Search result for

jean

(76 entries)
(0.0095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jean-, *jean*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jean[N] ผ้ายีน, See also: ผ้าชนิดหนึ่งมีเนื้อหนา
jeans[N] กางเกงยีน, Syn. jean, blue jeans, denim

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jean(จีน) n. ผ้ายีน,เสื้อผ้าอาภรณ์ยีน,กางเกงยีน,กางเกง,jeans,กางเกงยีน
serjeant(ซาร์'เจินทฺ) n. =sergeant (ดู)
serjeanty(ซาร์'เจินที) n. การเช่าที่ดินแบบหนึ่งที่ผู้เช่ารับใช้กษัตริย์เท่านั้น., Syn. sergeanty

English-Thai: Nontri Dictionary
jean(n) กางเกงยีน,ผ้ายีน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jeans (Clothing)ยีนส์ (เสื้อผ้า) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jeannie.Jeannie The Girl Next Door (2004)
Jean!ฌอง Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Listen, Jean can't come in today and now we're a little shorthanded;ฟังนะ จีนมาทำงานไม่ได้วันนี้ แล้วเราก็มีคนไม่พอ Changeling (2008)
Looking good, Jean.ดูดีมาเลย จีน The House Bunny (2008)
- Jean Claude, it's your assistant.- ฌอน คลอด ผู้ช่วยคุณค่ะ Taken (2008)
Sorry doesn't cut it, Jean-Claude. Not this time.ขอโทษนะไม่ได้ตัดสาย ณอน คลอดไม่ใช่ตอนนี้ Taken (2008)
Jean Claude.ณอน คลอด Taken (2008)
I got to the bottom of it, Jean Claude.ผมสึบถึงก้นบึ้งมัน ณอน คลอด Taken (2008)
Jean Claude.ฌอน คลอด Taken (2008)
I told Jean that I would help her, you know.ฉันบอกยีนไปแล้วว่าจะไปช่วยเธอคุณก็รู้ Nights in Rodanthe (2008)
- Jean always asks for home address.- ยีนชอบถามเรื่องที่อยู่เสมอ Nights in Rodanthe (2008)
- I thought you were Jean.- ผมคิดว่าคุณคือคุณยีนเสียอีก Nights in Rodanthe (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jeanI usually wear jeans on Sunday.
jeanIs it OK if I go in jeans?
jeanJean is something less than an expert pianist.
jeanShe put on her sister's jeans and looked in the mirror.
jeanJean has fallen out with Paul over the education of their children.
jeanJean ate the osechi cooking his wife cooked for herself.
jeanShe usually wears jeans.
jeanI never saw him in jeans.
jeanAsk her if she'll sew up the hole in your jeans.
jeanHe has long hair and wears jeans.
jeanWhat did Jean make?
jeanT-shirts and jeans are not suitable for this occasion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กางเกงยีน[N] jeans, Example: บางคนกล่าวว่าแค่นุ่งกางเกงยีน สวมเสื้อแขนยาวพับแขนก็เป็นกวีได้แล้ว, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กางเกงยีน[n.] (kāngkēng yīn) EN: jeans ; denim   FR: jeans [mpl]
เผลอเรอ[n. exp.] (phloē roē) FR: je-m'en-foutiste = je m'en foutiste [m] ; jean-foutre [m]
ยีน = ยีนส์[n.] (yīn) EN: jeans ; jean   FR: jean [m] = jeans [mpl] (anglic.)
เหยี่ยวนิ้วสั้น [n. exp.] (yīo niū san) EN: Short-toed Eagle ; Short-toed Snake-Eagle   FR: Circaète Jean-le-Blanc [m] ; Aigle Jean-le-Blanc [m] ; Circaète des serpents [m] ; Milan blanc [m]
เหยี่ยวทุ่งแถบเหนือ[n. exp.] (yīo thung thaēp neūa) EN: Hen Harrier ; Northern Harrier   FR: Busard Saint-Martin [m] ; Jean-le-Blanc [m] ; Milan blanc [m] ; Milan bleuâtre [m] ; Milan des graines [m] ; Grenouillard [m]
โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค = โยฮันน์ เซบาสเตียน บาก[n. prop.] (Yōhan Sēbāstīen Bāk) EN: Johann Sebastian Bach   FR: Jean-Sébastien Bach

CMU English Pronouncing Dictionary
JEAN    JH IY1 N
JEANE    JH IY1 N
JEANS    JH IY1 N Z
JEANA    JH IY1 N AH0
JEANEY    JH IY1 N IY0
JEAN'S    JH IY1 N Z
JEANER    JH IY1 N ER0
JEANIE    JH IY1 N IY0
JEANES    JH IY1 N Z
JEANNE    JH IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jean    (n) (jh ii1 n)
jean    (n) (jh ii1 n)
jeans    (n) (jh ii1 n z)
Jeanie    (n) (jh ii1 n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jeans {pl}; Jeanshose {f}jeans; denims [Add to Longdo]
Jeansanzug {m}jeans suit [Add to Longdo]
Jeansjacke {f}denim jacket [Add to Longdo]
Jeansstoff {m}denim; jeans [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジーパン[, ji-pan] (n) (abbr) jeans (wasei [Add to Longdo]
ジーンズ(P);ジンス[, ji-nzu (P); jinsu] (n) jeans; (P) [Add to Longdo]
ジーンズパンツ[, ji-nzupantsu] (n) jeans pants [Add to Longdo]
ストーンウォッシュ(P);ストーンウオッシュ[, suto-n'uosshu (P); suto-n'uosshu] (n) stone wash; stonewashed (jeans, etc.); (P) [Add to Longdo]
ダメージジーンズ[, dame-jiji-nzu] (n) pre-ripped jeans (wasei [Add to Longdo]
ブルージーンズ[, buru-ji-nzu] (n) blue jeans [Add to Longdo]
リーバイス[, ri-baisu] (n) Levis (jeans) [Add to Longdo]
火中の栗を拾う[かちゅうのくりをひろう, kachuunokuriwohirou] (exp,v5u) (id) (orig. from the fable The Monkey and the Cat by Jean de La Fontaine) to take a risk for someone; to endanger oneself for someone; to gather chestnuts from a fire [Add to Longdo]
足長おじさん[あしながおじさん, ashinagaojisan] (n) (1) (See 大蚊) anonymous scholarship system for orphans whose parents have been killed in traffic accidents (from Daddy-Long-Legs, a 1912 novel by Jean Webster); (2) harvestman; daddy longlegs (arachnid of order Opiliones) [Add to Longdo]
半ケツ[はんケツ, han ketsu] (n) jeans worn low, exposing part of buttocks [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛仔裤[niú zǎi kù, ㄋㄧㄡˊ ㄗㄞˇ ㄎㄨˋ, / ] jeans; close-fitting pants, #9,083 [Add to Longdo]
萨特[Sà tè, ㄙㄚˋ ㄊㄜˋ, / ] Jean-Paul Sartre (1905-1980), French existential philosopher and novelist, #43,058 [Add to Longdo]
马拉[Mǎ lā, ㄇㄚˇ ㄌㄚ, / ] Jean-Paul Marat, #81,810 [Add to Longdo]
傅里叶[Fù lǐ yè, ㄈㄨˋ ㄌㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] Jean-Baptiste-Joseph Fourier (French mathematician, 1768-1830), #98,264 [Add to Longdo]
贞德[Zhēn dé, ㄓㄣ ㄉㄜˊ, / ] Jeanne d'Arc (1412-1431), French heroine and liberator, executed as a witch by the Burgundians and English; also called Jehanne Darc, the Maid or Orleans, Joan of Arc or St Joan, #115,595 [Add to Longdo]
拉辛[Lā xīn, ㄌㄚ ㄒㄧㄣ, ] Jean Racine (French dramatist), #252,995 [Add to Longdo]
卢梭[Lú suō, ㄌㄨˊ ㄙㄨㄛ, / ] Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Enlightenment philosopher [Add to Longdo]
圣女贞德[Shèng nǚ Zhēn dé, ㄕㄥˋ ㄋㄩˇ ㄓㄣ ㄉㄜˊ, / ] Jeanne d'Arc (1412-1431), French heroine and liberator, executed as a witch by the Burgundians and English; also called Jehanne Darc, the Maid or Orleans, Joan of Arc or St Joan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jean \jean\ (j[=a]n), n. [Prob. named from Genoa. See {Jane}.]
   1. A twilled cotton cloth.
    [1913 Webster]
 
   2. (pl.) (j[=e]nz), Same as {blue jeans}.
    [PJC]
 
   3. (pl.) (j[=e]nz), Pants made of different fabrics,
    resembling {blue jeans}.
    [PJC]
 
   {Satin jean}, a kind of jean woven smooth and glossy, after
    the manner of satin.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jean
   n 1: (usually plural) close-fitting trousers of heavy denim for
      manual work or casual wear [syn: {jean}, {blue jean},
      {denim}]
   2: a coarse durable twill-weave cotton fabric [syn: {denim},
     {dungaree}, {jean}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top