Search result for

lzw

(81 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lzw-, *lzw*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lzw มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lzw*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The kid can throw a ball through a tank at half a mile.Das Kind wirft einen Ball durch eine Holzwand auf eine halbe Meile. Spaceball (1980)
Spring smelled like melting ice and snow in deep ditches... budding Easter catkins and rain.Der Frühling nach Schmelzwasser in tief ausgehobenen Gräben, frisch ausgeschlagenen Osterkätzchen und Regen. From the Life of the Marionettes (1980)
Put your rubbers on and keep the salt water out.Macht eure Gummis drauf, damit kein Salzwasser reinkommt. The Big Red One (1980)
My father was at the Amsterdam zoo studying saltwater fish, when Van Hoyten was employed there as a bird counter.Mein Vater war im Amsterdamer Zoo und studierte Salzwasserfische, als Van Hoyten dort als Vogelzähler arbeitete. The Falls (1980)
I'm told you drink salt water to crack the ice in your pancreas.Sie trinken Salzwasser, um das Eis in Ihrem Magen zu schmelzen? The Falls (1980)
He could drink salt water without harm but felt listless away from the influence of chlorophyll.Er konnte problemlos Salzwasser trinken, aber fühlte sich lustlos, wenn er von Blattgrün entfernt war. The Falls (1980)
Since his skin eczema was eased by submersion in warm salt water, he dictated most of his letters, articles and stories from his bath.Da sein Hautekzem durch Eintauchen in warmes Salzwasser gelindert wurde, diktierte er die meisten Briefe und Essays von der Badewanne aus. The Falls (1980)
At the bottom of the sea lay the Elizabeth Dane with her crew, their lungs filled with saltwater, their eyes open and staring into the darkness.Am Meeresgrund lag die Elizabeth Dane mit ihrer Besatzung. Salzwasser füllte ihre Lungen an, ihre Augen starrten offen in die Dunkelheit. The Fog (1980)
Saltwater.Salzwasser. The Fog (1980)
He had water in his lungs, saltwater round his mouth, seaweed in his clothes.Er hat Wasser in den Lungen, Salzwasser um seinen Mund, Algen in seinen Kleidern. The Fog (1980)
He's like a termite. Is he there?Er ist wie ein Holzwurm. Seems Like Old Times (1980)
If that's what you wanted, you're going the wrong way about itWenn es das ist, was du willst, bist du auf dem Holzweg. The Aviator's Wife (1981)
Perhaps we're barking up the wrong tree, as they say. No.Vielleicht sind wir hier auf dem Holzweg, wie man sagt. The Final Verdict (1982)
No, not a thing.Nicht einmal ein toter Holzwurm! Bomber (1982)
But you're barking up the wrong tree.Sie sind völlig auf dem Holzweg. Evil Under the Sun (1982)
Then he says flatly that he will lead a raid tomorrow on the Dharasana Salt Works.Und dann hat er noch hinzugefügt er würde morgen einen Überfall auf die Salzwerke von Dharasana anführen. Gandhi (1982)
Keep that salt works open.Ich möchte, dass die Salzwerke offen bleiben. Gandhi (1982)
The equipment of the Expedition serves several purposes.Die Expedition verfügt über Vielzweckausrüstung. Výprava do minula (1983)
- Oh, cheers.Besser als Salzwasser! Jaws 3-D (1983)
It's mistletoe.Ein Mistelzweig. Reflections in Terror (1984)
Y'all can kiss my mistletoeKüsst meinen Mistelzweig Beat Street (1984)
1 ,000 years after the collapse of industrial civilization, the Sea of Decay, a swamp exuding toxic vapors, covered an earth strewn with rusting ruins, threatening human survival1000 Jahre nach dem Untergang der industriellen Zivilisation bedecken Rost und Keramikreste das Land. Über dieses Ödland breitet sich ein tödlicher Pilzwald aus, der giftige Dämpfe abgibt und das Überleben der noch verbliebenen Menschheit bedroht: das "Meer der Fäulnis". Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
Go down to the lumberyard pick yourself out a really good piece of wood... - ... and we'll work on it together. - All right.Geh runter zum Holzwarenhändler such dir ein richtig gutes Stück Holz aus und dann machen wir das zusammen. The Natural (1984)
It's saltwater.Das ist Salzwasser. The Pope of Greenwich Village (1984)
- Wait, you got the wrong idea!- Moment mal! Ou bist auf dem Holzweg! Repo Man (1984)
You're barking up the wrong tree.Da bist du auf dem Holzweg. Premium Steele (1985)
I'm afraid you're barking up the wrong tree here.Ich fürchte, da sind Sie auf dem Holzweg. Morons from Outer Space (1985)
- You are so wrong.- Oh, Mann, du bist auf dem Holzweg. St. Elmo's Fire (1985)
Oh, yeah, I was stupid and I was wrong, but I was good enough.Ja, klar, ich war töricht und auf dem Holzweg, aber ich war gut genug. Children's Children (1986)
And you're wrong.Du bist auf dem Holzweg. The Last Assignment (1986)
I figure Dutton's paying half what the timber's worth.Ich meine, Dutton bezahlt die Hälfte vom echten Holzwert. Out of the Woods (1986)
No, it was the wizards of early welsh sagas that promoted the powers of mistletoe.Zauberer aus walisischen Sagen sprachen dem Mistelzweig Kräfte zu. Santa's Got a Brand New Bag (1986)
There is nothing here but salt water. ~ You know what happens when you drink salt water.Ihr wisst, was dem passiert, der Salzwasser trinkt. The Children of Noisy Village (1986)
* Lasse said to stay away from the ocean, and that he would shoot anyone... * * who drank salt water, because he didn't want a gang of crazy kids on the island. *"Das darf nicht passieren, hat Lasse gesagt." "Er erschießt jeden, der Salzwasser trinkt." "Auf keinen Fall will er Wahnsinnige auf der Insel haben." The Children of Noisy Village (1986)
- This is salt water, Wang.- Das ist Salzwasser, Wang. Big Trouble in Little China (1986)
Salt water?Salzwasser? The Great Mouse Detective (1986)
- I'm fit as a fiddle.Holzweg. Ich bin kerngesund. Short Circuit (1986)
Salt water.Salzwasser. All the Colors of the Heart (1987)
An all-purpose room.- Ein Allzweckraum. Sixteen Years and What Do You Get (1987)
We decided to build an all-purpose room for both of us.Wir bauen einen Allzweckraum für uns beide. Sixteen Years and What Do You Get (1987)
The sea was in turmoil.Er war durchnässt vom Salzwasser. Pelle the Conqueror (1987)
Well, you were wrong.Da waren Sie auf dem Holzweg. Spaceballs (1987)
- ...under the mistletoe.- und unterm Mistelzweig steht. Our Very First Christmas Show (1988)
The first time I ever kissed your mother was under the mistletoe.Ich habe deine Mutter das 1. Mal unterm Mistelzweig geküsst. Our Very First Christmas Show (1988)
And I'm also happy we just so happen to be standing under the mistletoe.Und ich freue mich auch, dass wir zufällig unterm Mistelzweig stehen. Our Very First Christmas Show (1988)
Wormwood falls from Heaven consuming sinner and saint alike!Holzwürmer fallen vom Himmel... und verschlingen die Sünder wie die Heiligen! The Blob (1988)
Mistletoe.Mistelzweig. D.O.A. (1988)
And salt water hurts her skin.Und Salzwasser brennt auf ihrer Haut. Grave of the Fireflies (1988)
- The salt water preserved him.- Das Salzwasser konservierte ihn. The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
Apparently, this man of nature didn't know it was a saltwater turtle.Offenbar wusste dieser Mann der Natur nicht... dass es eine Salzwasserschildkröte war. At the Zoo (1989)

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLZWARTH    HH OW1 L Z W ER0 TH
HOLZWORTH    HH OW1 L Z W ER0 TH
SALZWEDEL    S AE1 L Z W AH0 D AH0 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allzweck...; Mehrzweck...; Universal...multi-purpose; all duty; all-purpose [Add to Longdo]
Allzweckrechner {m}; Universalrechner {m}all-purpose computer [Add to Longdo]
Allzwecktuch {n}all-purpose tissue; multi-purpose cloth [Add to Longdo]
Einwalzwerkzeug {n}roller expander; swaging tool [Add to Longdo]
Holzweg {m} | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.]logging-path | to be off the track; to be on the wrong track | to get hold of the wrong end of the stick [fig.] | to bark up the wrong tree [fig.] [Add to Longdo]
Holzwerkstoff {m}wooden composite [Add to Longdo]
Holzwolle {f}wood wool; excelsior; wood shavings [Add to Longdo]
Holzwurm {m} | Holzwürmer {pl}wood worm | wood worms [Add to Longdo]
Mistel {f}; Mistelzweig {m} | Misteln {pl}mistletoe | mistletoes [Add to Longdo]
Rauchwaren {pl}; Pelzwaren {pl}furs [Add to Longdo]
Salzwasser {n}salt water; saltwater [Add to Longdo]
Salzwasser {n}brine [Add to Longdo]
Salzwerk {m}salt works [Add to Longdo]
Schermischwalzwerk {n}shear roll machine [Add to Longdo]
Schmelzwasser {n}melted snow and ice; melt water [Add to Longdo]
Schmelzwärme {f}heat of fusion [Add to Longdo]
Walzwerk {n}strip mill; rolling mill [Add to Longdo]
Walzwerk {n}; Walzanlage {f}mill [Add to Longdo]
Da sind Sie auf dem Holzweg, wenn ... [übtr.]You have another think coming if ... [Add to Longdo]
Koromandelzwergente {f} [ornith.]Cotton Teal [Add to Longdo]
Natalzwergfischer {m} [ornith.]African Pygmy Kingfisher [Add to Longdo]
Fahlzwergspecht {m} [ornith.]Tawny Piculet [Add to Longdo]
Tüpfelzwergspecht {m} [ornith.]Speckled Piculet [Add to Longdo]
Allzweckreifen {m} [auto]all-purpose tyre [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
塩水[しおみず, shiomizu] Salzwasser, Salzlauge [Add to Longdo]
塩水[しおみず, shiomizu] Salzwasser, Salzlauge [Add to Longdo]
[しお, shio] Ebbe_und_Flut, Gezeiten, Salzwasser, Gelegenheit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LZW
     Lempel-Ziv-Welch [compression]
     
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top