Search result for

kilo

(154 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kilo-, *kilo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kilo[N] กิโลกรัม (คำย่อของ kilogram)
kilo[PRF] พัน
kilo-[PRF] จำนวน 1 พันของหน่วยที่ตามมา, See also: กิโล (เติมหน้าคำ เช่น กิโลเมตร, กิโลกรัม, กิโลวัตต์)
kilobit[N] กิโลบิต
kiloton[N] จำนวนหนึ่งพันตัน
kilobyte[N] กิโลไบต์
kilogram[N] กิโลกรัม
kilowatt[N] กิโลวัตต์
kilocycle[N] จำนวนหนึ่งพันรอบ, See also: หน่วยที่เท่ากับ 1, 000 รอบต่อวินาที, กิโลเฮิรตซ์, Syn. kilohertz
kilohertz[N] กิโลเฮิรตซ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kilo(คิล'โล,คี'โล) n. กิโลกรัม,กิโลเมตร,คำสื่อสารที่หมายถึง,อักษร K pl.kilos
kilo instructions per secพันคำสั่งต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า KIPS เป็นหน่วยวัดความเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) โดยวัดเป็นจำนวนคำสั่ง (หน่วยเป็นพัน) ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถกระทำการ (execute) ได้ใน 1 วินาที เช่น คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ทำงานได้ 50 กิปส์ หมายความว่า ทำงานได้เร็วห้าหมื่นคำสั่งในหนึ่งวินาที ปัจจุบัน นิยมใช้หน่วยวัดเป็นมิปส์หรือ MIPS (ล้านคำสั่งต่อวินาที) เพราะคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นมาก
kilobit(กิโลบิต) เท่ากับ 1000 บิต
kilobyte(กิโลไบต์) ใช้ตัวย่อว่า KB มีค่าเท่ากับ 1,024 (2 ยกกลง 10) ไบต์ เช่น ถ้าพูดว่าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำ 64 เคไบต์ หมายความว่า มีเนื้อที่ในหน่วยความจำ 65,536 ไบต์ สามารถเก็บตัวอักขระได้ 65,536 ตัวอักขระ
kilocalorie(คิล'ละแคล'ละรี) n. พันแคลลอรี
kilocycle(คิล'ละไซ'เคิล) n. 1000 ไซเกิล,
kilogram(me) (คิล'ละแกรม) n. 1000 กรัม
kilohertz(คิล'ละเฮิร์ซ') n. 1,000ไซเกิลต่อวินาที;kHz
kilometer(คิลอม'มิเทอะ) n. หนึ่งกิโลเมตร,1000เมตร, See also: kilometric adj. kilometrical adj.
kilometre(คิลอม'มิเทอะ) n. หนึ่งกิโลเมตร,1000เมตร, See also: kilometric adj. kilometrical adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
kilocycle(n) หน่วยวัดความถี่ของคลื่นไฟฟ้า
kilogram(n) น้ำหนักเป็นกิโลกรัม
kilogramme(n) น้ำหนักเป็นกิโลกรัม
kilometre(n) ความยาวเป็นกิโลเมตร
kilowatt(n) หน่วยกำลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kilo-กิโล- [210, 103] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kilobaudกิโลบอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
kilobaudกิโลบอด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kilobit (Kb)กิโลบิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
kilobit (Kb)กิโลบิต (เคบี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kilobit per second (Kbps)กิโลบิตต่อวินาที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
kilobit per second (Kbps)กิโลบิตต่อวินาที (เคบีพีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kilobyte (KB)กิโลไบต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
kilobyte (KB)กิโลไบต์ (เคบี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kilocaloriesกิโลแคลอรี่ [การแพทย์]
Kilogram-Calorieกิโลกรัมแคลอรี่ [การแพทย์]
Kilogramsกิโลกรัม [การแพทย์]
Kilonychiaรูปร่างคล้ายช้อน [การแพทย์]
Kilovoltage Measurementการวัดค่ากิโลโวลเตจ [การแพทย์]
kilowatt-hourกิโลวัตต์-ชั่วโมง, หน่วยวัดความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า เรียกโดยทั่วไปว่าหน่วย(unit)  ใช้สัญลักษณ์  kW-hr  1  kW-hr คือกำลังไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ที่ใช้ในเวลา 1 ชั่วโมง เช่น เตารีดไฟฟ้า ขนาด 2 กิโลวัตต์ใช้เวลา 3 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 6 กิโลวัตต์-ชั่วโมง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
kilowatt-hour meterมาตรไฟฟ้า, มาตรวัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
10 kilometers west, two north, six hour walk.10 กม.ทางตะวันตกกับ 2 กม.ทางเหนือ เดินเทาไปทางเหนือ 6 ชัวโมง Rambo (2008)
We have them in position about 20 kilometers from the capital.เราประจำที่ตำแหน่งประมาณ 20 กม.จากเมือง 24: Redemption (2008)
We're five kilometers from the city.เราเหลืออีก 5 กม.จากตัวเมือง 24: Redemption (2008)
Heading east one kilometer west of Okavango Junction.1 กม.จากตะวันตก จากจุดเชื่อมของโอคาแวนโก 24: Redemption (2008)
Spring-Ioaded Russian antipersonneI mine, five kilo.มีสปริงดันอยุ่ กับระเบิดของรัสเซีย\ 5 ขนาดกิโล 24: Redemption (2008)
(inaudible) 2000 kilometers- 5 ไมล์.. อีกสักประมาณสองพันกิโลบิท Quantum of Solace (2008)
We can halve your costs, 25 cents a kilo.ก็ดี แต่ต้องสะอาดนะ แบบเดียวกับในสหรัฐ Gomorrah (2008)
- How far? - 18 kilometers.ไกลแค่ไหนเหรอ 18 กิโลน่ะ The Ruins (2008)
Then there's a path, which we hike for 4 kilometers.พอไปสุดทางรถ.. ก็เดินเท้าต่อไปอีก 4 กิโล The Ruins (2008)
I want men covering five kilometersฉันต้องการคนเผ้าระวังตลอด 5 กิโลเมตร Hell or High Water (2008)
The result is that it takes 100 liters of water to produce 1 kilogram of potatoes,ผลคือเราต้องใช้น้ำ 100 ลิตร ในการผลิตมันฝรั่ง 1 กิโลกรัม Home (2009)
4.000 liters for 1 kilo of rice and 13.000 liters for 1 kilo of beef.4000 ลิตร สำหรับข้าว 41 กิโลกรัม และ13,000 ลิตร สำหรับเนื้อวัว 1 กิโลกรัม Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kiloA gas station is one kilometer ahead.
kiloA good specimen might weigh up to a kilo.
kiloA load of 100 kilograms is the max.
kiloDeal is in the southeast of England, about 110 kilometers away from London.
kiloGeorge weighs not less than 70 kilograms.
kiloHe drove the car at eighty kilometers an hour.
kiloHe is over 80 kilos.
kiloHelen weighs not more than 40 kilograms.
kiloHer weight increased to 50 kilograms.
kiloHe said he would run 200 kilometers in a day and he did.
kiloHowever cold it may be, he still jogs 20 kilometers every day.
kiloHow many kilograms does it amount to?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กก.[CLAS] kilogramme, See also: kg, Syn. กิโลกรัม
กม.[CLAS] kilometre, See also: km, Syn. กิโลเมตร
กิโลไบต์[N] Kilobyte, See also: Kbyte, Syn. เคไบต์, ขนาดหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์
กิโลบิต[N] kilobit, See also: 1,024 bits, Example: ระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยระบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบ บนคู่สาย ISDN เพียง 1 คู่สาย ด้วยความเร็วตั้งแต่ 64 กิโลบิต/วินาที ถึง 128 กิโลบิต/วินาที, Thai definition: จำนวน 1,024 บิต, Notes: (อังกฤษ)
กิโลไบต์[N] kilobyte, See also: 1,024 bytes, Example: ดอสที่ยืดได้นี้สามารถใช้หน่วยความจำได้มากกว่า 640 กิโลไบต์, Thai definition: จำนวน 1,024 ไบต์, Notes: (อังกฤษ)
กิโลเมตร[N] kilometre, See also: kilometer, Syn. กิโล, กม., Example: ขีปนาวุธแบบโทมาฮอว์กที่มีรัศมีปฏิบัติการระยะ 2,400 กิโลเมตรแสดงความแม่นยำมาแล้วช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซีย, Thai definition: ชื่อมาตราวัด เท่ากับ 1,000 เมตร, Notes: (ฝรั่งเศส)
กิโลลิตร[N] kilolitre, See also: kiloliter, Syn. กล., Example: คลังเคมีประกอบด้วยถังเคมีรวมทั้งสิ้น 34 ใบ ความจุ 21,300 กิโลลิตร, Thai definition: ชื่อมาตราตวง เท่ากับ 1,000 ลิตร หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร, Notes: (ฝรั่งเศส)
กิโลวัตต์[N] kilowatt, Example: หลอดสูญญากาศ 18,000 หลอด กินกำลังไฟฟ้า 150 กิโลวัตต์, Thai definition: มาตราวัดกำลังไฟฟ้า เท่ากับ 1,000 วัตต์, Notes: (อังกฤษ)
กิโลเฮิรตซ์[N] kilohertz, Example: การขยายช่วงความถี่การใช้งานของระบบสื่อสารไร้สายเปลี่ยนไปเป็นย่านความถี่ 120 กิโลเฮิร์ตซ์, Thai definition: หน่วยวัดความถี่ของกระแสไฟฟ้าสลับหรือคลื่นวิทยุ ใช้สัญลักษณ์ kHz 1 กิโลเฮิรตซ์ มีค่าเท่ากับ 1,000 เฮิร์ตซ์ หรือเท่ากับ 1,000 ไซเกิลต่อวินาที, Notes: (อังกฤษ)
กิโลกรัม[CLAS] kilogram, Syn. กก., กิโล, โล, Example: ข้าวโพดพันธุ์พื้นเมืองให้ผลิตผลประมาณ 250-300 กิโลกรัมต่อไร่, Thai definition: ชื่อมาตราชั่งน้ำหนัก เท่ากับ 1,000 กรัม, Notes: (ฝรั่งเศส)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วโมงละ 100 กิโลเมตร[xp] (chūamōng la røi kilōmēt) EN: 100 kilometers an hour   FR: cent kilomètres à l'heure
เดิน 50 กิโลเมตร[n. exp.] (doēn hāsip kilōmēt) EN: 50 km walk   FR: 50 kilomètres marche [m]
เดิน 10 กิโลเมตร[n. exp.] (doēn sip kilōmēt) EN: 10 km walk   FR: 10 kilomètres marche [m]
เดิน 20 กิโลเมตร[n. exp.] (doēn yīsip kilōmēt) EN: 20 km walk   FR: 20 kilomètres marche [m]
ด้วยความเร็ว 1000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง [xp] (dūay khwāmreo neung phan kilōmēt tø chūamōng) EN: at a speed of 1,000 kilometers per hour   
กิโล[n.] (kilō) EN: kilogram   FR: kilo [m]
กิโล[n.] (kilō) EN: kilometre = kilometer (Am.)   FR: kilomètre [m]
กิโลไบต์[n.] (kilōbait) EN: kilobyte ; 1,024 bytes ; Kbyte   
กิโลบิต[n.] (kilōbit) EN: kilobit ; 1,024 bits   
เฮิรตซ์[n.] (kilōhoēts) EN: kilohertz   FR: kilohertz [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KILO    K IH1 L OW2
KILOS    K IY1 L OW2 Z
KILOBIT    K IH1 L AH0 B IH2 T
KILOBYTE    K IH1 L OW0 B AY2 T
KILOGRAM    K IH1 L AH0 G R AE2 M
KILOWATT    K IH1 L AH0 W AA2 T
KILOBYTES    K IH1 L OW0 B AY2 T S
KILOMETER    K AH0 L AA1 M AH0 T ER0
KILOMETER    K IH1 L AH0 M IY2 T ER0
KILOWATTS    K IH1 L AH0 W AA2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kilo    (n) (k ii1 l ou)
kilo-    (j) - (k i1 l @ -)
kilos    (n) (k ii1 l ou z)
kilogram    (n) (k i1 l @ g r a m)
kilowatt    (n) (k i1 l @ w o t)
kilocycle    (n) (k i1 l @ s ai k l)
kilograms    (n) (k i1 l @ g r a m z)
kilolitre    (n) (k i1 l @ l ii t @ r)
kilometre    (n) (k i1 l o1 m i t @ r)
kilowatts    (n) (k i1 l @ w o t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kilometer(n) |der| กิโลเมตร, หนึ่งพันเมตร
Stundenkilometer(n) |der, pl. Stundenkilometer| กิโลเมตรต่อชั่วโมง, หน่วยบอกความเร็วของยานพาหนะบนถนน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kilo {n}kilo [Add to Longdo]
Kilobaud {n}kilobaud [Add to Longdo]
Kilobyte {n}kilobyte [Add to Longdo]
Kilogramm {n}kilogram; (kilogramme [Br.]) [Add to Longdo]
Kiloherz {n}kilocycle [Add to Longdo]
Kilometer {m}kilometer [Am.]; kilometre [Br.] [Add to Longdo]
Kilometergeld {n}mileage allowance [Add to Longdo]
Kilometerstand {m}; Meilenlänge {f}mileage; milage [Add to Longdo]
Kilometerstein {m}; Meilenstein {m}; Meilenpfosten {m} | Kilometersteine {pl}; Meilensteine {pl} | Meilenstein der Entwicklungmilestone; milepost | milestones; mileposts | milestone of the development [Add to Longdo]
Kilometerzähler {m}mileage indicator [Add to Longdo]
Kilometrierung {f}kilometer mileage [Add to Longdo]
Kilotonne {f}kiloton [Add to Longdo]
Kilowattstunde {f}kilowatt hour [Add to Longdo]
kilometerlangmiles long [Add to Longdo]
Kilomberoweber {m} [ornith.]Kilombero Weaver [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
kilo(n) |m, pl. Kilos| กิโลกรัม

Japanese-English: EDICT Dictionary
キロ[, kiro] (pref) (1) kilo- (fre [Add to Longdo]
キロアンペア[, kiroanpea] (n) kiloampere [Add to Longdo]
キロカロリー[, kirokarori-] (n) kilocalorie [Add to Longdo]
キログラムカロリー[, kiroguramukarori-] (n) kilogram calorie [Add to Longdo]
キログラム原器[キログラムげんき, kiroguramu genki] (n) prototype kilogram [Add to Longdo]
キログラム重[キログラムじゅう, kiroguramu juu] (n) kilogram-weight; kilogramme-weight [Add to Longdo]
キロトン[, kiroton] (n) kiloton [Add to Longdo]
キロバイト[, kirobaito] (n) {comp} kilobyte; kB [Add to Longdo]
キロビット[, kirobitto] (n) {comp} kilobit [Add to Longdo]
キロヘルツ[, kiroherutsu] (n) {comp} kilohertz; kHz [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公斤[gōng jīn, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣ, ] kilogram [Add to Longdo]
公秉[gōng bǐng, ㄍㄨㄥ ㄅㄧㄥˇ, ] kiloliter [Add to Longdo]
公里[gōng lǐ, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ, ] kilometer [Add to Longdo]
公里时[gōng lǐ shí, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ ㄕˊ, / ] kilometer per hour [Add to Longdo]
千位元[qiān wèi yuán, ㄑㄧㄢ ㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, ] kilobit [Add to Longdo]
千克[qiān kè, ㄑㄧㄢ ㄎㄜˋ, ] kilogram [Add to Longdo]
千卡[qiān kǎ, ㄑㄧㄢ ㄎㄚˇ, ] kilocalorie (Kcal) [Add to Longdo]
千周[qiān zhōu, ㄑㄧㄢ ㄓㄡ, ] kilohertz; kHz [Add to Longdo]
千吨[qiān dūn, ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ, / ] kiloton [Add to Longdo]
千吨级核武器[qiān dūn jí hé wǔ qì, ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ, / ] kiloton weapon [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キロ[きろ, kiro] kilo-, kilogram, kilometre, 10**3, k [Add to Longdo]
キロバイト[きろばいと, kirobaito] kilobyte, KB [Add to Longdo]
キロヘルツ[きろへるつ, kiroherutsu] kilohertz, kHz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kilo \Ki"lo\, n.; pl. {Kilos}. [F.]
   An abbreviation of {Kilogram}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kilo- \Kil"o-\pref. [F. kilo-. See {Kilogram}.]
   A combining form used to signify thousand in forming the
   names of units of measurement; as, kilogram, kilometer,
   kilowatt, etc.
   [Webster 1913 Suppl.] Kilogram

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kilo
   n 1: one thousand grams; the basic unit of mass adopted under
      the Systeme International d'Unites; "a kilogram is
      approximately 2.2 pounds" [syn: {kilogram}, {kg}, {kilo}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 kilo
   kilo
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 kilo [kilo]
   kilo
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Kilo [kiːloː] (n) , s.(n )
   kilo
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 kilo
 kilo	(n) |m, pl. Kilos| กิโลกรัม

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 kilo
   kilo
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top