Search result for

kat

(167 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kat-, *kat*
English-Thai: Longdo Dictionary
meerkat(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งอยู่ตระกูลเดียวกับพังพอน มีหางยาว และอยู่เป็นฝูงตามแถบทะเลทรายในแอฟริกาใต้, R. mongoose

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
katydid[N] ตั๊กแตนอเมริกันขนาดใหญ่, See also: ตั๊กแตนสีเขียวขนาดใหญ่มีถิ่นกำเนิดแถบอเมริกาเหนือ
Katmandu[N] กาตมันดุ, See also: เมืองหลวงของประเทศเนปาล, Syn. Kathmandu
Katmandu[N] เมืองกาตมันดุ, See also: เมืองหลวงของประเทศเนปาล, Syn. Kathmandu
Kathmandu[N] กาตมันดุ, See also: เมืองหลวงของประเทศเนปาล, Syn. Katmandu
Kathmandu[N] เมืองกาตมันดุ, See also: เมืองหลวงของประเทศเนปาล, Syn. Katmandu

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
katydid(เค'ทีดิด) n. ตั๊กแตนอเมริกาขนาดใหญ่จำพวกหนึ่ง
akathisiaภาวะที่ต้องเปลี่ยนท่าบ่อย ๆ
cockatoo(คอค'คะทู) n. นกแก้ว,นกแขกเต้า,นกกระตั้ว
demarkation(ดิมาร์เค'เชิน) n. การกำหนดเขตแดน,การแบ่งเขต,การปักเขต,เส้นปันเขต.
hekate(เฮค'คะที) n. เทพธิดาแห่งโลกมนุษย์. -Hecatean,Hecataean adj.
skate(สเคท) n. รองเท้าน้ำแข็ง,รองเท้าสเก๊ต,ปลากระเบน,บุคคล,คน,ม้าแก่,คนที่น่าดูถูก vi. วิ่งด้วยรองเท้าดังกล่าว,เล่นสเก๊ต,เล่นสเก๊ตน้ำแข็ง,แฉลบไป,เลื่อนผ่านไป,ร่อนผ่านไป, See also: skateable,adj.
skater(สเค'เทอะ) n. ผู้เล่นสเก็ต,ผู้เล่น สเก๊ตน้ำแข็ง
talkative(ทอลคฺ'คะทิฟว) adj. ขี้คุย,ช่างคุย,ชอบเจรจา,พูดมาก., See also: talkativeness n., Syn. taciturn
walkathon(วอล์ค'คะธอน) n. การแข่งขันเดินทนในระยะทางที่ไกลมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
cockatoo(n) นกกระตั้ว,นกแขกเต้า,นกแก้ว
cockatrice(n) งูร้าย,คนที่ร้ายกาจ
embarkation(n) การลงเรือ,การขึ้นเครื่องบิน,การเริ่มดำเนินการ
skate(n) การเล่นสเก็ต,รองเท้าสเก็ต
skate(vi) เล่นสเก็ต,วิ่งบนน้ำแข็ง
skater(n) คนเล่นสเก็ต
talkative(adj) ช่างพูด,ช่างจำนรรจา,ช่างคุย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kata Thermometersเครื่องวัดความเร็วลมชนิดหลอดแก้ว [การแพทย์]
Katabatic wind - Gravity windลมพัดลงลาดเขา หรือลมกราวิทัต [อุตุนิยมวิทยา]
Katamine Hydrochlorideยาเคตามีนไฮโดรคลอไรด์ [การแพทย์]
Katathermometerคาตาเทอร์มอมิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Katayama Feverไข้คาตายามา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kate?เคท? The Omen (2006)
Katie?เคที่? Paranormal Activity (2007)
Kate.เคท The Thing (2011)
Kate?เคท The Thing (2011)
Katrina.แคททริน่า Pilot (2013)
- Katrina!- แคททริน่า Pilot (2013)
Kate!เคท! 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2014)
Mr Katanga.คุณ คาแทนก้า. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Mr Katanga, these are my friends.คุณ คาแทนก้า, นี่เป็นเพื่อนของผม. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Katanga. I'm not the first woman to travel with these pirates.คาแทนก้า. ฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนแรก ที่เดินทางร่วมกับโจรสลัดพวกนี้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Katzen!จ๊าก ! An American Tail (1986)
You cannot get katana sword by stealing.คุณไม่สามารถรับดาบ Katana โดยการขโมย Bloodsport (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
katKate is not popular among her classmates because she always tries have own way.
katKate absented herself from the meeting.
katBrian bought a lipstick for Kate.
katBrian is holding Kate's hands.
katKate is majoring in German.
katMr Kato was too old to work any longer.
katThe girl reading a book is Kate.
katKate is very charming.
katKate speaks English very fast.
katKate is surprised at Brian's story.
katCould you bring this flower to Kate?
katEdward looked Kathy in the eye and asked her if she really meant what she said.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กฐิน[N] Kathin, See also: religious ceremony of presenting robes to the Buddhist monks, Example: โรงเรียนพาคณะนักเรียนไปร่วมงานทอดกฐินที่วัดใกล้โรงเรียน, Thai definition: ผ้าพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่ภิกษุสงฆ์เฉพาะกฐินกาล, ตามศัพท์แปลว่า ไม้สะดึง คือ ไม้แบบสำหรับตัดจีวร
กฐินทาน[N] the annual robe offered to the monks who dwelled in the monastery, See also: Kathin, Syn. การทอดกฐิน, Example: ปีนี้ครอบครัวทำบุญด้วยการทำกฐินทาน
กรานกฐิน[V] Kathina Khandhaka, See also: stretch out monk's robes in order to cut to a standard size, Example: ชาวบ้านกำลังกรานกฐิน, Thai definition: เอาผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรเข้าขึงที่ไม้สะดึง เย็บเสร็จแล้วบอกแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ร่วมใจกันยกผ้าให้ในนามของสงฆ์เพื่ออนุโมทนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าน้ำลาย[adv.] (bānāmlāi) EN: talkatively   
ช่างคุย[adj.] (chang khui) EN: chatty ; talkative   FR: bavard ; volubile
ช่างพูด[adj.] (chang phūt) EN: given to talking ; talkative ; full of talk ; chatty   FR: bavard ; babillard
กฐิน[n.] (kathin) EN: kathin ; kathin offerings ; gift of robes ; kathina   
กฐินหลวง[n. exp.] (Kathin Lūang) EN: royal Kathin ceremony   
กฐินพระราชทาน[n. exp.] (Kathin Phrarātchāthān) EN: royal Kathin ceremony   
ขี้คุย[adj.] (khīkhūi) EN: talkative ; boastful ; bragful   FR: bavard ; vantard
ขุนทอง[n.] (khunthøng) EN: talkative person ; chatterbox   FR: moulin à paroles [m]
กระเบน[n.] (krabēn) EN: skate ; ray   FR: raie [f]
เมืองปลายทาง[n. exp.] (meūang plāithāng) EN: port of disembarkation   

CMU English Pronouncing Dictionary
KAT    K AE1 T
KATE    K EY1 T
KATS    K AE1 T S
KATH    K AE1 TH
KATO    K EY1 T OW0
KATT    K AE1 T
KATZ    K AE1 T S
KATI    K EY1 T IY0
KATY    K EY1 T IY0
KATHA    K AE1 TH AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kate    (n) (k ei1 t)
Kath    (n) (k a1 th)
Kathy    (n) (k a1 th ii)
Katie    (n) (k ei1 t ii)
Katowice    (n) (k a2 t @ v ii1 ch @)
Katharine    (n) (k a1 th r i n)
Katherine    (n) (k a1 th r i n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かた, kata] (n) คน
片棒[かたぼう, katabou] (n) มีส่วนร่วม,ผู้สมคบ,ผู้ร่วมมือ
片棒を担ぐ[かたぼうをかつぐ, katabouwokatsugu] (phrase) สมรู้ร่วมคิด
[かたち, katachi] (n) รูปร่าง
片道[かたみち, katamichi] (n) ทางเดียว(one-way)
語る[かたる, kataru] (vt) พูด, แจ้ง, See also: 話す
語る[かたる, kataru] (vt) พากษ์ (ในภาพยนต์), See also: S. 話す,
蝸牛[かたつむり, katatsumuri] (n) หอยทาก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
勝つ[かつ, katsu] Thai: ชนะ
活動[かつどう, katsudou] Thai: กิจกรรม English: activity
活動[かつどう, katsudou] Thai: การกระทำ English: action
語り合う[かたりあう, katariau] Thai: พูดคุยกัน English: to talk together
固まる[かたまる, katamaru] Thai: แข็งขึ้น English: (vi) to harden
固まる[かたまる, katamaru] Thai: กำหนดแน่นอน English: to become certain
[かた, kata] Thai: แม่พิมพ์
[かた, kata] Thai: แบบอย่าง English: model
傾く[かたむく, katamuku] Thai: เอียง English: to incline
傾く[かたむく, katamuku] Thai: ตะแคง English: to slant

German-Thai: Longdo Dictionary
Katze(n) |die, pl. Katzen| แมว
Dukaten(n) |der, pl. Dukaten| เงินโบราณชนิดหนึ่ง ใช้กันในยุโรป
Denkst du ich bin ein Dukatenkacker?(phrase slang) เธอคิดว่าชั้นรวยมากนักหรือไง (ความหมายตรงตัวคือ เธอคิดว่าฉันอุจจาระออกมาเป็นเงินเหรอ)
Plakat(n) |das, pl. Plakate| ใบประกาศ, ป้ายโฆษณา, ป้ายประกาศ,โปสเตอร์
Karikatur(n) |die, pl. Karikaturen| ภาพล้อเลียน, การ์ตูนล้อเลียน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Katabolismus {m}; Abbaustoffwechsel {m}catabolism [Add to Longdo]
Katakombe {f} | Katakomben {pl}catacomb | catacombs [Add to Longdo]
Katalog {m} | Kataloge {pl} | gedruckter Katalogcatalogue; catalog [Am.] | catalogues; catalogs [Am.] | printed catalogue [Add to Longdo]
Katalogeintrag {m}catalog entry [Add to Longdo]
Katalogisierung {f}cataloging; cataloguing [Add to Longdo]
Katalogisierungsregeln {pl}cataloguing rules [Add to Longdo]
Katalogkasten {m}card tray [Add to Longdo]
Katalogpreis {m}list price; catalogue price [Add to Longdo]
Katalogschild {n}catalogue labelling [Add to Longdo]
Katalogschrank {m}catalogue cabinet [Add to Longdo]
Katalogschubkasten {m}catalogue drawer [Add to Longdo]
Katalogzettel {m}catalogue card [Add to Longdo]
Katalysator {m}; Organisator {m}; Beförderer {m}promoter [Add to Longdo]
Katalysator-Rückwirkung {f}catalytic converter feedback effect [Add to Longdo]
Katalysator {m}catalytic converter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana) [Add to Longdo]
あの方[あのかた, anokata] (pn,adj-no) that gentleman (lady); he; she; (P) [Add to Longdo]
おかか[, okaka] (n) finely chopped katsuobushi, sometimes with soy sauce [Add to Longdo]
おちゃっぴい[, ochappii] (n) chatterbox; talkative girl; precocious girl [Add to Longdo]
おっつかっつ[, ottsukattsu] (adj-no) much the same; nearly equal [Add to Longdo]
お先棒を担ぐ[おさきぼうをかつぐ, osakibouwokatsugu] (exp,v5g) to be a willing cats-paw or tool for a person [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加德满都[jiā dé mǎn dū, ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄇㄢˇ ㄉㄨ, / 滿] Kathmandu (capital of Nepal) [Add to Longdo]
加藤[Jiā téng, ㄐㄧㄚ ㄊㄥˊ, ] Kato or Katou, common Japanese surname [Add to Longdo]
片假名[piàn jiǎ míng, ㄆㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧㄥˊ, ] katakana (Japanese script カタカナ) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
カタログ[かたろぐ, katarogu] catalog (vs), catalogue [Add to Longdo]
カタログドプロシジャ[かたろぐどぷろしじゃ, katarogudopuroshija] cataloged procedure [Add to Longdo]
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste [Add to Longdo]
カットオーバ[かっとおーば, kattoo-ba] cutover [Add to Longdo]
カットオーバー[かっとおーばー, kattoo-ba-] cut over [Add to Longdo]
カットシート[かっとしーと, kattoshi-to] cut sheet (paper) [Add to Longdo]
カテゴリ[かてごり, kategori] category [Add to Longdo]
カテゴリィ[かてごりい, kategorii] category [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
且つ[かつ, katsu] -und, ausserdem [Add to Longdo]
且つ又[かつまた, katsumata] ausserdem, -ferner [Add to Longdo]
仮定[かてい, katei] Annahme, Hypothese, Voraussetzung [Add to Longdo]
偏る[かたよる, katayoru] sich_neigen, einseitig_sein, parteiisch_sein [Add to Longdo]
傍ら[かたわら, katawara] -Seite [Add to Longdo]
傾く[かたむく, katamuku] sich_neigen [Add to Longdo]
傾ける[かたむける, katamukeru] -neigen [Add to Longdo]
[かたな, katana] Schwert, Messer [Add to Longdo]
割譲[かつじょう, katsujou] (Territorium) aufgeben [Add to Longdo]
勝つ[かつ, katsu] gewinnen, siegen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (15 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kat \Kat\ (k[aum]t), n. (Bot.)
   An Arabian shrub ({Catha edulis}) the leaves of which are
   used as tea by the Arabs.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kat
   n 1: the leaves of the shrub Catha edulis which are chewed like
      tobacco or used to make tea; has the effect of a euphoric
      stimulant; "in Yemen kat is used daily by 85% of adults"
      [syn: {kat}, {khat}, {qat}, {quat}, {cat}, {Arabian tea},
      {African tea}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 coat
 
 1. palto, ceket
 2. kat, tabaka
 3. kaplamak, geçmek (boya vb) coat hanger elbise askısı, askı. coat of armas hanedan arması. coat of paint bir kat boya. coattail, coattails frakın kuyrukları. dress coat frak on his coattails sayesinde. coating  tabaka, kat
 4. paltoluk kumaş.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 double
 
 1. iki kat, çift, iki misli
 2. eş, aynı
 3. kat
 4. hile, oyun
 5. tiyatro, sin dublör
 6. (briç.) kontr
 7. iki kat, iki kere, iki misli
 8. çift
 9. bükülmüş, katlı
 10. iki kişilik
 11. iki yüzlü
 12. (müz.) bir oktav daha alçak ses veren
 13. çift çift, iki kat, iki misli. doubleacting iki taraflı çalışan, iki misli tesiri olan. double agent iki taraflı çalışan casus. doublebanked den kürekçileri çift çift oturan, iki sıra kürekçisi olan (gemi, kayık) double bass kontrbas. double bed iki kişilik karyola veya yatak. double boiler benmari. double bottom (den.) çifte karina doublebreasted kruvaze (ceket), çift düğmeli. double check tekrar kontrol etmek, çifte kontrol yapmak, emniyet tedbiri olarak tekrar gözden geçirmek. double chinned çifte gerdanlı, katmerli gerdanı olan. doublecross  (argo) verdiği sözden dönerek aldatmak
 14. aldatmak, kazık atmak
 15. aldatma, kazık atma. doubledate iki çiftin birlikte gezmesi. doubledealer iki yüzlü kimse, dolandırıcı, sahtekar kimse. doubledecker iki katlı otobüs veya yatak
 16. den su hattının üzerinde iki güvertesi bulunan gemi. doubleedged iki tarafı keskin
 17. hem lehte hem aleyhte olan. doubleended iki ucu bir olan. doubleender iki yönde aynı kolaylıkla gidebilen lokomotif veya gemi. double, entendre (Fr.) iki tarafa çekilebilecek söz, lastikli söz. double entry muhasebede her işlemi iki defa gösteren defter tutma usulu. double exposure (foto.) (yanlışlıkla) bir negatifte çekilen iki ayrı poz. doublefaced : iki yüzlü
 18. iki taraflı (kumaş) double featuresin iki filim bir arada. doublehanded iki eli olan, iki elli
 19. hilekâr
 20. iki elle kullanılmaya mahsus. doubleheaded çift başlı. doubleheader iki lokomotifle çekilen tren
 21. iki takım arasında üst üste yapılan iki karşılaşma. double jeopardy (huk.) aynı suçtan ikinci defa yargılama doublejointed (tıb.) çok oynak mafsallı. doublepark arabayı yolun ortasında bırakmak
 22. kaldırıma paralel park etmiş bir arabanın yanına park etmek. doublequick  çok çabuk
 23. çabuk yürüyüş
 24. çok çabuk yürümek. doublereed (müz.) çift dilli (obua ve zurna gibi) double room otelde çift yataklı oda. doubles tenis çiftler, dabıl doublespace yazı makinasında çift aralıkla yazmak. double standard erkeklere kadınlardan daha fazla serbestlik tanıyan toplum kuralı double star. (astr.) yan yana duran ve tek yıldız olarak görünen iki yıldız dou ble take bir durumun veya şakanın anlamını sonradan kavrama. double talk lastikli söz, çeşitli anlamlar verilebilecek söz
 25. aslında hiçbir anlamı olmayan kelimeler uydurarak konuşma. doubletime hızlı yürümek. double time hızlı yürüyüş
 26. fazla çalışılan saatler için yapılan iki misli ödeme. doubleton (briç.) ikili, çift kağıt. double tongue (müz.) üflemeli müzik aleti kullanırken çabuk çalmak için dili diş ve damak arasında hızla oynatmak. doubletongued özü sözü bir olmayan, hilekâr, murai doub letree çift atlı arabada terazi. see double çift görmek sleep double bir yatakta iki kişi yatmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 covering
 
 1. kaplama, muhafaza
 2. kat, tabaka
 3. perde, örtü. covering letter evrak ile gönderilen ve evrakın mahiyetini anlatan mektup.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 crease
 
 1. kırma, pli, pasta, kat
 2. çizgi, buruşuk
 3. ütü çizgisi, kat yeri
 4. kırma yapmak
 5. buruşturmak
 6. katlanmak, buruşmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 floor
 
 1. taş veya tahta döşeme, yer, zemin
 2. dip
 3. kat
 4. yasama meclisi salonunun üyelere ayrılmış kısmı
 5. mecliste söz söyleme hakkı
 6. taban ücret, asgari ücret veya fiyat
 7. taş veya tahta döşemek, kaplamak: vurup yere yıkmak
 8. (k.dili) şaşırtmak, ağzını kapatmak
 9. (k.dili) yenmek. floorcloth döşemelik muşamba
 10. tahta bezi. floor lamp ayaklı abajur. floor plan (mim.) kat planı. floor show varyete, atraksiyon, eğlence programı. floorwalker (A.B.D) büyük mağazalarda işi idare eden ve müşterilere yardımcı olmak üzere dolaşan adam. ground floor zemin kat. in on the ground floor başlangıçta işe giren. have the floor mecliste söz söyleme hakkı olmak, kürsüye çıkmak. take the floor mecliste söz almak. completely floored tamamen saşırmış. floorer döşemeci. flooring döşemelik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fold
 
 1. katlamak, bükmek
 2. (matb.) kırmak
 3. sarmak, bağrına basmak
 4. kaplamak
 5. katlanmak, bükülmek
 6. sarılmak, bürünmek
 7. kavuşturmak (elleri)
 8. hafifçe katmak
 9. (A.B.D), (argo) tutulmayıp kapanmak (piyes)
 10. yorgunluktan çökmek
 11. kat, kıvrım
 12. büklüm
 13. boğum (yılan)
 14. (jeol.) kıvrım. fold the arms kolları kavuşturmak. folding bed açılır kapanır karyola. folding door katmer kanatlı kapı. folding machine kırma makinası.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 layer
 
 1. kat, tabaka
 2. daldırma. a good layer bol yumurta yumurtlayan tavuk. layer cake arası kremalı kat kat pasta.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ply
 
 1. kat, katmer
 2. meyil, eğilim, temayul
 3. eğmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stage
 
 1. sahne
 2. tiyatro, sahne hayatı, tiyatroculuk
 3. meydan
 4. yolculuğun bir (kıs.)mı, bir günlük mesafe
 5. merhale, menzil
 6. safha
 7. mertebe, devre
 8. suyun yükseliş derecesi
 9. bir binanın yatay kesiti, kat
 10. mikroskopta bakılacak cismin konulduğu raf
 11. uzay roketinin basamaklı çalışan itme takımlarından her biri
 12. yapı iskelesi
 13. posta arabası. stage business (tiyatro) oyuncuların konuşma dışındaki jest ve mimikleri. stage de(sig.)n sahne dekorasyonu. stage director sahne müdürü. stage door aktörlere ve sahne görevlilerine mahsus tiyatro kapısı. stage fright seyircileri görünce oyuncularda bazen görülen korku. stage manager sahne amiri. stage whisper sahnede aktörün kolayca işitilen fısıltısı. by easy stages derece derece, azar azar. critical stage nazik veya tehlikeli safha, buhranlı devre. go on the stage tiyatroya girmek, sahne hayatına atılmak. larval stage böceklerin larva haline geldikleri devre. quit the stage sahneden çekilmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tier
 
 1. sıra, kat
 2. amfide yükselen sıra.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 time
 
 1. vakit, zaman
 2. süre, müddet
 3. devir, devre
 4. mühlet, vade
 5. saat, dakika
 6. (mat.) kere, defa
 7. kat, misil
 8. müziğin tem posu
 9. doğurma vakti
 10. ölüm vakti, ecel. time after time, time and again tekrar tekrar. time and a half bir buçuk misli ücret. time and motion study zaman bakımından verimi artırmak için yapılan gözlem. time ball tam öğle saatini göstermek için bir çubuğun tepesinden dibine düşürülüveren top. time bargain (İng.), (tic.) vadeli alış veriş. time bomb saatli bomba. time clock memurların geliş ve gidişlerini kaydeden saat. time constant (elek.) cereyanın başlangıcından en yüksek derecesine kadar olan devre, zaman sabitesi. time deposit vadeli hesap. time exposure (foto.) uzun pozlu resim. time fuse patlayıcı maddeyi belirli bir müddetten sonra patlatan fitil. from time immemorial ezelden beri. time lag ara. time limit belirli müddet. time lock saati gelmeden açılmayan kilit. time of day günün belirli saati. time of peace barış zamanı. time out of mind hatırlanamayacak kadar eski, çok eskiden. time (sig.)nature (müz.) zaman işareti. time study zaman bakımından verimi artırmayı güden inceleme. time zone arz derecesine göre resmi saatin aynı olduğu mıntıka. ahead of time vaktinden önce. at the same time mamafih, bununla beraber, aym zamanda. at times zaman zaman, ara sıra. behind time geç, tehirli. behind the times eski, zamanı geçmiş. doing time hapishanede. Father Time zamanın somut sembolü. for the time being şimdilik from time to time ara sıra, zaman zaman. gain time zaman kazanmak
 11. ileri gitmek (saat) good times iyi günler, refahlı zamanlar. hard times kötü günler, güç zamanlar. have a good time hoş vakit geçirmek. have the time of one' life fevkalade bir vakit geçirmek. in good time tam zamanında, çabuk. in no time bir an evvel. in record time rekor sayılan müddette. in the nick of time ucu ucuna. in time vaktinde, vakitli
 12. nihayet
 13. uygun tempoda. keep time tempo tutmak. lose time vakit kaybetmek
 14. geri kalmak (saat) make time geç kalınan zamanı kapatmak
 15. belirli vakte yetiştirmek. make time with isteğini kabul ettirmeye çalışmak. on time tam zamanında. out of time temposuz, tempoya aykırı. pass the time of day vakit geçirmek. seven at a time yedişer yedişer
 16. bir kerede yedi tane. take one' time with bir işi itinayla yapmak. tell the time saatin kaç olduğunu söylemek. tell time saati okuyabilmek .this time tomorrow yarın bu saatte. Time is up Vakit bitti. Time will tell Zaman gösterir. It' about time! Artık zamanı! What a time I've had of it! Neler çektim What time is it? Saat kaç?
 
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 kat [kɑt]
   cat
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 kat
   cat
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top