Search result for

isis

(46 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -isis-, *isis*, isi
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anaclisis(แอนนะไคล' ซิส) n. ขบวนการเลือกแบบหนึ่งทางจิตวิเคราะห์ โดยดูจากปมที่เกี่ยวกับตัณหา (livido) . -anaclitic adj.
crisis(ไคร'ซิส) n. วิกฤติกาล,เหตุการณ์ฉุกเฉิน,ขั้นฉุกเฉิน,ขั้นที่เป็นตายเท่ากัน,ช่วงเวลาชี้ขาด,ขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: crisic adj. ดูcrisis --pl. crises -Conf. crises, Syn. turning point,emergency
merisis(เมอ'ริซิส) n. การเจริญเติบโต (โดยเฉพาะจากการแบ่งตัวของเซลล์)
phthisis(ไธ'ซิส,ธิส'ซิส) n. วัณโรคปอด,การเสื่อมเสียของร่างกาย หรือส่วนของร่างกาย

English-Thai: Nontri Dictionary
crisis(n) วิกฤติกาล,ภาวะฉุกเฉิน,ภาวะล่อแหลม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ISIS (Computer system)ไอซิส (ระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
ISIS (Information retrieval system)ไอซิส (ระบบการค้นข้อสนเทศ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Almighty Serapis, Isis, Horus,เซอราพิส, ไอซิส, โฮรัส Agora (2009)
No, i'm... i'm gonna go to the isis foundation.ไม่ ! ฉันควรจะไปที่ มูลนิธิ ISIS Legion (2009)
Something called the isis foundation.บางอย่างเกี่ยวกับสมาคมไอสิส Legion (2009)
- The isis foundation?สมาคมไอสิส? Legion (2009)
Isis, Gaia.ไอซิส ไกอา Release Me (2009)
Burgess renames the boat The Isis.เบอร์เกสเปลี่ยนชื่อเรือใหม่ชื่อไอซิส Episode #1.3 (2010)
"By Isis, I will give thee bloody teeth,""ขอพระเจ้า อำนวยพร ข้าจักต่อกร ต่อยปาก ให้อาบเลือด" The Bones That Weren't (2010)
Chuck, when I left you and Ellie, I was embedded into a secret operation called Project Isis.นี่มันบ้าชัดๆ ชัค ตอนที่แม่จากลูกกับเอลลี่ไป แม่ถูก ย้ายไปอยู่กับองกรณ์ลับ Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
Our informant should be here soon to give us an update on Project Isis.คนส่งข่าวของเราจะมาถึงแล้ว เพื่อมาอัพเด็ตข้อมูล โปรเจคไอริส Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
Project Isis.โปรเจค Isis Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
BECKMAN Colonel Casey, the Project Isis file you discover was authentic.ผู้พัน เคซีย์ ข้อมูลโปรเจค Isis ที่คุณค้นพบเป็นข้อมูลจริง Chuck Versus the First Fight (2010)
Casey found a file that said that Project Isis was abandoned 20 years ago, you betrayed the CIA and joinedorces with Volkoff.ที่บอกว่าโครงการ ไอซิส ถูกยกเลิกเมื่อ20ปีก่อน แม่ทรยศซีไอเอแล้วไปเข้ากับโวลคอฟนี่ Chuck Versus the First Fight (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื้อรา[n.] (cheūarā) EN: mold ; fungus   FR: moisissure [f] ; champignon [m]
ฉุกเฉิน[n.] (chukchoēn) EN: emergency ; crisis   FR: urgence [f] ; crise [f]
เห็ดรา[n.] (het rā) EN: fungus ; mold   FR: moisissure [f]
การปฏิบัติการฉุกเฉิน[n. exp.] (kān patibatikān chukchoēn) EN: crisis management   
คับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing   FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ[n.] (kraphǿ patsāwa aksēp) EN: cystisis   FR: cystite [f] ; inflammation de la vessie [f]
มรสุม[n.] (mørasum) EN: crisis ; difficulty ; obstacle ; disturbance   FR: crise [f] ; difficulté [f] ; obstacle [m]
รา[n.] (rā) EN: fungus ; mould ; mildew   FR: moisissure [f]
วิกฤต = วิกฤติ[n.] (wikrit) EN: crisis   FR: crise [f]
วิกฤตเศรษฐกิจ[n. exp.] (wikrit sētthakit) EN: economic crisis   FR: crise économique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ISIS    AY1 S AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイデンティティークライシス[, aidenteitei-kuraishisu] (n) identity crisis [Add to Longdo]
アイデンティティクライシス[, aidenteiteikuraishisu] (n) identity crisis [Add to Longdo]
オイルショック[, oirushokku] (n) oil crisis, es. 1973 OPEC oil crisis (wasei [Add to Longdo]
キューバ危機[キューバきき, kyu-ba kiki] (n) Cuban Missile Crisis (1962) [Add to Longdo]
クライシス[, kuraishisu] (n) crisis; (P) [Add to Longdo]
クライシスマネージメント[, kuraishisumane-jimento] (n) crisis management [Add to Longdo]
ゲルピン[, gerupin] (n) (abbr) money-shortage crisis (ger [Add to Longdo]
スエズ動乱[スエズどうらん, suezu douran] (n) Suez Crisis (1956) [Add to Longdo]
パイロキネシス[, pairokineshisu] (n) (See 念発火能力) pyrokinesisis [Add to Longdo]
ピンチ[, pinchi] (n) (1) crisis (eng [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Isis \I"sis\, n. [L., the goddess Isis, fr. Gr. ?.]
   [1913 Webster]
   1. (Myth.) The principal goddess worshiped by the Egyptians.
    She was regarded as the mother of Horus, and the sister
    and wife of Osiris. The Egyptians adored her as the
    goddess of fecundity, and as the great benefactress of
    their country, who instructed their ancestors in the art
    of agriculture.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any coral of the genus Isis, or family {Isid[ae]},
    composed of joints of white, stony coral, alternating with
    flexible, horny joints. See {Gorgoniacea}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.) One of the asteroids.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Isis
   n 1: Egyptian goddess of fertility; daughter of Geb; sister and
      wife of Osiris

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ISIS
     Industrial Signature Interoperability Specification
 (cryptography)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ISIS
     Integrated Systems and Information Services (OS, Intel)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ISIS
     Intermediate System to Intermediate System [protocol / routing]
 (OSI, RFC 1195), "IS-IS"
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Isis [izəs]
   Isis
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top