Search result for

kanake

(50 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kanake-, *kanake*
Possible hiragana form: かなけ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kanake มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kanake*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Watch you mouth, boo-boo.- Kanake. - Pass bloß auf, Schokokeks. The Wanderers (1979)
Listen idiot, if you're wrong about this... if that doctor doesn't come... I'll rip your guts out just like his, got that? Now hurry it up.Hör zu, du Scheißkanake, wenn du uns verarschst, wenn dir der Arzt nicht Recht gibt, dann reiß ich dir die Gedärme raus, so wie dem Jungen dort, ist das klar? The Skin (1981)
Get lost, faggot.Du warmer Kanake, hau ab! The Island of the Bloody Plantation (1983)
- That filthy woman called me a faggot. No!- Sie hat "warmer Kanake" zu mir gesagt. The Island of the Bloody Plantation (1983)
How could this cow called you a faggot?Warmer Kanake hat sie gesagt? The Island of the Bloody Plantation (1983)
Rico, because he was a "wop".Rico war für ihn ein KanakeGarçon! (1983)
I swear. They're a bunch of thugs.Es sind zwei Kanaken. Polar (1984)
Let go of me, you filthy Arab!Laß mich los, KanakeTea in the Harem (1985)
We're overjoyed to have travelled 11 ,000 miles to assist them in their struggle to upgrade themselves.Wegen dieser Kanaken reisten wir tief gerührt 11.000 Meilen her... um ihnen zu assistieren, dass sie ihre Ärsche auf die Beine kriegen. Casualties of War (1989)
Get shitfaced and go hump the brains out of some hos.Wir besaufen uns und vögeln eine dieser Kanaker-Bräute. Casualties of War (1989)
Leave that to the dinks.Dafür sorgen die Kanaken schon. Casualties of War (1989)
Get some, motherfuckers!Ihr verdammten Kanaken! Casualties of War (1989)
- A spook?- Ein KanakeJungle Fever (1991)
You beat up Pakis, but you're not Pakis.Ihr seid doch wohl keine Kanaken? Nightwatch (1994)
Crackdown on drugs, crime, niggers, spics, homeless, squeegee men, African-Americans.Durchgreifen bei Drogen, Verbrechen, Niggern, Kanaken, Obdachlosen, Scheibenwäschern, Afroamerikanern. Clockers (1995)
If you need help from us down the line, from us dagos, your price just went up.Falls du irgendwann Hilfe von uns Kanaken brauchst, ist der Preis gerade gestiegen. Hoodlum (1997)
They're dark-complected bastards.Dunkelhäutige Kanaken. Hoodlum (1997)
Get in you fucking golliwog!Zieh' die Rübe ein, KanakeChopper (2000)
The fucking wog character up at the bar.Der Scheiß-Kanake, der da vorn steht. Chopper (2000)
You can't speak English, you dumb fuckin' Canuck? Huh?Kannst wohl kein Englisch, du KanakeSlap Shot 2: Breaking the Ice (2002)
Raghead got mugged two months ago for 80 million francs.Der Kanake, der sich ausrauben ließ. Schadenshöhe 80 Millionen. Gangsters (2002)
His mom got laid by some scumbag foreigner.Genau, seine Mutter hat es getrieben mit Kanakenwichser. Ghettokids (2002)
These kebab-sellers make me sick!- Mach hin! Mich kotzen diese Kanaken an! Führer Ex (2002)
Search the room. Let go of me.Lass mich los, du KanakeDownfall (2004)
This country's full of wankers dressed in sheets asylum fucking seekers in our streetsHier wimmelt es nur von Kanaken. Die Asylanten sind wie Kakerlaken und klauen uns die verdammten Jobs. Yes (2004)
Sand niggers love gold, don't they?- Ja. Mach es selber. - Die Kanaken stehen doch auf Gold, oder? With Blood on My Hands: Pusher II (2004)
Alright, you kicked their asses and all their cousins' too.Okay! Schlag alle Kanaken und ihre Cousins, Mann! Danke. With Blood on My Hands: Pusher II (2004)
- What? They bought the story about the sand niggers.- Die haben mir die Ge- schichte mit den Kanaken abgekauft. With Blood on My Hands: Pusher II (2004)
We'll trash it to make it look like the sand niggers are out to get me.Es soll so aussehen, als ob es die Kanaken hinter mir her sind. With Blood on My Hands: Pusher II (2004)
You can go fuck yourself.Fick dich! Wir wollen den Kanaken! Adam's Apples (2005)
We just want the paki and do him.Wir nehmen nur den Kanaken mit. Adam's Apples (2005)
Well, he was a dago with dago habits.Er war ein Kanake durch und durch. Cards on the Table (2005)
Coon, spook, spade, moolie, jiggaboo, nignug those are racial slurs.Kaffer, Bimbo, Dschungelaffe, Kameltreiber, Kanake, Affenficker... DAS sind rassistische Beleidigungen. Clerks II (2006)
Right?Ich meine, vor nur drei Wochen... dieser scheiß Kanake! Versteht Ihr? This Is England (2006)
This is ours, this, fucking Sandhu. dort forget that.Das gehört uns, Du Kanake, vergiss das nicht! This Is England (2006)
dort fucking smile at me, cos I'll wipe the fucking smile off your fucking face.Kanake, grins mich nicht an, sonst polier ich Dir die Fresse! This Is England (2006)
MAN: Shut up, you fucking dagos!Ruhe, ihr Scheiß-Kanaken! Romulus, My Father (2007)
There's no fucking way I'm sharing my hard-earned cash with some jumped-up wog boy from Sunshine. Present company excepted.In keinem verdammten Fall, werde ich mein hart verdientes Geld mit einem emporgekommenen Kanaken aus Sunshine teilen. Wise Monkeys (2008)
10 grand a week to that woggy prick?10 Riesen die Woche, für einen Kanaken? Wise Monkeys (2008)
You wanna get some people out your building so you can build some kind of roller coaster mall.Das hat er. Sie wollen... ein paar Kanaken loswerden, um ein Achterbahn-Einkaufszentrum zu bauen. You Don't Mess with the Zohan (2008)
your paddles, your wogs, your niggers, your fucking gypos, the poofs, the perverts, even the bloody women.Iren, Kanaken, Nigger, dreckige Zigeuner, Schwuchteln, Perverslinge, sogar Weiber. Red Riding: The Year of Our Lord 1974 (2009)
Just the wogs and us.Nur die Kanaken und wir. Red Riding: The Year of Our Lord 1974 (2009)
Why don't you just go and suck some Paki=ass? Why not?Ja, dann verschwinde doch und leck die Kanakenärsche! Brotherhood (2009)
Who the hell said I dig immigrants? - You did.Wer sagt denn, dass ich auf Kanakenärsche stehe? Brotherhood (2009)
Bash some Pakis, but beware of the big, bad additives.Verprügel ein paar Kanaken, aber meide die ekligen Zusatzstoffe. Brotherhood (2009)
And the wording. "Pakis..."Und einen Text dazu über die Kanaken. Brotherhood (2009)
"Pakis cost Denmark billions.Die Kanaken kosten Dänemark Milliarden. Brotherhood (2009)
What are you looking at, Paki pigs?Was glotzt ihr? Kanakenschweine. Brotherhood (2009)
That's how you gotta treat 'em.So muss man die behandeln, die Kanaken. Des gens qui passent (2009)
Mum says he's a wog and has a stutter and can't even say his own surname.Mama sagt, er ist ein Kanake, der stottert... und nicht mal seinen Namen sagen kann. Mary and Max (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top