Search result for

informationen

(59 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -informationen-, *informationen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา informationen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *informationen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've got some information, you've got some information.Ich habe Informationen, Sie haben Informationen... Zombie (1979)
I don't like to get mixed up in office politics, but sources tell me Mordred has a sideline. Sideline?Ich will mich ja nicht zu sehr einmischen, aber laut meinen Informationen hat Mordred einen Nebenberuf. Unidentified Flying Oddball (1979)
I seen this movie once where this guy was being tortured by the Japs but he wouldn't give them any information.Ich mal diesen Film gesehen, wo dieser Kerl von Japsen gefoltert wurde. Aber er hat ihnen keine Informationen verraten. The Wanderers (1979)
We need information about that town.Wir brauchen Informationen über diese Stadt. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
I can't understand why we weren't given more information.Ich verstehe nicht, warum wir nicht mehr Informationen bekommen haben. Spaceball (1980)
BRIGGS: You got any better idea of an exact landing area?Haben Sie Informationen über den Landebereich? The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Well, thanks for the update. I'll be standing by.Danke für die InformationenThe Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
You will find further information on the control panel:Weitere Informationen im Schaltkasten. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
You will find further information on the control panel:Weitere Informationen im Schaltkasten. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
They sure sent you guys out with a minimum of information.Sie schicken euch mit verdammt wenig Informationen los. The Return of Starbuck (1980)
Well, lot more than you'll find with the state police.Mehr Informationen als von der Staatspolizei. The Super Scouts: Part 2 (1980)
It's forstoring information so as to speed up government business so thatwe need not take on an enormous influx of clerical staff. Computers are big business and are good news.Dort werden Informationen gespeichert, die Regierungsgeschäfte werden beschleunigt und wir müssen nicht noch Unmengen zusätzlicher Bürokräfte einstellen. Big Brother (1980)
But, Minister, if you put information into the machine, you'll eventually take information out of the machine.Aber Minister, geben Sie Informationen in den Computer ein, werden Sie irgendwann Informationen abrufen? Big Brother (1980)
So, you're going to spend 25 million pounds accumulating information and neveruse it?Das heißt, Sie geben 25 Millionen Pfund aus und sammeln Informationen, die Sie nie verwenden? Big Brother (1980)
It is the Department's dutyto protect the Minister from the great tideof irrelevant information that beats against the wallsof this Department.- Aha. Dieses Ministerium hat die Pflicht, den Minister zu bewahren vor der immensen Flut unwesentlicher Informationen, die unablässig gegen die Mauern dieses Ministeriums branden. Jobs for the Boys (1980)
Just the ones who supply himwith the information, actually.- Genau genommen nur die, die ihm die genauen Informationen beschaffen. Genau genommen. The Right to Know (1980)
What right have you gotto withhold this information?Welches Recht haben Sie überhaupt, mir Informationen vorzuenthalten? The Right to Know (1980)
Well, I leavethe routine paperwork to you but I must insist on direct accessto all information.- Tja, ich bin durchaus bereit, den Papierkram Ihnen zu überlassen, aber ich bestehe auf direkten Zugang zu allen Informationen, und ich will nie wieder diesen Satz hören: The Right to Know (1980)
He's witholding things forme,probably important things.Das bedeutet doch, dass er etwas vor mir verbirgt. Wichtige Informationen womöglich. The Right to Know (1980)
An open invitation to swamp youwith useless information.Damit hast du ihm angeboten, dich mit belanglosen Informationen zu überschwemmen. The Right to Know (1980)
That's me!Informationen bitte unter... Atlantic City (1980)
No, write when auditing their books... we'd obtain certain information... which we would use when setting up offices in the countries in question.Nein, schreiben Sie: "dass wir"... entweder Informationen durchsickern lassen oder sie uns zunutze machen würden, wenn wir uns dereinst selbst in den fraglichen Ländern etablieren. From the Life of the Marionettes (1980)
Yes, I need some information on...Ja, ich brauche Informationen über... Bad Timing (1980)
I'd like to get info, gossips about a famous farmer in this area - Who is he?Ich suche Informationen, Gerüchte und Indiskretionen über einen von Euch, einen Landwirt einen der Reichsten in der Gegend, wie es heißt. The Taming of the Scoundrel (1980)
While I was waiting, your friends told me about you.Als ich hier wartete, habe ich schon einige Informationen bekommen. Ihre Freunde haben mir einiges über Sie erzählt. The Taming of the Scoundrel (1980)
I might have some information she'd like to know.Ich hätte da einige Informationen, an denen sie interessiert sein könnte. The Blues Brothers (1980)
Bartenders are starting to give me some information.Die Barkeeper fangen langsam an, mir Informationen zu geben. Cruising (1980)
I just have to do more with the information I already have.Ich muss mehr aus den mir vorliegenden Informationen machen. Cruising (1980)
I need some information on a guy called Skip.Ich brauche Informationen über einen gewissen Skip. Cruising (1980)
A rat sooner or later goes for the bait I think I'll catch him!Nach meinen Informationen muss er hier irgendwo sein. We're Going to Eat You (1980)
He wants a briefing on the "the exterminator" case.Er will Informationen über den Exterminator-Fall. The Exterminator (1980)
Where and how did you get all this information I've been hearing?- Wie und wo kamen Sie an die Informationen heran, von denen ich hörte? The Final Countdown (1980)
Klytus kindly fed me the information.Klytus gab mir diese InformationenFlash Gordon (1980)
Information from an official source, which reached our newsroom this afternoon, stresses the seriousness of the situation, but, at the same time, the prompt action of the emergency team has already contained any damage caused by the accident.Verlässliche Informationen aus offiziellen Kreisen, welche die Redaktion heute Nachmittag erreichten, betonen zwar den Ernst der Lage. Doch sie enthalten auch beruhigende Hinweise auf Gegenmaßnahmen der zuständigen Behörden. Nightmare City (1980)
Just pump him full of information, everything you've got.Pump ihn einfach mit allen Informationen voll, die du hast. The Long Good Friday (1980)
The Pinkerton company, with the union Pacific Railroad, is offering a reward of $5,000 for information leading to the arrest of any member of the James-Younger gang.Pinkerton und die Union Pacific Eisenbahn setzen eine Belohnung von 5000 Dollar aus für Informationen, die zur Verhaftung der James-Younger-Bande führen. The Long Riders (1980)
And I am not going to sit around with my thumb up my ass while you divulge classified information during the throes of passion.Und ich werde hier nicht mit dem Finger in der Nase rumsitzen während Sie ihm geheime Informationen während Ihrer Kämpfe der Leidenschaften geben. Private Benjamin (1980)
Keeping information from me, the D.A.?Dem Staatsanwalt Informationen vorzuenthalten? Seems Like Old Times (1980)
Stanley, Freddie just got new information that may clear up everything.Stanley, Freddie hat neue Informationen... damit werde ich alles aufklären. Seems Like Old Times (1980)
Give me a lot of personal information immediately cause...Geben Sie mir sofort möglichst viele persönliche Informationen... Stardust Memories (1980)
If there's a leak, we advance circumspectly, seeking those who profit from it.Sie würden ganz behutsam die Leute suchen, die von irgendwelchen Informationen... profitieren könnten. 3 hommes à abattre (1980)
Man on TV:Wir haben keine Informationen, was die Terroristen erreichen wollen. Hell of the Living Dead (1980)
While we're waiting for further information, we'll review how the attack started.Wir warten weiterhin auf Informationen, wann ein Angriff erfolgt. Hell of the Living Dead (1980)
- ...to make a thorough investigation and to present a full report. It is hoped that this will satisfy the public demand for information.Wie ich soeben von meinem Kollegen erfahren habe werden wir Ihnen nun einen Bericht zeigen der Ihnen hoffentlich mehr Informationen zu diesem Vorfall geben kann. Hell of the Living Dead (1980)
And in the meantime, the security council of the United Nations has met in a special session at the request of the U.N. secretary-general, but the meeting failed to produce any specific recommendations on guidelines--Fakt ist, die allgemeine Lage wird immer schlimmer. Wir erwarten in den nächsten Stunden neue Informationen der zuständigen Stellen und werden diese sofort an sie weitergeben, sobald wir etwas erfahren. Hell of the Living Dead (1980)
I'd like to knowwhere Malcolm Rhodes got all his information.Ich wüsste gern: Wo hat Malcolm Rhodes die Informationen her? Die meisten müssen ja direkt aus seiner Abteilung gekommen sein. A Question of Loyalty (1981)
You were wondering where Betty Oldham got the proofs and where Malcolm Rhodes got that inside information.Sie wollen wissen, wo Betty Oldham das Vorausexemplar des Buches und wo Malcolm Rhodes die internen Informationen her haben. A Question of Loyalty (1981)
I'm afraid that's all I know.Tut mir leid, mehr als diese etwas oberflächlichen Informationen habe ich leider nicht. The Devil You Know (1981)
"Not a basis for long-term decisions. Not sufficient information on which to base a valid assessment".Keine wirkliche Basis für Langfrist-Entscheidungen, lückenhfafte Informationen, die keine Perspektiveinschätzung ermöglichen. The Greasy Pole (1981)
I'm not trying to convict him, just to get some information.Ich will ihn ja nicht verurteilen lassen, bloß Informationen aus ihm rausholen. Absence of Malice (1981)

German-Thai: Longdo Dictionary
Informationen(n) |pl.|, See also: die Information

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslaufen {n}; Austreten {n}; Durchsickern {n} | Durchsickern {n} von Informationenleakage | leakage of information [Add to Longdo]
Entnahme von Rückinformationen (Funktechnik; TV)extraction of upstream information [Add to Longdo]
Information {f}; Angabe {f} (über) | Informationen {pl}; Angaben {pl} | streng vertrauliche Informationen | Information auf Anforderung | räumliche Informationeninformation (on; about) | information | highly sensitive information | information on demand | spatial information [Add to Longdo]
Material {n}; Informationen {pl}blurb [Add to Longdo]
Verbreitung {f} von Informationendissemination [Add to Longdo]
im Internet nach Informationen suchen [comp.]to google [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Informationen [infɔrmatsiːoːnən] (n) , pl.
     blurb; information
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top