Search result for

java

(98 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -java-, *java*
Possible hiragana form: じゃう゛ぁ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Java[N] เกาะชวา
Java[N] ชวา, See also: เกาะชวา
java[SL] กาแฟ
Javanese[ADJ] เกี่ยวกับเกาะชวา
Javanese[N] ชาวเกาะชวา, Syn. Javan

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
java(จาวา, ชวา) 1. ชื่อเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซีย 2. เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็ม เป็นผู้คิดขึ้น เพื่อใช้เกี่ยวกับการส่งออกผลลัพธ์จากการคำนวน ให้กันและกันเพราะอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน มีลักษณะคล้ายกับ ภาษา C++
java mann. มนุษย์ชวา,มนุษย์โบราณ
javanese(แจฟ'วะนิส) adj.,n. (เกี่ยวกับ) เกาะชวา,ชาวชวา,ภาษาชวา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Java(ภาษา)จาวา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Java(ภาษา)จาวา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
JavaBeansจาวาบีน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
JavaScriptจาวาสคริปต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
JavaScriptจาวาสคริปต์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Java (Computer program language)จาวา (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Java (Indonesia)ชวา [TU Subject Heading]
Java appletจาวาแอพเพล็ท, โปรแกรมจาวาขนาดไม่ใหญ่นักที่ถูกเรียกให้ทำงานจากโปรแกรมอื่น เช่น เว็บเบราเซอร์ การใช้งานจาวาแอพเพล็ททำให้เราสามารถนำโปรแกรมจากเครื่องหนึ่งไปรันหรือทำงานบนอีกเครื่องหนึ่งได้โดยสะดวก แต่ก็มีข้อควรระวังว่าต้องเป็นจาวาแอพเพล็ทที่ได้จากเครื่องที่เชื่อถือได้เท่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Java Teaหญ้าหนวดแมวพยับเมฆ [การแพทย์]
Java-Weedผักตบชวา [การแพทย์]
Javanese (Indonesian people)ชาวชวา [TU Subject Heading]
JavaScript (Computer program language)จาวาสคริปต์ (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
JavaServer pagesจาวาเซิร์ฟเวอร์เพจเจส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
JavaSever pagesจาวาเซิร์ฟเวอร์ เพจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Java!JavaDante's Peak (1997)
Main Translators: veggieleaf, lilshinhwafreak Spot Translators: saturn, javafiend, javabeansMain Translators: veggieleaf, lilshinhwafreak Spot Translators: saturn, javafiend, javabeans Episode #1.13 (2009)
You know, I know for a fact that they are still getting hot java at Carver.ฉันรู้มาว่า ที่โรงช่างยังมีกาแฟกิน Pilot (2009)
And you made sure that my decaf, caramel, java-chip, white-chocolate mochaนี่กาแฟดีแคฟ คาราเมล ใส่ไวท์ชอคโกแลต มอคค่า Warrior (2010)
I got you some Java.นี่กาแฟของเธอ Kill Jill (2010)
I got you a java jolt.เอากาแฟมาให้ Masks (2011)
I had a little bit too much java.ท้องไส้ผมปั่นป่วนนิดหน่อยน่ะ Shut Up, Dr. Phil (2011)
There are not a lot of guys who can write an unbreakable java-based daemon and who've won their high school state wrestling championship two years in a row.มีคนไม่มากนักที่จะสามารถ -เขียน java-basedได้อย่างเหลือเชื่อ คนที่แข่งมวยปล้ำมัธยมปลาย Sad Professor (2011)
Diana told me about you getting a job at Java Brew.ไดอาน่า เล่าเรื่องเธอให้ฉันฟัง เรื่องเธอได้งานที่ จาว่าบริว Return (2012)
Now maybe lose the java and go grab a cocoa.ตอนนี้หลานควรวางกาแฟลงนะ Child of the Moon (2012)
Portland java. Probably just out for coffee.พอร์ทแลนด์จาวา อาจเป็นร้านกาแฟ Season of the Hexenbiest (2012)
We're just at Portland java.เราอยู่ที่พอร์ทแลนด์จาวา ฉันรู้ว่าคุณไม่ว่าง Season of the Hexenbiest (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
javaThis coffee is a blend of Java and Brazil.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมุน[N] Java weed, Thai definition: สวะหญ้าขนาดใหญ่ที่อยู่ชายฝั่ง
สวะ[N] floating weeds, See also: Java weed, floating rubbish, trash, refuse, ruck, Example: นกเล็กๆ เกาะอาศัยตามยอดหญ้าและกอสวะในบึงบอระเพ็ด, Thai definition: ผักหญ้า ต้นผักหรือสิ่งต่างๆ ที่ลอยอยู่ในน้ำ
ชวา[N] Java, Example: ชวาเป็นเกาะที่สำคัญเกาะหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย, Thai definition: ชื่อเกาะสำคัญที่สุดและเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชวา [n. prop.] (Chawā) EN: Java   FR: Java
ชวา [adj.] (Chawā) EN: Javanese   FR: javanais
ดีปลี [n.] (dīplī) EN: Indian long pepper ; Javanese long pepper ; Java long pepper ; long pepper   
จาวา[n. prop.] (Jāwā) EN: Java   FR: Java [m]
มะม่วงหนังกลางวันลูกเขียว[n. exp.] (mamūang nangklāngwan lūk khīo) EN: Java apple   
มะสัง [n.] (masang) EN: Java Fereniella   
งูงวงช้าง[n. exp.] (ngū ngūang chāng) EN: Elephant-trunk Snake ; Wart Snake ; Javan file snake   
นกบั้งรอกปากแดง[n. exp.] (nok bang-røk pāk daēng) EN: Red-billed Malkoha   FR: Malcoha javanais [m] ; Malcoha à bec rouge [m]
นกจาบฝนเสียงใส[n. exp.] (nok jāp fon sīeng sai) EN: Australasian Bushlark ; Australasian Lark   FR: Alouette de Java [f]
นกขี้เถ้าพันธุ์ชวา[n. exp.] (nok khīthao phan Chawā) EN: Javan Cuckooshrike   FR: Échenilleur de Java [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JAVA    JH AA1 V AH0
JAVAN    JH AH0 V AA1 N
JAVANESE    JH AA2 V AH0 N IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Java    (n) (jh aa1 v @)
Javanese    (n) (jh aa2 v @ n ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Javapfeifgans {f} [ornith.]Lesser Whistling Duck [Add to Longdo]
Javaadler {m} [ornith.]Java Hawk Eagle [Add to Longdo]
Javabuschwachtel {f} [ornith.]Chestnut-bellied Tree Partridge [Add to Longdo]
Javakiebitz {m} [ornith.]Javanese Wattled Lapwing [Add to Longdo]
Javafroschmaul {n} [ornith.]Javan Frogmouth [Add to Longdo]
Javaliest [ornith.]Java Kingfisher [Add to Longdo]
Javabartvogel {m} [ornith.]Black-banded Barbet [Add to Longdo]
Brauentesia [ornith.]Java Ground Warbler [Add to Longdo]
Javanektarvogel {m} [ornith.]Kuhl's Sunbird [Add to Longdo]
Javabrillenvogel {m} [ornith.]Javan Grey-throated White-eye [Add to Longdo]
Javabronzemännchen {n} [ornith.]Javanese Mannikin [Add to Longdo]
Reisfink {m} [ornith.]Java Sparrow [Add to Longdo]
Javafarn {m} (Microsorum pteropus)java fern [Add to Longdo]
Javamoos {n} (Vesicularia dubyana)java moss [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language) [Add to Longdo]
シガヌスロマグニフィカス;マグニフィシェント・ラビットフィッシュ;マグニフィシェントラビットフィッシュ[, shiganusuromagunifikasu ; magunifishiento . rabittofisshu ; magunifishientorabittof] (n) magnificent rabbitfish (Siganus magnificus, species of rabbitfish found from Thailand to Java) [Add to Longdo]
ジャバ[, jaba] (n) {comp} Java; jabber [Add to Longdo]
ジャバウェブサーバ[, jabauebusa-ba] (n) {comp} JavaWebServer [Add to Longdo]
ジャバオーエス[, jabao-esu] (n) {comp} JavaOS [Add to Longdo]
ジャバサーバ[, jabasa-ba] (n) {comp} JavaServer [Add to Longdo]
ジャバスクリプト[, jabasukuriputo] (n) {comp} JavaScript [Add to Longdo]
ジャバステーション[, jabasute-shon] (n) {comp} JavaStation [Add to Longdo]
ジャバソフト[, jabasofuto] (n) {comp} JavaSoft [Add to Longdo]
ジャバツー[, jabatsu-] (n) {comp} Java2 [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爪哇[Zhǎo wā, ㄓㄠˇ ㄨㄚ, ] Java (island of Indonesia) [Add to Longdo]
爪哇[Zhuǎ wā, ㄓㄨㄚˇ ㄨㄚ, ] Java (programming language) [Add to Longdo]
爪哇岛[Zhuǎ wā dǎo, ㄓㄨㄚˇ ㄨㄚ ㄉㄠˇ, / ] Java (island of Indonesia); Java (programming language) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャバサーバ[じゃばさーば, jabasa-ba] JavaServer [Add to Longdo]
ジャバソフト[じゃばそふと, jabasofuto] JavaSoft [Add to Longdo]
ジャバステーション[じゃばすてーしょん, jabasute-shon] JavaStation [Add to Longdo]
ジャバスクリプト[じゃばすくりぷと, jabasukuriputo] JavaScript [Add to Longdo]
ジャバオーエス[じゃばおーえす, jabao-esu] JavaOS [Add to Longdo]
ジャバツー[じゃばつー, jabatsu-] Java2 [Add to Longdo]
ジャバワークショップ[じゃばわーくしょっぷ, jabawa-kushoppu] JavaWorkshop [Add to Longdo]
ジャバ[じゃば, jaba] Java, jabber [Add to Longdo]
ジャバウェブサーバ[じゃばうえぶさーば, jabauebusa-ba] JavaWebServer [Add to Longdo]
ジャバビーンズ[じゃばびーんず, jababi-nzu] JavaBeans [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Java \Ja"va\ (j[aum]"v[.a]), n.
   1. One of the islands of the Malay Archipelago belonging to
    the Netherlands.
    [1913 Webster]
 
   2. Java coffee, a kind of coffee brought from Java.
    [1913 Webster]
 
   3. (Computers) [all capitals] an object-oriented computer
    programming language, derived largely from {C++}, used
    widely for design and display of web pages on the
    world-wide web. It is an interpreted language, and has
    been suggested as a platform-independent code to allow
    execution of the same progam under multiple operating
    systems without recompiling. The language is still (1997)
    under active development, and is evolving.
    [GG + PJC]
 
   {Java cat} (Zool.), the musang.
 
   {Java sparrow} (Zool.), a species of finch ({Padda
    oryzivora}), native of Java, but very commonly kept as a
    cage bird; -- called also {ricebird}, and {paddy bird}. In
    the male the upper parts are glaucous gray, the head and
    tail black, the under parts delicate rose, and the cheeks
    white. The bill is large and red. A white variety is also
    kept as a cage bird.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 higher programming language \higher programming language\ n.
   (Computers)
   A computer programming language with an instruction set
   allowing one instruction to code for several assembly
   language instructions.
 
   Note: The aggregation of several assembly-language
      instructions into one instruction allows much greater
      efficiency in writing computer programs. Most programs
      are now written in some higher programming language,
      such as {BASIC}, {FORTRAN}, {COBOL}, {C}, {C++},
      {PROLOG}, or {JAVA}.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Java
   n 1: an island in Indonesia to the south of Borneo; one of the
      world's most densely populated regions
   2: a beverage consisting of an infusion of ground coffee beans;
     "he ordered a cup of coffee" [syn: {coffee}, {java}]
   3: a platform-independent object-oriented programming language

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 Java
 
 
   An object-oriented language originally developed at Sun by James Gosling
   (and known by the name ?Oak?) with the intention of being the successor to
   {C++} (the project was however originally sold to Sun as an embedded
   language for use in set-top boxes). After the great Internet explosion of
   1993-1994, Java was hacked into a byte-interpreted language and became the
   focus of a relentless hype campaign by Sun, which touted it as the new
   language of choice for distributed applications.
 
   Java is indeed a stronger and cleaner design than C++ and has been embraced
   by many in the hacker community ? but it has been a considerable source of
   frustration to many others, for reasons ranging from uneven support on
   different Web browser platforms, performance issues, and some notorious
   deficiencies in some of the standard toolkits (AWT in particular).
   {Microsoft}'s determined attempts to corrupt the language (which it rightly
   sees as a threat to its OS monopoly) have not helped. As of 2003, these
   issues are still in the process of being resolved.
 
   Despite many attractive features and a good design, it is difficult to find
   people willing to praise Java who have tried to implement a complex,
   real-world system with it (but to be fair it is early days yet, and no
   other language has ever been forced to spend its childhood under the
   limelight the way Java has). On the other hand, Java has already been a big
   {win} in academic circles, where it has taken the place of {Pascal} as the
   preferred tool for teaching the basics of good programming to the next
   generation of hackers.
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Java [ʒava]
   Java
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 Java
   Java
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Java [java]
   Java
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 Java
   Java
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top