Search result for

jods

(106 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jods-, *jods*, jod
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jods มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jods*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jodhpurs[N] กางเกงขี่ม้าที่รัดแน่นจากหัวเข่าถึงข้อเท้า, Syn. breech
Jodrell Bank[SL] ช่วยตัวเอง, See also: สำเร็จความใคร่ด้วยตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jodmabbr. juvenile onset diabetes mellitus

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jod-Basedow Phenomenonคอพอกเป็นพิษที่เกิดจากไอโอดีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
JODY:JODY: Scary Movie 5 (2013)
Jody!Jody! Baby Boy (2001)
Iodine.JodMalama Ka Aina (2010)
Jody.Jody. Alex Annie Alexis Ann (2014)
-Jody.- Jody. Hibbing 911 (2014)
Jody?โจดี้ Phantasm (1979)
Jody.โจดี้ Phantasm (1979)
It's Jody again.เรื่องโจดี้แหละครับ Phantasm (1979)
Jody!โจดี้ Phantasm (1979)
Jody sure sounded strange on the phone.น้ำเสียงโจดี้ดูแปลกๆไปตอนโทรมา Phantasm (1979)
- Jody?- โจดี้ Phantasm (1979)
Jody, where are ya?โจดี้ นายอยู่ไหน Phantasm (1979)
Jody, where are ya?โจดี้ นายอยู่ที่ไหน Phantasm (1979)
Then he took Jody.ต่อมาก็โจดี้ Phantasm (1979)
Mike, that tall man of yours did not take Jody away.ไมค์ ไอ้โย่งอะไรของนายน่ะไม่ได้ฆ่าโจดี้นะ Phantasm (1979)
Jody died in a car wreck.โจดี้ตายในอุบัติเหตุรถชน Phantasm (1979)
I know I can't ever take Jody's place... but I'm sure as hell gonna try.ฉันรู้ว่าฉันแทนที่โจดี้ไม่ได้ แต่ฉันก็จะพยายาม Phantasm (1979)
General Jodl... signed the "Act of Unconditional Surrender"... of all German land, sea and air forces in Europe... to the Allied Expeditionary Force, and simultaneously to the Soviet High Command.กองทัพเยอรมัน ทั้งบก เรือ อากาศ ยอมจำนนต่อทัพสัมพันธมิตร และ... ...กองบก.สูงสุดโซเวียต Schindler's List (1993)
-The one with all the shit in her face? -No, that's Jody.-THE หนึ่งกับทุกอึในใบหน้าของเธอหรือไม่ ไม่มีที่โจดี้ Pulp Fiction (1994)
- Thank you, Jody.- ขอบคุณโจดี้ Pulp Fiction (1994)
- [ Ringing Continues ] - [ Jody ] Lance!- [เสียงเรียกเข้าอย่างต่อเนื่อง] - [โจดี้] แลนซ์! Pulp Fiction (1994)
- [ Loud Crash ] - [ Jody ] What the hell was that?- [ชนดัง] - [โจดี้] สิ่งที่นรกคือการที่? Pulp Fiction (1994)
[ Jody ] What's he looking for?[โจดี้] สิ่งที่เขากำลังมองหาอยู่ Pulp Fiction (1994)
- Look! Jean, Jodie, Joanne...- นี่ไงจีน โจดี้ โจแอน The Truman Show (1998)
I love you, Jodie.ฉันรักเธอโจดี้ The Amityville Horror (2005)
- Jodie./ โจดี้ The Amityville Horror (2005)
I know, but Jodie says they're all mean.นู๋รู้, แต่โจดี้บอกว่าพวกนั้นใจร้ายคะ The Amityville Horror (2005)
Is that Jodie?นี้เหรอ โจดี้? The Amityville Horror (2005)
Jodie wanted to see the boat.โจดี้ เขาอยากดูเรือค่ะ The Amityville Horror (2005)
Jodie's.โจดี้ The Amityville Horror (2005)
- Jodie says you're a bad babysitter. - Yeah?โจดี้บอกว่า คุณเป็นพี่เลี้ยงที่ห่วย The Amityville Horror (2005)
Well, Jodie's... What's the word?ช่าย, แล้วโจดี้ยังไงละ? The Amityville Horror (2005)
I saw Jodie.ฉันเห็นโจดี้ The Amityville Horror (2005)
I saw Jodie.ฉันเห็นโจดี้ The Amityville Horror (2005)
Who's Jodie?โจดี้ไหน? The Amityville Horror (2005)
Lisa was being mean to Jodie.ลิซ่าเธอใจร้ายกับโจดี้ The Amityville Horror (2005)
So Jodie hurt her.ดังนั้นโจดี้จึงทำร้ายเธอ The Amityville Horror (2005)
- Jodie. - It's okay, Mommy.โจดี้ / ไม่เป็นหรอกค่ะแม่ The Amityville Horror (2005)
Jodie won't hurt you.โจดี้ไม่ทำร้ายแม่ The Amityville Horror (2005)
I have to go with Jodie, Mommy.หนูต้องไปกับโจดี้ค่ะ, แม่ The Amityville Horror (2005)
- Jodie wanted to show me something. - There is no Jodie, okay?โจดี้มีอะไรให้หนูดู / โจดี้ไม่มีตัวตน, โอเค? The Amityville Horror (2005)
- You have to stop this! - Jodie's real.ลูกต้องหยุดเพ้อเจ้อซะที / โจดี้มีจริงๆ The Amityville Horror (2005)
- Jodie's real. She's...โจดี้ มีตัวตน, เธอ.. The Amityville Horror (2005)
Jodie promised to take me to Daddy.โจดี้สัญญาว่าจะพาหนูไปหาพ่อ The Amityville Horror (2005)
Jodie Defeo was buried with that doll.โจดี้ เดเฟโอ ถูกฝั่งพร้อมกับตุ๊กตานั้น The Amityville Horror (2005)
It's Jeff, Jody, Kim, Valerie.นี่ เจฟ, โจดี้, คิม และก็ วาเลอรี่ Just Like Heaven (2005)
Hi, Jody.- ได้ P2 (2007)
Merry Christmas, Angela. - Merry Christmas, Jody.- สุขสันต์วันคริสต์มาสจ้ะ แองเจล่า P2 (2007)
I'm jody.ฉันโจดี้ Brothers of Nablus (2008)
Jodi makes art with found and industrial materials in a way that no one, man or woman, ever even thought of doing.โจดี้สร้างศิลปะด้วยวัสดุเชิงอุตสาหกรรม ในแบบที่ไม่มีใคร ทั้งชายและหญิง คิดจะทำมาก่อน Loyal and True (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jodJody looks as if she had seen a ghost.

CMU English Pronouncing Dictionary
JODI    JH OW1 D IY0
JODY    JH OW1 D IY0
JODIE    JH OW1 D IY0
JODOIN    ZH AH0 D OY1 N
SJODIN    SH OW1 D IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jodhpurs    (n) (jh o1 d p @ z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
自動車[じどうしゃ, jodosha, jidousha , jodosha] (n ) รถยนตร์ , See also: S. 車,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jod {n}iodine [Add to Longdo]
Jodsalbe {f}iodine ointment [Add to Longdo]
Jodsalz {n}iodized salt [Add to Longdo]
Jodtinktur {f}mercurochrome [Add to Longdo]
Jodler {m} | Jodler {pl}yodeler | yodelers [Add to Longdo]
Reithosen {pl}jodhpurs [Add to Longdo]
jodeln | jodelnd | gejodelt | jodelt | jodelteto yodel | yodeling | yodeled | yodels | yodeled [Add to Longdo]
Iod (Jod) {n} [chem.]iodine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョッパーズ[, joppa-zu] (n) jodhpurs; riding breeches [Add to Longdo]
ジョドパーズ[, jodopa-zu] (n) jodhpurs [Add to Longdo]
パンツ[, pantsu] (n) (1) underpants; pants; briefs; panties; shorts; knickers; (2) trousers (esp. women's); jodhpurs; breeches; pants; trunks (e.g. swimming); (P) [Add to Longdo]
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P) [Add to Longdo]
一向一揆[いっこういっき, ikkouikki] (n) Jodo Shinshu Buddhist uprising (Muromachi and Warring States periods) [Add to Longdo]
一向宗[いっこうしゅう, ikkoushuu] (n) (See 浄土真宗) Jodo Shinshu [Add to Longdo]
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu) [Add to Longdo]
開教師[かいきょうし, kaikyoushi] (n) Buddhist missionary, esp. in Jodo, Pure Land, etc. sects; Buddhist minister (in the West) [Add to Longdo]
近所付き合い;近所づきあい[きんじょづきあい, kinjodukiai] (n,vs) interaction with one's neighbors; relationship with one's neighbors (neighbours) [Add to Longdo]
自助努力[じじょどりょく, jijodoryoku] (n,vs) self-help efforts; self-supporting endeavor [Add to Longdo]
自叙伝[じじょでん, jijoden] (n) autobiography; (P) [Add to Longdo]
主語助動詞倒置[しゅごじょどうしとうち, shugojodoushitouchi] (n) {ling} subject-auxiliary inversion [Add to Longdo]
順序だてる;順序立てる[じゅんじょだてる, junjodateru] (v1,vt) to put into order; to arrange (one's thoughts) [Add to Longdo]
順序通り[じゅんじょどおり, junjodoori] (n) in (the proper) order; in (the correct) sequence [Add to Longdo]
順序付ける[じゅんじょづける, junjodukeru] (exp,v1) {comp} to order; to place in order [Add to Longdo]
諸行[しょぎょう, shogyou] (n) (1) {Buddh} all worldly phenomena; meritorious acts leading to enlightenment; (2) (Jodo school) all practices other than recitation of the nembutsu prayer (practises) [Add to Longdo]
助業[じょごう, jogou] (n) {Buddh} (See 浄土宗) auxiliary actions (in Jodo [Add to Longdo]
助動詞[じょどうし, jodoushi] (n) {ling} auxiliary verb [Add to Longdo]
除電針[じょでんばり, jodenbari] (n) static charge eliminator [Add to Longdo]
乗馬ズボン[じょうばズボン, jouba zubon] (n) jodphurs [Add to Longdo]
浄土宗[じょうどしゅう, joudoshuu] (n) Pure Land sect (of Buddhism); Jodo (sect) [Add to Longdo]
浄土真宗[じょうどしんしゅう, joudoshinshuu] (n) Jodo Shinshu (offshoot of the Jodo sect); (P) [Add to Longdo]
正業[せいぎょう, seigyou] (n) (1) (abbr) {Buddh} (See 八正道) right action; (2) (See 正定業) correct meditative activity (in Jodo, saying the name of Amitabha) [Add to Longdo]
正行[しょうぎょう, shougyou] (n) {Buddh} (See 助業,浄土宗,正定業) correct practices (esp. in Jodo, the path to rebirth in paradise) [Add to Longdo]
正定業[しょうじょうごう, shoujougou] (n) {Buddh} (See 阿弥陀仏,浄土宗) correct meditative activity (in Jodo, saying the name of Amitabha) [Add to Longdo]
男女同権[だんじょどうけん, danjodouken] (n) equal rights among men and women [Add to Longdo]
秩序度[ちつじょど, chitsujodo] (n) order parameter [Add to Longdo]
秩序立つ[ちつじょだつ, chitsujodatsu] (v5t,vi) to be in order; to be organized; to be systematized [Add to Longdo]
秩序立てる[ちつじょだてる, chitsujodateru] (v1,vi) to put in order; to organize; to systematize [Add to Longdo]
補助動詞[ほじょどうし, hojodoushi] (n) {ling} subsidiary verb; auxiliary verb [Add to Longdo]
法助動詞[ほうじょどうし, houjodoushi] (n) {ling} modal auxiliary [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
順序付ける[じゅんじょづける, junjodukeru] to order [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
自叙伝[じじょでん, jijoden] Autobiographie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  JODS
         Jasmine Object Database Server (Jasmine, DB, CA)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top