Search result for

kapitel

(59 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kapitel-, *kapitel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kapitel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kapitel*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chapter 13.Kapitel 13. Pulp (1972)
- Chapter?- KapitelNever Been Marcused (2008)
CHAPTER 1:KAPITEL 1: Los sueños (2017)
It's chapter six.Kapitel sechs. The Villain (1979)
The chapter about Lu Zhishen uprooting a willow in the Tales of the Water Margin is only fictionalDas Kapitel in der Geschichte der Wassergrenzen, in dem Lu Zhishen eine Weide ausreißt, ist reine Fiktion. Two Champions of Death (1980)
A page has been turned.Ein Kapitel ist abgeschlossen. La Cage aux Folles II (1980)
Listen, this is just a teaser. This is just one chapter.Es gibt erst ein KapitelHopscotch (1980)
I mailed out another chapter this morning.Heute habe ich ein neues Kapitel losgeschickt. Hopscotch (1980)
I'll be mailing it out one chapter at a time.Ihr bekommt alles kapitelweise. Hopscotch (1980)
Chapter two, huh?Ist das Kapitel zwei? Es ist beschämend! Hopscotch (1980)
Is it finished? All but the last chapter.Das letzte Kapitel fehlt noch. Hopscotch (1980)
The part where... I think it's chapter three...Besonders Kapitel 3: Hopscotch (1980)
Although, uh, I still want to see the last chapter, of course.Aber ich muss noch das letzte Kapitel lesen. Hier ist es! Hopscotch (1980)
In the meanwhile, the reason I asked you all to come up here... is 'cause I want you to pick up a copy of my last chapter.Ihr seid hier, um euch eure Kopien meines letzten Kapitels abzuholen! Hopscotch (1980)
- I'll find ya. - No. Did you pick up my last, uh, chapter?Hast du das letzte Kapitel gelesen? Hopscotch (1980)
But no, yοu see, in οne chapter the bοok talks about a νery particular bad smell.Aber nein... Sehen Sie in einem Kapitel des Buchs wird ein übler Geruch beschrieben. Inferno (1980)
Oh, is there a chapter on radio repair?Gibt's da ein Kapitel über Funk? The Last Flight of Noah's Ark (1980)
This is after the preface but before chapter one:Das ist nach dem Vorwort, aber vor Kapitel eins: An American Werewolf in London (1981)
My text is taken from Isaiah, chapter 40.Meine Worte heute stammen aus Jesaja, Kapitel 40. Chariots of Fire (1981)
He says, "Turn over a new leaf."Er sagt: "Du solltest das Kapitel schließen." The Woman Next Door (1981)
But the leaf weighs a ton!Doch dieses Kapitel wiegt hundert Kilo. The Woman Next Door (1981)
One more chapter.Nur noch ein KapitelGallipoli (1981)
Don't forget Michaelson, chapters four and five for next time.Michaelson, vergessen Sie nicht, Kapitel vier und fünf zu lesen. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The chapter always ended before this part.Normalerweise ist das Kapitel vor diesem Teil zu Ende. Tarzan the Ape Man (1981)
The apostle James asks in chapter 2, verse 20:Der Apostel Jakobus fragt in Kapitel 2, Vers 20: The Beginning (1981)
Well, no, no...Na warte, Dostojewski! Erstes KapitelEtched in Steele (1982)
and it was as if she had known.- Sollen wir anfangen? Nur zu. Kapitel Sieben. Etched in Steele (1982)
- That doesn't change the fact... that there was no motive for killing Mitchell Knight.Erstes Kapitel. Okay, okay, erstes KapitelEtched in Steele (1982)
What do you mean, you don't know who did it?Laura, lass uns das Kapitel zu Ende bringen. Etched in Steele (1982)
- He's touchy about Maj. - I would like to say...Sobald das Kapitel "Maj" berührt wird, fängt er an, herumzubrüllen. Fanny and Alexander (1982)
I have taken the time to print up a complete schedule... of class quizzes and the chapters they cover.Ich habe mir die Zeit genommen, einen vollständigen Zeitplan... von Tests und den Kapiteln, um die es dabei geht, aufzustellen. Fast Times at Ridgemont High (1982)
Next chapter.Nächstes KapitelGrease 2 (1982)
When we first got married, Charlie read me a chapter every night.Am Anfang unserer Ehe las mir Charlie jede Nacht ein Kapitel vor. Missing (1982)
The chapter ends with that.An dieser Stelle ist das Kapitel zu Ende. Zeme roku 2484 (1983)
To a place where, perhaps, he'll write a new chapter... in the life of Maria and her mother.An einen Ort, an dem er vielleicht ein neues Kapitel im Leben von Maria und ihrer Mutter schreibt. Bad Time on the Border (1983)
- I've turned over a new leaf.Jetzt fängt ein neues Kapitel an. Steele Among the Living (1983)
- Recite Chapter One of our Manual.- Trage Kapitel eins unseres Handbuchs vor. Duel to the Death (1983)
I'm sure you've all read chapters six through eight so here's a little pop quiz to confirm it.Ich bin sicher, ihr habt alle Kapitel sechs bis acht gelesen. Zur Bestätigung habe ich hier einen kleinen Test. Risky Business (1983)
If nothing else, you'll have an interesting chapter for your diary.Das ist wenigstens ein interessantes Kapitel für dein Tagebuch Staying Alive (1983)
Another chapter in an endless struggle that's grinding into its seventh year.Wieder ein Kapitel in einem endlosen Kampf, der nun in sein siebtes Jahr geht. Under Fire (1983)
- Genesis, chapter five.- Genesis, Kapitel fünf. Yentl (1983)
Let's read chapters seven and eight and then discuss them.Lesen wir die Kapitel sieben und acht und diskutieren wir sie. Yentl (1983)
We've argued the Bible back to Genesis, chapter one, verse one.Wir haben die Bibel von hinten bis zur Genesis, Kapitel 1, Vers 1, durchdiskutiert. Yentl (1983)
I believe what April meant is what chapter, KITT.Ich glaube, April meinte, welches Kapitel, KITT. A Knight in Shining Armor (1984)
Laura, do you get the feeling someone's one chapter ahead of us?Laura, jemand ist uns ein Kapitel voraus. Let's Steele a Plot (1984)
A new chapter to begin.- Der Beginn eines neuen Kapitels. Steele at It (1984)
Chapter seven, paragraph four, subparagraph six:Kapitel 7, Abschnitt 4, Paragraf 6: A Class Act (1984)
Crypto's still on the first chapter, but they expect a lot more.Die Kryptologie ist noch beim ersten Kapitel, aber sie rechnen mit mehr. Fearless Dotty (1984)
Espionage Dos and Don'ts, chapter two.Spionage. Eine Einführung, Kapitel 2. Remembrance of Things Past (1984)
So, I was finishing yet a chapter.Ich habe dieses Kapitel abgeschlossen. Emmanuelle IV (1984)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapitel {n}chapter [Add to Longdo]
Kapitelüberschrift {f}chapter heading [Add to Longdo]
Das ist ein Kapitel für sich.That's another story. [Add to Longdo]
Kap. : Kapitelch(ap). : chapter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 kapitel
   chapter
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 kapitel
   chapter
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Kapitel [kapitəl] (n) , s.(n )
   chapter
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top