Search result for

keely

(628 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keely-, *keely*, kee
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา keely มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *keely*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
in keeping withเป็นไปตาม สอดคล้องกับ เช่น to act in keeping with the codes of ethics

English-Thai: Longdo Dictionary
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
Keep your shirt on!ใจเย็นๆ, สงบสติอารมณ์ซะนะ, S. Calm down!,
book keeping(n) การทำบัญชี, การบัญชี
book keeper(n) ผู้ทำบัญชี, นักบัญชี
housekeeper(n) แม่บ้าน, คนดูแลทำความสะอาดบ้าน เช่น We need a responsible and reliable housekeeper to help simplify our busy life!, S. maid
keeping up with the joneses(phrase ) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keel[N] กระดูกงู(เรือ)
keel[VI] เอียง(เรือ), See also: พลิก, คว่ำ, Syn. capsize
keel[VT] เอียง(เรือ), See also: พลิก, คว่ำ, Syn. capsize
keen[ADJ] กระตือรือร้น, See also: เอาใจจดจ่อ, Syn. avid, enthusiastic, eager, Ant. uninspirational, dull
keen[ADJ] คม (ทางวรรณกรรม), Syn. sharp, vivid, Ant. blunt, dull
keen[ADJ] ช่างสังเกต, See also: สายตากว้างไกล, มีสายตาแหลมคม
keen[ADJ] หนาวจัด, See also: (เย็น) จัด, Syn. biting
keen[ADJ] หลักแหลม, See also: ฉลาด, มีไหวพริบ, เฉียบแหลม, Syn. acute, clever, Ant. dull, stupid, dense
keen[ADJ] แหลม (เสียง)
keep[VT] เก็บ, See also: เก็บรักษา, เก็บไว้, สงวนไว้, รักษา, พยุง, ประคอง, Syn. save, retain, preserve
keep[VT] ควบคุม, See also: คุม, Syn. hold, confine
keep[VI] ทำเรื่อยไป, See also: ดำเนินต่อไป, ดำเนินเรื่อยไป, Syn. continue, go on, carry on
keep[VT] ป้องกัน
keep[VT] เลี้ยงดู, See also: เลี้ยง, ดูแล
keep[N] อาหารและที่พัก, See also: ปัจจัยสี่, Syn. maintenance
skeet[N] การยิงเป้า
keenly[ADV] อย่างฉลาด, See also: อย่างหลักแหลม, Syn. wisely
keeper[N] ผู้ดูแล, See also: ผู้ปกป้อง, ผู้รักษา, Syn. caretaker
keeper[N] ผู้รักษาประตู (กีฬา), Syn. goalkeeper
upkeep[N] การบำรุงรักษา, Syn. maintenance
yankee[N] ชาวอเมริกัน
Yankee[N] คนอเมริกัน, See also: พวกแยงกี้, Syn. American, westerner
keep at[PHRV] รักษาไว้, See also: คงไว้
keep at[PHRV] โอ้เอ้อยู่ที่, See also: มัวชักช้าอยู่ที่
keep at[PHRV] ทำ (บางสิ่ง) ต่อไป, See also: ทำให้ทำงานต่อไป, Syn. be at, stick at, stick at, stick with
keep at[PHRV] บอกซ้ำๆ, Syn. go on at
keep by[PHRV] เก็บไว้ใกล้มือ, See also: เอาไว้ใกล้ๆ
keep by[PHRV] พยายามใกล้ชิดกับ, Syn. cling onto, cling to, stick to, stick with
keep in[PHRV] หดค้างไว้, See also: หดเข้าและกลั้นไว้, Syn. hold in, pull in, tuck in
keep in[PHRV] ปล่อยทิ้งไว้, Syn. leave in
keep in[PHRV] พยายามชิดด้านในของถนน
keep in[PHRV] ถูกกักบริเวณเพื่อทำโทษ (หลังเลิกเรียน), Syn. keep behind, keep indoors, remain behind, remain in
keep in[PHRV] ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึก, Syn. hold back, hold in, keep back
keep in[PHRV] เผาไหม้ตลอดเวลา, Syn. be in, leave in, remain in
keep in[PHRV] เก็บสำรองไว้, Syn. get in, have in
keep in[PHRV] รักษาไว้ให้อยู่ในสภาพดี, Syn. maintain in
keep in[PHRV] ยังคงรักษาไว้, Syn. maintain in
keep in[PHRV] จัดเตรียมสิ่งจำเป็นไว้ให้, Syn. find in
keep of[PHRV] ควบคุม, See also: บังคับ, Syn. keep control of
keep on[PHRV] พยายามสวม (เสื้อผ้า) ไว้, Syn. leave on
keep on[PHRV] เปิดไฟทิ้งไว้, Syn. put on
keep on[PHRV] เดินทางต่อไป, Syn. go on
keep on[PHRV] ทำต่อไป, See also: ดำเนินต่อไป, ทำต่อเนื่อง, Syn. carry on
keep on[PHRV] จ้างต่อ, Syn. stay on, stick on, stop on
keep on[PHRV] ให้เช่าต่อ
keep on[PHRV] พูดยืดยาว, See also: ร่ายยาว, Syn. be off, be on about, go on
keep on[PHRV] พยายามอยู่ในระดับสูงไว้, See also: เก็บไว้สูง, Syn. be on, stay on
keep on[PHRV] ให้ยาต่อเนื่อง, Syn. be on, stay on
keep on[PHRV] ทำเรื่อยไป, See also: ดำเนินต่อ, รักษาไว้, Syn. go on, continue, carry on
keep to[PHRV] ต้องยึดตาม, See also: ต้องปฎิบัติตาม, Syn. hold to, stick to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beekeepern. คนเลี้ยงผึ้ง, See also: beekeeping n. การเลี้ยงผึ้ง
bilge keeln. โครงสันเรือตามยาวแต่ละข้าง
bookkeepern. คนทำบัญชี
bookkeepingn. วิชาการทำบัญชี,การทำบัญชี
buckeenn. หนุ่มคนจนที่พยายามแต่งตัว และทำท่าเหมือนคนรวย
gamekeepern. ผู้รักษาสัตว์ป่าสงวนไม่ให้ถูกล่า., See also: gamekeeping n.
goalkeepern. ผู้รักษาประตู., See also: goalkeeping n., Syn. goalie
housekeepvi. ดูแลบ้าน
housekeepingn. การดูแลบ้าน,การเรือน,เคหกรรม
innkeeper(อิน'คีพเพอะ) n. ผู้ดูแลโรงแรม,เจ้าของโรงแรม,ผู้จัดการโรงแรม., Syn. innholder
keef(คีเอฟ') n. ใบกัญชาชนิดหนึ่งที่ใช้สูบ
keel(คีล) n. กระดูกงูเรือ,โครงเรือ,สันตามยาว เรือ.,สีย้อมแดงชนิดหนึ่ง vt.,vi. พลิก,คว่ำ,เอียง,ทำให้เย็น (โดยเฉพาะจากการพัด) -Phr. (on an evenkeel,ในสภาพที่สมดุลหรือมั่นคง) .
keen(คีน) adj. คม,แหลม,คมกริบ,หลักแหลม,ไวมาก,จัด,กล้า,รุนแรง,กระตือรือร้น,ขะมักเขม้น,ดีเลิศ,ยอดเยี่ยม., See also: keenness n. ดูkeen, Syn. eager,sharp,acute
keep(คีพ) {kept,kept,keeping,keeps} v. เก็บ,สงวนไว้,กักขัง,ป้องกันรักษา,หน่วงเหนี่ยว,ธำรงไว้,ผดุงไว้,กักตัว,ดำเนินกิจการ,ยังคงเป็นอยู่ การรักษาไว้,การสนับสนุน,ตัวตึกที่แข็งแรงที่สุดของปราสาทสมัยกลาง,ส่วนที่แข็งแกร่ง แน่นหนาที่สุด,คุก. -Phr. (forkeeps ด้วยควา
keeper(คี'เพอะ) n. ผู้เก็บรักษา,ผู้เฝ้า,ผู้ดูแล,ผู้อนุบาล,ผู้พิทักษ์,สิ่งยับยั้ง,หัว,หนีบ,เหล็กบังเหียน, Syn. caretaker
keeping(คี'พิง) n. ความสอดคล้อง,ความเข้ากับ,การดูแล,การผดุงไว้,การเก็บรักษา,การเฝ้า,การสงวนไว้, Syn. custody
keepsake(คีพ'เซค) n. สิ่งเตือนใจ. -S.keat
keeshond(เคส'ฮอนดฺ) n. สุนัขฮอลแลนด์พันธุ์หนึ่ง
keet(คีท) n. ลูกไก่
palankeen(แพล'แลงควีน,-คีน) n. เกี้ยวโดยสาร, See also: palanquiner n. palankeener n.
parakeet(แพ'ระคีท) n. นกแก้วเล็ก
parrakeetn. = parakeet
peacekeepingn. การักษาสันติภาพ
safekeeping(เซฟ'คีพิง) n. การเก็บไว้ในที่ปลอดภัย,การคุ้มกัน,การคุ้มครอง,การอารักขา
shop keepersn. เจ้าของร้าน
shop keepingn. การดูแลร้าน
storekeeper(สทอร์'คีเพอะ) n. ผู้ดูแลคลังสินค้า,เจ้าของคลังสินค้า,เจ้าของร้าน,เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุของทหาร,คนขายของ. -storekeeping n.
timekeeper(ไทม'คีพเพอะ) n. คนจับเวลา,คนดูเวลา,เครื่องจับเวลา,ผู้เคาะจังหวะ,ผู้บันทึกจำนวนชั่วโมงที่คนงานได้ทำงาน, See also: timekeeping n.
tollkeepern. n. พนักงานเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่ด่านเก็บ
upkeep(อัพ'คีพ) n. การบำรุงรักษา,ค่าบำรุงรักษา
wicketkeeper(วิค'คิดคี'เพอะ) n. ผู้เล่นฝ่ายที่ขว้างลูกและคอยรับลูกอยู่หลังคานตีคริกเก็ต
yankee(แยง'คี) n. ชาวอเมริกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
bookkeeper(n) คนทำบัญชี
bookkeeping(n) การทำบัญชี
doorkeeper(n) คนเฝ้าประตู
gamekeeper(n) คนเฝ้าสัตว์ป่าที่ล่ามาได้
gatekeeper(n) คนเฝ้าประตู,ยาม
housekeeper(n) แม่บ้าน
housekeeping(n) การดูแลบ้านเรือน,การบ้านการเรือน,เคหกรรม
innkeeper(n) เจ้าของโรงแรม,ผู้จัดการโรงแรม
keel(n) กระดูกงูเรือ
keen(adj) คม,อยาก,หลักแหลม,แหลม,ขมขื่น,แสบ,กล้า,กระตือรือร้น
keenness(n) ความคม,ความหลักแหลม,ความขมขื่น,ความใจจดใจจ่อ,ความกระตือรือร้น
keep(vt) เก็บ,ดูแล,รักษา,เลี้ยง,ระวัง,กักขัง
keeper(n) คนเฝ้า,คนดูแล,ผู้รักษา,คนเลี้ยง,ผู้อนุบาล,ผู้พิทักษ์
keeping(n) การเฝ้า,การดูแล,การอารักขา,การคุ้มครอง,การเก็บรักษา
keepsake(n) ของที่ระลึก
scorekeeper(n) คนนับแต้ม,คนจดคะแนน
shopkeeper(n) เจ้าของร้าน
storekeeper(n) คนขายของ,เจ้าของร้าน,คนดูแลโกดังสินค้า
timekeeper(n) ผู้จับเวลา,คนจดเวลา,เครื่องจับเวลา
upkeep(n) การทะนุบำรุง,ค่าบำรุงรักษา,ค่าใช้จ่ายประจำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pigeon breast; chest, keeled; chest, pigeon; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigeon chest; breast, pigeon; chest, keeled; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectus carinatum; breast, pigeon; chest, keeled; chest, pigeon; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectus gallinatum; breast, pigeon; chest, keeled; chest, pigeon; pectus carinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Lord Keeper of the Great Sealสมุหพระราชลัญจกร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retainer lock; valve keeper; valve key; valve lock; valve-spring-retainer lockตัวประกบตีนลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
breast, pigeon; chest, keeled; chest, pigeon; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest, keeled; breast, pigeon; chest, pigeon; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest, pigeon; breast, pigeon; chest, keeled; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carina; keel๑. กลีบคู่ล่าง๒. สัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
carinate; cristate; keeledเป็นสัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cristate; carinate; keeledเป็นสัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
innkeeper's liabilityความรับผิดของเจ้าของโรงแรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
innkeepersเจ้าสำนักโรงแรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valve keeper; retainer lock; valve key; valve lock; valve-spring-retainer lockตัวประกบตีนลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
valve key; retainer lock; valve keeper; valve lock; valve-spring-retainer lockตัวประกบตีนลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
valve lock; retainer lock; valve keeper; valve key; valve-spring-retainer lockตัวประกบตีนลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
valve-spring-retainer lock; retainer lock; valve keeper; valve key; valve lockตัวประกบตีนลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
keel; carina๑. กลีบคู่ล่าง๒. สัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Keelขอบยก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
keelageค่าธรรมเนียมท่าจอดเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keeled; carinate; cristateเป็นสัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
keeled chest; breast, pigeon; chest, pigeon; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Keeper of the Great Sealสมุหพระราชลัญจกร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Keeper of the Privy Purseผู้อำนวยการพระคลังข้างที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keeping a gambling houseเจ้าสำนักการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keeping houseการหลบหนี้ล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keeping the peaceการทำทัณฑ์บนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
housekeepingงานแม่บ้าน, งานดูแลทั่วไป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hangarkeeper's liability insuranceการประกันภัยความรับผิดของผู้รับเก็บรักษาเครื่องบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bookkeepingการบันทึกบัญชี [TU Subject Heading]
Check safekeepingการตัดการเดินทางของเช็ค [TU Subject Heading]
Cherokee automobileรถเชโรกี [TU Subject Heading]
Cherokee Indiansอินเดียนแดงเผ่าเชโรกี [TU Subject Heading]
Hospital housekeepingการดูแลความสะอาดโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Hotel housekeepingงานแม่บ้านในโรงแรม [TU Subject Heading]
Hotelkeepersผู้จัดการโรงแรม [TU Subject Heading]
Housekeepingการดูแลความสะอาด [TU Subject Heading]
Industrial housekeepingการดูแลความสะอาดในงานอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Kakee (Legendary Character)กากี (ตัวละครในตำนาน) [TU Subject Heading]
Peacekeeping forcesกองกำลังรักษาสันติภาพ [TU Subject Heading]
Single entry bookkeepingการบันทึกบัญชีเดียว [TU Subject Heading]
Souvenirs (Keepsakes)ของที่ระลึก [TU Subject Heading]
peace keepingการรักษาสันติภาพ " หมายถึง การส่งคณะเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนในนามของสหประชาชาติเข้าไปใน พื้นที่ที่มีความขัดแย้งโดยความยินยอมของ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง หรือความตกลงสันติภาพ หรือกระบวนการแก้ไขปัญหาโดยวิถีทาง การเมือง " [การทูต]
Bookkeeperพนักงานบัญชี [การบัญชี]
Bookkeepingการลงบัญชี [การบัญชี]
Keeโรงจำนำ [การบัญชี]
Braces, Milwaukeeกายอุปกรณ์ดัดสันหลังคด [การแพทย์]
Force, Keesomแรงคีซัม [การแพทย์]
Lots of Copies Keep Stuff Safeล็อคคิส
LOCKSS (ล็อคคิส) ย่อมาจาก Lots of Copies Keep Stuff Safe ได้รับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Standford University) เป็นระบบที่ช่วยให้ห้องสมุดสามารถให้บริการเนื้อหาของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ นับตั้งแต่วันที่ห้องสมุดเป็นสมาชิก โดยห้องสมุดจะจัดเก็บถาวรไว้ ซึ่งทำให้ยังคงให้บริการเนื้อหาต่อไปได้ แม้ว่าหมดอายุสมาชิกแล้วก็ตาม สำนักพิมพ์เองก็ยังคงเก็บสิ่งพิมพ์ผลิตได้ เช่นเดียวกับผู้อ่านที่ยังเข้าถึงวารสารได้อย่างต่อเนื่อง LOCKSS จะจัดเก็บเนื้อหาของวารสาร โดยการเข้าไปเก็บจากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปและสม่ำเสมอ

ลักษณะที่จำเป็นของการเก็บถาวรอิเล็กทรอนิกส์ ก็คือ การทำให้แน่ใจว่าทรัพยากรยังมีอยู่และเชื่อถือได้ และไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ LOCKSS จึงมีกระบวนการตรวจสอบความผิดพลาดของเนื้อหาและมีการทำสำรองข้อมูลอย่างอัตโนมัติ มีการเปรียบเทียบเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอระหว่างวารสารในแคชเอง และวารสารหัวเดียวกันในแคชอื่นๆ ถ้าเนื้อหาระหว่างวารสาร 2 ฉบับไม่ตรงกัน ระบบจะจัดการดาวน์โหลดฉบับใหม่ที่สมบูรณ์กว่าจากสำนักพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์ตัวอื่นของ LOCKSS

LOCKSS ไม่ห่วงในเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อการเก็บถาวร เพราะถ้าฮาร์ดแวร์ล้าสมัย เนื้อหาที่แคชไว้แล้ว สามารถย้ายไปยังตัวใหม่ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น รูปแบบของแฟ้มข้อมูลเปลี่ยน อาจทำให้ไม่สามารถอ่านสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้ LOCKSS ได้พัฒนาระบบที่ทำให้ส่งข้อมูลที่เก็บไว้จากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งได้โดยการผ่านวิธี "migration on access" ซึ่งหมายถึง เนื้อหาจะถูกรักษาไว้ในรูปแบบของมันเอง จนกระทั่งเมื่อมีผู้อ่านเรียกใช้จึงถูกแปลงไปสู่ระบบใหม่ที่ใช้ในปัจจุบัน

รายการอ้างอิง

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. "การเก็บถาวรอิเล็กทรอนิกส์ : ข้อสังเกตซอฟต์แวร์ในการจัดการคลังเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์" วารสารห้องสมุุด 49, 3 (ก.ค.-ก.ย. 48) : 2-11.

Lots Of Copies Keep Stuff Safe. Available: http://lockss.stanford.edu/

Mariion Prudio. "E-Archiving: An Overview of Some Repository Management Software Tools". April 2005, Ariadne Issue 43 http://www.ariadne.ac.uk/issue43/prudlo/ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Gamekeeper Dislocationข้อโคนนิ้วแม่มือหลุดเนื่องจากเอ็นยึดข้อด้านง่าม [การแพทย์]
Keelแกนไม้ [การแพทย์]
Keep Your Terms Simpleใช้คำพูดง่ายๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
groundskeeper[กราวนซฺ-คีป-เปอรฺ] (n ) คนดูแลสนาม, คนดูแลสวน, คนดูแลที่ดิน
See also: S. groundkeeper, groundsman, R. gardener
Image:
keep it up (colloq ) ทำ(บางสิ่ง)ต่อไป, รักษา(บางสิ่ง)ต่อไป
keep one's principle (prep ) ยึดมั่นในหลักการ
keep our house in order (phrase ) สะสางแก้ไขปัญหาของตัวเองก่อน
keep up withตามให้ทัน
keepsake (n ) ของดูต่างหน้า
Image:

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Keep.... ได้... . Romance of Their Own (2004)
Miss Keegan.คุณ คีเกน Roots (2011)
Keep it clean!อ้าง มาใน! Creed (2015)
Kees!Kees! The Lift (1983)
- Hi, Keek.- Tach, Keek. Bang Boom Bang - Ein todsicheres Ding (1999)
–O'Keefe.- O'Keefe. Why We Fight (2001)
Keener!Keener! Adaptation. (2002)
Yankee!YankeeEveryone's Hero (2006)
- Yankee?YankeeEveryone's Hero (2006)
SkeeterSkeeter. Seeds (2008)
Hakeem.Hakeem! Lockup (2011)
- Keen.- Keen. Karakurt (No. 55) (2015)
There are some secrets you're only too happy to keep.มีความลับแค่ไม่กี่เรื่องหรอกนะที่จะทำให้คุณรู้สึกดีที่เก็บมันไว้ The Serena Also Rises (2008)
But I'm not sure if I can keep it.แต่ผมไม่แน่ใจ ว่าผมจะทำได้รึเปล่า New Haven Can Wait (2008)
Nothing yet. Keep talking.ไม่เอาคุยกันก่อน Not Cancer (2008)
Keep it.เก็บไว้สิ New Haven Can Wait (2008)
I thought the housekeepers got new uniforms.ก็คือว่าแม่บ้านได้ยูนิฟอร์มใหม่ซะอีก Chuck in Real Life (2008)
Which did indeed include keeping everything as isไหนคุณว่าต้องการเก็บทุกอย่างไว้อย่างนี้ Chuck in Real Life (2008)
Housekeeper has the week off, so...คนทำความสะอาดลาหยุดหนะ เลย Chuck in Real Life (2008)
Yeah, well, I'll just keep on looking. thank you.โอ้ ฉันจะลองดูอีกนะ ขอบคุณมาก Pret-a-Poor-J (2008)
Keeping your pride and getting nothing or taking a riskเก็บความภาคภูมิใจ และเหมือนไม่ได้รับอะไร หรือ จะเสี่ยง Pret-a-Poor-J (2008)
Hey, why do you keep eating those pot brownies?คุณจะดึงดันยัดเข้าไปทำไม There Might be Blood (2008)
Nate didn't know. He would never keep that from us.เนทไม่รู้หรอก เค้าไม่มีทางทำแบบนั้นกับเรา There Might be Blood (2008)
Then why are you keeping score?งั้นก็อย่าห่วงเรื่องการทำคะแนน Committed (2008)
Well, you know me. I like to keep myself busy.ดื่มจนเมาแอ๋จนเป็นข่าวในหน้าสังคม เพื่อ? Committed (2008)
Why would you keep something like this from me?ทำไมเธอต้องปิดเรื่องแบบนั้นกับฉันด้วย? Committed (2008)
You two gonna keep stroking each other, or are we gonna go find Clark?นาย 2 คนจะเล่นกันต่อ หรือว่าเราจะหาคลาร์ก? Odyssey (2008)
I'll keep that in mind. Pattern.ฉันจะเก็บไปคิดดู รูปร่าง Odyssey (2008)
Just giving you an opportunity, to keep your job.แค่ให้คุณได้มีโอกาสแก้ตัวงานของคุณ Odyssey (2008)
How did his bozo zookeeper get so lucky?คนดูแลสัตว์ผู้โชคดีของเขาหาเราได้อย่างไร? Odyssey (2008)
Either way, I can't keep expecting you to save me.เมื่อเป็นเช่นนี้ ผมก็ไม่สามารถเก็บความคาดหวังไวกับผม Odyssey (2008)
Keep your voice down.พูดเบาๆหน่อยได้มั้ย Dead Space: Downfall (2008)
Keep an eye on Hansen.จับตาดูแฮนแซ่นไว้ Dead Space: Downfall (2008)
Keep him overnight, just to make sure,ให้เค้าเป็นผู้ป่วยใน ดูอาการให้แน่แล้ว Adverse Events (2008)
Help you keep him in line.ช่วยคุณควบคุมเขาให้อยู่ในกรอบ Adverse Events (2008)
You think I need help keeping house in line?คุณคิดว่าฉันต้องการความช่วยเหลือ\ เพื่อให้เฮาส์อยู่ในกรอบ Adverse Events (2008)
I wanted to keep it a surprise, but...ฉันต้องการให้คุณประหลาดใจ Adverse Events (2008)
How long you plan on keeping me from going home?อีกนานเท่าไหร่ที่คุณจะให้ผมกลับบ้าน Adverse Events (2008)
The bread keeps popping out, and you keep calling it toast.ขนมปังยังคงพองขึ้น แล้วคุณก็เรียกว่าขนมปังยาว Adverse Events (2008)
Except one dude can't keep the beat.ยกเว้นมีหนึ่งไม่สามารถควบคุมจังหวะได้ Adverse Events (2008)
I don't know why the symptoms keep coming and going,ผมไม่รู้ว่าทำไมอาการผีเข้าผีออก Adverse Events (2008)
You actually keep a flashlight that doesn't need batteries in the trunk?นายเก็บไฟฉายมี่ไม่ต้องใช้แบ็ดเตอรี่ไว้ในรถ Birthmarks (2008)
Did you keep her number?30 นายเก็บเบอร์เธอไว้ Lucky Thirteen (2008)
You're gonna keep following me, aren't you?นายยังติดตามฉันใช่ไหม? Lucky Thirteen (2008)
You're gonna keep spiralling, keep screwing around, keep slashing away at every person who tries to help until no one tries to help anymore, until you hit bottom, until you're dead.คุณยังขดเกลียวอยู่ ยังคงทำรอบๆตัวพัง ยังคงเฉือดเฉือนกับทุกๆคน Lucky Thirteen (2008)
I'm gonna keep standing here until you say something.ผมจะยืนอยู่ตรงนี้ จนกว่าคุณจะพูดอะไร Lucky Thirteen (2008)
Next time, let him keep it.ครั้งหน้าให้เขาทำมันต่อไป Joy (2008)
I want the stepped on "keep the old customer coming back for more" stuff.ของที่ขายให้ลูกค้าเก่าที่กลับมา Joy (2008)
Been keeping an eye on the clock like you said.พยายามบังคับตาให้มองนาฬิกา แบบที่คุณบอก Joy (2008)
We will keep you on plasma.เราจะรักษาคุณด้วย.. พลาสม่า Joy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keeKeep quiet.
keeYou should always keep a broad perspective on the work you do.
keeThe supply can not keep up with the demand.
keeOne is often judged by the company one keeps.
keeKeep quite and behave well!
keeHe keeps a toyshop in a small way.
keeI told him to keep his promise.
keeShe did not keep her promise to write to me.
keeAlthough he was exhausted, he had to keep working.
keeHe has been keeping company with Ann for three months.
keeThose children are keen on skating.
keeHe asked me to keep him company on the weekends.
keeEven if you go far away, let's keep in touch with each other over the phone.
keeMy brother, being yet unmarried, did not keep house, but boarded himself and his apprentices in another family.
keeKeep that ace up your sleeve. If you're going to show it, have another even further up.
keeKeep an eye on the girls.
keeYou may as well keep your promise.
keeShe told him to keep away from bad friends.
keeHis trip will keep him away from the office for a week.
keePlease don't walk so fast, I can't keep pace with you.
keeMy watch keeps very good time.
keeHe always keeps his word.
keeSales at the company zoomed thanks to brisk export demand, but profit did not keep up because of intense competition.
keeHow long have you been keeping this rose garden?
keePeace-keeping troops moved in to restore calm after the battle.
keeMy brother is keen on collecting stamps.
keeGive me your passport, Tom. I'll keep it in my safe.
keeKeep to your own line.
keeHe is so honest that he always keeps his word.
keeMy job keeps me busy. But my new apartment is cheap.
keeI don't understand how in the world they can take your stuff for safekeeping, but then the post office guy has the nerve to tell you "Sorry, we lost it" and expect that to be the end of it.
keeBetween ourselves, he keeps a mistress.
keeHe told us to keep quiet.
keeI resolved to keep a diary this year.
keeYou may take this book as long as you keep it clean.
keeThe company managed to keep afloat.
keeKeep the secret.
keeKeep away from that pond, please.
keeKeep an eye on the bags.
keeYou must keep your teeth clean.
keeLet's keep in touch by e-mail.
keeLet's keep going and see the next town.
keeTom keeps a black cat.
keeHe is keen about skiing.
keeI was keen on classical music in my school days.
keeOnce you have made a promise, you should keep it.
keeKeep it at a lower temperature.
keeShe can never keep a secret.
keeI'm not keen on this kind of music.
keeBe sure to keep in mind that you're supposed complete the work within a week.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตรียมรับมือ[V] keep up with, Example: นาโต้ระดมทหารกองหนุน เพื่อเตรียมรับมือวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้น, Thai definition: เตรียมความพร้อมที่จะต่อสู้โดยเป็นฝ่ายรับ
ครองสติ[V] remain conscious, See also: keep quiet, Syn. คงสติ, คุมสติ, มีสติ, ตั้งสติ, Example: เขาครองสติของเขาไว้ได้ระหว่างฉุกเฉิน
ประจำใจ[V] adhere to, See also: stick fast to, attach, cling to, keep something in mind, Example: เขายึดคติทำดีได้ดีเป็นคติประจำใจเขาในการดำเนินชีวิต, Thai definition: ยึดไว้ในใจ
พ่อค้าปลีก[N] retailer, See also: shopkeeper, Syn. พ่อค้าย่อย, พ่อค้าขายปลีก, Ant. พ่อค้าส่ง, Example: สินค้าใดที่กลุ่มของเราผลิตได้เอง เราก็สามารถขายได้ราคาถูกกว่าที่พ่อค้าปลีกนำไปขาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ขายสินค้าเป็นหน่วยย่อยๆ เป็นจำนวนครั้งละไม่มาก
ขึ้นสมอง[V] be embedded in one's memory, See also: firmly bear in mind, keep firmly in mind, Example: ทำไมผู้คนสมัยนี้จึงหวาดกลัวคำว่า ขาดทุน จนขึ้นสมองก็ไม่รู้, Thai definition: จำได้แม่นยำ, อยู่ในความคิดตลอดเวลา
ตีตัวออกห่าง[V] keep aloof, Syn. ตีตนออกห่าง, ตีจาก, Example: เพื่อนๆ ต่างตีตัวออกห่างเมื่อรู้ว่าเขาอยู่ในสภาพล้มละลาย, Thai definition: ปลีกตัวออกไปโดยไม่อยากคบหาด้วย
ถือเป็นความลับ[V] keep the secret, See also: take it as a secret, Syn. เก็บเป็นความลับ, ปิดเป็นความลับ, Example: การบอกต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละบริษัทถือเป็นความลับทางธุรกิจ
หมกเม็ด[V] hide, See also: conceal, cover, hush up, keep secret, disguise, Syn. ปกปิด, ซ่อนเร้น, Ant. เปิดเผย, Example: พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้เปิดสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่นายจ้างได้หมกเม็ดมาตลอด, Thai definition: ปกปิดบางอย่างไว้ซึ่งจะส่งผลในเวลาต่อไป, ซ่อนส่วนสำคัญไว้ไม่ให้สังเกตเห็น
หลบลี้หนีหน้า[V] make oneself scarce, See also: avoid, keep away from, slink, take to one's heels, make one's gateway, show a clean pair o, Syn. หลบหน้า, หนีหน้า, Ant. เผชิญหน้า, Example: เด็กต้องเผชิญสถานการณ์เช่นนี้เข้า มักจะพยายามหลบลี้หนี้หน้าผู้คนและเก็บตัวตามลำพัง, Thai definition: หนีหายไปเลย, ไม่ยอมมาพบปะ
บาร์เทนเดอร์[N] bartender, See also: barman, barkeeper, barkeep, Syn. พนักงานผสมเหล้า
เก็บสำรอง[V] keep in reserve, See also: retain, Syn. เก็บ, สำรอง, เผื่อไว้, Example: ทุกครอบครัวควรเก็บสำรองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน, Thai definition: ให้มีเหลือไว้
ชิดขวา[V] keep right, Ant. ชิดซ้าย, Example: ในการขึ้นบันไดเราควรชิดขวา
ปิดเงียบ[V] keep mum about, See also: stay quiet about, Ant. แพร่งพราย, Example: ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างปิดเงียบ ไม่มีใครให้ข้อมูลกับนักข่าวเลย, Thai definition: ไม่แพร่งพรายให้ใครรู้เลย
รักษาระดับ[V] maintain one's position, See also: keep up with the Joneses, Ant. ลดระดับ, Example: เขาต้องหาเงินเพื่อรักษาระดับ หน้าและเกียรติยศของตนเองไว้, Thai definition: ทำให้คงอยู่ในระดับเดิม
รักษาสุขภาพ[V] maintain one's health, See also: keep healthy, look after oneself, Ant. ทำลายสุขภาพ, Example: ทุกคนต้องรักษาสุขภาพให้ดีและทำงานให้ดี ชาติบ้านเมืองจึงจะแข็งแรงและเจริญมั่นคง
ไม่เลิกรา[V] keep at, Ant. เลิกรา, Example: ฝ่ายค้านคงไม่เลิกราที่จะโจมตีเราต่อไป, Thai definition: ไม่ยอมละเลย, ไม่ยอมสิ้นสุดหรือเพิกถอนจากไป
ให้จังหวะ[V] keep strokes, Example: ครูให้จังหวะนักเรียนในการร้องเพลงประสานเสียง, Thai definition: คอยบอกจังหวะเป็นระยะที่สม่ำเสมอต่อเนื่องไป
คุมแจ[V] watch over closely, See also: keep a close control, Example: พ่อเธอคุมแจแบบนี้เธอคงหนีไปเที่ยวกับพวกเราไม่ได้แน่, Thai definition: ติดตามอย่างไม่ห่างหรือไม่ให้คลาดสายตา
แม่ค้า[N] market women, See also: female shopkeeper, Ant. พ่อค้า, Count unit: คน
แม่บ้าน[N] housekeeper, See also: housemaker, Ant. พ่อบ้าน, Count unit: คน
ไว้[V] keep, See also: save, store, hold, Syn. เก็บ, วาง
สงวน[V] reserve, See also: keep back, store up, set apart for, Syn. รักษา
สนุกสนาน[V] amuse, See also: be enjoyable, keep pleasantly, Syn. สนุก, รื้นเริง, ครึกครื้น, เบิกบาน, Ant. โศก, โศกเศร้า, เศร้า
สำรอง[V] reserve, See also: keep back, store up, Syn. เตรียมไว้, เผื่อไว้
สืบสาน[V] continue, See also: go on, keep on, carry on, Syn. สืบต่อ
สุขุม[V] keep cool, See also: to be calm, Syn. เยือกเย็น, สำรวม, Ant. โวยวาย, ตีโพยตีพาย
แหลม[V] be sharp, See also: be keen, Ant. ทู่, ทื่อ
ไฟแรง[ADJ] enthusiastic, See also: avid, eager, keen, vigorous, zealous, Example: คนหนุ่มไฟแรงอย่างเขาใช้ระยะเวลาไม่กี่ปีในการกระโดดธุรกิจโทรคมนาคมมาสู่ถนนการเมืองอย่างเต็มตัว, Thai definition: มีความกระตือรือร้นในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
หมั่น[V] keep on, See also: persistent, Syn. เพียร, พยายาม, Ant. ขี้เกียจ, Example: คะแนนเป็นสิ่งล่อใจเขา ทำให้เขาหมั่นเรียนและอ่านหนังสือ, Thai definition: ทำหรือประพฤติเป็นปกติสม่ำเสมอ
รักษาเก้าอี้[V] keep one's job, Syn. รักษาตำแหน่ง, Example: สิ่งที่เขาพูดมาแท้จริงเป็นเพียงราคาคุยเพื่อรักษาเก้าอี้ไว้เท่านั้น
ความชื่นชอบ[N] zeal for something, See also: interest, keenness, fondness, liking, affection, Syn. ความชื่นชม, ความชอบ, Ant. ความเกลียด, Example: ผู้คนที่มาดูการแข่งขันฟุตบอลนี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในทีมฟุตบอลเดียวกัน
บึ้งบูด[V] be sullen, See also: keep a straight face, look inscrutable, Syn. บึ้ง, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง, Example: หล่อนบึ้งบูดใส่ผมทั้งๆ ที่ผมเองยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรให้หล่อนไม่พอใจ, Thai definition: ี่ทำหน้าเหง้าแสดงความไม่พอใจ
ถนอมน้ำใจ[V] keep the goodwill of, See also: refrain from hurting, be considerate, Syn. รักษาน้ำใจ, Example: ป้ามักพูดอะไรตรงโดยไม่คิดถนอมน้ำใจใครเพราะรู้ดีว่าทุกคนเกรงกลัวและยอมลงให้
มะยม[N] star gooseberry, See also: Phyllanthus acidus Skeels, Syn. ต้นมะยม, ผลมะยม, Example: ผมเห็นคุณยกแก้วเหล้าขาวขึ้นกรึ๊บแล้วโยนมะยมสดใส่ปากเคี้ยว ผมจึงรู้สึกน้ำลายสอ, Count unit: ต้น, ผล, ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Phyllanthus acidus Skeels ในวงศ์ Euphorbiaceae ผลกลมเป็นเฟืองๆ รสเปรี้ยว
เย็บปาก[V] shut up, See also: stop speaking, keep quiet, remain silent, be tongue-tied, Syn. ห้ามพูด, Example: กรมตำรวจยุติศึกสีกากีครั้งนี้ได้อย่างทันควันเพราะสั่งเย็บปากห้ามทั้งสองฝ่ายให้สัมภาษณ ์ฉะ กัน, Notes: (สำนวน)
สงวน[V] preserve, See also: conserve, save, husband, keep, Syn. ถนอม, รักษา, เก็บ, Example: ทหารต้องยอมวางอาวุธเพื่อเปิดทางผ่านให้แก่กองทัพญี่ปุ่น เพื่อสงวนชีวิตคนไทยไว้, Thai definition: ถนอมรักษาไว้, หวงแหนไว้
อม[V] hide, See also: keep to oneself, Example: คนคนนี้มีปัญหา ดูหน้าตาเอาก็รู้ว่าเป็นคนที่ส่อแววอมทุกข์ หาทางออกไม่ได้, Thai definition: ไม่แสดงออกมา, เก็บไว้ภายใน, ไม่เปิดเผย
อม[V] keep in the mouth, See also: suck, Ant. คาย, Example: การวัดไข้ทางปากใช้วิธีอมปรอทไว้ใต้ลิ้นประมาณ 2-3 นาที, Thai definition: เอาสิ่งของใส่ปากแล้วหุบปากไว้ไม่กลืนลงไป
อำ[V] hide, See also: cover up, keep silent, suppress, conceal, hush something up, Syn. ปิดบัง, ปกปิด, Example: เขาถูกหาว่าอำความจริงเอาไว้ ทั้งๆ ที่จริงเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ลงบัญชี[V] charge it to one's account, See also: put it to one's account, keep the accounts, Syn. ค้าง, เชื่อ, Example: ของที่ซื้อวันนี้ผมลงบัญชีไว้ก่อน สิ้นเดือนจะจ่ายให้, Thai definition: ลงบันทึกไว้ในบัญชี
ลาดตะเวน[V] patrol, See also: inspect, keep guard, keep watch, make one's rounds of, reconnoiter, Example: ทหารไทยถูกลอบโจมตีขณะออกลาดตระเวน, Thai definition: เที่ยวตรวจไปทั่วๆ ในที่ที่อาจมีข้าศึก
วางตัว[V] behave, See also: conduct oneself, mind one's manners, keep one's nose clean, Example: เขาวางตัว สูง ไม่ค่อยคลุกคลีกับสมาชิกพรรคทำให้ลูกพรรคต่างไม่ยอมรับ, Thai definition: ประพฤติตน
วางธุระ[V] neglect, See also: ignore, overlook, be inattentive, pay no heed, keep out of the business, Syn. เพิกเฉย, Example: เรื่องนี้สำคัญมาก เราจะวางธุระหรือเพิกเฉยไม่ได้, Thai definition: ไม่ทำหน้าที่การงานที่พึงกระทำ
สงบปากสงบคำ[V] keep silence, Example: เราต้องรู้จักสงบปากสงบคำเสียบ้าง เรื่องจะได้ไม่รุนแรง, Thai definition: นิ่งไว้ไม่โต้เถียง
สอดส่อง[V] be on the lookout for, See also: look after, watch closely, pay close attention to, keep an eye on, Ant. เพิกเฉย, Example: ครูต้องคอยสอดส่องนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ดี, Thai definition: ตรวจดูทั่วๆ ไป
สังเกตการณ์[V] observe, See also: watch, keep an eye on, keep track of, monitor, Example: ด้วยความสนใจ ผมจึงได้แวะไปสังเกตการณ์และเข้าชมโรงเรียนต่างๆ เหล่านี้, Thai definition: เฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์หรือเรื่องราวพอรู้เรื่อง
สานต่อ[V] continue, See also: keep on, carry on, maintain, persevere, persist in, sustain, Syn. สืบต่อ, Example: เขาได้จุดประกายความคิดให้ลูกหลานสานต่อความฝันของเขา
หลบฉาก[V] evade, See also: avoid, keep away from, Syn. หลบมุม, หลบเลี่ยง, หลบหลีก, หลีก, Example: เมื่อเห็นว่าเขาเข้ามา เธอก็หลบฉากออกไปทันที, Thai definition: เอี้ยวตัวหลบโดยพลัน, เลี่ยงหลบออกไป
หวาน[V] keep turning, Example: น็อตตัวนี้เกลียวหวานเสียแล้ว, Thai definition: ชำรุด ไม่กินเกลียว
ออกกำลังกาย[V] exercise, See also: keep fit, Syn. ออกกำลัง, บริหารร่างกาย, Example: ทางการจีนได้จัดสวนสาธารณะให้บรรดาผู้สูงอายุชายหญิงเพื่อใช้ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน, Thai definition: บริหารร่างกายเพื่อให้แข็งแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
เอาไว้[v.] (ao wai) EN: keep   FR: conserver ; placer ; mettre
บำรุง[v.] (bamrung) EN: maintain ; keep up ; maintain in good condition   FR: conserver ; maintenir
บำรุงตัว[v. exp.] (bamrung tūa) EN: keep fit   
เบี้ยว[v. exp.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit   FR: renier sa parole
บริบาล[n.] (børibān) EN: conservator ; keeper ; protector   FR: gardien [m]
เฉียบ[v.] (chīep) EN: sharp ; keen ; biting ; extreme   FR: intense ; aigu ; vif ; extrême
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute   FR: subtil ; sagace
ชิดขวา[v. exp.] (chit khwā) EN: keep to the right ; keep right   FR: serrer à droite ; gardez votre droite !
ชิดซ้าย[v. exp.] (chit sāi) EN: keep to the left ; keep left   FR: serrer à gauche ; gardez votre gauche !
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by   FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve   FR: se maintenir ; rester ; subsiter
เดินตรงไป[v. exp.] (doēn trong pai) EN: go straight ahead ; walk straight on ; keep straight on   FR: aller tout droit ; marcher tout droit
โดด[v.] (dōt) EN: keep away from working ; keep away from duties   
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise   FR: prendre soin ; veiller sur
ดูแลบ้าน[v. exp.] (dūlaē bān) EN: keep house   
ดูแลรักษา[v. exp.] (dūlaēraksā) EN: look after ; take care ; tend ; keep   FR: prendre soin ; veiller sur
ฝาชี[n.] (fāchī) EN: cone-shaped cover ( for keeping food away from flies) ; cowl   FR: couvre-plat [m]
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise   FR: cacher ; dissimuler
เฝ้า[v.] (fao) EN: watch ; guard ; look after ; take care ; be on guard against ; be on the lookout for ; keep an eye on   FR: surveiller ; garder ; prendre garde ; être sur ses gardes ; avoir l'oeil sur
เฝ้าดู[v.] (faodū) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view   FR: observer ; surveiller ; guetter
เฝ้ายาม[v.] (faoyām) EN: be on sentry ; keep watch ; keep vigil over   FR: garder ; surveiller
ห้ามเข้า[X] (hām khao) EN: no entry ! ; no admittance ; Keep out ; no admittance   FR: défense d'entrer ; entrée interdite ; on n'entre pas !
เหินห่าง[v.] (hoēnhāng) EN: become estranged ; become distant ; keep sb. at a distance   FR: se distancier ; aliéner
หงส์หยก[n.] (hongyok) EN: parakeet   
หอไตร[n.] (høtrai) EN: hall for keeping the scriptures ; temple repository for the Buddhist scriptures ; tripitaka hall   
หุบปาก[v. exp.] (hup pāk) EN: shut one's mouth ; close one's mouth ; keep quit   
ใจเย็น ฯ[xp] (jai yen-yen) EN: take it easy ! ; keep cool   FR: du calme !
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: keep the Buddhist precepts ; sit still and pray ; observe precepts   
เจ้าของร้าน[n. exp.] (jaokhøng rān) EN: shopkeeper ; owner ; boss   FR: commerçant [m] ; commerçante [f] ; patron [m]
จับตา[v.] (japtā) EN: catch the eye ; keep an eye on ; watch ; monitor ; observe ; catch   FR: avoir l'oeil sur ; tenir à l'oeil ; observer
จับตาดู[v.] (japtādū) EN: keep an eye on   FR: guetter
จับตามอง[v. exp.] (japtā møng) EN: keep an eye on ; watch ; observe ; keep watch ; keep an eye on ; catch   FR: fixer avec attention ; observer
จับตาด[v. exp.] (jap tāt) EN: keep an eye on   
จตุโลกบาล[n.] (jatulōkabān) EN: the four keepers of the world   
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate   FR: être réservé ; faire preuve de réserve
จดจำ[v.] (jotjam) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; recall   FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler
กั๊ก[v.] (kak) EN: keep concealed ; bet each way   
กักเก็บ[v.] (kakkep) EN: store ; reserve ; keep ; maintain   FR: stocker
กำบังฝน[v. exp.] (kambang fon) EN: shelter from the rain ; keep off the rain   FR: protéger de la pluie
กำบังลม[v. exp.] (kambang lom) EN: keep off the wind ; shelter from the wind   FR: abriter du vent
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist   FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
การบัญชี[n.] (kān banchī) EN: bookkeeping ; accounting   FR: comptabilité [f]
กั้ง[v.] (kang) EN: keep back   FR: barrer ; bloquer ; boucher ; obstruer
การแก้หน้า[n. exp.] (kān kaē nā) EN: saving one's face ; keeping one's face   
การเก็บรักษาสินค้า[n.] (kān kepraksā sinkhā) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation   
การเก็บสินค้า[n.] (kān kep sinkhā) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation   
การแข่งขันอย่างรุนแรง[n. exp.] (kān khaengkhan yāng runraēng) EN: keen competition   

CMU English Pronouncing Dictionary
KEE    K IY1
KEEN    K IY1 N
KEEP    K IY1 P
KEEL    K IY1 L
KEEF    K IY1 F
KEES    K IY1 Z
KEENA    K IY1 N AH0
KEEDY    K IY1 D IY0
SKEEL    S K IY1 L
KEELY    K IY1 L IY0
KEEHN    K IY1 N
KEE'S    K IY1 Z
MCKEE    M AH0 K IY1
KEECH    K IY1 CH
KEETH    K IY1 TH
KEEFE    K IY1 F
SKEES    S K IY1 Z
SKEET    S K IY1 T
KEESE    K IY1 Z
KEENE    K IY1 N
KEELS    K IY1 L Z
KEENY    K IY1 N IY0
KEEPS    K IY1 P S
SKEEN    S K IY1 N
KEELE    K IY1 L
KEERAN    K IH1 R AH0 N
KEEVER    K IY1 V ER0
KEELAN    K IY1 L AH0 N
KEEHAN    K IY1 AH0 N
KEELIN    K IY1 L IH2 N
KEELEY    K IY1 L IY0
KEETON    K IY1 T AH0 N
KEELER    K IY1 L ER0
MCKEEN    M AH0 K IY1 N
KEEGAN    K IY1 G AH0 N
KEEZER    K IY1 Z ER0
KEEPER    K IY1 P ER0
KEETCH    K IY1 CH
KEENLY    K IY1 N L IY0
KEENEY    K IY1 N IY0
MCKEEL    M AH0 K IY1 L
DURKEE    D ER1 K IY0
KEENUM    K IY1 N AH0 M
KEENAN    K IY1 N AH0 N
KEESEE    K IY0 S IY1
MARKEE    M AA1 R K IY1
KEETER    K IY1 T ER0
KEEBLE    K IY1 B AH0 L
MEKEEL    M EH1 K IY0 L
KEEVIL    K IY1 V AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
keel    (v) (k ii1 l)
keen    (v) (k ii1 n)
keep    (v) (k ii1 p)
keels    (v) (k ii1 l z)
keens    (v) (k ii1 n z)
keeps    (v) (k ii1 p s)
skeet    (n) (s k ii1 t)
Yankee    (n) (y a1 ng k ii)
keeled    (v) (k ii1 l d)
keened    (v) (k ii1 n d)
keener    (j) (k ii1 n @ r)
keenly    (a) (k ii1 n l ii)
keeper    (n) (k ii1 p @ r)
skeets    (n) (s k ii1 t s)
upkeep    (n) (uh1 p k ii p)
Yankees    (n) (y a1 ng k i z)
keeling    (v) (k ii1 l i ng)
keenest    (j) (k ii1 n i s t)
keening    (v) (k ii1 n i ng)
keepers    (n) (k ii1 p @ z)
keeping    (v) (k ii1 p i ng)
nankeen    (n) (n a1 n k ii1 n)
keenness    (n) - (k ii1 n - n @ s)
keepsake    (n) (k ii1 p s ei k)
parakeet    (n) (p a1 r @ k ii t)
Milwaukee    (n) (m i1 l w oo1 k ii)
innkeeper    (n) (i1 n k ii p @ r)
keepsakes    (n) (k ii1 p s ei k s)
palankeen    (n) (p a2 l @ n k ii1 n)
parakeets    (n) (p a1 r @ k ii t s)
bookkeeper    (n) - (b u1 k - k ii p @ r)
doorkeeper    (n) (d oo1 k ii p @ r)
gamekeeper    (n) (g ei1 m k ii p @ r)
goalkeeper    (n) (g ou1 l k ii p @ r)
innkeepers    (n) (i1 n k ii p @ z)
palankeens    (n) (p a2 l @ n k ii1 n z)
shopkeeper    (n) (sh o1 p k ii p @ r)
timekeeper    (n) (t ai1 m k ii p @ r)
book-keeper    (n) - (b u1 k - k ii p @ r)
bookkeepers    (n) - (b u1 k - k ii p @ z)
bookkeeping    (n) - (b u1 k - k ii p i ng)
doorkeepers    (n) (d oo1 k ii p @ z)
gamekeepers    (n) (g ei1 m k ii p @ z)
goalkeepers    (n) (g ou1 l k ii p @ z)
housekeeper    (n) (h au1 s k ii p @ r)
lock-keeper    (n) - (l o1 k - k ii p @ r)
safekeeping    (n) (s ei1 f k ii1 p i ng)
shopkeepers    (n) (sh o1 p k ii p @ z)
timekeepers    (n) (t ai1 m k ii p @ z)
timekeeping    (n) (t ai1 m k ii p i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
保つ[たもつ, tamotsu] Thai: รักษาไว้ English: to keep
預かる[あずかる, azukaru] Thai: รับฝาก English: to keep in custody
続ける[つづける, tsudukeru] Thai: (ทำ)ต่อไป English: to keep on

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstand {m}; Zwischenraum {m} (zwischen) | Abstände {pl} | in 25 Meter Abstand | im Abstand von 5 Metern | den gebührenden Abstand haltendistance (between) | distances | at a distance of 25 metres | 5 metres appart | to keep the proper distance [Add to Longdo]
Abweiser {m}keep-off rail [Add to Longdo]
Achshalter {m}axle keep plate [Add to Longdo]
Andenken {n}keep-sake [Add to Longdo]
Andenken {n}; Erinnerung {f}keepsake [Add to Longdo]
Angebot {n}; Offerte {f} (für, über) | Anbot {n}; Offert {n} [Ös.] | erstaunliches Angebot | günstiges Angebot | im Angebot | ein Angebot unterbreiten | ein Angebot annehmen | ein Angebot widerrufen | verlangtes Angebot | unverlangtes Angebot | an ein angebot gebunden sein | ein Angebot offen lassenoffer; tender (for) | offer | amazing offer | attractive offer | on special offer | to submit an offer | to accept an offer | to revoke an offer | solicited offer | unsolicited offer | to be bound by an offer | to keep an offer open [Add to Longdo]
Antlitz {n}; Miene {f}; Angesicht {n}; Gesichtsausdruck {m} | Antlitze {pl}; Mienen {pl} | das Gesicht verlieren | das Gesicht bewahren; die Fassung bewahrencountenance | countenances | to lose countenance | to keep one's countenance [Add to Longdo]
sichere Aufbewahrung {f}safekeeping [Add to Longdo]
Aufseher {m}keeper [Add to Longdo]
Ball {m}; Knäuel {n}; Kugel {f} | Bälle {pl} | am Ball bleiben | am Ball sein | immer am Ball sein | jdm. den Ball zuspielen; den Ball abgeben | bei jdm. am Ball bleibenball | balls | to keep the ball | to have the ball | to be on the ball | to pass the ball to sb. | to keep in with sb. [Add to Longdo]
Barbesitzer {m}; Kneipenwirt {m}barkeeper [Add to Longdo]
Barkeeper {m}; Schankkellner {m}; Barmann {m}bartender [Am.]; barman [Add to Longdo]
Bergfried {m}keep [Add to Longdo]
Bienenzucht {f}beekeeping [Add to Longdo]
Bienenzüchter {m} | Bienenzüchter {pl}bee keeper; beekeeper | bee keepers; beekeepers [Add to Longdo]
Buch führen überto keep a tally of [Add to Longdo]
Bücher führento keep books [Add to Longdo]
Buchhalter {m}book keeper [Add to Longdo]
Buchhalter {m}bookkeeper [Add to Longdo]
Buchhaltung {f}book keeping; bookkeeping [Add to Longdo]
Cherokee {n}cherokee [Add to Longdo]
Daumen {m} | Daumen {pl} | Daumen drehen | die Daumen drücken | Daumen lutschen | einen grünen Daumen haben [übtr.]thumb | thumbs | to twiddle one's thumbs | to keep one's fingers crossed | to suck the thumb | to have green fingers [fig.] [Add to Longdo]
Ding {n}; Sache {f} | Dinge {pl}; Sachen {pl}; Krempel {m} | Dinge für sich behalten | die Dinge laufen lassen | den Dingen auf den Grund gehen | das Ding an sichthing | things | to keep things to oneself | to let things slide | to get to the bottom of things | the thing-in-itself [Add to Longdo]
Distanz wahrento keep aloof [Add to Longdo]
Disziplin {f} | Disziplin haltendiscipline | to keep discipline [Add to Longdo]
Familie {f} | Familien {pl} | eine Famile mit drei Personen | eine Familie unterhalten | eine Familie ernähren | seine Familie verlassen | in der Familie liegen | Familie, in der Kinder von den Großeltern erzogen werdenfamily | families | a family of three | to keep a family | to support a family | to abandon one's family | to run in the family | skip-generation family [Add to Longdo]
die Fassung bewahrento keep one's countenance [Add to Longdo]
Flussboot {n}keel boat [Add to Longdo]
Gastwirt {m}innkeeper [Add to Longdo]
Geheimnis {n} | Geheimnisse {pl} | ein tiefes Geheimnis | ein Geheimnis bewahren | hinter ein Geheimnis kommensecret | secrets | a dark secret | to keep a secret | to find out a secret [Add to Longdo]
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project) [Add to Longdo]
Geschäftsinhaber {m}; Geschäftsinhaberin {f}; Ladeninhaber {m}; Ladeninhaberin {f}; Kaufmann {m}; Kauffrau {f} | Geschäftsinhaber {pl}; Ladeninhaber {pl}; Kaufmänner {pl}shopkeeper | shopkeepers [Add to Longdo]
Gesellschaft {f} | jdm. Gesellschaft leisten | jdm. Gesellschaft leisten | Gesellschaft leistencompany | to keep company with someone | to keep someone's company | to bear company [Add to Longdo]
etw. in Gewahrsam nehmento take sth. in safe keeping [Add to Longdo]
Gleichgewicht {n} | das Gleichgewicht halten | im Gleichgewicht halten | aus dem Gleichgewicht bringen | aus dem Gleichgewicht kommen; das Gleichgewicht verlieren | aus dem Gleichgewicht | Gleichgewicht der Kräfte | Gleichgewicht des Schreckensbalance | to keep one's balance | to balance | to unbalance | to lose one's balance | off balance; out of balance | balance of power | balance of terror [Add to Longdo]
Golfwart {m}greenkeeper [Add to Longdo]
sich in Grenzen haltento keep within (reasonable) limits [Add to Longdo]
Haushälterin {f} | Haushälterinnen {pl}housekeeper | housekeepers [Add to Longdo]
Haushalt {m} | Haushalte {pl} | den Haushalt führenhousehold | households | to keep house [Add to Longdo]
Haushaltskosten {pl}household expenses; housekeeping costs [Add to Longdo]
Haushaltung {f}; Haushaltorganisation {f}housekeeping [Add to Longdo]
Imker {m}; Imkerin {f}; Bienenzüchter {m} | Imker {pl}; Imkerinnen {pl}; Bienenzüchter {pl}beekeeper; apiarist | beekeepers; apiarists [Add to Longdo]
Inganghaltung {f}keep going [Add to Longdo]
Jagdaufseher {m} | Jagdaufseher {pl}gamekeeper | gamekeepers [Add to Longdo]
jdn. an die Kandare nehmento curb someone; to keep someone tight [Add to Longdo]
Kiel {m}keel [Add to Longdo]
Kiellinie {f} | rechtwinklig zur Kielliniekeel line | thwartships [Add to Longdo]
Kommunique {n}; Kommunikee {n} | ein Kommunique herausgebencommunique | to issue a communique [Add to Longdo]
Kurzkiel {m}finn keel [Add to Longdo]
Lärmer {m}; Krakeeler {m}roisterer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PKF[ピーケーエフ, pi-ke-efu] (n) peacekeeping forces; PKF [Add to Longdo]
PKO[ピーケーオー, pi-ke-o-] (n) peacekeeping operations; PKO [Add to Longdo]
うんともすんとも言わない[うんともすんともいわない, untomosuntomoiwanai] (exp,adj-i) keeping silent; saying nothing at all [Add to Longdo]
お気を確かに[おきをたしかに, okiwotashikani] (exp) Don't do anything rash!; Keep composed! [Add to Longdo]
がんば[, ganba] (int) (col) (See 頑張って) Go for it (kiddy talk); Keep at it [Add to Longdo]
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away [Add to Longdo]
しかけ絵本;仕掛け絵本;仕掛絵本[しかけえほん, shikakeehon] (n) pop-up book [Add to Longdo]
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check [Add to Longdo]
ただじゃおかないぞ;ただではおかないぞ[, tadajaokanaizo ; tadadehaokanaizo] (exp) You'll pay for this!; You'd better keep your mouth shut! [Add to Longdo]
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P) [Add to Longdo]
アキー[, aki-] (n) akee (Blighia sapida); ackee [Add to Longdo]
アメ公[アメこう, ame kou] (n) (col) American person; Yankee [Add to Longdo]
イエローヤンキー[, iero-yanki-] (n) yellow Yankee [Add to Longdo]
インキーパー[, inki-pa-] (n) innkeeper [Add to Longdo]
エレベーター力士[エレベーターりきし, erebe-ta-rikishi] (n) sumo wrestler that keeps going up and down the rankings [Add to Longdo]
ガンバリズム[, ganbarizumu] (n) attitude that one must keep going no matter what (wasei [Add to Longdo]
キーパー[, ki-pa-] (n) keeper; (P) [Add to Longdo]
キーパーチャージ[, ki-pa-cha-ji] (n) keeper charge [Add to Longdo]
キープ[, ki-pu] (n,vs) (1) keep; (n) (2) quipu; quippu; (P) [Add to Longdo]
キープアライブ[, ki-puaraibu] (n) {comp} keep-alive [Add to Longdo]
キープアライブメッセージ[, ki-puaraibumesse-ji] (n) {comp} keep alive message [Add to Longdo]
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei [Add to Longdo]
キール[, ki-ru] (n) keel; (P) [Add to Longdo]
グラウンドキーパー[, guraundoki-pa-] (n) groundkeeper [Add to Longdo]
ゴーリー[, go-ri-] (n) goalie; goalkeeper [Add to Longdo]
ゴールキーパー[, go-ruki-pa-] (n) goalkeeper; (P) [Add to Longdo]
スキート射撃[スキートしゃげき, suki-to shageki] (n) skeet shooting [Add to Longdo]
タイムキーパー[, taimuki-pa-] (n) time-keeper [Add to Longdo]
チェロキー[, chieroki-] (n) Cherokee [Add to Longdo]
ハイブツール[, haibutsu-ru] (n) hive tool (beekeeping, apiculture) [Add to Longdo]
ハウスキーパー[, hausuki-pa-] (n) housekeeper [Add to Longdo]
ハウスキーピング[, hausuki-pingu] (n) housekeeping [Add to Longdo]
ハラハラ(P);はらはら[, harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P) [Add to Longdo]
バランスを取る[バランスをとる, baransu wotoru] (exp,v5r) to keep balance [Add to Longdo]
ビルジキール[, birujiki-ru] (n) bilge-keel [Add to Longdo]
ブックキーピング[, bukkuki-pingu] (n) bookkeeping [Add to Longdo]
ベニオチョウチョウウオ[, beniochouchouuo] (n) atoll butterflyfish (Chaetodon mertensii); Merten's butterflyfish; keel-finned butterfly-fish; orangebar butterflyfish [Add to Longdo]
ホテルマン[, hoteruman] (n) hotel-keeper (wasei [Add to Longdo]
ミルウォーキー[, miruuo-ki-] (n) Milwaukee; (P) [Add to Longdo]
ヤンキー[, yanki-] (n) (1) Yankee; (2) (sl) delinquent (youth); delinquency; (P) [Add to Longdo]
ヤンキーイズム[, yanki-izumu] (n) Yankeeism [Add to Longdo]
圧伏;圧服[あっぷく, appuku] (n,vs) overpower; subdue; keep down [Add to Longdo]
安心立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n,vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith [Add to Longdo]
意気組;意気組み[いきぐみ, ikigumi] (n) (arch) (See 意気込み) eagerness; avidity; avidness; keenness [Add to Longdo]
違える[ちがえる, chigaeru] (v1,vt) (1) to change; to alter; (2) to mistake; to make a mistake; (3) (See たがえる) to fail to keep (e.g. one's promise); (4) to dislocate (e.g. one's neck) [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) [Add to Longdo]
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P) [Add to Longdo]
鵜の目鷹の目[うのめたかのめ, unometakanome] (exp) eyes of a predator; keen eyes; lit [Add to Longdo]
嘘っこ[うそっこ, usokko] (exp) (doing something) for fun; not for keeps [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不做声[bù zuò shēng, ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄥ, / ] keep silent; not say a word [Add to Longdo]
不到黄河心不死[bù dào huáng hé xīn bù sǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄣ ㄅㄨˋ ㄙˇ, / ] lit. do not stop until one reaches the Yellow River (成语 saw); fig. to persevere until one reaches one's goal; to keep going while some hope is left [Add to Longdo]
不即不离[bù jí bù lí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ, / ] be neither too familiar nor too distant; keep sb at arm's length [Add to Longdo]
不合[bù hé, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, ] not conform to; be unsuited to; be out of keeping with; should not; ought out [Add to Longdo]
不赞一词[bù zàn yī cí, ㄅㄨˋ ㄗㄢˋ ㄧ ㄘˊ, / ] keep silent; make no comment [Add to Longdo]
并进[bìng jìn, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] advance together; advances together; keep abreast of [Add to Longdo]
并驾齐驱[bìng jià qí qū, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧˊ ㄑㄩ, / ] to run neck and neck; to keep pace with; to keep abreast of; on a par with one another [Add to Longdo]
[bǎo, ㄅㄠˇ, ] to defend; to protect; to insure or guarantee; to maintain; hold or keep; to guard; abbr. for Bulgaria [Add to Longdo]
保修[bǎo xiū, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄡ, ] guarantee to keep in good repair [Add to Longdo]
保全[bǎo quán, ㄅㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, ] save from damage; preserve; maintain; keep in good repair [Add to Longdo]
保姆[bǎo mǔ, ㄅㄠˇ ㄇㄨˇ, ] nanny; housekeeper [Add to Longdo]
保存[bǎo cún, ㄅㄠˇ ㄘㄨㄣˊ, ] to conserve; to preserve; to keep; save (a file) [Add to Longdo]
保守[bǎo shǒu, ㄅㄠˇ ㄕㄡˇ, ] (politically) conservative; guard; keep [Add to Longdo]
保安团[bǎo ān tuán, ㄅㄠˇ ㄢ ㄊㄨㄢˊ, / ] peace keeping group [Add to Longdo]
保密[bǎo mì, ㄅㄠˇ ㄇㄧˋ, ] to keep sth confidential; to maintain secrecy [Add to Longdo]
保得住[bǎo de zhù, ㄅㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ, ] worth keeping [Add to Longdo]
保持[bǎo chí, ㄅㄠˇ ㄔˊ, ] to keep; to maintain; to hold; to preserve [Add to Longdo]
保有[bǎo yǒu, ㄅㄠˇ ㄧㄡˇ, ] to keep; to retain [Add to Longdo]
保苗[bǎo miáo, ㄅㄠˇ ㄇㄧㄠˊ, ] keep a full stand of seedlings [Add to Longdo]
保藏[bǎo cáng, ㄅㄠˇ ㄘㄤˊ, ] keep in store; preserve [Add to Longdo]
保养[bǎo yǎng, ㄅㄠˇ ㄧㄤˇ, / ] to take good care of (or conserve) one's health; to keep in good repair; to maintain; maintenance [Add to Longdo]
信守[xìn shǒu, ㄒㄧㄣˋ ㄕㄡˇ, ] to abide by; to keep (promises etc) [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, ] keeper of domestic animals; herdsman; (old) hired hand in certain trade [Add to Longdo]
备而不用[bèi ér bù yòng, ㄅㄟˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ, / ] have sth ready just in case; keep sth for possible future use [Add to Longdo]
光顾[guāng gù, ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ, / ] welcome (honorific term used by shopkeeper to clients); Thank you for patronizing my humble establishment. [Add to Longdo]
冷藏[lěng cáng, ㄌㄥˇ ㄘㄤˊ, ] refrigeration; cold storage; to keep (food, medicine) in cold environment [Add to Longdo]
出尔反尔[chū ěr fǎn ěr, ㄔㄨ ㄦˇ ㄈㄢˇ ㄦˇ, / ] old: to reap the consequences of one's words (成语 saw, from Mencius); modern: to go back on one's word; to fail to keep a promise; to contradict oneself; inconsistent [Add to Longdo]
切盼[qiè pàn, ㄑㄧㄝˋ ㄆㄢˋ, ] to look forward eagerly to sth; keenly desired [Add to Longdo]
切肤之痛[qiè fū zhī tòng, ㄑㄧㄝˋ ㄈㄨ ㄓ ㄊㄨㄥˋ, / ] keenly felt pain; bitter anguish [Add to Longdo]
切题[qiè tí, ㄑㄧㄝˋ ㄊㄧˊ, ] to keep to the subject [Add to Longdo]
剃发令[tì fà lìng, ㄊㄧˋ ㄈㄚˋ ㄌㄧㄥˋ, / ] the Qing order to all men to shave their heads but keep a queue, first ordered in 1646 [Add to Longdo]
剃发留辫[tì fà liú biàn, ㄊㄧˋ ㄈㄚˋ ㄌㄧㄡˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] to shave the head but keep the queue [Add to Longdo]
十二时辰[shí èr shí chen, ㄕˊ ㄦˋ ㄕˊ ㄔㄣ˙, / ] twelve divisions of the day of early Chinese and Babylonian time-keeping and astronomy [Add to Longdo]
取其精华,去其糟粕[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, / ] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas. [Add to Longdo]
口口声声[kǒu kou shēng shēng, ㄎㄡˇ ㄎㄡ˙ ㄕㄥ ㄕㄥ, / ] (set phrase) to keep on saying [Add to Longdo]
吃閒饭[chī xián fàn, ㄔ ㄒㄧㄢˊ ㄈㄢˋ, / ] to live as a parasite; doing nothing to earn one's keep [Add to Longdo]
合拍[hé pāi, ㄏㄜˊ ㄆㄞ, ] in time with (i.e. same rhythm); to keep in step with; fig. to cooperate [Add to Longdo]
[hán, ㄏㄢˊ, ] to keep; to contain; to suck (keep in your mouth without chewing) [Add to Longdo]
基隆[Jī lóng, ㄐㄧ ㄌㄨㄥˊ, ] Chilung or Keelung, city and major port in north Taiwan [Add to Longdo]
[yā, ㄧㄚ, / ] to press; to push down; to keep under (control); pressure [Add to Longdo]
天涯若比邻[tiān yá ruò bǐ lín, ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ ㄖㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] distance can't keep apart (of friends or lovers abroad) [Add to Longdo]
奉陪[fèng péi, ㄈㄥˋ ㄆㄟˊ, ] (honorific) to accompany; to keep sb company [Add to Longdo]
女管家[nǚ guǎn jiā, ㄋㄩˇ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄚ, ] housekeeper [Add to Longdo]
[cún, ㄘㄨㄣˊ, ] exist; deposit; store; keep; survive [Add to Longdo]
守信[shǒu xìn, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄣˋ, ] to keep promises [Add to Longdo]
守信用[shǒu xìn yòng, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ, ] to keep one's word; trustworthy [Add to Longdo]
守更[shǒu gēng, ㄕㄡˇ ㄍㄥ, ] to keep watch during the night [Add to Longdo]
守门[shǒu mén, ㄕㄡˇ ㄇㄣˊ, / ] to keep goal; on duty as gate-keeper [Add to Longdo]
守门员[shǒu mén yuán, ㄕㄡˇ ㄇㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] goal-keeper [Add to Longdo]
安心[ān xīn, ㄢ ㄒㄧㄣ, ] at ease; to feel relieved; to set one's mind at rest; to keep one's mind on sth [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message [Add to Longdo]
ハウスキーピング[はうすきーぴんぐ, hausuki-pingu] housekeeping [Add to Longdo]
追跡[ついせき, tsuiseki] tracking (e.g. in computer graphics) (vs), keep records on, tracing [Add to Longdo]
保管[ほかん, hokan] safekeeping (vs), taking custody (charge) of, keeping [Add to Longdo]
保存[ほぞん, hozon] saving (vs) (e.g. to disk), storing, preserving, conserving, maintaining, keeping [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top