Search result for

japan

(138 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -japan-, *japan*
Possible hiragana form: じゃぱん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Japan[N] ญี่ปุ่น, See also: ประเทศญี่ปุ่น
Japan[N] ประเทศญี่ปุ่น
Japanese[ADJ] เกี่ยวกับญี่ปุ่น
Japanese[N] คนญี่ปุ่น, See also: ชาวญี่ปุ่น
Japanese[N] ภาษาญี่ปุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
japan(จะแพน') n. ญี่ปุ่น,ประเทศญี่ปุ่น., Syn. Nippon
japanese(แจพ'พะนีซ,-นิส) adj. เกี่ยวกับญี่ปุ่น n. คนญี่ปุ่น,ภาษาญี่ปุ่น
japanese lanternโคมไฟจีน
japanesqueadj. แบบญี่ปุ่น
japanismn. ความนิยมญี่ปุ่นขนบธรรมเนียมประเพณีของญี่ปุ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
Japan(n) ประเทศญี่ปุ่น
Japanese(adj) เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น,เกี่ยวกับชาวญี่ปุ่น
Japanese(n) ชาวญี่ปุ่น,คนญี่ปุ่น,ภาษาญี่ปุ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Japanism; Japonismคตินิยมศิลปะญี่ปุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Japanญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japan - Thailand Joint Taks Forc on Counter Trafficking in pesonsคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมไทย - ญี่ปุ่นว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2549 เพื่อเป็นกลไกในการประสานความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างกัน ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล ครอบคลุมความร่วมมือใน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การป้องกันการค้ามนุษย์ ( prevention) (2) การบังคับใช้กฎหมาย (law enforcement) และ (3) การคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (protection) [การทูต]
JAPAN-ASEAN General Exchange Fundกองทุนการแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น-อาเซียน เป็นกองทุนสำหรับการพัฒนาบุคลากรของประเทศสมาชิกใหม่และ การพัฒนาสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยญี่ปุ่นบริจาคเงินจำนวน 2,542,000 เหรียญสหรัฐ ในปีงบประมาณ 2543 ได้จัดตั้งกองทุน JAGEF ขึ้นมาใหม่ แทนกองทุนความร่วมมือเดิม (JACPP) [การทูต]
Japan-Thailand Economic Parnership Agreement (2005)ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (ค.ศ.2005) [TU Subject Heading]
Japan. National Dietญี่ปุ่น. รัฐสภา [TU Subject Heading]
Japaneseชาวญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japanese Association for Sex Educationสมาคมเพศศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น [การแพทย์]
Japanese encephalitis vaccinesวัคซีนสมองอักเสบ จาแปนนีส บี [TU Subject Heading]
Japanese languageภาษาญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japanese literatureวรรณกรรมญี่ปุ่น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
japan tray (n ) ถาดเครื่องเขิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can wind up stuck in 17th century japanคิดอยู่ในยุค 1700 ในญี่ปุ่น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
The only competition to Japanese chefs of 20-30 yrs is Mr. KIM.ผู้เข้าแข่งขันเขฟที่ญึ่ปุ่นเมื่อ20-30 มาแล้ว คือคุณคิม Heartbreak Library (2008)
It was flown in from Japan this morning.มันมีที่ญี่ปุ่นในตอนเช้า Heartbreak Library (2008)
He wants to study in Japan.เขาอยากไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น Heartbreak Library (2008)
I'm leaving for Japan next week.ฉันจะไปญี่ปุ่นอาทิตย์หน้าแล้ว Heartbreak Library (2008)
Japan invades during King Sejong's reign, and the king's father is the tyrant Yeonsan.พวกญี่ปุ่นบุกมาในสมัยของกษัตริย์เซจอง และพระชนกของกษัตริย์ก็คือทรราชเยออนซาน My Sassy Girl (2008)
- Baby, do they even have ice cream in Japan? - Yes, they do. - But... it´s fish flavored.ที่ญี่ปุ่นนี่มีไอติมด้วยหรอ อืม แต่คงเป็นรสปลามั้ง อิอิ Shutter (2008)
I got this job as a copy editor. At a Japanese law firm.ฉันทำงานที่ออฟฟิศคนญี่ปุ่นชอบมาก ๆ ค่ะ The Ramen Girl (2008)
Here you go. Cheers. Welcome to Japan.ช่างมันเถอะ ดื่ม ขอต้อนรับสู่ญี่ปุ่น The Ramen Girl (2008)
Listen to that. She speaks fluent Japanese.ได้ยินไหม เธอพูดญี่ปุ่นด้วย The Ramen Girl (2008)
For Japanese people it's time to go to bed.เวลาแบบนี้คนในญี่ปุ่นเขานอนกันหมดแล้ว The Ramen Girl (2008)
In Japanese, it's called "dirty".ญี่ปุ่นเรียกว่ามันยังสกปรก The Ramen Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
japanAre there any knacks, or good sites, for downloading Japanese software?
japanI didn't know when Bob had come to Japan.
japanOsaka is the second largest city of Japan.
japanHow do you like the climate of Japan?
japanShe has a good command of English though she was brought up in Japan.
japanHer action is still making waves in Japanese society.
japanIn Japan, relations between neighbors are apt to be cooler than in USA.
japanJapan depends on other countries for oil.
japanIt is foreseen that, due to the decline in grain production, China will quickly become a world leading grain importing country, overtaking Japan.
japanJapan may appear to be peaceful and tranquil on the surface but the fact is that there are a lot of deep-rooted problems.
japanJapan is subject to earthquakes.
japanJapanese tourists abroad are big spenders.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไจกา[N] JICA, See also: Japan International Co-operation Agency, Syn. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่น[N] Japan, Syn. ญี่ปุ่น, Example: ประเทศญี่ปุ่นมีชื่อเสียงเรื่องดอกซากุระที่สวยงามมาก
ชาวญี่ปุ่น[N] Japanese, Syn. ชาวอาทิตย์อุทัย, คนญี่ปุ่น, Example: ชาวญี่ปุ่นเข้ามาพำนักอยู่ในเมืองไทยเป็นเวลานานแล้ว, Count unit: คน
ญี่ปุ่น[N] Japan, Syn. ประเทศญี่ปุ่น, Example: ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วมาก แม้จะเคยถูกประกาศให้แพ้สงครามก็ตาม, Thai definition: ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่งอยู่ในหมู่เกาะทางทิศตะวันออกของประเทศจีน
คนญี่ปุ่น[N] Japanese, Syn. ชาวญี่ปุ่น, Example: อันที่จริงแล้วผมก็ชอบคนญี่ปุ่น เพราะอย่างน้อยเราก็เป็นคนเอเชียด้วยกัน, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารญี่ปุ่น[n. exp.] (āhān Yīpun) EN: Japanese food ; Japanese cuisine   FR: cuisine japonaise [f] ; nourriture japonaise [f]
ชายชาวญี่ปุ่น[n. prop.] (chāichāo Yīpun ) EN: Japanese   FR: Japonais [m]
ฟักทองญี่ปุ่น[n. exp.] (fakthøng Yīpun) EN: Japanese Pumpkin   
คนญี่ปุ่น[n. prop.] (khon Yīpun ) EN: Japanese   FR: Japonais [m]
มินต์ [n.] (min = mint) EN: Japanese Mint   
น้ำซีอิ๊วญี่ปุ่น[n. exp.] (nām sī-iu Yīpun) EN: Japanese soy sauce   
นกเดินดงพันธุ์ญี่ปุ่น[n. exp.] (nok doēn dong phan Yīpun) EN: Japanese Thrush   FR: Merle du Japon [m] ; Grive du Japon [m] ; Merle japonais [m]
นกเขนน้อยพันธุ์ญี่ปุ่น[n. exp.] (nok khēn nøi phan Yīpun) EN: Japanese Robin   FR: Rossignol akahigé [m] ; Rossignol du Japon [m] ; Rougegorge akahigé [m] ; Rougegorge du Japon [m]
นกคุ่มญี่ปุ่น[n. exp.] (nok khum Yīpun) EN: Japanese Quail   FR: Caille du Japon [f] ; Caille japonaise [f]
นกแซวสวรรค์หางดำ[n. exp.] (nok saēo sawan hāng dam) EN: Japanese Paradise-Flycatcher   FR: Tchitrec du Japon [m] ; Moucherolle du Japon ; Gobemouche de paradis japonais [m] ; Gobemouche du paradis du Japon [m] ; Tersiphone du Japon

CMU English Pronouncing Dictionary
JAPAN    JH AH0 P AE1 N
JAPANS    JH AH0 P AE1 N Z
JAPAN'S    JH AH0 P AE1 N Z
JAPANESE    JH AE2 P AH0 N IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Japan    (n) (jh @1 p a1 n)
japan    (v) (jh @1 p a1 n)
japans    (v) (jh @1 p a1 n z)
Japanese    (n) (jh a2 p @ n ii1 z)
japanned    (v) (jh @1 p a1 n d)
japanning    (v) (jh @1 p a1 n i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
日本[にっぽん, nihon] Thai: ประเทศญี่ปุ่น English: Japan
日本[にほん, nihon] Thai: ประเทศญี่ปุ่น English: Japan

German-Thai: Longdo Dictionary
Japan(uniq) ประเทศญี่ปุ่น, See also: Related: japanisch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Japanersatzpapier {n}japan imitation paper [Add to Longdo]
Japanseide {f}Japanese silk [Add to Longdo]
Japan [geogr.]Japan (jp) [Add to Longdo]
Japankormoran {m} [ornith.]Japanese Cormorant [Add to Longdo]
Japanwachtel {f} [ornith.]Japanese Quail [Add to Longdo]
Japanbekassine {f} [ornith.]Japanese Snipe [Add to Longdo]
Japanmöwe {f} [ornith.]Japanese Gull [Add to Longdo]
Japanalk {m} [ornith.]Crested Murrelet [Add to Longdo]
Japangrünspecht {m} [ornith.]Wavy-bellied Woodpecker [Add to Longdo]
Japanstelze {f} [ornith.]Japanese Pied Wagtail [Add to Longdo]
Japanbuschsänger {m} [ornith.]Japanese Bush Warbler [Add to Longdo]
Japanparadiesschnäpper {m} [ornith.]Black Paradise Flycatcher [Add to Longdo]
Japanbrillenvogel {m} [ornith.]Japanese White-eye [Add to Longdo]
Japan-Lyrakaiserfisch {m} (Genicanthus semifasciatus) [zool.]tiger angel [Add to Longdo]
Japanischer Schnabelwal {m} [zool.]ginkgo-toothed beaked whale; Japanese beaked whale (Mesoplodon ginkgodens) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum) [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, ] Japanese variant of 兩|两 [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] Japanese variant of 乘 [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, ] Japanese variant of 亞|亚 [Add to Longdo]
[fó, ㄈㄛˊ, ] Japanese variant of 佛 [Add to Longdo]
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] Japanese variant of 假 [Add to Longdo]
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, ] Japanese variant of 傳|传 [Add to Longdo]
[jià, ㄐㄧㄚˋ, ] Japanese variant of 價|价 [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] Japanese variant of 直 [Add to Longdo]
倭寇[Wō kòu, ㄨㄛ ㄎㄡˋ, ] Japanese pirates (in 16th and 17th century) [Add to Longdo]
倭军[wō jūn, ㄨㄛ ㄐㄩㄣ, / ] Japanese army (old derogatory term) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仮名漢字変換形日本文入力装置[かなかんじへんかんがたにほんぶんにゅうりょくそうち, kanakanjihenkangatanihonbunnyuuryokusouchi] kana-to-kanji conversion Japanese input method [Add to Longdo]
拡張日本語キーボード[かくちょうにほんごキーボード, kakuchounihongo ki-bo-do] enhanced (Japanese) keyboard [Add to Longdo]
社団法人情報サービス産業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association [Add to Longdo]
日本語化[にほんごか, nihongoka] Japanese localization [Add to Longdo]
日本語版[にほんごはん, nihongohan] Japanese (language) version, edition [Add to Longdo]
日本語訳[にほんごやく, nihongoyaku] Japanese translation [Add to Longdo]
日本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] Japanese Industrial Standards, JIS [Add to Longdo]
日本電子工業振興協会[にほんでんしこうぎょうしんこうきょうかい, nihondenshikougyoushinkoukyoukai] JEIDA, Japan Electronics Industry Development Association [Add to Longdo]
日本独自[にほんどくじ, nihondokuji] Japan-specific [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万葉集[まんようしゅう, manyoushuu] japanische_Gedichtsammlung a.d.8.Jh. [Add to Longdo]
和室[わしつ, washitsu] japanisches_Zimmer [Add to Longdo]
和文[わぶん, wabun] japanische_Schrift [Add to Longdo]
和服[わふく, wafuku] japanische_Kleidung [Add to Longdo]
和独[わどく, wadoku] Japanisch_Deutsch (Woerterbuch) [Add to Longdo]
和紙[わし, washi] japan.Papier, Japanpapier [Add to Longdo]
和菓子[わがし, wagashi] japanisches_Konfekt [Add to Longdo]
和風[わふう, wafuu] japanischer_Stil [Add to Longdo]
和食[わしょく, washoku] japanische_Kueche [Add to Longdo]
国語[こくご, kokugo] Japanisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Japan \Ja*pan"\ (j[.a]*p[a^]n"), n. [From Japan, the country.]
   Work varnished and figured in the Japanese manner; also, the
   varnish or lacquer used in japanning.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Japan \Ja*pan"\, a.
   Of or pertaining to Japan, or to the lacquered work of that
   country; as, Japan ware.
   [1913 Webster]
 
   {Japan allspice} (Bot.), a spiny shrub from Japan
    ({Chimonanthus fragrans}), related to the Carolina
    allspice.
 
   {Japan black} (Chem.), a quickly drying black lacquer or
    varnish, consisting essentially of asphaltum dissolved in
    naphtha or turpentine, and used for coating ironwork; --
    called also {Brunswick black}, {Japan lacquer}, or simply
    {Japan}.
 
   {Japan camphor}, ordinary camphor brought from China or
    Japan, as distinguished from the rare variety called
    {borneol} or {Borneo camphor}.
 
   {Japan clover}, or {Japan pea} (Bot.), a cloverlike plant
    ({Lespedeza striata}) from Eastern Asia, useful for
    fodder, first noticed in the Southern United States about
    1860, but now become very common. During the Civil War it
    was called variously {Yankee clover} and {Rebel clover}.
    
 
   {Japan earth}. See {Catechu}.
 
   {Japan ink}, a kind of writing ink, of a deep, glossy black
    when dry.
 
   {Japan varnish}, a varnish prepared from the milky juice of
    the {Rhus vernix}, a small Japanese tree related to the
    poison sumac.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Japan \Ja*pan"\ (j[.a]*p[a^]n"), v. t. [imp. & p. p. {Japanned}
   (j[.a]*p[a^]nd"); p. pr. & vb. n. {Japanning}.]
   [1913 Webster]
   1. To cover with a coat of hard, brilliant varnish, in the
    manner of the Japanese; to lacquer.
    [1913 Webster]
 
   2. To give a glossy black to, as shoes. [R.] --Gay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Japan
   n 1: a string of more than 3,000 islands to the east of Asia
      extending 1,300 miles between the Sea of Japan and the
      western Pacific Ocean [syn: {Japan}, {Japanese Islands},
      {Japanese Archipelago}]
   2: a constitutional monarchy occupying the Japanese Archipelago;
     a world leader in electronics and automobile manufacture and
     ship building [syn: {Japan}, {Nippon}, {Nihon}]
   3: lacquerware decorated and varnished in the Japanese manner
     with a glossy durable black lacquer
   4: lacquer with a durable glossy black finish, originally from
     the orient
   v 1: coat with a lacquer, as done in Japan

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 Japan
   Japan
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Japan [japɑn]
   Japan
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Japan [jaːpan]
   Japan (jp)
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top