หรือคุณหมายถึง jöll?
Search result for

joell

(53 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joell-, *joell*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา joell มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *joell*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Which led me to Joelle Fabrics. I asked them about red Chantilly lace, and they were sold out!ฉันเลยไปที่ร้านผ้าโจเอล ถ้าหาผ้าลูกไม้แดง เขาขายหมดแล้ว! Theatricality (2010)
- Joelle is-- Joelle ist... Steele at It (1984)
Henri and Joelle Lebret, may I present, uh, Laura Holt.Henri und Joelle Lebret, darf ich vorstellen? Laura Holt. Steele at It (1984)
So, uh... I stole the dagger last night and gave it toJoelle.Ich habe den Dolch gestohlen und Joelle gegeben. Steele at It (1984)
Henri and Joelle certainly seem to be happy to be out of hiding.Henri und Joelle sind sehr erleichtert. Steele at It (1984)
For redheaded Joëlle, who works at the hotel!Er schläft in der Nobelkarosse mit Joell, einer rothaarigen Kellnerin aus einem Restaurant. My Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)
- Skylar Joel.- Skylar Joell Mozambique (2009)
You can come in now, Joelle.Du kannst jetzt reinkommen, Joelle. Blind Spot (2011)
Joelle Sugarbaker.Joelle Sugarbaker. Mistress & Misunderstandings (2012)
There you are.JOELLE: Da bist du ja. Mistress & Misunderstandings (2012)
Hey, Joelle. It's Wade.Hey, Joelle, hier ist Wade. Mistress & Misunderstandings (2012)
Ew!(JOELLE LACHT) Igitt! Sweetie Pies & Sweaty Palms (2012)
Was it Wade and Joelle making out again?Über Wade, der mit Joelle rumgemacht hat? Sweetie Pies & Sweaty Palms (2012)
I can't believe this.JOELLE: Ich glaub's nicht. Sweetie Pies & Sweaty Palms (2012)
Joelle.Joelle! Sweetie Pies & Sweaty Palms (2012)
Zoe Hart?JOELLE: Sweetie Pies & Sweaty Palms (2012)
Damn it, Joelle.WADE: Verdammt, Joelle. Sweetie Pies & Sweaty Palms (2012)
Joelle and I are headed to the movies.Joelle und ich gehen jetzt ins Kino. Sweetie Pies & Sweaty Palms (2012)
Is there a Joelle here?- MANN: Gibt es hier eine Joelle? Sweetie Pies & Sweaty Palms (2012)
Joelle climbed out the bathroom window?Joelle ist aus einem Klofenster geklettert? Aliens & Aliases (2012)
Oh, Joelle, you are looking lovely today.Oh, Joelle. Du siehst heute ganz entzückend aus. Aliens & Aliases (2012)
What are you doing here, Joelle?Was willst du, Joelle? Aliens & Aliases (2012)
No, Joelle, you do not have to shave your head.Nein, Joelle, du musst dir keine Glatze rasieren. Aliens & Aliases (2012)
No one's ever gonna believe I'm Joelle.Niemand wird mir abnehmen, dass ich Joelle bin. Aliens & Aliases (2012)
You look exactly like Joelle.Du siehst haargenau aus wie Joelle. Aliens & Aliases (2012)
Hey, weren't you in here last night with a girl named Joelle?Hey, warst du gestern Nacht nicht auch hier mit einer Tussi, die Joelle heißt? Aliens & Aliases (2012)
You know you should be real thankful you got Roxy and not Joelle.Weißt du, du solltest echt dankbar sein, dass du Roxy hast und nicht Joelle. Aliens & Aliases (2012)
- I'm talking about Joelle.- Na, ich spreche von Joelle. Aliens & Aliases (2012)
Look, Joelle I think maybe you ought to head back to Georgia after all.Weißt du, Joelle, nach all dem solltest du vielleicht doch abhauen und nach Georgia weiter ziehen. Aliens & Aliases (2012)
- Put the lighter down.- Weg mit dem Feuerzeug. - JOELLE: Aliens & Aliases (2012)
Love for you to come and try.JOELLE: Komm mir nicht näher. Aliens & Aliases (2012)
Get me Joelle Geller from legal down here, conference room two.Schicken Sie Joelle Geller von der Rechtsabteilung runter, Konferenzraum zwei. She's Killing Me (2013)
Joelle.- Joelle. Poison Pill (2013)
- Can you hear me, Joelle?- Kannst du mich hören, Joelle? Wird auch Zeit. Poison Pill (2013)
- Say something!- Sag etwas! Joelle! Poison Pill (2013)
Joelle! Joelle!Joelle! Poison Pill (2013)
Joelle.Joelle. Poison Pill (2013)
Joelle.Joelle, ich sage dir... Poison Pill (2013)
Out of Joelle's life.- Aus Joelles Leben. - Richtig. Poison Pill (2013)
Joella, take that turkey out, but don't carve it yet.- Joella, nimm den Truthahn heraus. Schneide ihn aber noch nicht auf. Crutchfield (2014)
- Oh, God, thank you.- Joelle! Ring of Fire (2014)
What do you want, Joelle?- Was willst du, Joelle? Ring of Fire (2014)
Joelle. Bradley. Little Sarah Lynn.Joelle, Bradley, die kleine Sarah Lynn. Still Broken (2015)
Hey, Joelle, I actually came here to be alone.- Hey, Joelle. - Ich wollte ein bisschen allein sein. Still Broken (2015)
-Jesus Christ, Joelle.- Herrgott, Joelle. Still Broken (2015)
Hey, Joelle.- Hey, Joelle. Still Broken (2015)
Good thinking, Joelle.Super, Joelle. Still Broken (2015)
What about the one where the writers made Joelle dress up like a pumpkin, and the whole episode was fat jokes, so then Joelle got an eating disorder?Was ist mit der, in der sich Joelle wie ein Kürbis anziehen musste und dauernd Fett-Witze gerissen wurden, bis Joelle eine Essstörung bekam? That's Too Much, Man! (2016)
So I'll make this quick now. Who shot Joelle?Wer hat Joelle erschossen? Seed Money (2016)
Bunch a them that came at us. They killed Jules and Joelle.Sie griffen uns an, töteten Jules und Joelle. Angel Investor (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
JOELLE    JH OW0 EH1 L

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top