Search result for

johns

(52 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -johns-, *johns*, john
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
johnson[SL] อวัยวะเพศชาย (คำไม่สุภาพ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
long johnsเสื้อกางเกง (ในตัวเดียวกัน) รัดรูปแขนยาวที่ใช้ใส่ชั้นในในฤดูหนาว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Johnson's Two Componentมาตรวัดความเจ็บปวดของจอห์นสัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jill Johnson.เธอชื่อ จิลล์ จอห์นสัน Superhero Movie (2008)
Miss Johnson. Please, excuse my nephew's poor manners.คุณจอนห์สัน ขอโทษแทนมารยาทหลานผมด้วย Superhero Movie (2008)
Lyndon Johnson's White House used them. So did Kennedy's.ทำเนียบขาวสมัยลินดอน จอห์นสันก็ใช้ สมัยแคนาดี้ด้วย Frost/Nixon (2008)
What probably very few people realize is that the taping system in the White House was set up by my predecessor, President Johnson, partly to avoid the necessity of having a secretary in every meeting, and partly to ensure there wasมีเพียงคนจำนวนหยิบมือเดียวที่ตระหนักรู้ว่า ภายในทำเนียบขาวมีระบบการบันทึกเสียง ที่ถูกจัดให้มีในสมัยท่านปธน.จอห์นสัน Frost/Nixon (2008)
President Johnson, had repeatedly said how crazy it would be to remove the system, which he felt was the best way...ปธน.จอห์นสันมักพูดซ้ำๆอยู่เสมอว่า เป็นบ้าอะไรกันที่ไปสั่ง ขนย้ายระบบนั่นออกไป Frost/Nixon (2008)
Harper Johnson, 40.ฮาร์เปอร์ จอห์นสัน อายุ 40 Pathology (2008)
Gavin Johnson.กาวิน จอห์นสัน Invictus (2009)
Beloney and Johnson.บีโลนีกับจอห์นสัน โอ้ ใช่แล้วครับ Drag Me to Hell (2009)
- Christopher Johnson?- คริสโตเฟอร์ จอห์นสัน? District 9 (2009)
I'll see you tomorrow, Christopher Johnson.ผมจะไปเจอคุณ พรุ่งนี้ คริสโตเฟ่อร์ จอนสัน District 9 (2009)
There's no way of knowing whether or not Christopher Johnson will return.ไม่มีทางรู้ว่า Christopher Johnson จะกลับมา District 9 (2009)
Look, lonnie, I know your johns want you to lie to them, but I want honest intercourse.ฟังนะลอนนี่ ผมรู้ว่าผู้ชายคนนั้นอยากให้คุณ\ โกหกคนพวกนั้น แต่ผมอยากคุยเพื่อความจริง They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
johnsAs Ben Johnson expressed it, "Speak that I may see the."
johnsBob Johnson tried to make people realize the seriousness of the situation in Africa.
johnsDo you know Johns father died of a heart attack?
johnsGeorge Johnson is in really fine form.
johnsHello. May I speak to Mr Johnson, please?
johnsIs Mr Johnson in?
johnsIt is clearly shown in Johnson's investigation that passive smoking is very harmful.
johnsIt is not that Johnson's claim is groundless but that it is misleading.
johnsLyndon Johnson took over presidency when John Kennedy was assassinated.
johnsMay I introduce you to Dr. Johnson?
johnsMay I present Mr Johnson to you?
johnsMr Johnson insists on his theory.

CMU English Pronouncing Dictionary
JOHNS    JH AA1 N Z
JOHNSON    JH AA1 N S AH0 N
JOHNSEY    JH AA1 N Z IY0
JOHNSEN    JH AA1 N S AH0 N
JOHNS'S    JH AA1 N Z AH0 Z
JOHNSONS    JH AA1 N S AH0 N Z
JOHNSRUD    JH AA1 N S R AH0 D
JOHNSTON    JH AA1 N S T AH0 N
JOHNSEN'S    JH AA1 N S AH0 N Z
JOHNSON'S    JH AA1 N S AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Johnson    (n) (jh o n s @ n)
Johnstone    (n) (jh o1 n s t @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キンリンサザナミハギ;ゴールドリングサージョンフィッシュ;ゴールドリング・ブリストルトゥース;ゴールドリングブリストルトゥース[, kinrinsazanamihagi ; go-rudoringusa-jonfisshu ; go-rudoringu . burisutorutou-su ; g] (n) spotted surgeonfish (Ctenochaetus strigosus, species of bristletooth tang found in Hawaii, Johnston Island, and Australia); goldring surgeonfish; goldring bristletooth [Add to Longdo]
スティーブンスジョンソン症候群[スティーブンスジョンソンしょうこうぐん, sutei-bunsujonson shoukougun] (n) Stevens-Johnson syndrome [Add to Longdo]
ズボン下[ズボンした, zubon shita] (n) long johns; long underpants; long underwear [Add to Longdo]
ルリメイシガキスズメダイ[, rurimeishigakisuzumedai] (n) blue-eye damselfish (Plectroglyphidodon johnstonianus) [Add to Longdo]
股引;股引き;もも引き[ももひき, momohiki] (n) close fitting trousers; working trousers; long johns; long underpants [Add to Longdo]
皮膚粘膜眼症候群[ひふねんまくがんしょうこうぐん, hifunenmakuganshoukougun] (n) (See スティーブンスジョンソン症候群) Stevens-Johnson syndrome [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强生公司[Qiáng shēng Gōng sī, ㄑㄧㄤˊ ㄕㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Johnson & Johnson [Add to Longdo]
琼斯顿[Qióng sī dùn, ㄑㄩㄥˊ ㄙ ㄉㄨㄣˋ, / ] Johnston (name) [Add to Longdo]
约翰斯顿[Yuē hàn sī dùn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄙ ㄉㄨㄣˋ, / ] Johnston, Johnson, Johnstone etc, name [Add to Longdo]
约翰逊[Yuē hàn xùn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Johnson or Johnston (name) [Add to Longdo]
詹森[Zhān sēn, ㄓㄢ ㄙㄣ, ] Johnson [Add to Longdo]
霍普金斯大学[huò pǔ jīn sī dà xué, ㄏㄨㄛˋ ㄆㄨˇ ㄐㄧㄣ ㄙ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Johns Hopkins University [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Johns
      n 1: United States artist and proponent of pop art (born in
           1930) [syn: {Johns}, {Jasper Johns}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top