Search result for

lan

(209 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lan-, *lan*
English-Thai: Longdo Dictionary
lance corporal(n) สิบตรี
lanyard(n) สายคล้อง
white balance(n) โทนสีขาว การปรับอุณหภูมิสีของแสงสีขาว
reclaimed land(n) การถมทะเลหรือคลองให้เป็นพื้นดิน
global planning(n) การวางแผนระดับสากล
planned re-enactment(n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย
hardy plant(n) พืชที่ทนต่อความหนาวเย็นของน้ำค้างในฤดูหนาวได้
plant breeders' rights(n) สิทธิของผู้ปรับปรุงพันธุ์ ย่อว่า PBR
coagulant(n) ตัวหรือสารที่ทำให้เกิดการเกาะเป็นก้อน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
LAN[ABBR] โครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ เช่น ในอาคารเดียวกัน คอมพิวเตอร์เหล่านาจะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้ แต่การทำเช่นนี้จะต้องใช้ซอฟแวร์ช่วยด้วย (คำย่อของ local area network)
land[VT] นำขึ้นบก, Syn. unload, disembark
land[VT] นำลงจอด (เครื่องบิน), See also: บินลง, ร่อนลง, ลงสู่, Syn. set on land
land[N] พื้นดิน, See also: แผ่นดิน, ผืนดิน, Syn. soil, earth
land[N] พื้นที่ชนบท, See also: พื้นที่ทำการเกษตร, พื้นที่ทำนาหรือไร่, Syn. rural
land[N] พื้นที่ที่มีขอบเขต, See also: อาณาบริเวณ
land[N] อสังหาริมทรัพย์, See also: ที่ดิน, Syn. real estate
land[N] อาณาจักร, See also: ขอบเขตปกครอง, ดินแดน, เขต, Syn. realm, domain
lane[N] ช่องทางเดินรถ, See also: ทาง, เลน, ช่องทาง, Syn. way, passage
lane[N] ซอย, See also: ตรอก, ทางเดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lan(แลน) ย่อมาจาก local area network แปลว่า ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ หมายถึง การต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย แต่ละเครื่องจะอยู่ในบริเวณใกล้ ๆ กัน เช่น ใน อาคารเดียวกัน คอมพิวเตอร์เหล่านี้จะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ชื่อของโปรแกรมระบบแลนที่โด่งดังก็มี Novell, Windows NT ดู WAN เปรียบเทียบ
lance(ลานซฺ) n. หอก,ทวน,ทหารหอก,ทหารทวน,หลาว,ฉมวก,มีดผ่าตัดขนาดเล็กชนิดหนึ่ง. vt. กรีด, Syn. spear
lance corporalสิบตรี
lancet(ลาน'ซิท) n. มีดผ่าตัดสำหรับกรีด เป็นมีดสองคมปลายแหลมขนาดเล็ก
land(แลนดฺ) {landed,landing,lands} n. ที่ดิน,พื้นดิน,แผ่นดิน,ประเทศ,เขต,ดินแดนของประเทศ vt. ตั้งรกราก,นำไปสู่,ยึด,จับ,จับจอง,นำขึ้นบก. vi. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,สู่ -Phr. (the land ที่ดินเกษตรชนบทอาชีพการเกษตรและการปศุสัตว์), Syn. soil,g
land grabbern. ผู้แย่งชิงที่ดิน,ผู้ยึดที่ดิน
land minen. กับระเบิด (ที่ฝังอยู่ใต้ผิวดิน)
land reformn. การปฏิรูปที่ดิน
landed(แลน'ดิด) adj. มีที่ดิน,ประกอบด้วยที่ดิน,เป็นเจ้าของที่ดิน
landfall(แลนดฺ'ฟอล) n. การเข้าหาแผ่นดินการเห็นแผ่นดิน,แผ่นดินที่ดิน,แผ่นดินถล่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
lance(n) หอก,ทวน,หลาว,ฉมวก
lancer(n) พลหอก
lancet(n) มีดหมอ,มีดผ่าตัด
land(n) พื้นแผ่นดิน,ที่ดิน,ฝั่ง,บก,ภูมิประเทศ,ประเทศ,เมือง
land(vi) ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,เทียบท่า,ลงดิน
land(vt) เอาขึ้นบก,เอาขึ้นฝั่ง,นำไปถึง,ตั้งรกราก,จับจอง
landholder(n) เจ้าของที่ดิน
landing(n) การลงสู่พื้นดิน,การขึ้นบก,ท่าเรือ,โป๊ะเรือ,ชานบันได
landlady(n) เจ้าของที่ดิน(หญิง)
landlord(n) เจ้าของที่ดิน(ชาย)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
LAN (local area network)แลน (ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
LAN (local area network)แลน (ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lanate; woollyแบบขนแกะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lanceolate-รูปใบหอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lancetช่องรูปใบหอก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lancinating painอาการปวดเสียบแทง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
landบ่า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
land๑. ที่ดิน, แผ่นดิน๒. ทางบก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land abandonedที่ดินซึ่งมีผู้ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land boundariesขอบเขตที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
LAN cardการ์ดแลน, อุปกรณ์ที่เชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์กับสายตัวนำสัญญาณ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับและส่งข้อมูลกับระบบเครือข่ายได้ ในอดีตเป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ต่อเพิ่มเข้ากับเมนบอร์ดของเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ในปัจจุบันมักจะถูกประกอบรวมไปในเมนบอร์ด เนื่องจากความต้องการเชื่อมต่อเ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lanatosidesลานาทอสไซด์ [การแพทย์]
Lancelot (Legendary character)ลานซ์ลอต (ตัวละครในตำนาน) [TU Subject Heading]
Land ที่ดิน
1) ชีวมณฑล บนพื้นผิวโลกประกอบด้วยชั้นบรรยากาศ ชั้นดิน ชั้นหิน ลักษณะความลาดเทของพื้นที่ ลักษณะทางอุทกศาสตร์ พืช สัตว์ และผลที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 2) ตามประมวลกฏหมายที่ดิน 2497 มาตรา 1 ที่ดิน หมายถึง "พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึงภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย" [สิ่งแวดล้อม]
Landที่ดิน [การบัญชี]
Land Allocation ที่ดินจัดสรร
ที่ดินที่ทำการจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมการจัดสรรที่ดิน ซึ่งได้แก่ 1. ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่าย เกินกว่า 100 แปลง แต่ไม่เกิน 500 แปลง 2. ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่าย เกินกว่า 500 แปลงขึ้นไป [สิ่งแวดล้อม]
Land Application การประยุกต์บนดิน
ดู Land Treatment (Land Treatment หมายถึง การบำบัดหรือกำจัดน้ำเสียวิธีหนึ่งโดยกระจายลง บนดินที่มีพืชคลุมอยู่) [สิ่งแวดล้อม]
Land Appraisal การประเมินราคาที่ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Land banksธนาคารที่ดิน [TU Subject Heading]
Land breezeลมบก หรือลมเฉลี่ยบก (พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lanai[ลานายน์] (n) ระเบียงหรือสนามหลังบ้านที่มัหลังคา อาจจะโปร่งหรือทึบ
land damages (n) ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าชดเชยที่ฝ่ายรัฐจ่ายให้ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
land degradation (n ) การเสื่อมโทรมของที่ดิน
land grant (n) การยกที่ดินสาธารณะให้
land line[แลนด์ ไลน์] (n ) โทรศัพท์บ้าน
Land plot division for sale แบ่งขายที่ดิน
landing (n ) โถง พื้นซึ่งเชื่อมระหว่างห้องหนึ่งกับห้องหนึ่ง
Landleben {n} (n ) ความเป็นอยู่ของชนบท
landmine[di4 lei2] (n ) ระเบิด
Landslides and related phenomena cause substantial damage (Figure 7.1) and loss of lLandslides and related phenomena cause substantial damage (Figure 7.1) and loss of life. In the United States, between 25 and 50 people are killed each year by landslides. This number increases to between 100 and 150, if collapses of trenches and other excavations are included. The total annual cost of damages is about $3.5 billion.1,2 Landslides and other types of ground failure are natural phenomena that would occur with or without human activity. However, human land use has led to an increase in these events in some situations and a decrease in others. For example, landslides may occur on previously stable hillsides that have been modified for housing development; on the other hand, landslides on naturally sensitive slopes are sometimes averted through the use of stabilizing structures or techniques. The goal of the U.S. landslide hazards program is to reduce losses from landslides. Key elements are research, mapping the landslide hazard, real-time monitoring of landslides, assessment of losses, identifying and implementing loss reduction measures, emergency preparedness, and education of the public about the landslide hazard.2

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Land?บนบก The Legend of 1900 (1998)
Land.ฝั่ง Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Lance!แลนซ์ The Tiger in the Tale (2012)
There's no way I would step on that particular land mine.และมันไม่มีทาง ที่หนูจะเหยียบลงบนกับระเบิดนั่น New Haven Can Wait (2008)
The watching out for every possible land mine.ติดตามทุกๆการเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้ New Haven Can Wait (2008)
Okay, we're doing a petition for landmark status... Uh, which you signedโอเค เรากำลังร้องเรียนเรื่องที่ดิน เอ่อ ไหนหละลายเซนต์เธอ Chuck in Real Life (2008)
But we're already petitioning for landmark statusแต่เรายื่นคำร้องต่อคนดูแลที่ไปแล้ว Chuck in Real Life (2008)
And lobbying for landmark status. So I was telling the truth.และล๊อบบี้ผู้คุมที่ งั้น ฉันจะบอกความจริงเธอนะ Chuck in Real Life (2008)
Saving a landmark buys us amazing p.R.,การซื้อขยายที่ดินจำทำให้เราเหมือนกับได้ PR ดีดีซักคน Chuck in Real Life (2008)
Serena's walk down memory lane has her heading out the door.ดูเหมือนเซเรน่ากำลังเผชิญกับเหตุการณ์เดิมๆ ที่ทำให้เธอต้องเดินออกจากประตูอีกแล้ว Chuck in Real Life (2008)
About how she's gonna lose her virginity 'cause she finally landed a date with the lacrosse captain.เรื่องเธอจะเสียความบริสุทธิ์ยังไง เพราะเธอออกเดท กับ กัปตัน ลาครอส There Might be Blood (2008)
Sri lanka--ศรีลังกา There Might be Blood (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lanThe prince made it known all over the land that he would marry the poor girl.
lanHe renounced the ownership of the land.
lanThe one resource more precious than any other was land.
lanAs their language had no written form, the natives expressed a deed or event in carvings.
lanEnglish has now become the common language of several nations in the world.
lanIt is a long lane that has no turning.
lanWhat languages do they speak in Belgium?
lanFifty years ago anyone could have bought the land.
lanIn a few minutes we'll be landing at New Tokyo International Airport.
lanHe's misunderstood because of his vulgar language.
lanThey came from all over the world to make their homes in this new land, which was thinly populated by native Indians.
lanEnglish is a world's language.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แลน[N] Local Area Network, See also: LAN, Syn. ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่
ชนะขาดลอย[V] achieve a decisive victory, See also: landslide victory, Syn. ชนะขาด, กินขาด, Ant. แพ้ราบคาบ, Example: ฝ่ายค้านชนะขาดลอยในการเลือกตั้งครั้งนี้, Thai definition: ชนะอย่างเด็ดขาด, Notes: (สำนวน)
เจ้าของที่ดิน[N] landowner, Syn. เจ้าของที่, Example: หากพื้นที่บ้านโนนจันทร์ไม่ได้ใช้ประโยชน์จริง ก็ให้กฟผ. ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์คืนแก่เจ้าของที่ดินเดิม, Thai definition: ผู้ที่มีสิทธิครอบครองและใช้สอยที่ดินแห่งนั้น
ผืนดิน[N] land, See also: ground, terra firma, earth, Syn. แผ่นดิน, Example: การปลูกพืชชนิดเดียวในเนื้อที่เดียวกันจะทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินหมดไป เนื่องจากพืชจะแย่งกันดูดแร่ธาตุอย่างเดียวกัน
ภาษีที่ดิน[N] land tax, Example: เราควรจะต้องผจญกับเรื่องภาษีที่ดินโดยทันที
วิว[N] view, See also: landscape, panorama, perspective, scene, Syn. ทิวทัศน์, Example: บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี, Thai definition: ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏเห็นตามธรรมชาติ
ภูมิสถาปัตยกรรม[N] landscape architecture, Example: ผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องได้รับปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมโดยตรง และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
ภูริ[N] earth, See also: land, Syn. แผ่นดิน, Notes: (บาลี)
ภูวดล[N] earth, See also: land, Syn. พื้นแผ่นดิน, แผ่นดิน, ผืนแผ่นดิน, Notes: (บาลี)
ขึ้นบก[V] land, See also: go ashore, Syn. ยกพลขึ้นบก, Example: ทหารอเมริกันขึ้นบกที่โอกินาวา, Thai definition: ยกกำลังทหารจากน้ำขึ้นบก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine   FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
ไอร์แลนด์[n. prop.] (Ailaēn) EN: Ireland   FR: Irlande [f]
เหนือ[n. prop.] (Ailaēn Neūa) EN: Northern Ireland   FR: Irlande du Nord [f]
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]
อำนาจเต็ม[n. exp.] (amnāt tem) EN: proxy in blank ; carte blanche   FR: carte blanche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAN    L AE1 N
LANK    L AE1 NG K
LANG    L AE1 NG
LANE    L EY1 N
LANN    L AE1 N
LANO    L AA1 N OW0
LANI    L AA1 N IY0
LAND    L AE1 N D
LANA    L AE1 N AH0
LANT    L AE1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
land    (v) (l a1 n d)
lane    (n) (l ei1 n)
lank    (j) (l a1 ng k)
lance    (v) (l aa1 n s)
lands    (v) (l a1 n d z)
lanes    (n) (l ei1 n z)
lanky    (j) (l a1 ng k ii)
Lanark    (n) (l a1 n @ k)
lanced    (v) (l aa1 n s t)
lancer    (n) (l aa1 n s @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Land(n) |das, pl. Länder| ประเทศ
Land(n) |das| ชนบท เช่น auf dem Land wohnen
Länder(n) |pl.| ประเทศต่างๆ, See also: Land
Landkarte(n) |die, pl. Landkarten| แผนที่, แผนที่ประเทศ
lang(adj.) ยาว, นาน
lange, See also: lang
Länge(n) |die, pl. Längen| ความยาว
langen, See also: lang
langen(vi slang) |langte, hat gelangt| เพียงพอ เช่น 20 Euro langt mir nicht. ยี่สิบยูโรไม่พอสำหรับฉัน, See also: S. reichen,
langsam(adj) ช้า อืดอาด, See also: schnell

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Landesherrลันเดสแฮร์ เป็นตำแหน่งเจ้าศักดินาในยุคกลาง มีอำนาจเฉกเช่นเจ้าแผ่นดินเหนือดินแดนหนึ่ง ดินแดนนั้นอาจมีสถานะเป็นรัฐอิสระ หรือรัฐบริวารของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็ได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lancier {m}lancer [Add to Longdo]
langfristiger Gewinnstock long pull [Add to Longdo]
Landfläche {f}land area [Add to Longdo]
Lancierung {f}launch [Add to Longdo]
Land {n}; Boden {m}; Festland {n} | über Landland | overland [Add to Longdo]
Land {n}; Gegend {f} | Länder {pl} | auf dem Landcountry | countries | in the country [Add to Longdo]
Land {n}county [Add to Longdo]
Land {n}terra [Add to Longdo]
Landarbeiter {m}agricultural labourer [Add to Longdo]
Landarbeiter {m}peasant labourer [Add to Longdo]
Landarbeiter {m}farmhand [Add to Longdo]
Landarbeiterschaft {f}peasant labour [Add to Longdo]
Landau-Symbol {n} [math.]Landau symbol [Add to Longdo]
Landbesitzer {m}landowner [Add to Longdo]
Landbewohner {m}landsman [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Thaïlande(n) |f| ประเทศไทย, See also: Related: thaïlandais
Image:
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย
boulangerie(n) |f, pl. boulangeries| ร้านขายขนมปัง, See also: Related: pâtisserie
blanc(adj) |f. blanche| ที่มีสีขาว
plan de la ville(n) |m| ผังเมือง, แผนที่เมือง
escalier roulant(n) |m| บันไดเลื่อน เช่น Dirigez-vous vers le nord jusqu'aux escaliers roulants.

Japanese-English: EDICT Dictionary
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
C言語[シーげんご, shi-gengo] (n) {comp} C programming language [Add to Longdo]
HTML[エッチティーエムエル, ecchitei-emueru] (n) {comp} hypertext markup language; HTML [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wén, ㄨㄣˊ, ] language; culture; writing; formal; literary; gentle; surname Wen, #534 [Add to Longdo]
土地[tǔ dì, ㄊㄨˇ ㄉㄧˋ, ] land; territory, #918 [Add to Longdo]
[lán, ㄌㄢˊ, / ] blue; cabbage; surname Lan, #1,559 [Add to Longdo]
[lòng, ㄌㄨㄥˋ, ] lane; alley, #1,636 [Add to Longdo]
天下[tiān xià, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ, ] land under heaven; the whole world; the whole of China; realm; rule; domination, #2,180 [Add to Longdo]
[lán, ㄌㄢˊ, / ] orchid (蘭花|兰花 Cymbidium goeringii); fragrant thoroughwort (蘭草|兰草 Eupatorium fortunei); lily magnolia (木蘭|木兰); surname Lan, #2,629 [Add to Longdo]
浪费[làng fèi, ㄌㄤˋ ㄈㄟˋ, / ] to waste; to squander, #2,737 [Add to Longdo]
[láng, ㄌㄤˊ, ] wolf, #2,753 [Add to Longdo]
浪漫[làng màn, ㄌㄤˋ ㄇㄢˋ, ] romantic, #2,874 [Add to Longdo]
[làn, ㄌㄢˋ, / ] soft; mushy; well-cooked and soft; to rot; to decompose; rotten; worn out; chaotic; messy; utterly; thoroughly, #3,666 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation [Add to Longdo]
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language [Add to Longdo]
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language [Add to Longdo]
コボル[こぼる, koboru] COBOL, Common Business Oriented Language [Add to Longdo]
コンテンション[こんてんしょん, kontenshon] contention (e.g. in LANs) [Add to Longdo]
コンパイラー言葉[コンパイラーことば, konpaira-kotoba] compiler language [Add to Longdo]
コンピュータ依存言語[コンピュータいぞんげんご, konpyu-ta izongengo] computer-dependent language [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上陸[じょうりく, jouriku] Landung, das_Landen [Add to Longdo]
久しぶり[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_Zeit [Add to Longdo]
久し振り[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_zeit [Add to Longdo]
反逆[はんぎゃく, hangyaku] Landesverrat, Hochverrat [Add to Longdo]
叙景[じょけい, jokei] Landschaftsbeschreibung, Naturschilderung [Add to Longdo]
国境[こっきょう, kokkyou] Landesgrenze, Grenze [Add to Longdo]
国賊[こくぞく, kokuzoku] Landesverraeter, Hochverraeter [Add to Longdo]
国防[こくぼう, kokubou] Landesverteidigung [Add to Longdo]
土地[とち, tochi] Land, Boden [Add to Longdo]
地図[ちず, chizu] Landkarte, Plan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 LAN \LAN\ n. [Local Area Network.]
   A {local area network}; a network[3] connecting computers and
   word processors and other electronic office equipment within
   a small area, to create an inter-office system, typically
   within one building or one site of a corporation. Contrasted
   to {WAN}, a wide-area network.
 
   Syn: local area network.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 LAN
   n 1: a local computer network for communication between
      computers; especially a network connecting computers and
      word processors and other electronic office equipment to
      create a communication system between offices [syn: {local
      area network}, {LAN}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LAN
     Local Area Network (LAN)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top