Search result for

lahn

(55 entries)
(1.345 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lahn-, *lahn*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lahn มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lahn*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's hard to forget someone who taped toilet paper to the bottom of my Manolo Blahniks and laughed when I walked down the runway.ไม่มีทางลืมได้ลงหรอกคนที่เอากระดาษทิชชู่ในห้องน้ำ มาแปะไว้ที่รองเท้าmanolo blahniksของชั้น แล้วหัวเราะตอนที่ฉันหกล้มบนรันเวย์ Chromolume No. 7 (2010)
If that can reach us, I want it shut down now until the Amalahn government tells us what's on that missile and where it's going.ถ้ามันมาถึงเราได้ ผมต้องการให้ปิดมันเดี๋ยวนี้ จนกว่ารัฐบาลอมาลาห์ จะบอกเราว่า อะไรอยู่บนขีปนาวุธนั้น และจะยิงไปไหน Everything Will Change (2010)
These are knockoff Manolo Blahniks.น่าเบื่อ The Bus Pants Utilization (2011)
The Amalahn government's officially confirming the press release we issued covering up the missile launch.รัฐบาลของอมาลาห์ยืนยันอย่างเป็นทางการ สื่อฯจะรายงานที่เราได้ปกปิดเรื่องการยิงขีปนาวุธ And Then There Were More (2011)
Expensive shoes-- Jimmy Choo, Manolo Blahnik.รองเท้าแพงๆ-- จิมมี่ ชู, มาโนโล บลานิค Number Crunch (2011)
Manolo Blahnik, darling.มาโนโล บลานิก, ที่รัก Hush Hush (2013)
Pick up my shoes from Blahnik and then go get Patricia.แวะไปเอารองเท้าฉันที่บลานิค - แล้วไปหาแพทริเชีย The Devil Wears Prada (2006)
Manolo Blahnik.มาโนโล บลานิค The Devil Wears Prada (2006)
CHUCK PALAHNIUK. Reid:เหยื่อของผู้ให้กำเนิดนางฟ้า ถูกทุบตีด้วยมือเปล่า The Angel Maker (2008)
Manolo Blahniks, Fall 2008.มาโนโล บลาห์นิกส์ ใบไม้ร่วง 2008 The Manhattan Project (2008)
Sir, I am Lahnk, senior requisition officer.Sir, ich bin Lahnk, Senior Recquisition Officer. Galaxy Quest (1999)
- And your Manolo Blahniks.- Und deine Manolo Blahniks. What Goes Around Comes Around (2000)
- Give me your Blahniks.- Her mit den Blahniks! What Goes Around Comes Around (2000)
He said, "Give me your Blahniks", which I thought was a joke.Er sagte: "Gib mir deine Blahniks", was ich für einen Scherz hielt. What Goes Around Comes Around (2000)
Tell Detective Stevens, if he sees a woman wearing last year's pink Blahnik sandals, bring her in for questioning immediately.Sag Detective Stevens, falls er eine Frau in den rosa Blahnik Sandalen vom letzten Jahr sieht, soll er sie sofort verhören. What Goes Around Comes Around (2000)
Manolo Blahnik.Manolo Blahnik. D-Girl (2000)
With no true soul mate, I spent the day with my shoe-sole mate, Manolo Blahnik.Da ich keinen perfekten Partner habe, verbrachte ich den Tag mit meinem Spezi Manolo Blahnik. The Agony and the Ex-tacy (2001)
I love Blahniks, but they were killing me last night.Ich liebe "Blahniks" aber letzte Nacht nervten sie. Army of One (2001)
- Blahniks are slim-line.- "Blahniks" haben 'ne schlanke Form. Army of One (2001)
- Manolo Blahnik Mary Janes!- Mary Janes von Manolo Blahnik! A 'Vogue' Idea (2002)
It wasn't quite as easy as clicking my Manolo Blahniks three times... but it was worth it.Es war schwerer, als dreimal meine Manolo Blahniks zusammenzuschlagen, aber es war die Sache wert. Ring a Ding Ding (2002)
We're on the edge of nowhere with ten miles to go and I'm wearing Blahniks.Wir sind am Arsch der Welt, haben noch 16 km vor uns, und ich trage meine Blahniks. Dead Girl Walking (2003)
That alone makes them special.Das macht sie besonders, auch wenn es keine Blahniks wären. Dead Girl Walking (2003)
And I'm registered at Manolo Blahnik.Die Liste liegt bei Manolo Blahnik. Danke. A Woman's Right to Shoes (2003)
Get out of that chair and I will feed you those Manolo Blahniks.- Steh auf... und ich stopfe dir deine Manolo Blahniks ins Maul. You're Welcome (2004)
These Manolo Blahniks would look great on you.Diese Manolo Blahniks würden dir sehr gut stehen. Scene in a Mall (2004)
"Dress by Nicole Miller. Shoes by Manolo Blahnik. ""Kleid von Nicole Miller, Schuhe von Manolo Blahnik". When Darkness Falls (2005)
Pick up my shoes from Blahnik and then go get Patricia.Holen Sie bei Blahnik meine Schuhe ab. - Und dann holen Sie Patricia. The Devil Wears Prada (2006)
Manolo Blahnik.Manolo Blahnik. The Devil Wears Prada (2006)
Her husband got out of jail. Mai Lahn will be taking her place.Mai Lahn ersetzt sie. Blame it on Fidel (2006)
What's her name?Wie heißt sie? Mai LahnBlame it on Fidel (2006)
Mai Lahn is staying until Dad is back.Mai Lahn bleibt, bis Papa wiederkommt. Blame it on Fidel (2006)
Do you really think that Sudanese refugees have an overwhelming need for Paul Frank tops and last season Manolo Blahniks?Denkst du wirklich, dass sudanesische Flüchtlinge ein riesiges Verlangen nach Paul Frank Tops und Manolo Blahniks der letzten Saison haben? The Gringos (2006)
Chuck Palahniuk.Chuck Palahniuk. The Angel Maker (2008)
It's too heavy, knock your tooth out.lu schwer, haut dir den lahn raus. 9 to 5: Days in Porn (2008)
Fucking Manolo Blahnik.Verfluchte Manolda Blahniks. Pilot (2009)
If it does any good let's buy some Manolo Blahnik.Wenn es eine Wirkung hat dan kaufen wir ein Paar Manolo Blahnik. Recep Ivedik 3 (2010)
If Manolo Blahnik is good against depression, let's buy some.Fals Manolo Blahnik gut gegen Depression ist, kaufen wir ein paar. Recep Ivedik 3 (2010)
- I remember you. It's hard to forget someone who taped toilet paper to the bottom of my Manolo Blahniks, and laughed when I walked down the runway.Ich erinnere mich an dich, man vergisst niemanden, der Toilettenpapier unter meine Manolo Blahniks klebte und lachte, als ich auf dem Laufsteg war. Chromolume No. 7 (2010)
These are knockoff Manolo Blahniks.Das sind preisreduzierte Manolo Blahniks. The Bus Pants Utilization (2011)
Expensive shoes-- Jimmy Choo, Manolo Blahnik.Teure Schuhe - Jimmy Choo, Manolo Blahnik. Number Crunch (2011)
Indeed. Judging from the reactions I saw today,Sie wollen König Dendup morgen auf dem Yolahn-Platz hinrichten. Front Runners (2012)
First of all, it's pronounced... ( With French accent ) "No-lahn's ferray."Als erstes, es wird... "No-lahn's Frettchen" ausgesprochen. Charlie and His Probation Officer's Daughter (2014)
It's Lahn's time.Es ist Zeit für LahnEnter the Dragon (1973)
Here, Dr. Klahn has built his fortress.Hier hat Dr. Klahn seine Festung erbaut. The Kentucky Fried Movie (1977)
Klahn?Klahn? Ja. The Kentucky Fried Movie (1977)
Klahn has been connected with every sort of nefarious activity, you name it:Klahn wurde mit allen möglichen schändlichen Aktivitäten assoziiert: Da wären: The Kentucky Fried Movie (1977)
Klahn has kidnapped the famous Chinese nuclear physicistKlahn hat die berühmte chinesische Atomphysikerin Ada Gronik entführt. The Kentucky Fried Movie (1977)
This is Butkus, Klahn's bodyguard.Das ist Butkus. Klahns Leibwächter. The Kentucky Fried Movie (1977)
This is Kwong, Klahn's chauffeur.Das ist Kwong, Klahns Chauffeur. The Kentucky Fried Movie (1977)

CMU English Pronouncing Dictionary
LAHN    L AE1 N
GLAHN    G L AE1 N
KLAHN    K L AE1 N
BLAHNIK    B L AA1 N IH0 K

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top