Search result for

lars

(38 entries)
(1.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lars-, *lars*, lar
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scholarship(สคอล'เลอะชิพ) n. ความเป็นผู้คงแก่เรียน,ความเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการ,ทุนการศึกษา,ความรู้., Syn. erudition,learning,education,enlightment

English-Thai: Nontri Dictionary
binoculars(n) กล้องส่องทางไกล,กล้องสนาม
scholarship(n) ทุนเล่าเรียน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
would you get me Sheriff Larsen?ช่วยส่งนายอำเภอลาเซนมาได้ไหม Changeling (2008)
NURSE 2: And who is that? Is that Baker's file or Larson?แล้วนั่นแฟ้มใคร ของเบเกอรื หรือว่า ลาร์สัน Changeling (2008)
I'd find out now before you show up at her place... and, well, she's in bed with Lars from Norway.ฉันจะตัดสินใจค้นหาคำตอบตั้งแต่วันนี้ ดีกว่าที่วันนึงพี่ปรากฎตัวที่บ้านเธอ แล้วเอ่อ... เธอกำลังมีอะไรกับ หนุ่มผมบลอนด์อยู่บนเตียง 500 Days of Summer (2009)
Who's Lars from Norway?ไอ้หนุ่มผมบลอนด์นี่มันใคร? 500 Days of Summer (2009)
Cody, get out of the Larsons' pool.โคดี้ ออกมาจากสระ ลาร์สันได้แล้ว Living the Dream (2009)
LARSEN: Let me know if he's in there.บอกให้ผมรู้ ถ้าเขาไปถึงที่นั่น Momentum Deferred (2009)
hi, this is jerry larsen again from human resources at hartswell medical center.สวัสดี ผมเจอร์รี่ ลาเซน อีกหนหนึ่ง จากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ศูนยการแพทย์ฮาร์ทเวลล์ Earthling (2009)
Larson.ลาร์สัน Devil (2010)
This is Larson.นี่ลาร์สันพูด Devil (2010)
We know the security temp is Benjamin Larson and we know McCormick.เรารู้ว่า รปภ.ชั่วคราว ชื่อ เบนจามิน ลาร์สัน และพวกเรารู้จัก แมคคอรมิก Devil (2010)
Jenny larson.เจนนี่ ลาร์สัน The Uncanny Valley (2010)
My tests will be jenny larson, abigail moore,การทดลองของผมจะมี เจนนี่ ลาร์สัน อบิเกล มัวร์ The Uncanny Valley (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จตุสดมภ์[n.] (jatusadom) EN: the four pillars of state in the ancient government   
ขนคลุมไหล่[n. exp.] (khon khlum lai) EN: scapulars   
กล้อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : cameras ; binoculars ; telescopes ; microscopes]   FR: [classificateur : appareils photographiques ; jumelles ; télescopes ; microscopes]
แลกเงินดอลลาร์เป็นเงินบาท[v. exp.] (laēk ngoen dønlā pen ngoen bāt) EN: change dollars for Thai baht   FR: changer des dollars en bahts
ระเบียบการ[n.] (rabīepkān) EN: regulation ; order of procedure ; procedure ; particulars   FR: règlement [m]
ทุนการศึกษา[n. exp.] (thun kān seuksā) EN: scholarship ; education fund   FR: bourse d'études [f]
วิชา[n.] (wichā) EN: knowledge ; learning ; scholarship ; erudition ; science   FR: connaissance [f] ; savoir [m] ; science [f] ; érudition [f] ; bagage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LARS    L AA1 R Z
LARSH    L AA1 R SH
LARSEN    L AA1 R S AH0 N
LARSON    L AA1 R S AH0 N
LARSSON    L AA1 R S AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
ウラマー[, urama-] (n) ulama (body of authoritative Muslim scholars) (ara [Add to Longdo]
クロロジフェニルアルシン[, kurorojifeniruarushin] (n) chlorodiphenylarsine [Add to Longdo]
スカラシップ(P);スカラーシップ[, sukarashippu (P); sukara-shippu] (n) scholarship; (P) [Add to Longdo]
テンプル騎士団[テンプルきしだん, tenpuru kishidan] (n) Knights Templar; Knights Templars [Add to Longdo]
ドル建て[ドルだて, doru date] (n) dollar basis; quotation in dollars [Add to Longdo]
バックス[, bakkusu] (n) (1) backs; (2) VAX; (3) dollars (from bucks); (P) [Add to Longdo]
ヤナギ科;柳科[ヤナギか(ヤナギ科);やなぎか(柳科), yanagi ka ( yanagi ka ); yanagika ( yanagi ka )] (n) (See 柳・やなぎ・1) Salicaceae (plant family containing willows, poplars, aspens, etc.) [Add to Longdo]
委細[いさい, isai] (n) details; particulars [Add to Longdo]
委託生[いたくせい, itakusei] (n) scholarship student sent by government office or business [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lar \Lar\ (l[aum]r), n.; pl. {Lares}, sometimes {Lars}. [L.]
   (Rom. Myth.)
   A tutelary deity; a deceased ancestor regarded as a protector
   of the family. The domestic Lares were the tutelar deities of
   a house; household gods. Hence, (Fig.): Hearth or dwelling
   house.
   [1913 Webster]
 
      Nor will she her dear Lar forget,
      Victorious by his benefit.        --Lovelace.
   [1913 Webster]
 
      The Lars and Lemures moan with midnight plaint.
                          --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Looking backward in vain toward their Lares and lands.
                          --Longfellow.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top