Search result for

jon

(85 entries)
(1.3889 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jon-, *jon*
Possible hiragana form: じょん
English-Thai: Longdo Dictionary
keeping up with the joneses(phrase ) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jones[SL] การติดยา
jones[SL] อวัยวะเพศชาย (คำหยาบต้องห้าม)
jonquil[N] พืชไม้ดอกชนิดหนึ่งมีใบแคบและยาว ดอกมีสีเหลือง, See also: ต้นนาร์ซิสสัส, Syn. narcissus, Narcissus jonquilla

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jonesn. ตาสีตาสา,นาย ก. นาย ข.
brother jonathann. รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา,ชาวอเมริกัน
mah-jong(มา'จอง') n. ไพ่นกกระจอก
mah-jongg(มา'จอง') n. ไพ่นกกระจอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jongleurนักแสดงสัญจร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jonestown Mass Suicide, Jonestown, Guyana, 1978การฆ่าตัวตายหมู่ที่โจนส์ทาวน์ กายอานา, ค.ศ. 1978 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
JONES:โจนส์ : Changeling (2008)
Jones?โจนส์ On the Fence (2011)
Jon!จอน! Internment (2013)
What's this I hear about you and Jonathan?สิ่งนี้คืออะไรที่ฉันได้ยิน เกี่ยวกับคุณและโจนาธาน? Mad Max (1979)
- What about Jonathan?สิ่งที่เกี่ยวกับ โจนาธาน? Mad Max (1979)
Jonesy.โจนส์. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Jonesy.โจนส์. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Dr Jones, there is nothing you can possess which I cannot take away.ดร.โจนส์., อีกครั้ง ที่เราได้เห็นว่า คุณไม่ สามารถเป็นเจ้าของสิ่งใด ที่ผมเอาไป ไม่ได้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Dr Jones, we've heard a great deal about you.ดร.โจนส์, เราได้ยินเรื่องคุณมามาก Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Dr Jones, you must understand that this is all strictly confidential.ดร.โจนส์, ตอนนี้, คุณต้องเข้าใจ ว่าเรื่องนี้เป็นความลับสุดยอด, อ้า? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Nice to see you again, Dr Jones.ยินดีที่ได้พบคุณอีก, ดร.โจนส์. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Indiana Jones.อินเดียน่า โจนส์. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jonMiss Jones made a face when she heard the news.
jonIt is believed that Mr Jones is a good teacher.
jonI recognized Mr Jones at first glance.
jonJon is far more attractive than Tom.
jonA Mr Jones has come to see you.
jonSmith struck Jones out.
jonMr Jones hasn't been here as far as I know.
jonProfessor Jones retires next year.
jonIt took many torpedo hits to send the battleship Bismark to Davy Jones's locker.
jonIt was strictly a family affair for Sam Jones.
jonJones was born in the United States.
jonMr Jones teaches us English conversation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโศก[n.] (asōk ) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree   
ชุมทาง[n.] (chumthāng) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.)   FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
เอ็น[n.] (en) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew   FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]
จอน อึ๊งภากรณ์ [n. prop.] (Jøn Eungphakøn) EN: Jon Ungpakorn   FR: Jon Ungpakorn
การรวมกัน[n.] (kān rūam kan) EN: combination   FR: combinaison [f] ; adjonction [f]
คำสั่งห้าม[n. exp.] (khamsang hām) EN: injunction ; restraining order   FR: injonction [f]
คำสั่งห้ามชั่วคราว[n. exp.] (khamsang hām chūakhrāo) EN: temporary injunction   FR: injonction temporaire [f]
คำสั่งศาล[n. exp.] (khamsang sān) EN: writ ; ruling ; decree ; court order   FR: décison judiciaire [f] ; acte judiciaire [m] ; injonction [f]
ขัดคำสั่ง[v. exp.] (khat khamsang) EN: disobey an order   FR: refuser un ordre ; désobéir aux injonctions
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: be scattered ; be widespread   FR: joncher ; parsemer ; s'éparpiller

CMU English Pronouncing Dictionary
JON    JH AA1 N
JONI    JH OW1 N IY0
JONE    JH OW1 N
JONG    JH AO1 NG
JONN    JH AA1 N
JONES    JH OW1 N Z
JONAS    JH OW1 N AH0 S
JONAH    JH OW1 N AH0
JON'S    JH AA1 N Z
JONES'    JH OW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jong    (n) (y o1 ng)
Jones    (n) (jh ou1 n z)
Jonah    (n) (jh ou1 n @)
jonquil    (n) (jh o1 ng k w i l)
Jonathan    (n) (jh o1 n @ th @ n)
jonquils    (n) (jh o1 ng k w i l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jongleur {m}juggler [Add to Longdo]
Jonglieren {n}jugglery [Add to Longdo]
jonglieren | jonglierend | jongliert | jongliert | jonglierteto juggle | juggling | juggled | juggles | juggled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NHK教育テレビジョン;エヌエッチケー教育テレビジョン[エヌエッチケーきょういくテレビジョン, enuecchike-kyouiku terebijon] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
がめる;ガメる[, gameru ; game ru] (v1,vt) (1) to greedily try to win big (e.g. in mahjong); (2) to swipe; to nick; to pilfer [Add to Longdo]
てつまん[, tetsuman] (n) all-night Mah Jongg [Add to Longdo]
アルファバージョン[, arufaba-jon] (n) {comp} alpha version [Add to Longdo]
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]
イリュージョン[, iryu-jon] (n) illusion; (P) [Add to Longdo]
イルージョン[, iru-jon] (n) illusion [Add to Longdo]
インディアンオーシャンミミックサージョンフィッシュ;インディアンオーシャンミミックサージャンフィッシュ[, indeian'o-shanmimikkusa-jonfisshu ; indeian'o-shanmimikkusa-janfisshu] (n) Indian Ocean mimic surgeonfish (Acanthurus tristis, species of tang from the Indian Ocean) [Add to Longdo]
イントロビジョン[, intorobijon] (n) intro-vision [Add to Longdo]
インフュージョン[, infuyu-jon] (n) infusion [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
史景迁[Shǐ Jǐng qiān, ㄕˇ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧㄢ, / ] Jonathan D Spence (1936-), distinguished British US historian of China, author of The search for modern China 追尋現代中國|追寻现代中国 [Add to Longdo]
约纳[Yuē nà, ㄩㄝ ㄋㄚˋ, / ] Jonah [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning [Add to Longdo]
コンピュータービジョン[こんぴゅーたーびじょん, konpyu-ta-bijon] computer-vision [Add to Longdo]
コンピュータビジョン[こんぴゅーたびじょん, konpyu-tabijon] computer-vision [Add to Longdo]
スタンダードバージョン[すたんだーどばーじょん, sutanda-doba-jon] standard version [Add to Longdo]
タイトリージョン[たいとりーじょん, taitori-jon] title-region [Add to Longdo]
ディシジョンツリー[でいしじょんつりー, deishijontsuri-] decision tree [Add to Longdo]
ディシジョンポイント[でいしじょんぽいんと, deishijonpointo] decision point [Add to Longdo]
ニューバージョン[にゅーばーじょん, nyu-ba-jon] new version [Add to Longdo]
バージョン[ばーじょん, ba-jon] version [Add to Longdo]
バージョン番号[バージョンばんごう, ba-jon bangou] version number [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top