Search result for

jod

(40 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jod-, *jod*, jo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jodhpurs[N] กางเกงขี่ม้าที่รัดแน่นจากหัวเข่าถึงข้อเท้า, Syn. breech
Jodrell Bank[SL] ช่วยตัวเอง, See also: สำเร็จความใคร่ด้วยตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jodmabbr. juvenile onset diabetes mellitus

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jod-Basedow Phenomenonคอพอกเป็นพิษที่เกิดจากไอโอดีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
JODY:JODY: Scary Movie 5 (2013)
Jodi makes art with found and industrial materials in a way that no one, man or woman, ever even thought of doing.โจดี้สร้างศิลปะด้วยวัสดุเชิงอุตสาหกรรม ในแบบที่ไม่มีใคร ทั้งชายและหญิง คิดจะทำมาก่อน Loyal and True (2008)
But I did speak to Serena Dean, it's the curator of the show, and she said that Jodi's piece is amazing.แต่ว่าคุยกับเซรีนา ดีน คนจัดงานนี้น่ะ เขาบอกว่า ผลงานโจดี้เป็นงานที่น่าทึ่งมาก Loyal and True (2008)
Jodi...โจดี้... Loyal and True (2008)
You have to find a way to have Jodi in her life.เธอคงต้องหาทาง ติดต่อโจดี้ให้ได้แหละ Loyal and True (2008)
I just, I, as long as you're home in time to get ready for Jodi's thing tonight, it's fine.แค่ ก็ถ้าเธอกลับบ้านมาทัน ไปบ้านโจดี้คืนนี้ก็โอเค Loyal and True (2008)
After Jodi told me what the piece was about, I...พอโจดี้บอกฉัน เรื่องงานที่จะแสดง ฉันก็... Loyal and True (2008)
I'm Serena Dean, the curator of this exhibition, and Phil is sorry she couldn't be here tonight, but we're thrilled and excited to present a new piece by sculptor Jodi Lerner.ดิฉัน เซรีน่า ดีน เป็นผู้ดูแลการจัดงานแสดงในครั้งนี้ ฟิล ได้ฝากคำขอโทษที่ไม่สามารถ มาร่วมงานคืนนี้ได้ ... Loyal and True (2008)
A female body parts in domestic objects, Jodi Lerner has redefined the landscape of sculpture expression.A female body parts in domestic objects, Jodi Lerner has redefined the landscape of sculpture expression. Loyal and True (2008)
Jodi makes art with found industrial materials a way that no one, man or woman, has ever even thought of doing.Jodi makes art with found industrial materials a way that no one, man or woman, has ever even thought of doing. Loyal and True (2008)
Please welcome Jodi Lerner.ยินดีต้อนรับ โจดี เลอร์เนอร์ Loyal and True (2008)
(scoffs) You know, Jody, I really don't think this is the time or place to discuss gory details.คืองี้นะ โจดี้ ฉันไม่คิดว่า เวลาและสถานที่นี้เหมาะสมที่จะพูดคุยเรื่องนี้นะ The Story of Lucy and Jessie (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jodJody looks as if she had seen a ghost.

CMU English Pronouncing Dictionary
JODI    JH OW1 D IY0
JODY    JH OW1 D IY0
JODIE    JH OW1 D IY0
JODOIN    ZH AH0 D OY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jodhpurs    (n) (jh o1 d p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jod {n}iodine [Add to Longdo]
Jodsalbe {f}iodine ointment [Add to Longdo]
Jodsalz {n}iodized salt [Add to Longdo]
Jodtinktur {f}mercurochrome [Add to Longdo]
Jodler {m} | Jodler {pl}yodeler | yodelers [Add to Longdo]
jodeln | jodelnd | gejodelt | jodelt | jodelteto yodel | yodeling | yodeled | yodels | yodeled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョッパーズ[, joppa-zu] (n) jodhpurs; riding breeches [Add to Longdo]
ジョドパーズ[, jodopa-zu] (n) jodhpurs [Add to Longdo]
パンツ[, pantsu] (n) (1) underpants; pants; briefs; panties; shorts; knickers; (2) trousers (esp. women's); jodhpurs; breeches; pants; trunks (e.g. swimming); (P) [Add to Longdo]
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P) [Add to Longdo]
一向一揆[いっこういっき, ikkouikki] (n) Jodo Shinshu Buddhist uprising (Muromachi and Warring States periods) [Add to Longdo]
一向宗[いっこうしゅう, ikkoushuu] (n) (See 浄土真宗) Jodo Shinshu [Add to Longdo]
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu) [Add to Longdo]
開教師[かいきょうし, kaikyoushi] (n) Buddhist missionary, esp. in Jodo, Pure Land, etc. sects; Buddhist minister (in the West) [Add to Longdo]
近所付き合い;近所づきあい[きんじょづきあい, kinjodukiai] (n,vs) interaction with one's neighbors; relationship with one's neighbors (neighbours) [Add to Longdo]
自助努力[じじょどりょく, jijodoryoku] (n,vs) self-help efforts; self-supporting endeavor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
順序付ける[じゅんじょづける, junjodukeru] to order [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Jod [joːt] (n) , s.(n )
     iodine
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top