Search result for

lakens

(57 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lakens-, *lakens*, laken
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lakens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lakens*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I went and visited my Aunt Betty Blakenship's yesterday.เมื่อวานฉันไปบ้านป้าเบ็ตตี้ เบลเกนชิป Episode #1.1 (2012)
10 points to Blakendore.เบลคเกนดอร์ได้ไป 10 คะแนน The Pact (2012)
Interlaken, grandfather's compound.Interlaken สารประกอบของคุณปู่ Son of Batman (2014)
RAF BASE LAKENHEALTH (Air Base) Suffolk , ENGLAND."ฐานราฟ เลเคนฮีธ ซัฟโฟล์ค" Criminal (2016)
I see what's happening next door and down the block, belly hanging down, five kids, cockroaches in the cupboard.Ich weiß, was beim Nachbarn und um die Ecke los ist, der Bauch hängt, fünf Kids, Kakerlaken im Küchenschrank. The Warriors (1979)
My sheets!Mein LakenSolo Sunny (1980)
Your favorite sheets.Meine LieblingslakenBad Timing (1980)
What are you doing wrapped up in that Arab bed sheet?Wieso tragen Sie so ein AraberlakenThe Big Red One (1980)
By the way, what were you doing in that Arab bed sheet?Was haben Sie eigentlich in dem Araberlaken gemacht? The Big Red One (1980)
If you want to go back to wool blankets and dirty sheets, it's all right with me.Wenn du zurück zu Wolldecken und dreckigen Laken willst, ist OK. Bronco Billy (1980)
The sheet isn't straight.Das Laken ist nicht glatt. La Cage aux Folles II (1980)
Boy, we're shittin' in top cotton now. Goddamn!Ob die auch Kakerlaken unter der Scheuerleiste haben? Cheech and Chong's Next Movie (1980)
Clean sheets five bucks extra, five bucks deposit on the sheets.Saubere Laken kosten 5 Dollar extra. Und 5 Dollar Pfand für die LakenThe Exterminator (1980)
You want the sheets?- Wollt ihr die LakenThe Exterminator (1980)
You want the sheets?Hey! Ob ihr die Laken wollt! The Exterminator (1980)
You gotta respect cockroaches.Man muss Kakerlaken respektieren. Fame (1980)
Black people, white people, Chicanos, Puerto Ricans, cockroaches.Schwarze, Weiße, Chicanos, Puerto-Ricaner, KakerlakenFame (1980)
Rats, cockroaches, and, you know, little bugs.Ratten, Kakerlaken und auch kleine Käfer. Fame (1980)
You know what cockroaches are?Ihr wisst, was Kakerlaken sind? Fame (1980)
You take a sheet and tie it into a bundle.Du machst aus einem Laken ein Bündel Loulou (1980)
I spent two years with cockroaches who committed suicide.Ich verbrachte zwei Jahre mit Kakerlaken... die sich umbrachten! Seems Like Old Times (1980)
- Do you have cockroaches in Tokyo?- Gibt es Kakerlaken in Tokyo? Downtown 81 (1981)
You were still asleep in the living room when I brought the linens down.Du hast noch im Wohnzimmer geschlafen, als ich die Laken rausbrachte. The Whirlwind (1981)
The squirrels have taken over upstairs?Gibt's hier KakerlakenRasputin (1981)
I need someone to take care of me someone to rub my tired muscles, smooth out my sheets.... michmassiertund mein Laken glatt zieht. Body Heat (1981)
What's under the sheet?Was ist unter dem LakenHistory of the World: Part I (1981)
- Sheet? - Sheet!LakenHistory of the World: Part I (1981)
Sheet? Oh! Oh, the sheet.Ja, LakenHistory of the World: Part I (1981)
They're worse than cockroaches.Schlimmer als KakerlakenThe Howling (1981)
Ma changed husbands faster than she changed bedsheets.Ma wechselte Ehemänner öfter als BettlakenMommie Dearest (1981)
Hey listen, get some nice clean sheets and a hot shower, and after that we'll hop into a restaurant, and get some nice chow.Da gibt es schöne, saubere Laken, eine heiße Dusche... Danach gehen wir in ein Restaurant zum Essen fassen. Road Games (1981)
All my life I've washed the sheets in the river, prepared the fridge...Mein Leben lang schrubbte ich Laken im Fluss und kochte! The Cabbage Soup (1981)
Pretty much got that roach problem licked.Ich hab das Kakerlaken-Problem einigermaßen unter Kontrolle. Stripes (1981)
I'll need some fresh sheets, gauze, and all the Vaseline you have.Ich brauche frische Laken, Verbände, und alle verfügbare Vaseline. Airplane II: The Sequel (1982)
Thomas... why is Mr. Neville interested in my sheets?Thomas, warum interessiert sich Mr. Neville für meine BettlakenThe Draughtsman's Contract (1982)
We can't ask Cathy to trick-or-treat in the same sheet she wore last year.Cathy kann ihre Halloween-Runde nicht wieder im Laken von letztem Jahr drehen. E.T. the Extra-Terrestrial (1982)
We tied sheets together and tried to climb down from the window to the narrow tongue of land surrounded by swirling water.Wir knüpften Bettlaken aneinander, um vom Fenster aus auf die schmale Uferböschung zu kommen, die sich am Haus entlang zieht. Fanny and Alexander (1982)
These cockroaches will invade our turf once too often.Diese Kakerlaken sind in unser Gebiet eingedrungen. Grease 2 (1982)
Old woman will put some sheets on the bed, if you want it.Die Alte legt ein Laken aufs Bett, wenn Sie wollen. Honkytonk Man (1982)
- Watch the sheets, man.- Pass auf das Laken auf, Mann. An Officer and a Gentleman (1982)
I can't stand cockroaches!Ich ertrage Kakerlaken nicht! Victor Victoria (1982)
You hate cockroaches as much as I do.Sie hassen Kakerlaken genau so wie ich. Victor Victoria (1982)
The rest of the prisoners were eating cockroaches and grass... while you're in the General's headquarters eating smoked almonds... and having your nails buffed.Der Rest der Gefangenen fraß Kakerlaken und Gras, während du im Hauptquartier des Generals Mandeln gemampft und Maniküre genossen hast. Recipe for Heavy Bread (1983)
If I catch you wearing a sheet around your neck... or talking to your socks... I'm gonna split your personality permanently!Erwische ich dich mit einem Laken um den Hals oder mit Socken redend, dann trenne ich dich endgültig von deiner 2. Persönlichkeit. The Taxicab Wars (1983)
Fool's cutting out sheets.Der Blödmann schnipselt Laken zurecht. The Taxicab Wars (1983)
I have this strange feeling... Murdock is out there somewhere, cutting up sheets, talking to his socks.Ich habe das seltsame Gefühl, dass Murdock irgendwo da draußen Laken zerschneidet und mit Socken spricht. The Taxicab Wars (1983)
This is my big chance, so if you screw it up for me, I'll put cockroaches in your hamburgers, you got it?Dies ist meine große Chance, und wenn ihr sie mir vermasselt, steck ich euch Kakerlaken in die Hamburger, klar? Flashdance (1983)
No roaches, I promise.Keine Kakerlaken, ich versprech's. Flashdance (1983)
Richie, no more jokes about cockroaches.Richie, keine Witze mehr über KakerlakenFlashdance (1983)
Yeah, order me two sheets of bacon and a pillow.Ja, bestell mir 2 Laken Speck und ein Kissen. The Man with Two Brains (1983)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLAKENEY    B L EY1 K N IY0
BLAKENHAM    B L EY1 K AH0 N HH AE2 M
BLAKENEY'S    B L EY1 K N IY0 Z
BLAKENSHIP    B L EY1 K AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lakenheath    (n) (l ei1 k n h ii th)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betttuch {n}; Bettuch {n} [alt]; Bettlaken {n}sheet [Add to Longdo]
Laken {n}; Leinen {n}linen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top