Search result for

individuen

(51 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -individuen-, *individuen*
Possible hiragana form: いんぢう゛ぃづえん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา individuen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *individuen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In other words, this individual, and others like him, have been subjected to strong doses of atomic radiation which increased their physical capacities beyond the normal.In anderen Worten, dieses und ihm ähnliche Individuen waren einer hohen Dosis von Radioaktivität ausgesetzt. Infolge wurden ihre physischen Fähigkeiten über die Norm gesteigert. Nightmare City (1980)
Last night the general hospital has been hit the hardest by people contaminated with radiation.Das staatliche Poliklinikum wurde in der vergangenen Nacht Opfer einer schweren Attacke von radioaktiv verseuchten IndividuenNightmare City (1980)
"To my personal knowledge, Ciello supplied heroin to many other individuals I was personally involved with."Meines Wissens nach hat Ciello viele Individuen, die ich kannte, mit Heroin beliefert. Prince of the City (1981)
Ma'am, I'm not calling you a liar... but regulations require that we check the premises of any person... who's reported to have been seen with these individuals.Madam, ich will Sie nicht der Lüge bezichtigen, aber laut Vorschrift müssen wir die Wohnung jeder Person prüfen, die mit diesen Individuen angeblich gesehen wurde. There's Always a Catch (1983)
True, the question's important.Sind wir bereit, gewisse Individuen über die Republik zu stellen? Danton (1983)
I said some unidentified individuals managed to fend off... the helicopter attack and save a great many lives.Ich habe gesagt, dass einige unidentifizierbaren Individuen den Angriff abwehren konnten und viele Leben gerettet haben. The Battle of Bel Air (1984)
We research, find, and persuade individuals who are the spitting images of those who ask us for our help, to collaborate with us.Wir suchen und finden Individuen, die den Menschen exakt ähneln, die unsere Hilfe brauchen, die mit uns zusammenarbeiten. Non c'è due senza quattro (1984)
Innumerable individuals making the first oceans a rich soup, ripe for the further and more sophisticated development of life forms.Schwämme, Korallenpolypen - unzählige Individuen, die die Urozeane zu einer nahrhaften Suppe machten, in der sich Lebensformen weiterentwickeln konnten. A Zed & Two Noughts (1985)
(Sosa) Once again... A few traitorous individuals in the military... Have attempted to take over our government... and declare martial law.Abermals haben eine paar verräterische Individuen und das Militär versucht, die Regierung zu übernehmen, und haben das Kriegsrecht verhängt. Knight Flight to Freedom (1986)
However, in such a situation as this I am less concerned with numbers than with individuals which is why I have so carefully chosen the subject for this particular field test.In einer Situation wie dieser sorge ich mich weniger um Zahlen als um Individuen, weswegen ich so sorgfältig jemanden für diesen Feldversuch ausgewählt habe. Bad Timing (1987)
A country of 400,000,000 people is made up of individuals.Ein Volk von 400.000.000 Menschen besteht aus IndividuenProject A 2 (1987)
There always was the possibility that warped individuals would take advantage of the world's goodwill, but....Die Gefahr bestand immer, dass verrückte Individuen den guten Willen der Welt ausnutzen, aber... Superman IV: The Quest for Peace (1987)
What was it that made them not a loose gathering of individuals, but a single bond?Was machte aus ihnen... nicht eine lose Gruppe von Individuen, sondern einen festen Verbund? The Witches of Eastwick (1987)
And when it is over, the American military complex will do everything possible to cover up the fact that their defences could not prevent four lone individuals from crippling one of their largest cities.Wenn alles vorbei ist, wird das amerikanische Militär alles Mögliche versuchen, die Tatsache zu vertuschen, dass es nicht in der Lage war, vier Individuen daran zu hindern, eine ihrer größten Städte lahmzulegen. Easy Target (1989)
- We scanned for individual life.- Wir suchten nach IndividuenQ Who (1989)
You've grown as athletes and individuals.Ihr seid als Athleten und Individuen gewachsen. Best of the Best (1989)
These people are so different and yet they work together freely.Diese Leute sind Individuen und arbeiten doch freiwillig zusammen. Transfigurations (1990)
"The dream of individuals is to be together. ""Der Traum von Individuen ist, zusammen zu sein. " Germany Year 90 Nine Zero (1991)
- He recognizes, and you'd better too, that women are individuals.- Er weiß jetzt, dass Frauen Individuen sind. Rush (1991)
He seems to be stating the proper names of individuals and locations.Seine Sprache scheint genaue Namen von Orten und Individuen zu erwähnen. Darmok (1991)
You know, board meetings are usually nothing more than a gathering of self-minded individuals, each more intent than the other on financial gain.Wissen Sie, Vorstandssitzungen sind meist nichts anderes als Treffen von selbstsüchtigen Individuen, die alle auf einen finanziellen Gewinn aus sind. Episode #2.16 (1991)
Angela, give me a deck by deck scan, and read off all individuals not currently in main control.Angela. Gib mir einen Scan pro Deck und taste alle Individuen ab, die nicht im Kontrollraum sind. Critters 4 (1992)
I swear to you that I will not stop until those corrupted individuals have been put where they belong - behind bars.Ich werde nicht ruhen, bis diese korrupten Individuen hinter Schloss und Riegel sind. Hoffa (1992)
which and... poets.Warum denn nicht? -Die Gesellschaft ist voller gefährlicher Individuen. Geistreiche und ... Orlando (1992)
We are all separate individuals.Wir sind alle eigene IndividuenI Borg (1992)
The Borg assimilate civilizations. - Not individuals.Die Borg assimilieren Zivilisationen, keine IndividuenI Borg (1992)
Throughout the ages, from Keats to Jorkemo, poets have composed odes to individuals who have had a profound effect upon their lives.In allen Epochen, von Keats bis Jorkemo, verfassten Dichter für Individuen Oden, die tiefgreifenden Einfluss auf ihr Leben hatten. Schisms (1992)
I'm searching for two individuals with an ophidian.Ich suche nach zwei Individuen mit einer Ophidia. Time's Arrow (1992)
Thank you, but I'm trying to find two individuals with a snake.Danke, aber ich suche zwei Individuen mit einer Schlange. Time's Arrow (1992)
I've learned to remind myself that my mother and I are two separate individuals.Ich sage mir dann bewusst, dass meine Mutter und ich ganz verschiedene Individuen sind. Violations (1992)
Individuals sexually aroused by the hypoxia of near-strangulation.Individuen, die durch den Sauerstoffmangel beim Strangulieren sexuell erregt werden. Rising Sun (1993)
As you can see, they are distinctly different, which clearly illustrates that Curzon and Jadzia are two unique individuals.Wie Sie sehen können, sind sie grundverschieden, was klar demonstriert, dass Curzon und Jadzia zwei einzigartige Individuen sind. Dax (1993)
- They were acting as individuals.- Sie agierten wie IndividuenDescent (1993)
You caused them to become individuals?Sie haben aus ihnen Individuen gemacht? Descent: Part II (1993)
Perhaps in time, we will learn to function as individuals and work together as a group.Vielleicht lernen wir mit der Zeit, als Individuen zu funktionieren und als Gruppe zusammenzuarbeiten. Descent: Part II (1993)
Well... The Kurlan civilization believed that an individual was a community of individuals.Will... die kurlanische Zivilisation glaubte, dass ein Individuum immer eine Gemeinschaft von Individuen wäre. The Chase (1993)
Crystal and smoke, also signify the tragedy of the dead, which, in my parent's generation struck down individuals,Kristall ... und Rauch, auch das Tragische der Toten bezeichnen, die in der Generation meiner Eltern ... über die Individuen hereingebrochen sind: JLG/JLG: Self-Portrait in December (1994)
Finally, as long as there's profit to be made from the polluting of our earth companies and individuals will continue to do what they want.Letzterhand werden, solange die Verseuchung der Erde profitabel ist, Firmen und Individuen fortfahren, zu tun, was sie wollen. On Deadly Ground (1994)
There are also some passionate, seemingly idealistic individuals...Es gibt auch leidenschaftliche, idealistische Individuen,... Speechless (1994)
They don't see them as individuals, as people.Sie betrachten sie nicht als Individuen, als Menschen. Greed for a Pirate's Dream (1994)
For industrial espionage and intelligence manipulation. I have installed programs into specific ghosts... in order to maximize the strategic advantage of certain organizations and selected individuals.Ich habe Industrien ausspioniert und Informationen manipuliert, bestimmte Ghosts mit Programmen infiltriert und die Vernetzung von Individuen und Organisationen verstärkt. Ghost in the Shell (1995)
Now, in some individuals I found cellular structures that were similar, but I...In einigen Individuen fand ich ähnliche Zellstrukturen, aber ich... Caretaker (1995)
Something so enormous as science will not stop for something as small as man.Die gewaltige Wissenschaft macht vor geringen Individuen nicht Halt. Jetrel (1995)
There are no individuals.Es gibt keine IndividuenStar Trek: First Contact (1996)
Would you like to explain what these individuals are doing here?Würden Sie mir erklären, was diese Individuen hier wollen? Dust to Dust (1996)
You cannot imagine the chaos that would be created if individuals like Q here could choose between life and death.Es würde zu riesigem Chaos führen, wenn Individuen zwischen Leben und Tod wählen könnten. Death Wish (1996)
Or individuals.Oder IndividuenGrotesque (1996)
We are then left with the alternative, that they are not slaves and therefore cannot be considered merchandise but are, rather, free individuals with certain legal and moral rights, including the right to engage in insurrection against those who would deny them their freedom.Wir hatten nur folgende Alternative: Es sind keine Sklaven, und demzufolge keine Handelsware. Es sind vielmehr freie Individuen mit juristischen und moralischen Rechten. Amistad (1997)
Considering that the average, is four marks a day... and there are 300,000 patients, how much would the state save... if these individuals, were eliminated?Im Durchschnitt sind das 4 Mark am Tag bei 300.000 Fällen. Wieviel würde man sparen, wenn diese Individuen eliminiert würden? Life Is Beautiful (1997)
Solidarity means loyalty to one another regarding... individual feelings, interests and thoughts.Solidarität bedeutet Loyalität zwischen Individuen in Bezug auf ihre Interessen, Gedanken und Gefühle. The Town (1997)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Individuum {n} | Individuen {pl}individual | individuals [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top