Search result for

kartograf

(51 entries)
(1.2651 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kartograf-, *kartograf*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kartograf มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kartograf*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was only too happy to be a part of the Phoenix Foundation 's effort to map it out, and make it a national preserve.Ich war froh, Teil der Bemühungen der Phoenix Foundation zu sein, diese zu kartografieren und zum Schutzgebiet zu machen. Ghost Ship (1987)
The Federation has charted several Class-M planets in that area.Die Föderation hat dort mehrere Planeten der Klasse M kartografiert. The Vengeance Factor (1989)
While Cmdr Riker is away on leave the Enterprise has travelled to Sector 396 to begin charting the Selebi Asteroid Belt.Während Commander Riker einige Tage dienstfrei hat, flogen wir zum Sektor 396, um dort den Selebi-Asteroidengürtel zu kartografieren. The Offspring (1990)
The Alpha Omicron system has yet to be charted.Das Alpha-Omicron- System ist noch nicht kartografiert. Galaxy's Child (1991)
Especially with two new exobiologists and three stellar cartographers.Vor allem mit den neuen Exobiologen und stellaren Kartografen. The Game (1991)
Let's map his neurosystem and see if we can isolate a weak link.Kartografieren wir sein Neurosystem, vielleicht ein Chipdefekt. The Game (1991)
We're on a mapping survey near the Cardassian Sector.Wir kartografieren nahe des cardassianischen Territoriums. The Wounded (1991)
The Enterprise is charting six star systems that make up the Argolis cluster, an area being considered for colonization.Die Enterprise kartografiert die Argolis-Sternensysteme, ein zur Besiedlung vorgesehenes Gebiet. I Borg (1992)
We have the daunting task of charting this vast region.Wir haben die Aufgabe, diese riesige Region zu kartografieren. Schisms (1992)
I spend my time charting the stars.Ich kartografiere die ganze Zeit die Sterne. The Inner Light (1992)
An unmapped system of six planets.Nicht kartografiert. Sechs Planeten. The Inner Light (1992)
While on a mapping survey, we are conveying Ullians to Kaldra IV.Auf einer kartografischen Mission bringen wir Ullianer nach Kaldra IV. Violations (1992)
We've been busy mapping the sector.Wir haben den Sektor kartografiert. Violations (1992)
They went outside the sphere to map a new fault line... a pretty routine process, generally.Sie gingen raus, um eine neue Verwerfungslinie zu kartografieren. Das ist eine Routinearbeit. Give Me Liberte (1993)
Stellar Cartography wants a communications blackout while they run an experiment.Die Stellarkartografie beantragte für ein Experiment eine Kommunikationssperre. Lessons (1993)
Library systems have been allocated to Stellar Cartography.Die Bibliothekssysteme wurden der Stellarkartografie zugewiesen. Lessons (1993)
Stellar Cartography!Stellarkartografie! Lessons (1993)
Stellar cartography isn't everybody's cup of tea.Stellarkartografie ist nicht jedermanns Sache. Lessons (1993)
This deck is devoted to stellar cartography, biological research and astrophysics.Dieses Deck ist vornehmlich der Stellarkartografie, Bio-Forschung und Astrophysik vorbehalten. Liaisons (1993)
Using a radar altimeter, this satellite is now mapping... the great mountain ranges beneath the sea.In einer Höhe von 850 Meilen arbeitet nun ein Radaraltimeter, der Seegebirge präziser kartografiert. Better Than Martians (1994)
Have stellar cartography...Stellarkartografie soll anfangen,... Emergence (1994)
No. Cartographer, actually.- Nein, wir sind Kartografen. The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Hydroponics, stellar cartography, deflector control.Die Sternenkartografie, Deflektorensteuerung. Star Trek: First Contact (1996)
I could chart the nebula - try to avoid...- Ich könnte den Nebel so kartograf... The Raven (1997)
Look, I've been charting these weather outbreaks.Ich erfasse diese Wetterumschwünge kartografisch. The Avengers (1998)
So I'll need to inspect and map the debris, drill some monitoring wells, conduct seismic tests, and so on.Ich muss also den Schutt inspizieren und kartografisch erfassen, ein paar Prüfbrunnen bohren, seismische Test durchführen und so weiter. A Civil Action (1998)
I'm mapping the caverns surrounding the crash site.Ich kartografiere Höhlen am Absturzort. Once Upon a Time (1998)
Wendell Greer, Assistant Director, UFP Department of Cartography.Wendell Greer, stellvertretender Direktor, UFP-Abteilung für Kartografie. Inter Arma Enim Silent Leges (1999)
How long would it take to chart that thing?Wie lange würde es dauern, das Ding zu kartografieren? Fusion (2002)
We have another 20 million cubic kilometres to chart.Wir müssen noch einen großen Teil kartografieren. Fusion (2002)
"I should be mapping star clusters or..."Ich sollte Sternenhaufen kartografieren, Marauders (2002)
- We're stellar cartographers.- Wir sind Sternen-Kartografen. The Catwalk (2002)
I don't know the first thing about stellar cartography.Ich weiß rein gar nichts über Sternen-Kartografie. The Catwalk (2002)
they were fishing in uncharted air perhaps they caught something unexpected the academy would compensate us generously for a new species do ya not understand?they were fishing in uncharted air Sie fischten in nicht kartografierter Luft Vielleicht haben sie etwas unerwartetes gefangen Die Akademie würde uns für eine neue Spezies großzügig entschädigen The Mysterious Geographic Explorations of Jasper Morello (2005)
All the people on the list share a unique genetic marker that he was able to map and track using the Human Genome Project. U h-huh.Alle Menschen auf der Liste teilen ein einzigartiges Markierungsgen, das er fähig war zu kartografieren und zu verfolgen mit Hilfe des "Menschlichen-Genom-Projekts" Chapter Twelve 'Godsend' (2007)
Yep. I just got this amazing offer to go map tombs in the Valley of the Kings for six months.Ich habe ein Angebot, im Tal der Könige 6 Monate lang Gräber zu kartografieren. Ghost Town (2008)
- He was a, uh, mathematician and mapmaker, A student of copernicus.Er war ein Mathematiker und Kartograf, ein Student von Copernicus. Elements (2009)
We get to the Willamette Valley, I'll tell the cartographers.Wenn wir nach Willamette kommen, sage ich es dem Kartografen. Meek's Cutoff (2010)
I sabotaged the mapping satellite, just like I promised,Ich habe den Kartografie-Satelliten sabotiert, wie versprochen, und einen toten Winkel einprogrammiert. Transformers: Dark of the Moon (2011)
Grid the site, excavate, catalog, analyze.Die Stelle kartografieren, ausgraben, katalogisieren, analysieren. The Dig (2011)
That the route my husband mapped through the Rockies holds the key to Thomas choosing the right path to make his 40 miles here.Die Route die mein Mann durch die Rockies kartografiert hat ist entscheidend für Thomas. Sie bestimmt quasi welchen Weg er von hier ausnimmt. Pride, Pomp and Circumstance (2011)
He got in there and he realized that, underneath it all, was this incredible breakthrough in viral-receptor mapping.Er stellte fest, dass abgesehen von dem Unglück ein Durchbruch beim Kartografieren von viralen Rezeptoren erfolgt war. The Bourne Legacy (2012)
His name's all over these permits I just pulled to, uh, map the tunnels under Gotham.Er hat all diese Genehmigungen unterschrieben, zur Kartografierung der Tunnel unter Gotham. The Dark Knight Rises (2012)
My airship will revolutionise the fields of meteorology and cartography.Mein Luftschiff wird die Meteorologie und die Kartografie revolutionieren. The Pirates! Band of Misfits (2012)
I do cartography.Ich kann Kartografie. Moonrise Kingdom (2012)
As some of you know, I taught Sam for the cartography accomplishment button.Wie Sie vielleicht wissen, hat Sam bei mir das Kartografie-Hölzchen erworben. Moonrise Kingdom (2012)
She's a cultural geographer.Sie kartografiert alte Wege. Before the Frost (2012)
It creates an artificial star as a guide for stellar cartography.Er kreiert einen künstlichen Stern als Richtwert für die Stellarkartografie. Ex Machina (2012)
As you can see, we've mapped the Chancellor's route to and from the festival stage.Wir haben die Wege des Kanzlers von und zur Festivalbühne kartografiert. Crisis on Naboo (2012)
Washington, an avid cartographer himself had them crafted to hide weapons on the battlefield.Washington, selbst ein begeisterter Kartograf... hatte sie erschaffen, um Waffen auf dem Schlachtfeld verbergen zu können. The Lesser Key of Solomon (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  cartographer
  
  1. haritacı, kartograf.
  
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top