Search result for

informatik

(58 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -informatik-, *informatik*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา informatik มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *informatik*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I'm in fact a computer scientist.Und ich bin in Wahrheit Computerinformatiker. Teil 2 (1984)
I'm here for Western's computer programme.Ich werde am Western Informatik studieren. Code Name: FREAK (1986)
As you can see by your monitors I'm Professor Jonathan Smith and this is Computer Science 101.Ihre Bildschirme sagen, dass ich Professor Jonathan Smith bin, und dies ist der Kurs Informatik 101. Code Name: FREAK (1986)
It's got one of the best computer courses in the country.Sie hat eine der besten Informatikstudiengänge des Landes. Code Name: FREAK (1986)
Well, per se, sure, but I'm taking special computer classes.Schon, aber ich belege zusätzliche Informatikkurse. Man to Man (1986)
What about your computer classes and your business programmes?Und deine Informatikkurse und Businessmodelle? Man to Man (1986)
Music, typing, mechanics, computer programming, or home economics?Musik, Schreibmaschine, Mechanik, Informatik, Hauswirtschaft? Running on Empty (1988)
All sorts: computing, electronics, mechanics....Informatik, Elektronik, Mechanik. La Femme Nikita (1990)
Efforts were put in computers.Wir haben uns auf die Informatik konzentriert. Riens du tout (1992)
I won't take computer classes four months before retiring.Informatikkurse 4 Monate vor der Rente! Riens du tout (1992)
He was a computer engineer at Fort Truman where he died a year ago.Er war Informatiker in Fort Truman, wo er letztes Jahr gestorben ist. Operation Blackout (1994)
Molly's a computer engineer.Molly ist Informatikerin. Operation Blackout (1994)
So Lois tells me that you used to be a computer engineer.Lois hat mir erzählt, dass Sie Informatikerin waren. Operation Blackout (1994)
As you know, I got to get going to computer class.Wissen Sie, ich muss jetzt zum Informatikunterricht. The Indian in the Cupboard (1995)
The new computer sciences division.InformatikBatman & Robin (1997)
Principal Snyder asked me to fill in for Ms Calendar... ..until the new computer-science teacher arrives.Direktor Snyder bat mich, Ms. Calendar zu vertreten... ..bis der neue Informatik-Lehrer kommt. Passion (1998)
Everyone does computers nowAlle setzen jetzt auf InformatikYi Yi (2000)
Japan.Für einen Informatiker... spielt er nicht schlecht ! Yi Yi (2000)
I usually say I"m in information technology.Ich sage normalerweise, dass ich Informatiker bin. The Tailor of Panama (2001)
Computer engineers are India's biggest export.Informatiker sind Indiens bestes Exportgut. Monsoon Wedding (2001)
Throughout the 1980s, as Richard Stallman was building the GNU project, computer scientists from the University of California at Berkeley were developing their own free operating system.Die gesamtem 80'er durchweg, als Richard Stallman das GNU Projekt gründete, entwickelten Informatiker der der Universität von California in Berkeley ihr eigenes freies Betriebssystem. Revolution OS (2001)
I don't know if you remember, but I got all A's in Computers.Ich war immer sehr gut in Informatik, aber inzwischen gibt es da sehr viel Neues. My Big Fat Greek Wedding (2002)
I'm taking computing classes.Ich mache Informatikkurse. Ten (2002)
I'm talking industrial chemicals, metallurgy, computers, you name it.In den Bereichen Chemie, Metallurgie, Informatik, allem Möglichen. Smoke & Mirrors (2002)
He's a programmer.- Der ist Informatiker. Berlin Blues (2003)
- Oh, now they're called programmers.- Informatiker heißen die jetzt! Berlin Blues (2003)
- A girl from computer class.Eine vom Informatikkurs. Buddy (2003)
Best IT guy in our office is twenty-two, Harvard.Der beste Informatiker in unserem Büro ist 22. Harvardabsolvent. The Immortals (2003)
Another one?Ein inkontinenter Informatikstudent! Komm! Muxmäuschenstill (2004)
For a computer scientist, it's normal.Für Informatiker ist das normal. Le pont des Arts (2004)
You're not a normal computer scientist.Du bist kein normaler Informatiker. Le pont des Arts (2004)
Our main focus on EDP and math - means we don't need so many Lit.Wir müssen uns mehr und mehr auf Mathematik und Informatik konzentrieren. Wir können uns deshalb nicht mehr so viele Literaturlehrer leisten. Frozen Land (2005)
I work with computers.InformatikPrincesas (2005)
Are you passionate in your work?Die Informatik, das Leben. Princesas (2005)
Quantum information processing, teleportation.Quanteninformatik, Teleportation. Sea Change (2007)
Computer science.Informatik. Caltech. The Turk (2008)
And what would you do with a computer degree from Caltech?Und was würden Sie mit einem Informatikabschluss machen? The Turk (2008)
Yeah, I was a little nervous when I got there, but I look out and I see a room full of computer science geeks.Ja, ich war etwas nervös als ich dort eintraf... aber dann habe ich mich umgesehen und einen Raum voller Informatik-Versessene entdeckt. Great Expectations (2008)
I was also surprised when the head of the computer science program mentioned an adjunct professorship.Außerdem war ich überrascht, als der Leiter der Informatikabteilung mir einen Lehrstuhl angeboten hat. Great Expectations (2008)
I was a comp-science major.Ich hatte Informatik als Hauptfach. Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
You're lucky you and your tech there aren't his type.Seien Sie froh, dass Sie und Ihre Informatikerin nicht sein Typ sind. Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
But since there's no lethal injection for the destruction of property let's just stick with the murder of one of our brightest computer scientists and a dedicated family man.Aber da auf die Zerstörung von Eigentum keine Giftspritze steht, konzentrieren wir uns auf den Mord an einem brillanten Informatiker und liebevollen Familienvater. Pilot (2008)
Yeah, I remember she's getting her PhD in computer science from the university, right?Ja, ich weiß noch, dass sie an der Uni ihren Doktor in Informatik macht. Beyond a Reasonable Doubt (2009)
An army of IT guys are on the job, erasing suspect accounts, details of transactions...Der Verwaltungsrat hat sich eingeschaltet. Die Informatiker löschen alle Hinweise. State Affairs (2009)
If we send it to our friends, it's just gonna bounce around Dworkin.Schicken wir es an unsere Freunde, kriegen es nur die Informatiker. The Social Network (2010)
I got lost. I'm terrible with computers.Ich werde irre, ich bin eine Null in InformatikGardiens de l'ordre (2010)
- IT systems.InformatikNothing to Declare (2010)
Ducatel, aren't you going to Paris for that IT bullshit?Aber Sie gehen doch nach Paris für den Informatik-Quatsch? Nothing to Declare (2010)
High school computer-science teacher.Er ist Informatik-Lehrer an einer Highschool. We Can't Win (2010)
Computer science society.InformatikTo Keep Us Safe (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bioinformatik {f}bioinformatics [Add to Longdo]
Informatik {f} | angewandte Informatikcomputer science; informatics; information science | applied computer science [Add to Longdo]
Informatiker {m}; Informatikerin {f}computer scientist [Add to Longdo]
Technische Informatik {f}Computer Engineering [Add to Longdo]
Wirtschaftsinformatik {f}computer science in economics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Informatik [infɔrmaːtik] (n) , s.(f )
     computer science; informatics; information science
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top