Search result for

khan

(57 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -khan-, *khan*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
khan (name ) brave

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
khan[N] ข่าน, See also: ยศตำแหน่งของผู้ปกครองของมองโกลและเตอร์คิช
khan[N] เจงกิสข่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
khan(คาน,แคน) n. ข่าน,ผู้ปกครอง
astrakhan(แอส'ทระคัน-แคน) n. หนังลูกแกะเมืองแอสตราแคน, สิ่งทอที่ทำด้วยหนังดังกล่าว.
backhand(แบค'แฮนดฺ) n. การตีลูกบอลทางด้านตรงข้ามกับมือที่ถือไม้ตี,การเขียนไปทางซ้าย, See also: backhandness n. ดูbackhand
dockhand(ดอค'ฮันดฺ) n. กรรมกรท่าเรือ
genghis khann. จักรพรรดิเจงกีสข่าน
gymkhana(จิมคา'นะ) n. วันแสดงการขี่ม้า,วันแสดงการกรีฑา,สถานที่มีการแสดงดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
Khan(n) ท่านข่าน
backhanded(adj) หลังมือ,ไปด้านซ้าย,คดโกง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the words of khan noonn singh in the immortal wrath of Khan, "he tasks me.หรือในคำพูดของคาห์น นูเนี่ยน ซิงจ์ จากหนังอมตะศึกสลัดอวกาศว่า The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
You know, you keep quoting Wrath of Khan, but he was in next generation.รู้ไหม นายเอาแต่อ้างคำพูด จากเรื่อง ศึกสลัดอวกาศ แต่เขาแสดงเรื่อง เดอะ เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
I've got one. Wrath of Khan, hmm?ฉันนึกออกเรื่องนึง Wrath of Khan ไงล่ะ? Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
You just sat around farting and watching the bloody Wrath of Khan!ส่วนคุณเอาแต่นั่งตด ดูสตาร์เทร็ค ตอน ศึกสลัดอวกาศ One Day (2011)
You love The Wrath of Khan.คุณชอบศึกสลัดอวกาศ One Day (2011)
I hate The Wrath of Khan.ฉันเกลียดศึกสลัดอวกาศ One Day (2011)
It's like a Khan worm on steroids.มันเหมือนหนอนไชหูที่ได้สเตอรอยด์ And Then There Were None (2011)
I'm thinking we don't know who is and who ain't got the damn Khan worm up inside his melon.ฉันคิดว่า เราไม่รู้ว่าใครเป็น และใครไม่เป็น ไอ้หนอนบ้าเข้าไปในหัวแตงโมเขา And Then There Were None (2011)
No, just to rally every freak on the planet, bring in Khan worms and...ไม่ใช่สิเนอะ แค่อยากชุมนุม\ พวกประหลาดทุกตัวบนโลก สร้างไอ้หนอนประหลาดนั่น แล้วก็พลังพิเศษครึ่งๆกลางๆ Mommy Dearest (2011)
It can hold personalities as diverse as Martin Luther King and Genghis Khan.สามารถถือบุคลิกที่หลากหลาย มาร์ตินลูเธอร์คิงและเจงกีสข่าน Is There Life After Death? (2011)
Could you look up the name Afran Felat Khani in the database and just confirm that he's deceased?คุณลองค้นชื่ออาฟราน เฟลัท คานี่ ในฐานข้อมูลดู ยืนยันหน่อยว่าได้ตายไปแล้ว Half a World Away (2011)
Khani, that's a Kurdish name?คานี่ ชื่อแบบชาวเคิร์ดนี่นา Half a World Away (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[n. prop.] (Jangwat Prajūap Khīrī Khan) EN: Prachuap Khiri Khan province   FR: province de Prachuap Khiri Khan [f]
ก้านกล้วย[n. prop.] (Kān Klūay) EN: Khan Kluay   FR: Khan Kluay
คณะราษฎร [org.] (Khana Rātsadøn) EN: Khana Ratsadon ; People's Party   FR: Khana Ratsadon
ขนมครก[n.] (khanom khrok) EN: Thai sweetmeat   FR: khanomkhrok [m]
ขนมโสมนัส[n. exp.] (khanom sōmmanat) EN: khanom somanat   
ขนมไทยเก้าพี่น้อง[TM] (Khanom Thai Kao Phīnøng) EN: khanom thai Kao Phi Nong   FR: khanom thai Kao Phi Nong
ขนมถ้วยฟู[n. exp.] (khanom thuay fū) EN: khanom thuay fu ; fluffy rice flour cake   FR: khanom thuay fu
เขตคันนายาว[n. prop.] (Khēt Khan Nā Yāo) EN: Khan Na Yao district   
เขตพระโขนง[n. prop.] (Khēt Phra Khanōng) EN: Phra Khanong district   
ประจวบคีรีขันธ์[n. prop.] (Prajūap Khīrī Khan) EN: Prachuap Khiri Khan (Province – Central)   FR: Prachuap Khiri Khan (Province – Centre)

CMU English Pronouncing Dictionary
KHAN    K AA1 N
KHAN'S    K AA1 N Z
KHANNA    K AE1 N AH0
KHANATE    K AA1 N EY0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
khan    (n) (k aa1 n)
khans    (n) (k aa1 n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Dschingis Khan(uniq) เจงกิสข่าน

Japanese-English: EDICT Dictionary
アストラカン[, asutorakan] (n) astrakhan [Add to Longdo]
ジムカーナ[, jimuka-na] (n) gymkhana [Add to Longdo]
ジンギスカン[, jingisukan] (n) Genghis Khan; dish with mutton and vegetables; (P) [Add to Longdo]
ジンギスカン鍋[ジンギスカンなべ, jingisukan nabe] (n) slotted dome cast iron grill for preparing the Genghis Khan dish [Add to Longdo]
ハン;ハーン[, han ; ha-n] (n) khan (medieval ruler of a Tatary tribe) [Add to Longdo]
バックハンド[, bakkuhando] (n) backhand; (P) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) (See ハン) khan (medieval ruler of a Tatary tribe) [Add to Longdo]
逆手[ぎゃくて(P);さかて, gyakute (P); sakate] (n) (1) underhand or backhand grip (e.g. in tennis); (2) unexpected twist; turning the tables (on an opponent); (P) [Add to Longdo]
逆手打ち[ぎゃくてうち, gyakuteuchi] (n,vs) backhand (tennis, etc.) [Add to Longdo]
大汗[たいかん, taikan] (n) Great Khan; Grand Khan [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可汗[kè hán, ㄎㄜˋ ㄏㄢˊ, ] Khan; Qaghan [Add to Longdo]
汗国[hàn guó, ㄏㄢˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] khanate (Mongol state) [Add to Longdo]
汗腾格里峰[Hàn téng gé lǐ fēng, ㄏㄢˋ ㄊㄥˊ ㄍㄜˊ ㄌㄧˇ ㄈㄥ, / ] Khan Tengri or Mt Hantengri on the border between Xinjiang and Kazakhstan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Khan \Khan\, n. [Pers. & Tart. kh[=a]n.] [Also {kan}, {kaun}.]
   A king; a prince; a chief; a governor; -- so called among the
   Tartars, Turks, and Persians, and in countries now or
   formerly governed by them.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Khan \Khan\, n. [Per. kh[=a]n, kh[=a]nah, house, tent, inn.]
   An Eastern inn or caravansary. [Written also {kawn}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cham \Cham\ (k[a^]m), n. [See {Khan}.]
   The sovereign prince of Tartary; -- now usually written
   {khan}. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 khan
   n 1: a title given to rulers or other important people in Asian
      countries
   2: an inn in some eastern countries with a large courtyard that
     provides accommodation for caravans [syn: {caravansary},
     {caravanserai}, {khan}, {caravan inn}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top