Search result for

korbs

(95 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -korbs-, *korbs*, korb
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา korbs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *korbs*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mr. Korbell, we are going to finish our search.คุณคอร์เบล เรากำลังจะจบงานตรวจค้นแล้ว Green Light (2015)
Steven Korbell.สตีเว่น คอร์เบล Green Light (2015)
Why would Korbell order a hit after an unsuccessful raid?ทำไม คอร์เบล ต้องทำเรื่องแบบนี้ หลังจาก การตรวจค้นล้มเหลว Green Light (2015)
Mr. Korbell is a community pillar.คุณ คอร์เบล เป็น เสาหลักของชุมชน Green Light (2015)
Korbell?- คอร์เบล ? Green Light (2015)
If we find drugs, we want to make sure Korbell's there.ถ้าเราเจอยาเสพติด เราต้องแน่ใจว่า คอร์เบล อยู่ที่นั่นด้วย Green Light (2015)
But what do you think Korbell is gonna do when he thinks another raid is coming?แล้วคุณคิดว่า คอร์เบล จะทำยังไงล่ะ ถ้าเขาคิดว่า จะมีการเข้าตรวจค้นอีก Green Light (2015)
How could Korbell know that?คอร์เบล รู้เรื่องนี้ได้ไง ? Green Light (2015)
Abbott asked me to look into Korbell's records, see how he's communicating with his contact on Peterson's team.แอ็บบอต บอกให้ผมดู บันทึกของคอร์เบล ดูว่า เขาติดต่อสื่อสารกับใครในทีมปีเตอร์สัน Green Light (2015)
I've looked at Korbell's phone, e-mails, texts.ผมดู โทรศัพท์ อีเมล์ ข้อความ ของ คอร์เบล Green Light (2015)
What was Korbell looking at on the web?คอร์เบล ดูอะไรในเว็บไซต์ ? Green Light (2015)
There is no way Korbell is into cats.ไม่มีทางที่ คอร์เบล จะสนใจเรื่องแมว Green Light (2015)
Korbell was trading messages with his contact on Peterson's team through a cat blog.คอร์เบล กำลังส่งข้อความกับใครสักคน ในทีมปีเตอร์สัน ผ่านทาง บล็อกแมว Green Light (2015)
Do we know who Korbell was dealing with?- รู้มั้ยว่า คอร์เบล คุยกับใคร ? Green Light (2015)
Let's get this smart man a nice jail cell. We found enough evidence in Orosco's apartment to arrest Korbell and several of his employees.ช่วยพา คนฉลาด ไปอยู่ใน คุกสุขสันต์ ด้วย เราเจอหลักฐานมากพอในอพาร์ทเมนต์ของ โอรอสโค้ Green Light (2015)
Korbell's going to flip against the Sosa cartel.คอร์เบล จะโบ้ยให้ แก๊งค์โซซ่า Green Light (2015)
Now move the basket to the left.Jetzt stell den Korb nach links. The Incredible Kung Fu Master (1979)
- And I am going to muzzle her.- Ich werde ihr einen Maulkorb anlegen. The Idol (1980)
Hand me that wastebasket, will you, honey?Gibst du mir bitte den Papierkorb, Liebling? The Medal (1980)
Unless I have some in my private stock.Aber vielleicht ist in meinem Nähkorb noch was. The Travelling Man (1980)
You just transferall the letters to yourOut Tray, put a note if you wish to see the reply and if you don't, you neversee it again.Sie legen die ganzen Schreiben in Ihren Ausgangskorb, heften einen Vermerk daran, wenn Sie die Antwort sehen möchten, und wenn nicht, sehen Sie sie nie wieder. The Official Visit (1980)
I mean that he will bear malice if he sees that he is refused and he will be in no way disposed to give his consent to your marriage.Er wird nie verzeihen, wenn man ihm einen Korb gibt und wenig Lust haben, in Eure Heirat zu willigen, The Miser (1980)
Ever since he came here, he has been the favourite.Seit er ins Haus kam, ist er Hahn im Korbe. The Miser (1980)
Look in the waste-paper basket.Such mal im KorbOblomov (1980)
You must put the ball in their basket.Es funktioniert, indem man versucht, den Ball in deren Korb zu werfen. The Taming of the Scoundrel (1980)
My basket.Mein KorbThe Umbrella Coup (1980)
- Your basket? Your...- Dein Korb... The Umbrella Coup (1980)
Her basket, ah basket!Ihr Korb... mein Korb... The Umbrella Coup (1980)
Ask it.EinkaufskorbThe Umbrella Coup (1980)
- What are you doing with that basket?- Was machen Sie mit dem KorbPopeye (1980)
- It's your basket.- Es ist Ihr KorbPopeye (1980)
- My basket was beautiful, and this basket's ugly.- Ich hatte einen schönen Korb. Dieser Korb ist hässlich. Popeye (1980)
I brought along a picnic basket and a bottle of Montrachet.Ich habe einen Picknickkorb und eine Flasche Montrachet mitgebracht. When Time Ran Out... (1980)
All he took in his hand was a small, wooden cream whip, With two mighty blows, he brought the whip into contact with the rib cage of Ida, his partner in this altercation,Er nahm nichts in die Hand als einen kleinen hölzernen Sahneschläger und diesen Sahneschläger brachte er in einem enormen zweimaligen Schwung zusammen mit dem Brustkorb Idas der Partnerin des Gesprächs ... Ahhh, Hilfe! Die Strafe beginnt (1980)
Up to that day, Ida's rib cage had been completely intact, which one couldn't say of this attractive little person herself,Idas Brustkorb war bis zu diesem Tag völlig intakt Die ganze kleine Person, die sehr nett anzublicken war, freilich nicht Die Strafe beginnt (1980)
Anyway, this sweet girl's rib cage was not built to withstand contact with the cream whip,Jedenfalls war der Brustkorb des niedlichen Mädchens ... dreckiger Strizzi! auf die Berührung mit dem Sahneschläger nicht eingerichtet Die Strafe beginnt (1980)
What had happened to the woman's rib cage a second before has to do with the laws of rigidity and elasticity, impact and resistance,Was in der Sekunde vorher mit dem Brust- korb der Frauensperson geschehen war hängt zusammen mit den Gesetzen von Starre und Elastizität und Stoss und Widerstand Die Strafe beginnt (1980)
Oh, um, would you get me a wastepaper basket, please?Oh, ähm, holst du bitte einen PapierkorbThe Indiscretion (1981)
- I tripped over the wastebasket.Ich bin über den Papierkorb gestolpert. The Whirlwind (1981)
And in the middle of it a nest and six big eggs ready to hatch out.Auf dem Weg ein Korb, welchen man unter die Henne legt. Rasputin (1981)
And among the eggs sat the Duma.Und im Korb die Duma. Rasputin (1981)
With a golden halo all around.Über dem Korb ein Regenbogen. Rasputin (1981)
I'll go get the basket.- Ich hole den KorbDeadly Blessing (1981)
Then make for the shed on the left which houses the basket and winch.Gehen Sie dann zu dem Schuppen links; in dem sind der Korb und die Winde. For Your Eyes Only (1981)
- I didn't think you'd go out with me. - Oh, I would have.- Ich dachte, du würdest mir einen Korb geben. The Funhouse (1981)
You wanna help me out of this wastebasket?Hilfst du mir aus diesem PapierkorbThe Great Muppet Caper (1981)
Does that mean you turn me down again?Sie geben mir schon wieder einen KorbLili Marleen (1981)
During the French Revolution, when they chopped heads off... they'd pick them out the basket and look them in the face. Most went out right away, in shock.In der Französischen Revolution nahm man den Kopf gleich aus dem Korb und sah ihn an, und viele starben gleich vor Schreck. Wolfen (1981)
I don't think I've had ENOUGH to drink.- Mein Papierkorb. - Laura, wer ist es? In the Steele of the Night (1982)
Until the morning, then. - Good night, you two, - Good night, Alan.Ballistische Tests, einige Tage später durchgeführt, ergaben, dass die Flugbahn der Kugel im Brustkorb des Unternehmers begann und nach außen gerichtet verlief. In the Steele of the Night (1982)

CMU English Pronouncing Dictionary
KORB    K AO1 R B
KORBA    K AO1 R B AH0
KORBY    K AO1 R B IY0
KORBEL    K AO1 R B AH0 L
KORBER    K AO1 R B ER0
KORBREN    K AO1 R B R EH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablagekorb {m}filing tray [Add to Longdo]
Basketball kraftvoll im Korb versenken [sport]to slam-dunk [Add to Longdo]
Bienenstock {m}; Bienenkorb {m} | Bienenstöcke {pl}; Bienenkörbe {pl} | in den Bienenstock bringen; einfangenbeehive; hive | beehives; hives | to hive (bees) [Add to Longdo]
Brotkorb {m} | Brotkörbe {pl}bread basket | bread baskets [Add to Longdo]
Brust {f}; Brustkorb {m}; Brustkasten {m}chest [Add to Longdo]
Bugkorb {m} [naut.]pulpit [Add to Longdo]
Dekorbrand {m}onglaze fire [Add to Longdo]
Einkaufskorb {m}shopping basket [Add to Longdo]
Früchtekorb {m}fruit basket [Add to Longdo]
Geschenkkorb {m} | Geschenkkörbe {pl}hamper | hampers [Add to Longdo]
Hahn {m}; Gockel {m} (männlicher Vogel) [ornith.] | Hähne {pl} | der Hahn im Korbecock | cocks | the cock of the walk [Add to Longdo]
Heckkorb {m} [naut.]stern pulpit [Add to Longdo]
Korb {m} | Körbe {pl}basket | baskets [Add to Longdo]
Korbblütler {m}; Komposite {f} [bot.]composite; composite plant; composite flower [Add to Longdo]
Korbflasche {f} | große Korbflasche {f}wickerbottle | demijohn [Add to Longdo]
Korbflechten {n}basketry [Add to Longdo]
Korbflechtwaren {pl}wickerwork [Add to Longdo]
Korbgeflecht {n}basketwork [Add to Longdo]
Korbmacher {m}; Korbmacherin {f}; Korbflechter {m}; Korbflechterin {f}basket maker [Add to Longdo]
Korbsessel {m}basket chair [Add to Longdo]
Korbwaren {pl}wicker [Add to Longdo]
Korbweide {f}osier [Add to Longdo]
Korbwiege {f} | Korbwiegen {pl}bassinet | bassinets [Add to Longdo]
Maulkorb {m}muzzle [Add to Longdo]
Maulkorberlass {m}decree muzzling freedom of speech [Add to Longdo]
Papierkorb {m} | Papierkörbe {pl}wastebasket | wastebaskets [Add to Longdo]
Schließkorb {m}hamper [Add to Longdo]
Spankorb {m}chip basket [Add to Longdo]
Strandkorb {m}(canopied) beach chair [Add to Longdo]
Strandkorb {m}roofed wicker beach chair [Add to Longdo]
Tragkorb {m}pack basket; pannier [Add to Longdo]
Waschkorb {m}clothes basket [Add to Longdo]
Weidenkorb {m} | Weidenkörbe {pl}wicker basket; wickerbasket | wicker baskets [Add to Longdo]
Sie hat ihm einen Korb gegeben.She turned him down. [Add to Longdo]
Brustkorb {m}; Thorax {m} [med.] | Brustkörbe {pl}thorax | thoraxes [Add to Longdo]
Skorbut {f} [med.]scurvy [Add to Longdo]
skorbutisch {adj} [med.]scorbutic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
壊血病[かいけつびょう, kaiketsubyou] Skorbut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top