Search result for

ivan

(54 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ivan-, *ivan*
Possible hiragana form: いう゛ぁん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bon vivantn. (บอน'วีวาน) n. คนที่อยู่หรูหรากินอาหารและดื่ม เครื่องดื่มอย่างดี,เพื่อที่ชอบสนุกครีกครื้น
connivance(คะไนฟ'เวินซฺ) n. การยินยอมแบบเอาหูไปนาเอาตาไปไร่,การอนุญาตอย่างลับ ๆ ,การส่งเสริมอย่างลับ ๆ, See also: connivan adj. ดูconnivance conniven adj. ดูconnivance, Syn. connivence.
contrivance(คันไทร'เวินซฺ) n. สิ่งประดิษฐ์,โครงการ,อุบาย,เพทุบาย,การประดิษฐ์,การออกอุบาย,การออกแบบ, Syn. mechanism
divan(ดิแวน') n. เก้าอี้นวม
gallivant(แกล'ละเวินทฺ) vi. เที่ยวไป,เที่ยวเตร่,เที่ยวหาดความสำราญ., Syn. galavant, See also: gallavanter n.
pursuivant(เพอ'สวิเวินทฺ) n. ผู้ติดตาม,ผู้ช่วยนายพิธี

English-Thai: Nontri Dictionary
connivance(n) การยินยอมในที,การทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้,ความเมินเฉย
contrivance(n) การประดิษฐ์,สิ่งประดิษฐ์,โครงการ,อุบาย
divan(n) ราชสำนัก,ห้องรับแขกใหญ่,ห้องประชุม,เก้าอี้นวม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ivan?IvanLocke (2013)
Where me and Ivan goที่ฉันและอีวานไป Pinocchio (1940)
- Ivan?- ไอแวน? Just Like Heaven (2005)
Hurricane Jeanne and Frances and Ivan were among them.เฮอร์ริเคนจีนนี แฟรนเซส และ ไอแวน เป็นส่วนนึงของหลายๆลูกนั้น An Inconvenient Truth (2006)
Ivan and Ishmael, stay with the hostages.อิวานกับอิชมาเอล อยู่กับตัวประกัน Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Tell me something, Ivan.บอกฉันหน่อย อีวาน Chapter Six 'The Line' (2007)
This is ivan spector.นี่คือ อีวาน สเป็กเตอร์ Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
- Ivan, Munez.- อิวาน, มูเนซ Goal II: Living the Dream (2007)
Are you friends with Ivan?นายเป็นเพื่อนกับอีวาลรึ? The Visitor (2007)
Who's Ivan?ใครคืออีวาล? The Visitor (2007)
And you don't know Ivan?แต่นายก็ไม่รู้จักอีวาล? The Visitor (2007)
Ivan.อิวาล. The Visitor (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านถัดไป[n. exp.] (bān thatpai) EN: next house   FR: maison suivante [f]
ชีวัน[n.] (chīwan) EN: life ; living things ; living beings   FR: vie [f] ; être vivant [m]
ดมีตรี เมนเดเลเยฟ[n. prop.] (Damitri Mendeleyep) EN: Dmitriy Ivanovich Mendeleyev   FR: Dmitri Ivanovitch Mendeleïev
ดังนี้[adv.] (dangnī) EN: as follows ; thus ; therefore ; so   FR: comme suit ; ainsi ; de la façon suivante
เดนตาย[n.] (dēntāi) EN: survivor   FR: survivant [m]
อีวานอันตราย[n. prop.] (Īwān Antarāi) EN: Ivan the Terrible   FR: Ivan (IV) le Terrible
การรู้เห็นเป็นใจ[n. exp.] (kān rū hen pen jai) EN: connivance   
คนร่าเริง[n. exp.] (khon rāroēng) FR: bon vivant [m][
ครั้งหลัง[n. exp.] (khrang lang) EN: next time ; the time after   FR: la prochaine fois ; la fois suivante
แล้วแต่[X] (laēotāe) FR: suivant ; selon ; en fonction de

CMU English Pronouncing Dictionary
IVAN    AY1 V AH0 N
IVANA    IH0 V AA1 N AH0
IVANE    IH1 V AH0 N
IVANOV    IH1 V AH0 N AA0 V
IVANNA    IH0 V AA1 N AH0
IVANKO    IY0 V AA1 N K OW0
IVANHOE    AY1 V AH0 N HH OW2
IVANOFF    IH1 V AH0 N AO0 F
IVANCIC    IH0 V AE1 NG K IH0 K
IVANYENKO    AY2 V AH0 N Y EH1 N K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ivan    (n) (ai1 v @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
ミニバン[, miniban] (n) minivan; people carrier [Add to Longdo]
ワイヴァーン;ワイバーン;ワイヴァン[, waiva-n ; waiba-n ; waivan] (n) wyvern (two-legged dragon); wivern [Add to Longdo]
案出[あんしゅつ, anshutsu] (n) (1) contrivance; (vs) (2) to invent; to devise; to think out [Add to Longdo]
一工夫[ひとくふう, hitokufuu] (n,vs) (1) contrivance; bit of fiddling; little ingenuity; (n) (2) bit more (e.g. food) [Add to Longdo]
活人画[かつじんが, katsujinga] (n) tableau vivant [Add to Longdo]
看過[かんか, kanka] (n,vs) connivance; shutting one's eyes to; (P) [Add to Longdo]
機巧[きこう, kikou] (n) trick; contrivance; cleverness [Add to Longdo]
機軸[きじく, kijiku] (n) axis; axle; plan; contrivance [Add to Longdo]
工面[くめん, kumen] (n,vs) contrivance; raising (money) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊凡[Yī fán, ㄧ ㄈㄢˊ, ] Ivan (Russian name) [Add to Longdo]
屠格涅夫[Tú gé niè fū, ㄊㄨˊ ㄍㄜˊ ㄋㄧㄝˋ ㄈㄨ, ] Ivan Sergeevich Turgenev (1818-1883), Russian novelist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top