)
What happened to the trucks?Was ist mit den Lastern passiert? Pure-Dee Poison (1984)
You'd like me to have a 40-truck convoy so everybody within 80 miles would know it was coming out?Wollen Sie, dass ich Savior mit 40 Lastern abtransportiere, damit jeder im Umkreis von 130 km weiß, was hier transportiert wird? Savior (1984)
"Whoa" yourself, Jack! Maybe you're not familiar with Mr. Noogman's style.Als ich klein war, spielten die anderen Kinder immer mit den schönen Corgi-LasternMade for Each Other (1985)
Between the trucks!Zwischen den LasternKnight Flight to Freedom (1986)
What could these things have to do with rubber dolls and trucks?Was haben die mit Gummipuppen und Spielzeuglastern zu tun? Santa's Got a Brand New Bag (1986)
This is a child of the jungle, an animal with a human voice.Dies ist ein Kind des Dschungels. Mit mehr Lastern als Tiere. The Mission (1986)
At my age, if it weren't for these little vices you wouldn't survive the job.In meinem Alter stellst du fest, dass man diesen Job nur mit Lastern erträgt. Law of Desire (1987)
Shouting filthy oaths, they stabbed her with their daggers as they drove her to the flames, the murderers!Denn unter abscheulichem Lastern schlugen die Schergen auf sie ein und trieben sie yum Scheiterhaufen! Il trovatore (1988)
Go get those flag stones at the garden centre and put them along the walk.Die Steinplatten im Gartencenter kaufen und den Weg damit pflasternThe 'Burbs (1989)
We have complaints of offensive smells from two vans on the restaurant premises.Uns liegen Beschwerden vor wegen übler Gerüche aus zwei LasternThe Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
Like in a truck?In LasternCity Slickers (1991)
- I'm just looking for Band-Aids.- Ich suche nur nach PflasternFrankie and Johnny (1991)
Gard, they will come here with trucks... filled with wire and men with guns.Sie werden mit Lastern kommen, alles absperren, es wird wie ein militärisches Testgelände aussehen. The Tommyknockers (1993)
Tender lumplings everywhere Life's no fun without a good scareLeichen pflastern unsern Weg Schrecken ist hier Privileg The Nightmare Before Christmas (1993)
What about one of those little round Band-Aids, Al?Wie wär's mit diesen kleinen, runden Pflastern, Al? Go for the Old (1993)
Your face on trucks all over the city.Ihr Gesicht überall auf den LasternI Love Trouble (1994)
That's what old trucks do, they wobble.Das ist eben so bei alten LasternNobody's Fool (1994)
About that little trouble you had with your trucks down there... at the Hobbs River precinct. It's all taken care of.Wegen des Ärgers, den Sie mit Ihren Lastern hatten, in der Hobbs River Zone, das hat sich bereits erledigt. Fly Hard (1994)
- They're headed north in dump trucks.Die fahren mit Kipplastern Richtung Norden! Die Hard: With a Vengeance (1995)
- You go with the trucks!- Ihr folgt den LasternDie Hard: With a Vengeance (1995)
You laying these slight sullies on my son as 'twere a thing a little soiled i' th' working mark you, your party in converse, him you would sound having ever seen in the prenominate crimes the youth you breathe of guilty be assured he closes with you in this consequence:Ihr werft so kleine Makel auf meinen Sohn, als wär er ein wenig missgeraten. Merkt wohl, wenn der Mitunterredner, den Ihr aushorcht, in vorbenannten Lastern jemals schuldig den jungen Mann gesehen, so seid gewiss, dass selbiger folgender Gestalt Euch beitritt: Hamlet (1996)
After my bunion pads.Nach meinen Fußballen-PflasternShopping Around (1996)
Oh, it is kind of you to indulge your elders in their vices,Nett, dass Sie Nachsicht üben mit den Lastern der Älteren. Gods and Monsters (1998)
Prax here still refuses to try it, but then, he's a man of few pleasures.Prax weigert sich immer noch, ihn zu probieren. Aber er ist auch ein Mann mit wenigen LasternCounterpoint (1998)
- It wasn't from the patch, man.- Das lag nicht an den Pflastern, Mann. Traffic (2000)
The Most High tell us not to speak of wicked things.Der Allmächtige verbietet uns, von solchen Lastern zu reden. C.R.E.A.M. (2000)
She touched me! As for the twisted Tinkerbell... with the band-aids, her name was Pixel.Die durchgeknallte Fee mit den Pflasternwar Pixel. Happy Campers (2001)
But facts, Hastings, facts, those are the cobbles that make up the road along which we travel.Fakten, Hastings. Fakten. Sie pflastern uns den Weg, den wir gehen. Murder in Mesopotamia (2001)
Bashir said he told your man that this month payment could be late because we had problems with the trucks.Bashir sagte, die Zahlung würde sich etwas verzögern, weil wir Probleme mit den Lastern hatten. Employee of the Month (2001)
What's going on with the sewing kit and the Band-Aids?Was machst du mit dem Nähzeug und den PflasternSecretary (2002)
Useful and socially acceptable vices soon become virtues.Aus nützlichen Lastern werden schnell Tugenden. Secret Things (2002)
You know how I hate to toot my own horn, but now his hands are just covered in all these tiny little bandages. Like a quilt.Ich will ja nicht angeben, aber seine Hände sind jetzt mit lauter kleinen Pflastern übersät. Entropy (2002)
Bodies, blood and pain follow you wherever you go.Blut und Leichen pflastern deinen Weg. A Witch's Tail: Part 1 (2002)
What are you moving in the middle of the night in unmarked trucks?Was transportierst du mitten in der Nacht in nicht gekennzeichneten LasternWitness (2003)
I swear if I had a coin for every time you were late, I could pave this country in gold.Bekäme ich für jede Verspätung Geld, könnte ich alles mit Gold pflasternGeorge and the Dragon (2004)
I could pave this entire country with gold.Ich könnte das ganze Land mit Gold pflasternGeorge and the Dragon (2004)
I'm not gonna help you Barbie Band-Aid our window.Nicht dabei, unser Fenster mit Barbie-Pflastern zuzukleistern. Nag Hammadi Is Where They Found the Gnostic Gospel (2004)
Trucks are always scraping it when they're loaded down.Das passiert bei vollbeladenen LasternMr. Monk and the Employee of the Month (2004)
The way I heard it, D.C. Police found you naked laying in Lincoln's crotch covered in nicotine patches with a sign across your chestAls die Polizei dich fand, warst du nackt, in Lincolns Schoß, voll mit Nikotinpflastern, - und mit einem Schild, auf dem stand... Thank You for Smoking (2005)
but clearly, you don't have the slightest idea about the power of a loving relationship.Anscheinend sind Sie ein Meister im Umgang mit allen Lastern, aber Sie haben keine Ahnung, was eine liebevolle Beziehung bewirken kann. It Wasn't Meant to Happen (2006)
As we commemorate the birth of Jesus I find myself contemplating the vices I've been guilty of.Während wir in dieser Zeit der Geburt Jesu gedenken, beschäftige ich mich mit all meinen LasternCity of Mercy (2006)
A bunch of us are ditching first period to plaster the school with these.Ein paar von uns schwänzen die erste Stunde, um die Schule mit denen zuzupflasternFree to Be You and Me (2007)
He let you do anything except check that arm. He wallpapered himself with nicotine patches.Er ließ Sie alles machen, abgesehen davon den linken Arm zu kontrollieren weil er sich selbst mit Nikotinpflastern tapeziert hat. Games (2007)
Next time, it'll be your pretty little brains all over the pavement.Nächstes Mal, wird dein hübsches kleines Gehirn den Bürgersteig pflasternSweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
My 5-year-old boy, when I got home, had a box of Band-Aids and he was trying to put his mama's mouth back on.Als ich nach Hause kam, hielt mein Fünfjähriger 'ne Packung mit Pflastern in der Hand. Er wollte seiner Mutter den Mund wieder ankleben, verstehen Sie? The Kingdom (2007)
And yet they plaster our faces on the news, and tell you to be afraid.Und jetzt pflastern sie unsere Gesichter in den Nachrichten und sagen Ihnen das wir gefährlich sind. The Message (2007)
I've been undercover on this case for months but now you've been plastering Sarah Mason's picture all over town...Ich ermittle seit Monaten verdeckt,... aber nun pflastern Sie die gesamte Stadt mit Sarah Masons Foto zu. Jennings & Rall (2008)

German-Thai: Longdo Dictionary
lästern(vi) |lästerte, hat gelästert| นินทา เช่น über jemanden lästern = นินทาเกี่ยวใครบางคน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kopfsteinpflasterstraße {f} | eine Gasse mit Kopfsteinpflasterncobbled street | a cobbled street [Add to Longdo]
pflastern; befestigen | pflasternd | gepflastert | pflastert | pflasterteto pave | paving | paved | paves | paved [Add to Longdo]
pflasternto cobble [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほ, ho] GESCHAEFT, LADEN, DAS PFLASTERN, PFLASTERUNG [Add to Longdo]
舗装[ほそう, hosou] (Strasse) pflastern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top