Search result for

kenners

(68 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kenners-, *kenners*, kenner
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kenners มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kenners*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Vincent Kenner, 58, unrestrained backseat passenger of a limo that took a nosedive.วินเซ็น เคนเนอร์ 58 ใจแตกเบาะหลัง ผู้โดยสารรถลิโม้ที่สีกัน Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Betty Kenner, closed head injury from the limo wreck.เบ็ตตี้ เคนเนอร์ ศีรษะได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชน Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
But I need to check on Vincent Kenner.แต่ฉันต้องเช็กคุณ วินเซนท์ เคนเนอร์ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Grey, Vincent Kenner is your responsibility now.เกรย์ คุณ วินเซนท์ เคนเนอร์ คุณรับผิดชอบเค้าด้วย Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
How's mr. Kenner?คุณเคนเนอร์อาการเป็นไง Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Vincent Kenner-- we gave him 31 units of blood, fresh frozen plasmaวินเซนต์ เคนเนอร์ เราให้เลือดแช่แข็งเขา 31 หน่วย Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
I want someone reliable to look at them.Ein Kenner soll die sich ansehen. Altered States (1980)
A good judge of human nature.Menschenkennerin... From the Life of the Marionettes (1980)
Becoming an accomplished bird identifier, there was one species in the film which Obsian had always failed to identify.Als angehender Vogelkenner gab es eine Vogelart, die Obsian im Film nicht identifizieren konnte. The Falls (1980)
The "Big T" is a great judge of character.Der große "T" ist ein MenschenkennerPrivate Benjamin (1980)
He's a tennis player and an antique connoisseur and a wine expert, and he's probably gorgeous, right, with graying temples and the aquiline profile.Er ist Tennisspieler, Antiquitätenkenner, Weinexperte und sieht sicher fantastisch aus mit ergrauten Schläfen und Adlerprofil. Stardust Memories (1980)
I don't know much about classical music.Ich bin kein Kenner klassischer Musik. Stardust Memories (1980)
Are you an aficionado of Benjamin Pierce?Sie sind ein Kenner von Benjamin Pierce? Scanners (1981)
I've never seen this sort ofthing, but I am enjoying it.Ich bin absolut kein Kenner, aber mir gefällt es. Chariots of Fire (1981)
I am a good judge of men.Ich bin ein guter MenschenkennerFor Your Eyes Only (1981)
Quite a connoisseur!Ah ja. - Ein wirklicher KennerThe Moral Dimension (1982)
Yesterday afternoon, not only did I discover the false diamond that Horace Blatt had returned to her, but my excellent wine fastens nose had detected, not as you put it, Madame Castle, a pong, but Souffle de Mer, "the breath of the sea",Ich entdeckte den falschen Stein, den Sir Horace ihr zurückgegeben hatte... aber meine Weinkennernase bemerkte auch... den Geruch von Souffle de Mer, dem Odem des Meeres. Evil Under the Sun (1982)
A philosopher, an art critic, an astute political theorist, an outspoken pacifist.Einem Philosophen und Kunstkritiker, einem Politikkenner und Pazifisten. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
- A Recognizer. - Yes-yes-yes-yes-yes.- Ein ErkennerTRON (1982)
How can you steal a Recognizer?- Wie kannst du den Erkenner klauen? TRON (1982)
Damn Recognizer.Verdammter ErkennerTRON (1982)
- Or mine? There are Pitkins for the peasants and Pitkins for the connoisseurs.Es gibt eben "Pitkins" für Bauern und "Pitkins" für KennerA Steele at Any Price (1983)
Come, I need your advice.Ich möchte Ihre Meinung als Kenner hören. Swann in Love (1984)
Herpetologists will tell you everyone has an inner fear of snakes including the herpetologists.Schlangenkenner sagen, dass auch sie selbst Angst vor Schlangen haben. Jetzt! The Golden Triangle (1985)
The Brands go back to King Edward the Confessor.Die Brands gehen zurück bis zu König Edward, dem BekennerWelcome to America, Mr. Brand (1985)
Now you're a judge of character.- Bist ein echter Menschenkenner, was? Enemy Mine (1985)
I see you are a connoisseur, Monsieur Bond.Sie sind ein Kenner, Monsieur Bond. A View to a Kill (1985)
The unusual video confession by the as yet unidentified man was found by Senator Alan Babcock in his morning mail.Senator Alan Babcock fand heute morgen das Bekennervideo eines nicht identifizierten Mannes in der Post. It's in the Water (1986)
He wanted me to videotape his confession.Ich sollte sein Bekennervideo filmen. It's in the Water (1986)
You're a good judge of character.Sie sind ein guter MenschenkennerThe Eyes Have It (1986)
He has taste.Ein KennerA Man and a Woman: 20 Years Later (1986)
It's better than going to bed.Ich bin ein Kenner des Endes einer Familie. Isn't It Romantic? (1987)
Adorable. Did you ask lizard to marry you ?Ok, ich bin ein Kenner des Endes eines Planeten. Isn't It Romantic? (1987)
Signor Caspetti is a great authority on Piranesi.Signor Caspetti ist der größte Kenner Piranesis. The Belly of an Architect (1987)
So, Ricky and John tell me you're a connoisseur of fine wines.Ricky und John sagten, dass du ein Weinkenner bist. Can't Buy Me Love (1987)
Good, you are smart, old ones are more seductive.- Ich verstehe, ein KennerPrison on Fire (1987)
- Italy's leading expert on Dante.- Italiens größter Dante-KennerThe Sicilian (1987)
- Leopardi.- Leopardi-KennerThe Sicilian (1987)
Mr. Okona appears to have excellent vision as well as a healthy libido.Mr Okona ist wohl ein Frauenkenner mit gesunder Libido. The Outrageous Okona (1988)
Mrs Windsor and I consider ourselves pizza connoisseurs.Mrs. Windsor und ich, wir halten uns für wahre PizzakennerMystic Pizza (1988)
Ph. D. in genetics, favourite son of the DNA set,Promotion in Genetik, Kenner des DNS-Strangs, Deadly Dreams (1989)
he was quite the scholar, my father.Er war einer der größten de-Sade-KennerThe Charnel Pit (1990)
I thought I could trust you! Frankie, you bastard!Ich bin kein guter MenschenkennerCadillac Man (1990)
I'm a connoisseur of roads.Ich bin ein Kenner der Straße. My Own Private Idaho (1991)
Not tonight, Kenner.Nicht heute Nacht, KennerShowdown in Little Tokyo (1991)
I'm too much woman for you, Kenner-san.Ich bin zu weiblich für Sie, Kenner-san. Showdown in Little Tokyo (1991)
You're Kenner?Bist du KennerShowdown in Little Tokyo (1991)
You must be Sgt. Kenner.Sie sind wohl Sergeant KennerShowdown in Little Tokyo (1991)
Kenner, come on!Kenner, komm schon! Showdown in Little Tokyo (1991)
The report read, "Kenner killed a naked man in a bathhouse."Da wird stehen: "Kenner tötete nackten Mann im Badehaus." Showdown in Little Tokyo (1991)

CMU English Pronouncing Dictionary
KENNER    K EH1 N ER0
KENNER'S    K EH1 N ER0 Z
KENNERLY    K EH1 N ER0 L IY0
KENNERSON    K EH1 N ER0 S AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begeisterter Anhänger {m}; Fan {m}; Liebhaber {m}; Kenner {m}aficionado [Add to Longdo]
Kenner {m}appreciator [Add to Longdo]
Kenner {m}classicist [Add to Longdo]
Kenner {m} | Kenner {pl}fancier | fanciers [Add to Longdo]
Kenner {m}; Weinkenner {m} | Kenner {pl}connoisseur | connoisseurs [Add to Longdo]
Kennerschaft {f}connoisseurship [Add to Longdo]
Kräuterkenner {m}; Kräuterkennerin {f}; Kräutersammler {m}; Kräutersammlerin {f}herbalist [Add to Longdo]
Kunstkenner {m}(art) connoisseur [Add to Longdo]
Marktkenner {m}market maven [Add to Longdo]
Weinkenner {m}; Weinliebhaber {m}oenophile [Add to Longdo]
kenntnisreich; bewandert; fachkundig; fundiert; kennerhaft; klug {adj}knowledgeable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケンネル[, kenneru] (n) kennel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top