Search result for

irrens

(111 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irrens-, *irrens*, irren
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา irrens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *irrens*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[WHIRRING](SchwirrenGood Night, Central City (1991)
!Sie irrenEpisode #1.4 (2009)
How could we have been so wrong (?Wie konnten wir uns so sehr irrenUnidentified Flying Oddball (1979)
You're friends with that silly. Tell him from me that if there is Monday, lose your job.Du bist mit dem Irren befreundet, also richte ihm aus, wenn er bis Montag nicht hier ist, dann ist er seinen Job los. Don't Go in the House (1979)
Well, as usual, Dr. Zee has come up with some interesting new devices, which I guarantee will confound our Earth brothers.Wie üblich hat Dr. Zee interessant neue Geräte erfunden, die garantiert unsere Erdenbrüder verwirrenGalactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
I thought you'd done it to trick the hijackers.Ich dachte Sie haben das gemacht um die Entführer zu verwirrenThe Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
I'm telling you, these two... These two guys come up with tails on, and they zap these other two space nuts, you know?Glauben Sie mir, diese beiden kamen im Frack da rauf und haben die beiden anderen Irren aus dem Weltraum fertig gemacht. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
[SHATTERING SOUND](KLIRRENThe Inspiration (1980)
I wouldn't wanna embarrass you.Ich möchte dich nicht verwirrenThe Medal (1980)
I might be wrongIch könnte mich irren, aber... Two Champions of Death (1980)
But this metaphor. I would say that around me like vultures circling hired killers and police.Ich wollte sagen, dass Bullen und Mörder wie die Fliegen um mich herumschwirrenLe guignolo (1980)
I do not know what bag, what are you?Jetzt verwirren Sie mich. Was für ein Koffer? Le guignolo (1980)
I'm telling you now because I want you to know... what sort of a nut you might be getting mixed up with.Ich erzähle es dir jetzt, weil du wissen sollst, mit was für einem Irren du dich gerade einlässt. Altered States (1980)
I'll tell you one thing, you come out of that tank looking like an ape and I'm going over to Mass. Mental and commit myself.Wenn du aus dem Tank kommst und wie ein Affe aussiehst, gehe ich zum Irrenhaus und liefer mich ein. Altered States (1980)
I told you, you're mistaken.Ich sagte schon, Sie irren sich. American Gigolo (1980)
Sometimes they're wrong.Und Menschen irren sich manchmal. American Gigolo (1980)
They wrongly think I'll be detrimental to them.Sie denken, ich könnte Sie stören. Sie irren sich. The Lady Banker (1980)
Now, when you're in a situation where you can't tell crazy from sane... that's pretty confusing for a soldier, but it's good stuff for an aspiring novelist.Wenn man nicht mehr zwischen verrückt und normal unterscheiden kann, ist das für einen Soldaten verwirrend, aber für einen aufstrebenden Autor ist es gutes Material. The Big Red One (1980)
You're as nutty as the fruitcakes in this place.Du bist genau so verrückt wie die Irren hier. Bronco Billy (1980)
Marriage-Miscarriage!Die Ehe ist ein Irrenhaus! City of Women (1980)
You're absolutely rightEhe, Irrenhaus... City of Women (1980)
I have a great contract.Ich hab 'n irren Vertrag! The Umbrella Coup (1980)
So I made a mistake...Ich kann auch mal irrenThe Last Metro (1980)
So I made a mistake!- Man kann sich doch mal irren. - Es reicht. The Last Metro (1980)
After she finishes with him... she comes on to some weirdo in the elevator?Mit dem einen ist sie fertig und reißt im Fahrstuhl irgend 'nen Irren auf. Dressed to Kill (1980)
Someday you'll be wrong.Auch Sie werden sich mal irrenStar Wars: The Empire Strikes Back (1980)
We're interested because in these sensitive times, two months before elections, the exterminator has been stirring up a lot of resentment against incumbent politicians and the entire judicial system.Wir sind an diesem Fall interessiert, ...weil uns in dieser Zeit, zwei Monate vor den Wahlen, ...aufgrund dieses Irren jede Menge Vorwürfe gemacht werden. Es geht gegen amtierende Politiker. Und nicht nur gegen die. The Exterminator (1980)
The centre of all this fascination was the suspended egg, to Coppice, the symbol of the Violent Unknown Event, and the one perplexing feature for which he had no explanation.Im Zentrum all dieser Faszination stand das schwebende Ei, das Symbol für das Gewaltsame Unbekannte Ereignis und das einzige verwirrende Merkmal, für das er keine Erklärung hatte. The Falls (1980)
For example, at a time when the ink was running strong, she argued about the sexual quadrimorphism that was a perplexing characteristic of the VUE.Zum Beispiel argumentierte sie, als die Tinte stark floss, mit sich selbst über die sexuelle Viergestalt, die eine verwirrende Eigenschaft des GUE war. The Falls (1980)
Obsian Fallicutt had a theory that the VUE was an expensive hoax perpetrated by AJ Hitchcock to give some credibility to the unsettling and unsatisfactory ending of his film The Birds.Obsian Fallicutt vertrat die Ansicht, dass das GUE ein teurer Schwindel von A.J. Hitchcock war, um den verwirrenden Schluss seines Films Die Vögel glaubwürdiger zu machen. The Falls (1980)
You're not attacked by a creep at 5 years old and all right.Man wird nicht mit 5 von einem Irren attackiert und bleibt ok. Fame (1980)
- What if we're wrong?- Und wenn wir uns irrenFlash Gordon (1980)
This is a lunatic asylum.Das ist ein Irrenhaus. Flash Gordon (1980)
You fucker!(KlirrenFoxes (1980)
[CLANKING](KlirrenFriday the 13th (1980)
You could be very wrong, you know.Du könntest dich sehr irrenHeaven's Gate (1980)
I think you're wrong about that.Ich fürchte, Sie irren sich! Hopscotch (1980)
Our brothers' experience warns us to not trouble profane minds with our knowledge.Die Lebenserfahrungen unserer Brüder sollten uns davor warnen, Unwissende mit unserem Wissen zu verwirrenInferno (1980)
It's confusing...Es ist so verwirrend... Inferno (1980)
No, you're not, I quit!Nein, Sie irren sich. Ich bin es, dem es reicht! Nightmare City (1980)
We didn't do nothin'.Sie irren sich. The Long Riders (1980)
Oh, I hate reading the newspapers these days with that kook running around.Entsetzlich. Es reicht mir langsam, immer nur von diesem Irren zu lesen. Maniac (1980)
So confusing.Es ist alles so verwirrend. The Mirror Crack'd (1980)
When the night comes, all that's left is the anxiety... ..for those who are lost in the world of the tower blocks.Wenn es Nacht wird, gibt es nur noch die Angst. Die Angst der Irrenden in der Welt der Hochhäuser. The Night of the Hunted (1980)
I've read that too, in that book by that fool, Lemercier.Die habe ich nämlich auch gelesen, im Buch dieses irren Lemercier. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
If Lenore calls, tell her I went home. I'm not stayin' in this nuthouse with ya.Ich bleib nicht in diesem Irrenhaus. Raging Bull (1980)
I'll have to leave a trail of breadcrumbs every time I come in.Ich sollte Brotkrumen streuen, um mich nicht zu verirrenThe Shining (1980)
- This is a real madhouse!- Wie im Irrenhaus! Stardust Memories (1980)
Did you know that, as we speak, Russian scientists are being forcibly detained in insane asylums?Wussten Sie, dass während wir reden, russische Wissenschaftler in Irrenanstalten festgehalten werden? Stardust Memories (1980)
They're gonna find us wandering in the woods six months from now, living on locusts and wild honey.Man wird uns in sechs Monaten im Wald umherirrend finden, während wir uns von Heuschrecken und wildem Honig ernähren. Stardust Memories (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เซนต์ เมียร์เรน[TM] (Sēnt Mīarēn) EN: St Mirren   FR: St Mirren

CMU English Pronouncing Dictionary
BIRREN    B ER1 AH0 N
MIRREN    M IH1 R AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
verwirren(vt) |verwirrte, hat verwirrt| ทำให้สับสน เช่น Die Gebietsreform in Brandenburg verwirrt Briefträger. การปรับปรุงพื้นที่ในเมืองบรันเดนบวร์กทำให้พนักงานส่งจดหมายสับสน
sich irren(vt) |irrte sich(A), hat sich geirrt| ทำความผิดพลาด เช่น Doch hier irrte sich die Geheimpolizei, denn hinter diesem Namen verbarg sich der aus Deutschland geflohene Jude Paul Ludwig Landsberg.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Irre {m,f}; Irrer | Irren {pl}madman; madwoman; lunatic; moron; psychotic; nutcase | psychotics [Add to Longdo]
Irrenanstalt {f}mental house [Add to Longdo]
Irrenarzt {m}alienist [Add to Longdo]
Irrenarzt {m}mad-doctor [Add to Longdo]
Irrenhaus {n} | Irrenhäuser {pl}madhouse | madhouses [Add to Longdo]
Irrenhaus {n}mental home [Add to Longdo]
Irrenhaus {n}; Tollhaus {n}madhouse [Add to Longdo]
Klirren {n}clank; clang [Add to Longdo]
Umherirren {n}errantry [Add to Longdo]
Wirren {f}rough-and-tumble [Add to Longdo]
abirren | abirrend | abgeirrtto stray | straying | strayed [Add to Longdo]
(Aufmerksamkeit) ablenken; verwirren; stören | ablenkend; verwirrend; störend | abgelenkt; verwirrt; gestörtto distract; to divert | distracting; diverting | distracted; diverted [Add to Longdo]
abschwirrento hive off [Add to Longdo]
abschwirren; laut absurrento zoom off [Add to Longdo]
anschirren; aufzäumen (Pferd)to harness (horse) [Add to Longdo]
anschirrendharnessing [Add to Longdo]
beirren; irreführen | beirrend; irreführendto mislead | misleading [Add to Longdo]
durcheinander bringen; aus dem Gleichgewicht bringen; verwirren | durcheinander bringend; aus dem Gleichgewicht bringend; verwirrend | durcheinander gebracht; aus dem Gleichgewicht gebracht; verwirrtto unsettle | unsettling | unsettled [Add to Longdo]
durcheinander bringen; verwechseln; verwirren | durcheinander bringend; verwechselnd; verwirrend | durcheinander gebracht; verwechselt; verwirrtto muddle | muddling | muddled [Add to Longdo]
entwirren | entwirrend | entwirrt | entwirrt | entwirrteto disentangle | disentangling | disentangled | disentangles | disentangled [Add to Longdo]
entwirren | entwirrend | entwirrt | entwirrt | entwirrteto unravel | unraveling | unraveled | unravels | unraveled [Add to Longdo]
entwirren | entwirrend | entwirrt | entwirrt | entwirrteto unsnarl | unsnarling | unsnarled | unsnarls | unsnarled [Add to Longdo]
entwirren | entwirrend | entwirrt | entwirrt | entwirrteto untangle | untangling | untangled | untangles | untangled [Add to Longdo]
sich irren | irrend | geirrt | du irrst | er/sie irrt | er/sie irrte | wir irrtento be wrong; to be mistaken | being mistaken | mistaken | you are mistaken | he/she is mistaken | he/she was mistaken | we were mistaken [Add to Longdo]
irren | irrend | irrt | irrteto err; to wander; to stray | erring | errs | erred [Add to Longdo]
irrenderrant [Add to Longdo]
irrendmistaking [Add to Longdo]
klimpern; klirrento chink [Add to Longdo]
klingeln; klimpern; klirren; bimmeln | klingelnd; klimpernd; klirrend; bimmelnd | geklingelt; geklimpert; geklirrt; gebimmelt | klingelt; klimpert; klirrt; bimmelt | klingelte; klimperte; klirrte; bimmelteto jingle | jingling | jingled | jingles | jingled [Add to Longdo]
klirren | klirrend | geklirrt | klirrt | klirrteto clank | clanking | clanked | clanks | clanked [Add to Longdo]
klirrento ring {rang; rung} [Add to Longdo]
klirren; tönento clink [Add to Longdo]
klirrendchinking [Add to Longdo]
klirren | klirrend | klirrtto clang | clanging | clangs [Add to Longdo]
klirrend {adv}jingly [Add to Longdo]
etw. komplizieren; verwirrento involve [Add to Longdo]
nervös machen; verwirren | nervös machend; verwirrend | nervös gemacht; verwirrtto fluster | flustering | flustered [Add to Longdo]
rasseln; klirren; schmettern | rasselnd; klirrend; schmetternd | rasselt; klirrt; schmettert | rasselte; klirrte; schmetterteto clash | clashing | clashes | clashed [Add to Longdo]
schwirren | schwirrend | schwirrt | schwirrteto ping | pinging | pings | pinged [Add to Longdo]
schwirren | schwirrend | geschwirrt | schwirrtto twang | twanging | twanged | twangs [Add to Longdo]
schwirren | schwirrend | schwirrt | schwirrteto zip | zipping | zips | zipped [Add to Longdo]
schwirrendwhiring; whirring [Add to Longdo]
surren; schwirrento whir [Add to Longdo]
sich täuschen lassen; sich irren (in)to be deceived (in) [Add to Longdo]
verblüffen; verwirren | verblüffend; verwirrend | verblüfft; verwirrt | er/sie verblüfft | ich/er/sie verblüffte | er/sie hat/hatte verblüfftto baffle | baffling | baffled | he/she baffles | I/he/she baffled | he/she has/had baffled [Add to Longdo]
verblüffen; verwirren | verblüffend; verwirrend | verblüfft; verwirrtto puzzle | puzzling | puzzled [Add to Longdo]
verdecken; verschleiern; verwirren; vernebeln; unklar machento obscure [Add to Longdo]
verdutzen; verwirren | verdutzend; verwirrend {adj} | verdutzt; verwirrt | verdutzt; verwirrt | verdutzte; verwirrteto disconcert | disconcerting | disconcerted | disconcerts | disconcerted [Add to Longdo]
verirrento astray [Add to Longdo]
verirrend; verirrend {adj}aberrant [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
惑う[まどう, madou] vom_rechten_Weg_abkommen, -irren, verlegen_sein [Add to Longdo]
戦禍[せんか, senka] Kriegswirren, Schrecken_des_Krieges, Kriegsschaeden [Add to Longdo]
誤る[あやまる, ayamaru] sich_irren, einen_Fehler_machen [Add to Longdo]
迷う[まよう, mayou] verlegen_sein, zoegern, schwanken, sich_verirren, irren [Add to Longdo]
過つ[あやまつ, ayamatsu] irren [Add to Longdo]
違う[ちがう, chigau] verschieden_sein, sich_irren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top