Search result for

intuition

(49 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intuition-, *intuition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intuition[N] การหยั่งรู้ที่เกิดขึ้นในใจ, See also: การหยั่งรู้โดยสัญชาตญาณ, Syn. instinct, perception, insight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intuition(อินทูอิช'เชิน) n. การรู้โดยสัญชาตญาณ,การรู้โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ,การหยั่งรู้ความเข้าใจอันซาบซึ้ง,ความสามารถในการเข้าใจโดยสัญชาตญาณ,สหัชญาณ., See also: intuitional adj. intuitionly adv., Syn. feeling,sixth se

English-Thai: Nontri Dictionary
intuition(n) การหยั่งรู้,ญาณ,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intuitionอัชฌัตติกญาณ, การรู้เอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intuitionismอัชฌัตติกญาณนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intuitionismสหัชญาณนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
intuitionistic mathematicsคณิตศาสตร์สหัชญาณนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intuitionญาณ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Call it intuition, butลองคิดดูก็แล้วกัน แต่ว่า.. Death Race (2008)
And a mother's heart, driven by intuition and emotion, sees these changes and rebels, insists that this isn't your son;และในหัวใจของคนเป็นแม่ ที่ถูกผลักดันด้วยสันชาติญาณ และอารมณ์ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น แล้วก็ืเชื่อ ยืนยันว่านี่ไม่ใช่ลูกของคุณ Changeling (2008)
I think RIPLEY relies on her amazing feminine intuition.ผมคิดว่า ริปลี่อารมณ์แปรปรวน เหมือนสาววัยรุ่น WarGames: The Dead Code (2008)
But my intuition, my nose, tells me something is wrong, something is fishy.แต่สัญชาติญานของผม จมูกของผม บอกว่ามีบางอย่างผิดปกติ ได้กลิ่นบางอย่าง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Intuition, I guess.คิดอยู่แล้ว ว่าจะตอบอย่างงี้ Goemon (2009)
We present this award to the above person, who has innate nosiness and the foundation of weeds, who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer and an active participant in the event of training F4 and Gu Jung Pyoเราได้มอบรางวัลนี้สำหรับ ผุ้ที่มีความอยากรู้อยากเห้น โดยกำเนิด who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer Episode #1.13 (2009)
Intuition.สัญชาตญาณน่ะ Episode #1.8 (2009)
Intuition.สัญชาตญาณ Episode #1.8 (2009)
I'm talking about good old-fashioned intuition.ฉันหมายถึง รู้ได้เองโดยสัญชาติญาณ The Curious Case of Dean Winchester (2009)
Usually I got an intuition about these kind of things.Usually I got an intuition about these kind of things. Watchmen (2009)
Intuition.การหยั่งรู้ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Woman's intuition.สัญชาตญาณของผู้หญิงไงล่ะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intuitionBy intuition he knew she was lying.
intuitionWoman's intuition is clearly a valuable trait.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรีชาญาณ[N] intuition, See also: comprehension, sagacity, comprehensive wisdom, Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาญาณในการประพันธ์ดนตรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd   FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
ความคิดริเริ่ม[n.] (khwāmkhit riroēm) EN: iniative ; intuitiveness ; origination   FR: intuition [f]
พริบไหว[n.] (phripwai) FR: tact [m] ; intuition [m]
สัญชาตญาณ[n.] (sanchāttayān) EN: instinct ; intuition   FR: instinct [m] ; intuition [f]
สังหรณ์[v.] (sanghøn) EN: forebode ; presage ; have a premonition   FR: pressentir ; avoir la prémonition ; avoir une intuition
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness; adroitness ; intelligence ; aptitude   FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTUITION    IH2 N T UW0 IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intuition    (n) (i2 n t y uu i1 sh @ n)
intuitions    (n) (i2 n t y uu i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eingebung {f}; Ahnung {f} | Eingebungen {pl}; Ahnungen {pl}intuition | intuitions [Add to Longdo]
Intuition {f}intuitive powers [Add to Longdo]
Intuition {f} | durch Intuition | einer Intuition folgenintuition | intuit | to play a hunch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意を酌む;いを汲む;意を汲む(iK)[いをくむ, iwokumu] (exp,v5m) to enter into a person's feelings; to guess what somebody feels (using one's intuition) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) perception; intuition; the sixth sense; (P) [Add to Longdo]
勘を働かせる[かんをはたらかせる, kanwohatarakaseru] (exp,v1) to use one's intuition; to use one's instinct; to use one's head [Add to Longdo]
感覚[かんかく, kankaku] (n,vs) sense; sensation; feeling; intuition; (P) [Add to Longdo]
第六感[だいろっかん, dairokkan] (n) the sixth sense; intuition; hunch [Add to Longdo]
直覚[ちょっかく, chokkaku] (n,vs,adj-no) intuition; insight [Add to Longdo]
直覚的[ちょっかくてき, chokkakuteki] (adj-na) intuitive; intuitional [Add to Longdo]
直感(P);直観(P)[ちょっかん, chokkan] (n,vs,adj-no) intuition; instinct; insight; hunch; (P) [Add to Longdo]
良知[りょうち, ryouchi] (n) intuition [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
直觉[zhí jué, ㄓˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] intuition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
直覚[ちょっかく, chokkaku] Intuition, Anschauung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intuition \In`tu*i"tion\, n. [L. intuitus, p. p. of intueri to
   look on; in- in, on + tueri: cf. F. intuition. See
   {Tuition}.]
   [1913 Webster]
   1. A looking after; a regard to. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       What, no reflection on a reward! He might have an
       intuition at it, as the encouragement, though not
       the cause, of his pains.       --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. Direct apprehension or cognition; immediate knowledge, as
    in perception or consciousness; -- distinguished from
    "mediate" knowledge, as in reasoning; as, the mind knows
    by intuition that black is not white, that a circle is not
    a square, that three are more than two, etc.; quick or
    ready insight or apprehension.
    [1913 Webster]
 
       Sagacity and a nameless something more, -- let us
       call it intuition.          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   3. Any object or truth discerned by intuition.
    [1913 Webster]
 
   4. Any quick insight, recognized immediately without a
    reasoning process; a belief arrived at unconsciously; --
    often it is based on extensive experience of a subject.
    [PJC]
 
   5. The ability to have insight into a matter without
    conscious thought; as, his chemical intuition allowed him
    to predict compound conformations without any conscious
    calculation; a mother's intuition often tells her what is
    best for her child.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intuition
   n 1: instinctive knowing (without the use of rational processes)
   2: an impression that something might be the case; "he had an
     intuition that something had gone wrong" [syn: {intuition},
     {hunch}, {suspicion}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Intuition [intuːiːtsiːoːn] (n) , s.(f )
   intuition
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top