Search result for

kelten

(51 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kelten-, *kelten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kelten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kelten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not only have they developed new machines, but they have evolved beyond our greatest fears.Nicht nur, dass sie neue Maschinen entwickelten, sie wurden immer perfekter und gefährlicher. The Super Scouts: Part 1 (1980)
"Bohemia may have been occupied by the Celts and the Slavs... "... and Bessarabia conquered by the Russians or the Rumanians"Böhmen könnte von den Kelten oder Slawen besetzt worden sein und Bessarabien erobert durch Russen oder Rumänen." Every Man for Himself (1980)
Early today, the grisly remains of a reputed meat mobster, gino pontivini, were found on the floor of a warehouse in the South Bronx, beneath a huge meat grinding machine.Heute wurden die zerstückelten Überreste eines bekannten Fleischschiebers, Gino Pontivini, ...auf dem Boden eines Lagerhauses in der Süd Bronx gefunden. The Exterminator (1980)
Both schoolboys developed identical VUE symptoms, but the friend spoke Carn-est-aero and Arris spoke Itino Re.Beide Schüler entwickelten identische Symptome, außer dass der Freund Carn-est-aero sprach, Arris hingegen Itino Re. The Falls (1980)
The pattern of her underclothes was stencilled in burn marks on her body and the metal in her brassiere had melted and spattered small burn marks down her back.Das Muster ihrer Unterwäsche brannte sich tief in ihre Haut ein, und die metallenen Ösen ihres BHs schmolzen und sprenkelten ihren Rücken mit winzigen Brandmalen. The Falls (1980)
Fred and I already have a plan which deals with your concerns.Fred und ich entwickelten einen Plan, der alle Fragen einschließt. Seems Like Old Times (1980)
With the years, we became more individual often holding firm and differing opinions approaching life from diverse directions.Mit den Jahren entwickelten wir uns weiter, und jeder von uns hatte seine ganz eigenen Ansichten, was das Leben, seine Probleme und deren Lösungen anging. The Heartache (1981)
Both families breathed a sigh of relief to see them settle down and become responsible young men.Beide Familien atmeten erleichtert auf, als sie sahen, dass die beiden sesshaft wurden und sich in verantwortungsbewusste Männer entwickeltenThe Hot Rod (1981)
An agricultural country, with industry only moderately developed.Ein Bauernland mit der unterentwickelten Industrie. Rasputin (1981)
"This meant that they lived this most developed atomic age.""Das heißt sie lebten in einem hoch entwickelten Atomzeitalter." Dünyayi Kurtaran Adam (1982)
So they devised a plan to strip Ratooi of all that it was worth.Sie entwickelten einen Plan, um Ratooi bankrott zu machen. Steele Waters Run Deep (1982)
It was the start of the year in our old Celtic lands and we'd be waiting ... in our houses of wattles and clay.Es war für die alten Kelten der erste Tag des neuen Jahres. Und wir erwarteten ihn in unseren Häusern aus Weiden und Erde. Halloween III: Season of the Witch (1982)
"Dear Parents, with our highly-developed final product, faults and shortcomings are eliminated."Liebe Eltern! Bei unserem technisch hochentwickelten Fertigprodukt fallen naturbedingte Fehler und Mängel weg. Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
Perhaps soon one won't hear of the underdeveloped countries of South America,Vielleicht heißt es bald nicht mehr: die unterentwickelten Länder Südamerikas, Teil 5 (1984)
I have a highly developed sense of humor.Ich habe einen hoch entwickelten Sinn für Humor. Goliath Returns (1984)
These breathing devices Hikita-san has cooked up will enable you to see them as they really are, as I've been seeing them since yesterday - as Lectroids.Diese von Hikita-san entwickelten Atemgeräte erlauben euch, sie als das zu sehen, was sie wirklich sind - Lectroiden. The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
Nobody will know he's in the suburbs, not even Calderone himself.Wir transportieren ihn in einem verdunkelten Wagen. Dolan, du bist ein Genie. Brother's Keeper (1984)
That, along with the Pegasus missile Sendrax recently developed... will be worth millions to us.Das zusammen, mit der von Sendrax entwickelten Pegasus Missile, ist Millionen wert für uns. - Dann hast du einen Abnehmer? Knight in Retreat (1985)
Tell me the three vital elements we learn at Moscow University for creating insurgency in undeveloped countries.Nenn mir 3 elementare Voraussetzungen, die wir an der Moskauer Uni lernten, um in einem unterentwickelten Land eine Revolution zu provozieren! Water (1985)
A very slow, uneven progress of life forms, changing and evolving in a long, continuous procession.Ein langsamer, holpriger Prozess, in dem sich Lebensformen in einem langen, kontinuierlichen Marsch veränderten und weiterentwickeltenA Zed & Two Noughts (1985)
Myriads of simply structured organisms, whose ancestors began to appear some, 2,000 million years ago from among the primitive bacteria and the first algae.Myriaden von einfachen Organismen, deren Vorfahren sich vor etwa 2.000 Millionen Jahren aus primitiven Bakterien und den ersten Algen entwickeltenA Zed & Two Noughts (1985)
Myriads of simply-structured organisms, whose ancestors began to appear some, 2,000 million years ago from among the primitive bacteria and the first algae.Myriaden von einfachen Organismen, deren Vorfahren sich vor etwa 2.000 Millionen Jahren aus primitiven Bakterien und den ersten Algen entwickeltenA Zed & Two Noughts (1985)
So the Talosians who came underground found life limited here, and they concentrated on developing their mental power.Die Talosianer empfanden also das Leben hier unten als begrenzt und entwickelten ihre geistigen Kräfte. The Cage (1986)
You need a rest and a guy with a healthy sex drive.Du brauchst Ruhe und einen Kerl mit einem gut entwickelten Sexualtrieb. Photo Finish (1986)
I saw the sign was shaking and everything.Die Schilder wackelten... Critters (1986)
We've come up with a campaign that targets this market.Wir entwickelten eine Kampagne, die auf diese Gruppe abzielt. Nothing in Common (1986)
In developed countries people have more respect for the elderly.In entwickelten Ländern haben die Menschen mehr Respekt vor der älteren Generation. Female Inquisitor (1987)
Twenty years working on the most sophisticated airplanes in the world.20 Jahre Arbeit an hochentwickelten Flugzeugen. A Night to Remember (1987)
Since then, however, they have evolved considerably.Im Laufe der Jahrtausende entwickelten sie sich enorm weiter. Justice (1987)
because the walls were shaking and I heard Dad screaming.Weil die Wände wackelten und ich Dad schreien hörte. For Whom the Bell Tolls (1987)
After years alone, they've developed their own language.In jahrelanger Isolation entwickelten sie eine eigene Sprache. It's Alive III: Island of the Alive (1987)
You've got an overdeveloped sense of vengeance.Du hast einen überentwickelten Sinn für Rache. The Princess Bride (1987)
[Water Running]Die Dinge entwickelten sich so schnell, dass selbst Tom nicht damit fertig wurde. - Meinen Sie die Festnahme? Vote of Confidence (1988)
I wonder how they'll improve a computer as advanced as ours.Ob sie wohl unseren hoch entwickelten Computer verbessern? 11001001 (1988)
How did you develop this ability?Wie entwickelten Sie die Fähigkeit? 11001001 (1988)
But there was evidence to point to this. Chipped cement on window ledges.Es gab dafür Beweise, unter anderem abgebröckelten Zement auf den Fensterbrettern. Cop (1988)
Most perfectly developed kidneys..."Die am besten entwickelten Nieren". Dead Ringers (1988)
"by highly evolved protozoa." Good, huh?"von hochentwickelten Einzellern besiedelt." Gut, oder? Friday the 13th Part VII: The New Blood (1988)
Pots and pans started rattling, the walls shimmering and the floorboards lifting.Töpfe und Pfannen schepperten, die Wände wackelten und der Boden bebte. The Great Outdoors (1988)
Now that you mention it, here's something we developed only yesterday.Also, da du es erwähnst, hier ist was, was wir gestern entwickeltenThe Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
But you did develop a certain affinity for Mr Wolf?Aber Sie entwickelten eine gewisse Zuneigung für Mr Wolfe. Patty Hearst (1988)
We were making the most fully-developed human the world has ever seen.Wir haben den höchstentwickelten Menschen, den die Welt je gesehen hat, erschaffen. Twins (1988)
The stars twinkling, the city lights shining Jesse sneezing.Die Sterne funkelten, die Stadtlichter brannten und Jesse musste dauernd niesen. Little Shop of Sweaters (1989)
- In a motorised chair, with a specially designed switch.- In einem elektrischen Rollstuhl, mit einer speziell für ihn entwickelten Steuerung. The Inner Limits (1989)
Need I remind you how you got us involved in a $30 million jewel heist?Muss ich Sie daran erinnern, wie Sie uns in einen $30 Millionen-Juwelenraub verwickeltenUnfinished Business (1989)
They just wrapped his body up in a blanket and carried it out.Sie wickelten seine Leiche in eine Decke und trugen sie hinaus. Four and Twenty Blackbirds (1989)
Just how far have these things evolved?Wie weit entwickelten sich denn diese Roboter? Evolution (1989)
Only the Leyrons of Malkus IX developed a written language first.Die große Ausnahme sind die Leyrons, die zuerst eine Sprache entwickeltenLoud as a Whisper (1989)
You've constructed a positronic brain?Sie entwickelten ein Positronengehirn? The Measure of a Man (1989)
The pig's owner is a human being, with a highly-developed brain, opposing thumbs, and money.Der Schweinebesitzer ist ein menschliches Wesen mit einem hochentwickelten Tele-Gehirn, einem Greifdaumen und mit Geld. Isle of Flowers (1989)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sexualtrieb {m}; Sexualverlangen {n} | einen übermäßig starken Sexualtrieb haben | einen unterentwickelten Sexualtrieb habensex drive; sexual urge | to be highly sexed; to be oversexed | to be undersexed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top