Search result for

juni

(90 entries)
(1.4821 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juni-, *juni*
Possible hiragana form: じゅに
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
junior[N] คนที่อ่อนอาวุโสกว่า, See also: รุ่นน้อง, ผู้ที่อายุน้อยกว่า, Ant. senior, adult
junior[ADJ] ที่อายุอ่อนกว่า, See also: ที่อายุน้อยกว่า, ที่เป็นรุ่นน้อง, Syn. younger, immature, Ant. senior, adult
junior[N] นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3
juniper[N] ไม้จำพวกสน, See also: สน, Syn. Juniperus
juniority[N] ความเป็นผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่า, See also: ความเป็นผู้ที่อ่อนวัยกว่า, Ant. seniority

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
junior(จูน'เนียร์) adj. อายุน้อยกว่า,อ่อนอาวุโส,อ่อนวัยกว่า,มีคุณวุฒิด้อยกว่า,อยู่ชั้นเรียนต่ำกว่า,ใหม่,รอง,เกี่ยวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่2 n. ผู้มีอายุน้อย,กว่า,ผู้มาใหม่นักศึกษาปีที่ 2,ขนาดเสื้อเอวสั้นของผู้หญิง, Syn. subordinate,
juniorate(จูน'ยะเรท) n. หลักสูตรปรัชญา2ปี
juniority(จูนยอ'ริที) n. ความเป็นผู้ที่อ่อนวัยกว่า,ความเป็นผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่า
juniper(จู'นะเพอะ) n. ต้นสนจำพวก Juniperus ให้ผลสีม่วงที่ให้เป็นยาขับปัสสาวะแต่งกลิ่นให้เหล้ายิน

English-Thai: Nontri Dictionary
junior(adj) อ่อนกว่า,อายุน้อยกว่า,รอง
junior(n) นักศึกษาปีที่ 3
junior(n) เด็ก,ผู้อายุน้อยกว่า,รอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Junior high school studentsนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Junior[Tee-Noi] (n ) Hey Junior why you been so long?

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Junior?จูเนียร์ Outbreak (2013)
Junior!จูเนียร์! Blue on Blue (2013)
How are you feeling, Junior?รู้สึกยังไงบ้าง Odyssey (2008)
It caused the rectal bleed, and now junior Miss Steinem's junior must be pressing on her vagus nerve, slowing her heart to a crawl.เพราะลำไส้ตรงมีเลือดออก มิส สเตเนม จูเนียร์ อาจกดดันเส้นประสาทvagus ทำให้หัวใจเธอช้าลงจนเหมือนคลาน Dying Changes Everything (2008)
Junior High Year 1 * Springฤดูใบไม้ผลิ - - Akai ito (2008)
Our junior high school life has just started.ชีวิตพวกเราเพิ่งจะเริ่ม Akai ito (2008)
Brings back memories of junior high school days.พอนึกย้อนไปถึงสมัยที่เราเรียนด้วยกัน Akai ito (2008)
I even if I was in junior high. you called me by my name "Mia".แน่นอน ว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แม้ว่าเราจะเข้าสู่มัธยม Akai ito (2008)
I got the feeling that junior high might be fun after all.วันนั้น, ฉันรู้สึกได้ว่าชีวิตมัธยมต้องสนุกแน่ๆหลังจากนั้น Akai ito (2008)
Mei 3 Taka-chan we met during summer in first year of Junior High.เมอิ 3 ทากะจัง เธอกับฉันแล้วก็เมอิ เราเจอกันในปีแรกของภาคฤดูร้อน Akai ito (2008)
First year of Junior High?ปีแรกของม.ต้นนะหรอ Akai ito (2008)
You're not bad, junior-ไม่เลวนี่ไอ้หนู Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juniHe did nothing but read novels in his junior high school days.
juniIn junior high and high schools, they say insidious forms of bullying are on the rise.
juniHe is junior to me by two years.
juniHe's just a normal junior high school student, not particularly intelligent.
juniAt last I graduated from junior high school.
juniI borrowed the notebook PC from the junior staff member.
juniWe learn about the structure of the heart in junior high school.
juniJohn is my junior by two years.
juniThose who buy this comic book in our store are mostly junior high school students.
juniI was a member of the soccer club when I was in junior high.
juniHe is two years my junior.
juniYou could always hand off some of the work to the junior staff.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัธยมต้น[N] lower secondary school, See also: junior high school, middle school, Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม. ต้น, Ant. มัธยมปลาย, Example: โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมต้น, Thai definition: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
มัธยมตอนต้น[N] junior high school, Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม.ต้น, มัธยมต้น, Ant. มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมตอนปลาย, มัธยมปลาย, ม.ปลาย, Example: ข้าพเจ้ารู้จักงานนิพนธ์ของท่านเสฐียรโกเศศมาตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตอนต้น
ผู้น้อย[N] inferior, See also: junior, subordinate, Syn. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง, Ant. ผู้บังคับบัญชา, ผู้อาวุโส, Example: เขาเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยมาหลายปีแล้ว ยังไม่มีแววว่าจะได้เลื่อนตำแหน่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอายุอ่อน, คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
อนุกาชาด[N] Junior Red Cross, Example: เด็กหญิงห้องนี้เป็นอนุกาชาดทุกคน, Thai definition: อนุสมาชิกของสภากาชาดอาสาบรรเทาทุกข์ของกาชาดที่เป็นนักเรียนหญิง, Notes: (โบราณ)
อนุเถระ[N] junior monk, See also: novice of inferior rank, Example: พระรูปนี้เป็นอนุเถระของวัดนี้, Count unit: รูป, Thai definition: ภิกษุผู้รองพระเถระ, ภิกษุผู้รองผู้เป็นใหญ่, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุ-[pref.] (anu-) EN: sub- , minor-, micro-, junior- (pref.)   FR: sous- , micro- , hypo-
หุ้นส่วนรอง[n. exp.] (hunsuan røng) EN: junior partner   
จุดแดงน้อย[n. exp.] (jut daēng nøi) EN: Red junior ; Red Spot junior   
มัธยมต้น[n. exp.] (matthayom ton) EN: lower secondary school ; junior high school ; middle school   FR: enseignement secondaire inférieur [m] ; secondaire inférieur [m]
มัธยมตอนต้น[n. exp.] (matthayom tønton) EN: junior high school   
นักเรียนใหม่[n.] (nakrīen mai) EN: junior   
อ่อนกว่า[adj.] (øn kwā) EN: junior   FR: plus jeune
ผู้น้อย[n. exp.] (phūnøi) EN: inferior ; junior ; subordinate ; underling   FR: subordonné [m] ; subalterne ]m] ; inférieur [m]
รัฐมนตรีช่วยว่าการ[n. exp.] (ratthamontrī chūay wākān) EN: deputy ; assistant secretary ; junior minister   
โรงเรียนชั้นประถม[n. exp.] (rōngrīen chan prathom) EN: primary school ; junior high school   FR: école primaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNIA    Y UW1 N IY0 AH0
JUNINE    JH AH1 N IH2 N
JUNIOR    JH UW1 N Y ER0
JUNIUS    JH UW1 N IY0 AH0 S
JUNIATA    Y UW0 N IY0 AA1 T AH0
JUNIORS    JH UW1 N Y ER0 Z
JUNIPER    JH UW1 N AH0 P ER0
JUNIOR'S    JH UW1 N Y ER0 Z
JUNIPERS    JH UW1 N AH0 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
junior    (n) (jh uu1 n i@ r)
juniors    (n) (jh uu1 n i@ z)
juniper    (n) (jh uu1 n i p @ r)
junipers    (n) (jh uu1 n i p @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Juni(n) |der| เดือนมิถุนายน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Juni {m}June [Add to Longdo]
Juninschlüpfer {m} [ornith.]Junin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コミュニティーカレッジ[, komyunitei-karejji] (n) (See 短大) junior college; community college [Add to Longdo]
ジュニア[, junia] (n,adj-f) junior; (P) [Add to Longdo]
ジュニアウエルター[, juniaueruta-] (n) junior welter (weight); (P) [Add to Longdo]
ジュニアウエルター級[ジュニアウエルターきゅう, juniaueruta-kyuu] (n) junior welterweight [Add to Longdo]
ジュニアカレッジ[, juniakarejji] (n) junior college [Add to Longdo]
ジュニアスタイル[, juniasutairu] (n) junior style [Add to Longdo]
ジュニアチーム[, juniachi-mu] (n) junior team [Add to Longdo]
ジュニアハイスクール[, juniahaisuku-ru] (n) junior high school [Add to Longdo]
ジュニアバンタム級[ジュニアバンタムきゅう, juniabantamu kyuu] (n) junior bantamweight [Add to Longdo]
ジュニアフェザー[, juniafeza-] (n) junior feather (weight) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
初中[chū zhōng, ㄔㄨ ㄓㄨㄥ, ] junior high school [Add to Longdo]
初级[chū jí, ㄔㄨ ㄐㄧˊ, / ] junior; primary [Add to Longdo]
少校[shào xiào, ㄕㄠˋ ㄒㄧㄠˋ, ] junior ranking officer in Chinese army; major; lieutenant commander [Add to Longdo]
打工妹[dǎ gōng mèi, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄥ ㄇㄟˋ, ] junior female of the household who goes out to work [Add to Longdo]
[guā, ㄍㄨㄚ, ] Juniperus chinensis; measuring-frame [Add to Longdo]
[guì, ㄍㄨㄟˋ, / ] Juniperus chinensis [Add to Longdo]
盟弟[méng dì, ㄇㄥˊ ㄉㄧˋ, ] junior partner in sworn brotherhood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 juni
   June
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 juni
   June
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 juni [jyni]
   June
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Juni [juːniː] (n) , s.(m )
   June
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top