Search result for

konditionen

(58 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -konditionen-, *konditionen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา konditionen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *konditionen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On what terms?Zu welchen KonditionenThe Official Visit (1980)
Major.... I'd want special conditions, special rations.Major, ich bräuchte Sonderkonditionen, extra Rationen. Victory (1981)
-Ten. -What collateral?- Unter welchen KonditionenGarçon! (1983)
What are your conditions?Zu welchen KonditionenFearless Hyena 2 (1983)
Very well, if those are your conditions.Wenn das deine Konditionen sind. Yellowbeard (1983)
I'm glad you're not.Machen Sie Ihre Konditionen nicht zu streng und zu schnell, meine Liebe. Episode #1.5 (1985)
Now, either you can plead guilty to seven or eight of the charges which will help keep costs down within your means or borrow a sum to be negotiated from us at a very competitive rate.Sie können sich in sieben oder acht Anklagepunkten schuldig bekennen, das hält die entstehenden Kosten im Rahmen Ihrer Möglichkeiten, oder Sie borgen sich das Geld bei uns zu sehr günstigen KonditionenBrazil (1985)
We're prepared to offer you very attractive terms.Wir können Ihnen sehr attraktive Konditionen anbieten. Also gut. The Escape (1986)
i'll tell the judge i was treated very well.Versuchen Sie nicht, Sonderkonditionen auszuhandeln. Erinnerst du dich nicht, wie nah wir uns waren? Try to Remember: Part 1 (1987)
I got you the best terms possible at the time.Zu den damals bestmöglichen KonditionenMo' Better Blues (1990)
I may look into purchasing property at what I assume will be a very reasonable price.Ich erwäge, ein Grundstück zu sicherlich günstigen Konditionen zu erwerben. Episode #1.4 (1990)
As it was laid down with what we said we'd do, what he said he'd do, that he'd do it.Er hat das Angebot zu den Konditionen angenommen, die wir festgelegt hatten. Gut. Hoffa (1992)
And when not being utilized to aid in locomotion,Und wenn nicht zur Bewegung unter gewissen KonditionenSchisms (1992)
Don't even think about that you want money you give me a good reason But I don't pay for your own screwIch mache dir ein Angebot zu meinen KonditionenThe Adventurers (1995)
Pay me back at your convenience, no interest.Rückzahlung nach lhren Konditionen, keine Zinsen. Get Shorty (1995)
Now you mention it... Let's talk terms!Ach ja, wo du gerade von den Konditionen sprichst... Les grands ducs (1996)
You know the terms of a partnership now, at this juncture, would be quite severe?Sie wissen, dass die Konditionen unter diesen Umständen recht harsch sind? Hoodlum (1997)
I want to loan.Ich wollte nach den Konditionen fragen, wenn ich Geld leihe. Character (1997)
Because of the extreme shooting conditions, great care is taken to clear it of debris.Auf Grund der extremen Konditionen beim Dreh- ist große Vorsicht beim Säubern der Kamera geboten. Whales: An Unforgettable Journey (1997)
As a condition of this agreement, the exact terms shall remain private among the parties involved.Eine Bedingung dieser Einigung ist, dass die genauen Konditionen unter den betroffenen Parteien bleiben. A Civil Action (1998)
We still have to decide if what's out there is worth all these conditions.Wir müssen entscheiden, ob diese Sache da draußen diese Konditionen wert ist. Babylon 5: Thirdspace (1998)
”/ will be released safe/y and unharmed... only if the fol/owing conditions are met:"Ich werde nur dann sicher und unverletzt freigelassen wenn die folgenden Konditionen erfüllt werden: Small Soldiers (1998)
Lady Chiltern... unless you meet my terms I think you'll fine the worst is yet to come.Lady Chiltern... Erfüllen Sie nicht meine Konditionen, kommt das Schlimmste noch auf Sie zu. An Ideal Husband (1999)
The Fidelity Bank and Trust is a tough creditor.Die Treue- und Vertrauensbank hat knallharte KonditionenThe Family Man (2000)
Conditions in Emerald City are deteriorating rapidly.Die Konditionen in Emerald City haben sich rapide verschlechtert. A Town Without Pity (2000)
Conditions are substandard... but we're hanging in there.Die Konditionen sind miserabel, aber wir schaffen es. Winning London (2001)
OK, Monroe, now that this thing is back on... here's the deal.Ok! Jetzt, wo die Sache stattfindet, nenn ich die KonditionenUndisputed (2002)
Consider the non-perturbative properties of superstring theory in D-branes, especially as applied to Dirichlet boundary conditions with dual open strings that are T-transformed.Denken Sie an die nicht-perturbativen Eigenschaften der Superstringtheorie... bei D-branes, insbesondere bei Dirichlet-Verbindungskonditionen... mit dualen offenen Strings, die T-transformiert sind. Supersymmetry (2002)
My dear girl, movies are expensive... and we get fabulous deals with this particular place.Mein liebes Kind, Filme sind kostspielig, und wir haben ganz fabelhafte Konditionen bei diesem Verleih. Teach Me Tonight (2002)
Nothing has changed since you became shareholders.Als Sie sich beteiligten, waren die Konditionen klar. Le coeur des hommes (2003)
That way, we can examine them later, under controlled conditions.So können wir sie später unter kontrollierten Konditionen untersuchen. Regeneration (2003)
What are your terms?Wie lauten Ihre KonditionenNanny McPhee (2005)
As for my terms, I take Sunday afternoons off.Und meine Konditionen sind, dass ich Sonntagnachmittag immer frei habe. Nanny McPhee (2005)
As the buyer, I dictate certain terms, starting with good faith on your part.Als Käufer diktiere ich die Konditionen. Und dazu gehört auch Ihr Vertrauen. A Man of His Word (2005)
Ah, it's no matter, I only asked he be here as a courtesy, seeing as he negotiated the original treaty between our two countries, resulting in Russia loaning you our Stargate.Es ist nicht so schlimm, ich wollte nur, dass er hier ist... denn er hat die Konditionen des ursprünglichen Abkommens zwischen... unseren Ländern ausgehandelt, mit dem Resultat... dass Russland Ihnen ihr Stargate als Leihgabe zur Verfügung stellte. Crusade (2006)
Did you think your daughter Eva would get special treatmentDachtest du, deine Tochter bekommt SonderkonditionenJar City (2006)
- What about the money?Wie sind die KonditionenControl (2007)
Lila, let me tell you something. Not only have I negotiated a fantastic deal with her representative at Fiveways International, but he also assured me that she would be here any time now.Lila, ich hab nicht nur super Konditionen ausgehandelt mit ihrem Vertreter bei Fiveways International, er hat mir auch zugesichert, dass sie hier jeden Moment auftaucht. I Want Candy (2007)
Willa, I can read the will or just give you the terms and conditions.Willa, ich kann das Testament verlesen... oder nur die Bedingungen und KonditionenMontana Sky (2007)
Upgrade the sleeping arrangements, or you will be punished.Entweder du verbesserst die Schlafkonditionen, oder du wirst bestraft. Crisis of Conscience (2007)
On what terms?Nach welchen KonditionenThe Act of Treason (2008)
These conditions are perfect.Die Konditionen sind perfekt. My Manhood (2008)
We haven't spoken about money yet.Wir haben noch immer nicht über die finanziellen Konditionen gesprochen. Diary of a Nymphomaniac (2008)
I have a list of conditions and an alimony that could support Rita Hayworth.Ich habe eine Liste mit Konditionen und eine Unterhaltszahlung, die Rita Hayworth unterstützen könnte. The Jet Set (2008)
Forty grand. Top rates.- 40 Riesen, top KonditionenLuv U 4 Eva (2008)
Mate, I'll tell you what, at these rates, you need anything, give me a call.Kumpel, ich sag dir was, zu diesen Konditionen, wenn du irgendwas brauchst, ruf mich an. Luv U 4 Eva (2008)
There is a very good thing it might be possible to let you in on, on highly privileged terms.Es gibt einen sehr großen Trog, an den Sie heran kommen könnten, selbstverständlich auch zu den privilegierten KonditionenEpisode #1.12 (2008)
If we withdraw from the account, then we lose all the interests.Wenn wir das Konto räumen, verlieren wir alle guten KonditionenEpisode #1.9 (2008)
All right, Mr. Linus, these are my terms:In Ordnung, Mr. Linus, hier sind meine KonditionenThe Shape of Things to Come (2008)
Depends on the conditions.Kommt auf die Konditionen an. The Concert (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einkaufskonditionen {pl}conditions of purchase [Add to Longdo]
Kondition {f} [math.] | Konditionen {pl}condition | conditions [Add to Longdo]
Konditionenanpassung {f}adjustment of terms [Add to Longdo]
Konditionengestaltung {f}arrangement of terms [Add to Longdo]
Lieferbedingungen {pl}; Lieferkonditionen {pl}delivery conditions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Konditionen [kɔndiːtsiːoːnən] (n) , pl.
     conditions
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top