Search result for

intimität

(55 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intimität-, *intimität*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา intimität มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *intimität*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The whispering improves the scene... but you could add to the intimacy by dimming the lights.Geflüstert wird die Szene sehr gut. Um die Intimität zu wahren, muss auch das Licht verändert werden. The Last Metro (1980)
But after months of impossible situations, swapped identities and frustrated privacy, Stachia could stand it no longer and walked out.Aber nach Monaten unmöglicher Situationen, vertauschter Identität und frustrierter Intimität hielt Stachia es nicht mehr aus und ging. The Falls (1980)
He said Lawrence was looking for an intimacy that was impossible between a man and a woman.Er sagte, Lawrence suchte nach einer Intimität, die zwischen einem Mann und einer Frau nicht möglich ist. Rich and Famous (1981)
There are so few forms of true intimacy left.Es gibt nur noch wenig wahre IntimitätThou Shalt Not Steele (1982)
- Hmm? Now, Richard, somehow I get the feeling... that you don't buy into the Freidlich theory... that hostility is, indeed, the soul mate to intimacy.Richard, du scheinst nicht ganz überzeugt davon zu sein, dass Feindseligkeit der Gefährte der Intimität ist. Sensitive Steele (1986)
It's not intimacy.Es ist keine IntimitätD.O.A. (1988)
It's the dawning of the age of lovely, intimate things.Es ist wie die Dämmerung einer Ära des Charmes und der IntimitätThe Adventures of Baron Munchausen (1988)
I'm not going to discuss my plumbing with everyone.Ich werde nicht vor allen meine Intimitäten diskutieren. Stanley & Iris (1990)
I mean, I know the doctor/patient relationship can create a false sense of intimacy, but this is different.Siehst du, das Verhältnis zwischen Arzt und Patient kann manchmal ein falsches Gefühl der Intimität erzeugen. Transfigurations (1990)
So he takes his intimacy where he can, a night here, a night there...Darum lebt er seine Intimität aus, wo er kann, eine Nacht hier, eine dort... He Said, She Said (1991)
Six weeks ago, when you dissolved your relationship, I saw an excellent opportunity to study human intimacy.Als Sie vor 6 Wochen die Beziehung lösten, sah ich die Chance, Intimität bei Menschen zu studieren. In Theory (1991)
I'm talking about a spiritual intimacy.Ich rede von spiritueller IntimitätAdventures in Fine Dining (1991)
But it doesn't lend itself to intimacy.Aber für Intimität ist es ungeeignet. White Sands (1992)
Oh, please don't let her land on Sexual Intimacy.Oh, bitte, lass sie nicht auf "Sexuelle Intimität" landen. The Mystery of Skull Island (1992)
Sexual Intimacy."Sexuelle Intimität." The Mystery of Skull Island (1992)
Hey, Al's not moving his thimble down the Path to Intimacy.Hey, Al bewegt seine Figur nicht auf den "Weg zur Intimität". The Mystery of Skull Island (1992)
I'm using my Get-Out-of-Sexual-Intimacy card free.Ich verwende meine Setze-Aus-bei-Sexuelle-Intimität-Karte. The Mystery of Skull Island (1992)
For humans, the sexual act brings a closeness and intimacy.Menschen bringt der Paarungsakt Nähe und IntimitätThe Outcast (1992)
You have to understand, Tim, life for women is connections. a struggle to avoid isolation and preserve intimacy.Für Frauen dreht sich das Leben um zwischenmenschliche Beziehungen, darum, die Isolation zu vermeiden und das Gefühl der Intimität zu wahren. A Battle of Wheels (1992)
- Hm? Intimacy.IntimitätA Battle of Wheels (1992)
It's all about intimacy.Es geht um IntimitätA Battle of Wheels (1992)
- This isn't anything to do with intimacy?Es hat nichts mit Intimität zu tun? A Battle of Wheels (1992)
Wilson, Jill didn't want intimacy.- Jill wollte keine IntimitätA Battle of Wheels (1992)
If there's no right of privacy and Georgia can enforce the statute we sacrifice the liberty the framers thought they'd guaranteed us.Wenn es kein Recht auf Intimität gibt, und Georgia das durchsetzen kann, opfern wir die garantierte Freiheit. The Pelican Brief (1993)
Let others have privacy Of touching wordsDie Intimität der Worte Sollen andere haben Poetic Justice (1993)
He won't remember this period of intimacy, of proximity, when he's needing me so much.An diese Zeit von Nähe und Intimität wird er sich nicht erinnern, als er uns noch so sehr brauchte. Caro diario (1993)
Forced intimacy.Erzwungene IntimitätHoneymoon in Metropolis (1993)
The intimacy.Die IntimitätThreesome (1994)
Intimacy?- IntimitätThreesome (1994)
Eddy, there's not gonna be any intimacy.Eddy, es wird keine Intimitäten geben. Threesome (1994)
Nathan and I have become very close over the last year... and when a bond is established between... two adults... intimacy, and I don't mean sex... is something that... adults need in a relationship.In diesem Jahr sind Nathan und ich uns sehr nahe gekommen. Und wenn zwei Erwachsene sich binden, wird Intimität, und damit meine ich nicht Sex, in der Beziehung sehr wichtig. Higher Power (1994)
Because ""intimacy, and I don't mean sex,"" is important to me, too.Weil "Intimität, und damit meine ich nicht Sex," auch mir wichtig ist. Higher Power (1994)
If you're looking for female companionship... we can make certain arrangements that'II insure total privacy...Wenn Sie nach Bekanntschaften suchen, können wir das in absoluter Intimität regeln. The American President (1995)
- Time does not determine intimacy.- Zeit bestimmt nicht die IntimitätSense and Sensibility (1995)
Well, Tim, is it nagging or is Jill searching for intimacy?Tim, ist das Nörgeln oder sucht Jill IntimitätTalk to Me (1995)
Well, Scotchgarding is a powerful way to show intimacy.Mit Scotchgard Kleben ist eine starke Art, Intimität zu zeigen. That's My Momma (1995)
It has nothing to do with my having a fear of intimacy or being afraid of falling in love or anything like that.Es hat nichts damit zu tun, dass ich Angst vor Intimität habe oder davor, mich zu verlieben oder so was. And the Answer Is... (1995)
And, well, I just wanted you to know why I'm a little skittish about crossing the intimacy threshold and you've been so understanding, I thought maybe you were a little skittish too?Ganz genau. Ich will nur, dass du weißt, warum ich etwas scheu wegen dem Überschreiten der Intimitätsgrenze bin. Und du warst so verständnisvoll, dass ich dachte, dass du vielleicht auch etwas scheu wärst. Virtually Destroyed (1995)
The intimacy threshold? The big threshold?Die Intimitätsgrenze? Virtually Destroyed (1995)
This is what intimacy is.Das macht doch Intimität aus. Jerry Maguire (1996)
We have six, you see, and each one is a different level of intimacy and pleasure.Wir haben 6 und jeder ist für eine andere Intimitäts- und Sinnesebene. Sic Transit Vir (1996)
Another weakness of you corporeal life-forms... your need for physical intimacy.Eine weitere Schwäche materieller Lebensformen - das Bedürfnis nach körperlicher IntimitätThe Assignment (1996)
Monday, Wednesday, and Friday are Joe's intimacy days.Montag, Mittwoch und Freitags sind Joes Intimitäts-Tage. Donnie Brasco (1997)
His dreams, his desires, his most intimates of intimates.Seine Träume, seine Begierden. Bis hin zu seinen intimsten Intimitäten. The Fifth Element (1997)
I have issues with commitment, intimacy mascara goop.I haben Probleme mit Engagement, Intimität ... Mascara ... Pampe. The One with the Dollhouse (1997)
From sexual intimacy?An sexueller IntimitätBroken World (1997)
Using the name of a solid denotes intimacy.Einen Solid mit Vornamen anzusprechen, deutet auf IntimitätBehind the Lines (1997)
So that is how the solids experience intimacy.So erleben die Solids also IntimitätFavor the Bold (1997)
That what they consider intimacy is only a shadow of what we experience in the Great Link.Dass das, was sie als Intimität betrachten, nur ein Schatten von dem ist, was wir in der Verbindung erleben. Favor the Bold (1997)
But any attempt to generate intimacy between us will not be successful.Aber jeder Versuch, Intimität zwischen uns zu erzeugen, wird erfolglos bleiben. Alter Ego (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กดหัว[v.] (kothūa) EN: be kept down ; be intimitated   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Innigkeit {f}; Intimität {f}intimacy [Add to Longdo]
Vertraulichkeiten {pl}; Intimitäten {pl}intimacies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Intimität [intiːmiːtɛːt] (n) , s.(f )
     intimacy
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top