Search result for

lsi

(51 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lsi-, *lsi*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lsi(แอลเอสไอ)
alsike clover(แอล' ซิค) n. ไม้จำพวกถั่วชนิดหนึ่งของยุโรป (Trifolium hybridum), Syn. Alsike
avulsion(อะวัล' เชิน) n. การฉีกขาด,การเคลื่อนย้ายไปสู่ที่อื่นอย่างฉับพลัน,การดึงออกจากกัน (a tearing away)
celsius(เซล'ซียส) adj. เกี่ยวกับองศาเซนติเกรด
compulsion(คัมพัล'เชิน) n. การบีบบังคับ,การบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ,แรงกดดันที่ต้านไม่ได้ทางจิต (ควบคุมใจไม่อยู่) ,แรงผลักดันทางใจ
compulsive(คัมพัล'ซิฟว) adj. ซึ่งบีบบังคับ,เป็นเชิงบังคับ,เกี่ยวกับแรงผลักดันทางใจ n. ผู้ที่กระทำตามแรงผลักดันทางใจ., See also: compulsiveness n. ดูcompulsive, Syn. compelling
convulsion(คันวัล'เชิน) n.อาการชักกระตุก,การหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง,การสั่นอย่างรุนแรง,การหัวเราะท้องแข็ง, Syn. fit,spasm,tremor
convulsive(คันวัล'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับมีลักษณะอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง,เกี่ยวกับอาการชักกระตุก., See also: convulsiveness n. ดูconvulsive, Syn. fifful,jerky
emulsify(อิมัล'ซะไฟ) vt. ทำให้เป็นส่วนผสมของของเหลวสองชนิดที่ไม่ละลายเข้ากัน, See also: emulsification n. ดูemulsify emulsifier n. ดูemulsify
emulsion(อิมัล'เชิน) n. ส่วนผสมของของเหลวสองชนิดที่ไม่ละลายเข้ากัน,ยาน้ำนม., See also: emulsive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
compulsion(n) แรงผลักดันทางใจ,การบีบบังคับ,แรงกดดัน
convulsion(n) อาการชัก,อาการสั่น,อาการหดเกร็ง,อาการบิดเบี้ยว
convulsive(adj) เกี่ยวกับการหดเกร็ง,เกี่ยวกับการชักกระตุก
emulsion(n) ของเหลวคล้ายนม,น้ำมันผสมน้ำ
expulsion(n) การขับไล่,การขับออก,การไล่ออก
falsification(n) การปลอมแปลง,ของปลอม,การทำผิด
falsify(vt) ปลอมแปลง,ทำผิด,แสดงให้เห็นว่าผิด,ไม่ถูกต้อง,พูดเท็จ,ทุจริต
falsity(n) การปลอมแปลง,ความเท็จ,ความผิดพลาด,ความไม่ถูกต้อง
hillside(n) ชายเขา,ข้างๆเขา,ไหล่เขา
impulsion(n) การดัน,การกระตุ้น,การสนับสนุน,การหนุน,การยุ,แรงดลใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
LSI (large scale integration)แอลเอสไอ (วงจรรวมความจุสูง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How's the view from LSI Holdings?แล้วข้อมูลบริษัท LSA เป็นไง The Dark Knight (2008)
You wanted me to do the diligence on the LSI Holdings deal again.คุณสั่งให้ผมตรวจบัญชีบริษัท LSA อีกครั้ง The Dark Knight (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการชัก[n.] (ākān chak) EN: convulsion   FR: convulsion [f]
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions   
ชักหงับ ๆ[adv.] (chak ngap-ngap) EN: convulsively   
โดยไม่ตั้งใจ[adj.] (dōi mai tangjai) EN: impulsive   FR: impulsif
อิมัลชัน[n.] (imalchan) EN: emulsion   FR: émulsion [f]
อิมัลซิไฟเออร์[n.] (imalsifaioē) EN: emulsifier   
ใจร้อน[adj.] (jairøn) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded   FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
การชัก[n.] (kān chak) EN: convulsion   
การขับไล่[n.] (kān khaplai) EN: expulsion   
การไล่ออก[n.] (kān lai-øk) EN: expulsion ; dismissal ; discharge   FR: expulsion [f] ; renvoi [m]

German-Thai: Longdo Dictionary
Grad Celsiusองศาเซลเซียส (°C)โดยในยุโรปจะบอกอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสเสมอ เช่น Wieviel Grad haben wir heute? วันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่

French-Thai: Longdo Dictionary
falsifier(vt) ปลอมแปลง เช่น C'est un délit de falsifier un certificat.

Japanese-English: EDICT Dictionary
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
しゃくり上げる[しゃくりあげる, shakuriageru] (v1) to sob convulsively; to heave with sobs [Add to Longdo]
ひょこっと[, hyokotto] (adv) suddenly; abruptly; impulsively [Add to Longdo]
ふとした[, futoshita] (adj-pn) impulsive; unexpected; accidental; casual; inadvertent; on a whim [Add to Longdo]
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter) [Add to Longdo]
エマルジョン;エマルション;エマルジオン(ik)[, emarujon ; emarushon ; emarujion (ik)] (n) emulsion [Add to Longdo]
エマルジョンレーザー記憶装置[エマルジョンレーザーきおくそうち, emarujonre-za-kiokusouchi] (n) {comp} emulsion laser storage [Add to Longdo]
エマルジョン塗料[エマルジョンとりょう, emarujon toryou] (n) emulsion paint [Add to Longdo]
エムルション[, emurushon] (n) emulsion [Add to Longdo]
エルエスアイ[, eruesuai] (n) {comp} large scale integrated circuit; LSI [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カスタムLSI[カスタムエルエスアイ, kasutamueruesuai] custom LSI [Add to Longdo]
大規模集積回路[だいきぼしゅうせきかいろ, daikiboshuusekikairo] LSI, large-scale integration [Add to Longdo]
エルエスアイ[えるえすあい, eruesuai] LSI [Add to Longdo]
ブイエルエスアイ[ぶいえるえすあい, buieruesuai] VLSI [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LSI
     Large Scale Integration
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LSI
     Latent Semantic Indexing
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top