Search result for

indiens

(113 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indiens-, *indiens*, indien
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา indiens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *indiens*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
India.IndienThree Dinners (2014)
It was to Spain or to India, I don't remember.Nach Spanien oder Indien. Ich hab's vergessen. Oblomov (1980)
The seediest dive on the wharf, populated with every reject and cut-throat from Bombay to Calcutta.Die schäbigste Spelunke am Kai, bevölkert mit den miesesten Schlägern und Halsabschneidern Indiens. Airplane! (1980)
As a matter of fact, Eduardo, my year in India was disappointing.In der Tat war mein Jahr in Indien eine Enttäuschung, Eduardo. Altered States (1980)
In his country, it's an insult.In Indien ist das 'ne Beleidigung. The Umbrella Coup (1980)
News blackout in India."Indien darf nichts erfahren. Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
"No more child marriages in India."Keine Kinderehen mehr in IndienEine Liebe, das kostet immer viel (1980)
And India and the Middle East.Genau wie in Indien und im Nahen Osten. Doing the Honours (1981)
Alexander the Great, whose empire stretched from India to Hungary-Das Reich Alexanders war immens! Es erstreckte sich von Westindien bis Ungarn! Und er war kleiner als ich! Time Bandits (1981)
I brought it from India.Ich hab es aus Indien mitgebracht. Possession (1981)
I've come from India.Ich komme aus IndienGandhi (1982)
Go and find India.Gehen Sie auf die Suche nach IndienGandhi (1982)
Now that this is settled, I'd thought seriously of going back to India.Jetzt, wo alles geregelt ist, am liebsten nach IndienGandhi (1982)
Not as military governors in India.Nicht als Militärgouverneur in IndienGandhi (1982)
Now that you're back in India, what will you do?Was werden Sie tun, jetzt, wo Sie wieder in Indien sind? Gandhi (1982)
Not what you see here but the real India.Nicht, was Sie hier sehen, ist Indien. Suchen Sie das wahre IndienGandhi (1982)
We are trying to make a nation, Gandhi.Wir wollen Indien zu einer Nation machen. Gandhi (1982)
What you were writing in South Africa that's what we need here.All das, was Sie in Südafrika geschrieben haben brauchen wir hier in IndienGandhi (1982)
I have so much to learn about India.Ich muss noch so viel über Indien lernen. Gandhi (1982)
India has many men with too much wealth.In Indien leben viele Menschen, die zu vermögend sind. Gandhi (1982)
And it's their privilege to nourish the effort of the few who can raise India from servitude and apathy.Und es ist deren Privileg, die Bemühungen derer zu speisen die Indien herausreißen können aus Unfreiheit und Apathie. Gandhi (1982)
India is an alien country to me.Indien ist noch ein fremdes Land für mich. Gandhi (1982)
Make India proud of herself.Sie müssen dafür sorgen, dass man stolz auf Indien ist. Gandhi (1982)
He's discovering India.Er entdeckt soeben IndienGandhi (1982)
India wants home rule.Indien muss sich endlich selbst verwalten. Gandhi (1982)
India demands home rule!Indien verlangt seine Autonomie! Gandhi (1982)
And let no one question that Mr. Jinnah speaks not just for the Muslims but for all India!Ich glaube, niemand hier bezweifelt dass Mr. Jinnah nicht nur für die Moslems spricht sondern für ganz IndienGandhi (1982)
Since I returned from South Africa I've traveled over much of India.Seit ich zurückgekehrt bin aus Südafrika bin ich durch weite Teile Indiens gereist. Gandhi (1982)
But the people of India are untouched.Aber die Mehrzahl des Volkes in Indien bleibt unberührt. Gandhi (1982)
This congress tells the world it represents India.Dieser Kongress will der Welt klar machen er repräsentiere IndienGandhi (1982)
My brothers India is 700,000 villages not a few hundred lawyers in Delhi and Bombay.Meine Brüder Indien besteht aus 700.000 Dörfern und nicht aus ein paar Hundert Anwälten in Delhi und Bombay. Gandhi (1982)
Until we stand in the fields with the millions that toil each day under the hot sun we will not represent India. Nor will we ever be able to challenge the British as one nation.Wenn wir nicht gemeinsam auf den Feldern stehen mit den Millionen anderen jeden Tag unter der heißen Sonne dann werden wir weder die Repräsentanten Indiens sein noch werden wir jemals die Briten herausfordern können als vereinigte Nation. Gandhi (1982)
Yes, I'm sure this is the direction India is taking.Doch, ich bin sicher, das ist der Weg, der in Indiens Zukunft führt. Gandhi (1982)
I'm anxious to meet this new force.Ich bin begierig, die neue Macht Indiens kennenzulernen. Gandhi (1982)
-India's full of grief, old man.In Indien ist eben alles traurig. Gandhi (1982)
In India!Und das hier in IndienGandhi (1982)
The country would stop.Indien würde zu einem Stillstand kommen. Gandhi (1982)
You don't think we're just going to walk out of India.Sie denken doch nicht, dass wir so einfach aus Indien weggehen? Gandhi (1982)
My intention was to inflict a lesson that would have an impact throughout all India.Meine Absicht war es, eine Lektion zu erteilen die überall in Indien Eindruck machen sollte. Gandhi (1982)
My dear sir, India is British.Ich muss doch sehr bitten, Sir, Indien ist britisch. Gandhi (1982)
India's "nonviolence."Indiens "Gewaltlosigkeit". Gandhi (1982)
The whole of India is on the move!Das ganze Volk Indiens marschiert! Gandhi (1982)
All over India, people are praying that you will end the fast.Überall in Indien beten die Menschen, dass du endlich zu fasten aufhörst. Gandhi (1982)
And if you truly believe in your system of law you must inflict on me the severest penalty possible.Wenn Sie an das Rechtssystem glauben das Sie in Indien ausüben, geben Sie mir die schwerstmögliche Strafe. Gandhi (1982)
As soon as he got out, he was back tramping the countryside preaching nonviolence and demanding a free india.Und als er endlich frei war, marschierte er durchs Land predigt Gewaltlosigkeit und fordert ein freies IndienGandhi (1982)
Then to prove to the new viceroy that the king's writ no longer runs in India.Ich beweise dem neuen Vizekönig dass des Königs Verfügung in Indien nicht mehr gilt. Gandhi (1982)
Our absolute control of it is a control on the pulse of India.Beides zu kontrollieren bedeutet, den Pulsschlag Indiens zu kontrollieren. Gandhi (1982)
The day he sets off everyone is supposed to raise the flag of "Free India."Wenn er aufbricht möchte er, dass jeder die Flagge des freien Indiens hisst. Gandhi (1982)
"India's salt belongs to India.""Indisches Salz gehört Indien." Gandhi (1982)
India is free for she has taken all that steel and cruelty can give and she has neither cringed nor retreated." Stop.Indien ist frei. Es hat alles hingenommen, was ihm an Grausamkeit entgegen gebracht wurde. Und es ist standhaft geblieben. " Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารอินเดีย[n. exp.] (āhān Indīa) EN: Indian food   FR: cuisine indienne [f]
ชายชาวอินเดีย[n. prop.] (chāichāo Indīa) EN: Indian   FR: Indien [m]
ชาวอินเดีย[n. prop.] (Chāo Indīa) FR: Indien [m] ; Indienne [f] ; ressortissant indien [m] ; citoyen indien [m]
แกงกะหรี่[n. exp.] (kaēng karī) FR: poulet au curry à l'indienne [m] ; curry indien [m]
กัญชา[n.] (kanchā) EN: cannabis ; marijuana ; marijuana leaves   FR: cannabis [m] ; chanvre indien [m]
แขก[n. prop.] (Khaēk ) EN: Indian ; Pakistani ; North-Africans ; Arab   FR: Hindou [m] ; Indien [m] ; Pakistanais [m] ; Malaisien [m] ; Nord-africain [m] ; Arabe [m]
คนแขก[n. prop.] (khon khaēk) EN: Indian   FR: Indien [m] ; Indienne [f]
มหาสมุทรอินเดีย[n. prop.] (Mahāsamut Indīa) EN: Indian Ocean   FR: océan Indien [m]
นกแอ่นทุ่งใหญ่[n. exp.] (nok aen thung yai) EN: Oriental Pratincole   FR: Glaréole orientale [f] ; Glaréole des Maldives [f] ; Glaréole indienne [f]
นกอ้ายงั่ว[n. exp.] (nok āi-ngūa) EN: Oriental Darter   FR: Anhinga roux [m] ; Anhinga d'Asie [m] ; Anhinga d'Afrique [m] ; Anhinga du Sénégal [m] ; Anhinga indien [m]
นกเด้าดินสวน[n. exp.] (nok daodin sūan) EN: Olive-backed Pipit ; Olive Tree-Pipit   FR: Pipit à dos olive [m] ; Pipit indien [m] ; Pipit d’Hodgson [m] ; Pipit sylvestre [m]
นกกาน้ำปากยาว [n. exp.] (nok kānām pāk yāo) EN: Indian Cormorant ; Indian Shag   FR: Cormoran à cou brun [m] ; Cormoran indien [m]
นกกาบบัว[n. exp.] (nok kāp būa) EN: Painted Stork   FR: Tantale indien [m]
นกคัคคูพันธุ์อินเดีย[n. exp.] (nok khakkhū phan Indīa) EN: Indian Cuckoo   FR: Coucou à ailes courtes [m] ; Coucou indien [m]
นกเค้าหูยาวเล็ก[n. exp.] (nok khao hū yāo lek) EN: Oriental Scops-Owl ; Common Scops-Owl   FR: Petit-duc d'Orient [m] ; Petit-duc indien [m] ; Petit-duc oriental [m] ; Petit-duc de l’Inde [m] ; Petit-duc des Indes [m]
นกคุ่มอืดใหญ่[n. exp.] (nok khum eūt yai) EN: Yellow-legged Buttonquail   FR: Turnix indien [m] ; Turnix à nuque rouge [m] ; Hémipode moucheté [m] ; Turnix moucheté [m]
นกกระแตแต้แว้ด[n. exp.] (nok krataē taē waēt) EN: Red-wattled Lapwing   FR: Vanneau indien [m] ; Vanneau de l'Inde [m]
นกแซวสวรรค์[n. exp.] (nok saēo sawan) EN: Asian Paradise-Flycatcher   FR: Tchitrec de paradis [m] ; Moucherolle des Indes ; Gobemouche de paradis indien [m] ; Gobemouche du paradis [m] ; Gobemouche du paradis asiatique [m] ; Tersiphone asiatique [m]
นกตะขาบทุ่ง[n. exp.] (nok takhāp thung) EN: Indian Roller   FR: Rollier indien [m] ; Rollier de l’Inde [m]
นกตบยุงเล็ก[n. exp.] (nok top yung lek) EN: Indian Nightjar   FR: Engoulevent indien [m]
นกตบยุงภูเขา [n. exp.] (nok top yung phūkhao) EN: Grey Nightjar   FR: Engoulevent jotaka [m] ; Engoulevent des Indes [m] ; Engoulevent indien [m]
เป็ดแดง[n. exp.] (pet daēng) EN: Lesser Whistling-Duck ; Lesser Treeduck   FR: Dendrocygne siffleur [m] ; Dendrocygne indien [m] ; Dendrocygne de l'Inde [m]
ภาพยนตร์อินเดีย[n. exp.] (phāpphayon Indīa) FR: cinéma indien [m]
ปรัชญาอินเดีย[n. exp.] (pratyā Indīa) EN: Indian Philosophy   FR: philosophie indienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
KLEINDIENST    K L AY1 N D IY2 N S T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inbetriebnahme {f}; Indienststellung {f}; Inbetriebsetzung {f}commissioning [Add to Longdo]
Indienuhu {m} [ornith.]Indian Eagle Owl [Add to Longdo]
Indien [geogr.]India (in) [Add to Longdo]
Niederländisch-Ostindien {n}Dutch East Indies [Add to Longdo]
Vorderindien {n} [geogr.]Indian Peninsula [Add to Longdo]
Mumbai; Bombay (Stadt in Indien)Mumbai; Bombay (city in India) [Add to Longdo]
Calcutta (Stadt in Indien)Calcutta (city in India) [Add to Longdo]
Neu Delhi (Hauptstadt von Indien)New Delhi (capital of India) [Add to Longdo]
Chennai; Madras (Stadt in Indien)Chennai; Madras (city in India) [Add to Longdo]
Hyderabad (Stadt in Indien)Hyderabad (city in India) [Add to Longdo]
Bangalore (Stadt in Indien)Bangalore (city in India) [Add to Longdo]
Ahmadabad (Stadt in Indien)Ahmadabad (city in India) [Add to Longdo]
Pune; Poona (Stadt in Indien)Pune; Poona (city in India) [Add to Longdo]
Lucknow (Stadt in Indien)Lucknow (city in India) [Add to Longdo]
Kanpur (Stadt in Indien)Kanpur (city in India) [Add to Longdo]
Surat (Stadt in Indien)Surat (city in India) [Add to Longdo]
Jaipur (Stadt in Indien)Jaipur (city in India) [Add to Longdo]
Nagpur (Stadt in Indien)Nagpur (city in India) [Add to Longdo]
Ludhiana (Stadt in Indien)Ludhiana (city in India) [Add to Longdo]
Vadodara; Baroda (Stadt in Indien)Vadodara; Baroda (city in India) [Add to Longdo]
Bhopal (Stadt in Indien)Bhopal (city in India) [Add to Longdo]
Vishakhpatnam; Visakhpatnam (Stadt in Indien)Vishakhpatnam; Visakhpatnam (city in India) [Add to Longdo]
Indore (Stadt in Indien)Indore (city in India) [Add to Longdo]
Coimbatore (Stadt in Indien)Coimbatore (city in India) [Add to Longdo]
Patna (Stadt in Indien)Patna (city in India) [Add to Longdo]
Varanasi (Stadt in Indien)Varanasi (city in India) [Add to Longdo]
Madurai (Stadt in Indien)Madurai (city in India) [Add to Longdo]
Cochin (Stadt in Indien)Cochin (city in India) [Add to Longdo]
Meerut (Stadt in Indien)Meerut (city in India) [Add to Longdo]
Asansol (Stadt in Indien)Asansol (city in India) [Add to Longdo]
Vijayawada (Stadt in Indien)Vijayawada (city in India) [Add to Longdo]
Agra (Stadt in Indien)Agra (city in India) [Add to Longdo]
Calicut; Kozhikode (Stadt in Indien)Calicut; Kozhikode (city in India) [Add to Longdo]
Nashik; Nasik (Stadt in Indien)Nashik; Nasik (city in India) [Add to Longdo]
Allahabad (Stadt in Indien)Allahabad (city in India) [Add to Longdo]
Trivandrum (Stadt in Indien)Trivandrum (city in India) [Add to Longdo]
Jabalpur (Stadt in Indien)Jabalpur (city in India) [Add to Longdo]
Jamshedpur (Stadt in Indien)Jamshedpur (city in India) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top