Search result for

kant

(81 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kant-, *kant*
English-Thai: Nontri Dictionary
askant(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, I just got a call from Jeff Kanter at Comintex.คุณรู้มั้ย,ผมได้รับโทรศัพท์ จากเจฟ คานเตอร์ จากโคมินเท็กซ์ Confessions of a Shopaholic (2009)
He's in the Kanto Central Prison right now.ตอนนี้เขาอยู่ในเรือนจำกลางคันโต Orutorosu no inu (2009)
Remember this is? Kant Critique of Pure its Cause.จำนี่ได้ไหม ข้อวิพากษ์ของคานท์ว่าด้วยเหตุผลบริสุทธิ์ Astro Boy (2009)
- Kantaria. Leela Kantaria.แคนทาเรียค่ะ ลีล่า แคนทาเลีย Coup de Grace (2011)
Ms. Kantaria, I'm sorry to disturb you, but it's urgent that I speak with the princess.คุณแคนทาเรีย ขอโทษที่ต้องรบกวนคุณนะ แต่มันเป็นเรื่องด่วนที่ฉันต้องคุยกับเจ้าหญิง Coup de Grace (2011)
Admiral Kantos Kan.แม่ทับ Kantos Kan John Carter (2012)
Is this what you saw, Kantos?นี่คือสิ่งที่เจ้าเห็นใช่ไหมคานโทส? John Carter (2012)
- My name is Kantos Kan.-ข้าชื่อคานโทส คาน. John Carter (2012)
Thank you, Kantos.ขอบใจคานโทส John Carter (2012)
through and through. {Real Heiresses of Kanto Prefecture lol}พูดง่ายๆ ,ฉันเป็นทายาทของบริษัทนี้ The After-Dinner Mysteries (2013)
We are contacting every other plant in the Kanto region.กำลังติดต่อทุกโรงงาน ทั้งในแถบคันโ Godzilla (2014)
Is that you, Kanta?นั่นหลานเหรอ กันตะ My Neighbor Totoro (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kantJohn covers the Kanto area and Taro covers the Kansai area.
kantThe typhoon struck the Kanto district.
kantThe typhoon will approach the Kanto district around two in the afternoon.

CMU English Pronouncing Dictionary
KANT    K AE1 N T
KANTZ    K AE1 N T S
KANTER    K AE1 N T ER0
KANTOR    K AE1 N T ER0
KANTIAN    K AE1 N T IY0 AH0 N
KANTNER    K AE1 N T N ER0
KANTOLA    K AH0 N T OW1 L AH0
KANTER'S    K AE1 N T ER0 Z
KANTOR'S    K AE1 N T ER0 Z
KANTOR'S    K AE1 N T AO0 R Z

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
簡単[かんたん, kantan] (adj) ง่าย
官邸[かんてい, kantei] (n) ทำเนียบ,บ้านพักอย่างเป็นทางการของผู้นำประเทศ
関東[かんとう, kantou] (n) ภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางของญี่ปุ่นประกอบด้วยจังหวัดโตเกียว คะนะงะวะ ชิบะ ไซตะมะ อิบะระงิ โตะจิงิ และกุมมะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
簡単[かんたん, kantan] Thai: ง่าย English: simple (an)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kante(n) |die, pl. Kanten| ขอบ เช่น Kante eines Steins ขอบของหิน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kantate {f}cantata [Add to Longdo]
Kante {f}; Zacke {f}; Ecke {f} | Kanten {pl}; Zacken {pl}; Ecken {pl}edge | edges [Add to Longdo]
Kantholz {n}squared timber [Add to Longdo]
Kantenfluss {m}arc flow [Add to Longdo]
Kantenlineal {n}straightedge [Add to Longdo]
Kanter {m}canter [Add to Longdo]
Kantine {f} | Kantinen {pl}canteen; staff restaurant | canteens [Add to Longdo]
Kanton {m} | Kantone {pl}canton | cantons [Add to Longdo]
Kantor {m}cantor [Add to Longdo]
kanterndcantering [Add to Longdo]
kantertcanters [Add to Longdo]
kantertecantered [Add to Longdo]
kantonesisch {adj}cantonese [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DNA鑑定[ディーエヌエーかんてい, dei-enue-kantei] (n) DNA test [Add to Longdo]
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
いとも簡単に[いともかんたんに, itomokantanni] (adv) very easily [Add to Longdo]
うんたらかんたら[, untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
かん高い[かんたかい, kantakai] (adj-i) shrill [Add to Longdo]
かん体;杆体[かんたい, kantai] (n) (See 桿状体) rod (shape of cell) [Add to Longdo]
かん体細胞;杆体細胞[かんたいさいぼう, kantaisaibou] (n) rod cell [Add to Longdo]
なんたらかんたら[, nantarakantara] (exp) something or other (often used in place of a word or phrase that has been forgotten) [Add to Longdo]
アークコセカント[, a-kukosekanto] (n) arccosecant; arc-cosecant [Add to Longdo]
アークセカント[, a-kusekanto] (n) arcsecant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关东[Guān dōng, ㄍㄨㄢ ㄉㄨㄥ, / ] Kantō, east of Japan; formerly written Kwantung, e.g. in accounts of the war [Add to Longdo]
关东地震[Guān dōng dì zhèn, ㄍㄨㄢ ㄉㄨㄥ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ, / ] Kantō earthquake of 1923, magnitude 8.2, that killed 200,000 people in the Tokyo area [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フレーム間タイルフィル[フレームかんたいるふいる, fure-mu kantairufuiru] information time fill [Add to Longdo]
プロセス間通信[プロセスかんつうしん, purosesu kantsuushin] InterProcess Communication [Add to Longdo]
外観と感触[がいかんとかんしょく, gaikantokanshoku] look & feel [Add to Longdo]
感嘆符[かんたんふ, kantanfu] exclamation point [Add to Longdo]
監督機能[かんとくきのう, kantokukinou] supervisory function [Add to Longdo]
監督者[かんとくしゃ, kantokusha] supervisor [Add to Longdo]
観点表示[かんてんひょうじ, kantenhyouji] node label [Add to Longdo]
個人間通信[こじんかんつうしん, kojinkantsuushin] interpersonal communication [Add to Longdo]
時間帯[じかんたい, jikantai] time period [Add to Longdo]
時間的な隙間[じかんてきなすきま, jikantekinasukima] time slot (in multiplexing) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
官邸[かんてい, kantei] Amtswohnung, Residenz [Add to Longdo]
干拓[かんたく, kantaku] Landgewinnung (aus dem Meer) [Add to Longdo]
感嘆[かんたん, kantan] Bewunderung, Erstaunen [Add to Longdo]
敢闘[かんとう, kantou] tapfer_kaempfen [Add to Longdo]
歓待[かんたい, kantai] freundliche_Aufnahme, herzliche_Aufnahme [Add to Longdo]
監督[かんとく, kantoku] Ueberwachung, Kontrolle, -Leiter [Add to Longdo]
簡単[かんたん, kantan] -einfach, -kurz [Add to Longdo]
艦艇[かんてい, kantei] Kriegsflotte [Add to Longdo]
艦隊[かんたい, kantai] -Flotte, Geschwader [Add to Longdo]
貫徹[かんてつ, kantetsu] durchfuehren, durchsetzen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kant \Kant\ prop. n.
   Immanuel Kant, a German philosopher (1724-1804).
 
   Syn: Immanuel Kant.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Kant
   n 1: influential German idealist philosopher (1724-1804) [syn:
      {Kant}, {Immanuel Kant}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 kant
   border; brim; brink; edge; edging; fringe; rim
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 kant
   side
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 kant [kɑnt]
   bank; border; edge; shore
   side
   margin
   lace
   border; brim; brink; edge; edging; fringe; rim
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top