Search result for

image

(144 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -image-, *image*
Possible hiragana form: いまげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
image[VT] นึกฝัน, See also: วาดภาพ, นึกคิด
image[N] ภาพสะท้อน (เช่น ในกระจก, เลนส์), Syn. reflection
image[N] มโนภาพ, See also: ภาพนึกคิด, ภาพในความคิด, Syn. conception, idea
image[N] รูปปั้น, See also: รูปบูชา, รูปแทน, สิ่งแทน, Syn. model, statue
image[N] รูปภาพ, See also: ภาพถ่าย, Syn. picture
imagery[N] การอุปมาอุปไมย, See also: การเปรียบเทียบ, Syn. figurativeness, metaphor
imagery[N] ภาพในความนึกคิด, See also: มโนภาพ, Syn. mental image
imagery[N] ภาพในงานด้านศิลปะ, See also: ภาพวาด
image of Buddha[N] พระพุทธรูป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
image(อิม'มิจฺ) n. รูปภาพ,รูปจำลอง,รูปถ่าย,รูปปั้น,รูปจำลอง,ภาพ,ภาพบนจอ,ภาพในใจ,รูปแบบ,ภาพถอด,สิ่งที่ปรากฎขึ้น,ภาพพจน์,มโนภาพ,จินตนาการ,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,รูปบูชา vt. วาดภาพ,นึกภาพในใจ,คิดคะนึง,สะท้อนภาพ,แสดงเครื่องหมาย,เหมือนกับ
image processingการประมวลผลภาพเป็นเทคนิคในการประมวลผลที่มีข้อมูลเป็นภาพ คอมพิวเตอร์จะอ่านภาพที่ถูกส่งเข้าไป แล้วแปลงเป็นตัวเลข เราสามารถดัดแปลง แก้ไข ปรับขยาย หมุน ฯ เพื่อการวิเคราะห์บางอย่างได้ ปัจจุบัน ถือเป็นสาขาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาไปไกลมากจนเป็นที่ยอมรับ และมีผู้สนใจมาก การมีภาพประกอบในเอกสารต่าง ๆ หรือในการแสดงผลงาน จะช่วยทำให้งานนั้นน่าสนใจขึ้น
image scannerเครื่องตรวจภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านภาพหรือข้อความแล้วนำเข้าไปเก็บเป็น "ภาพ " ในหน่วยความจำ เพื่อนำมาใช้ในการประมวลผลต่อไป ดู scanner ประกอบ
imagery(อิม'มิจเจอรี) n. ภาพ,ภาพในใจ,ความนึกคิด,มโนภาพ,รูปภาพ,จินตนาการ
bitmapped imageภาพบิตแมป <คำแปล>หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped graphic
graven imageรูปปั้น,รูปสลัก, Syn. idol
mirror imageภาพบนกระจก,ภาพกระจก
pilgrimage(พิล'กระมิจฺ) n. การเดินทางแสวงบุญ,การจาริกแสวงบุญ,การเดินทางไกล,วิถีทางชีวิต
tagged image file formatรูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุเป็นวิธีการเก็บภาพแบบหนึ่งของคอมพิวเตอร์ เน้นเรื่องระดับสีของสีเทา ภาพเหล่านี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .tiff ใช้เนื้อที่มากกว่าการเก็บภาพประเภทอื่น (การเก็บภาพประเภทอื่นนั้น นอกจากที่ใช้นามสกุลนี้ ก็มี .bmp , .jpg เป็นต้น)

English-Thai: Nontri Dictionary
image(n) รูป,เงา,รูปแบบ,ภาพ,ภาพพจน์
image(vt) ทำให้มีเงา,วาดภาพ,เป็นรูป,แสดงเครื่องหมาย
imagery(n) รูปปั้น,รูปภาพ,ความฝัน,อุปมาอุปไมย
pilgrimage(n) การธุดงค์,การแสวงบุญ,การเดินทาง,การจาริก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imageภาพ, ภาพลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
imageภาพลักษณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
imageจินตภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
image๑. ภาพลักษณ์๒. จินตภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
imageภาพ, ภาพลักษณ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imageภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
image processingการประมวล(ผล)ภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
image scannerเครื่องกราดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
imageryกระบวนจินตภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
imageภาพ, ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการรวมกันหรือเสมือนรวมกันของรังสีของแสงที่สะท้อนมาจากกระจกหรือหักเหผ่านเลนส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Image (Philosophy)ภาพลักษณ์ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Image analysisการวิเคราะห์ภาพ [TU Subject Heading]
Image compressionการบีบอัดข้อมูลภาพ [TU Subject Heading]
Image Formationการปรากฏของภาพ [การแพทย์]
Image processingการประมวลผลภาพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Image processingการประมวลผลภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Image processingการประมวลผลภาพ [คอมพิวเตอร์]
Image processingการประมวลผลภาพ [TU Subject Heading]
Image qualityคุณภาพภาพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
image schemaภาพร่าง -- เป็นความเข้าใจพื้นฐานที่เราสร้างขึ้นจากประสบการณ์การรับรู้ที่ผ่านมา
imagery (n ) จินตภาพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, yes, but we've been trying to change that image.อ่า.. มันก็ใช่.. เราเลยอยากจะลองเปลี่ยน image เหล่านั้นบ้างน่ะ New Haven Can Wait (2008)
He's worried about his own imageเขาหนะเป็นห่วงภาพพจน์ของเขา Chuck in Real Life (2008)
The seventh image moves forward by the power of four every six cycles.พลังทั้ง4คนทุกทุกวงจรทั้ง6 Odyssey (2008)
Earth, you should have an image. Files are uploaded.คุณน่าจะได้ถาพแล้ว เราส่งไปแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
We're pulling scattershot low-res images from the personal cams.เราได้ภาพความละเอียดต่ำ จากกล้องส่วนบุคคลมา Dead Space: Downfall (2008)
Can you get me an image?ขอดูภาพหน่อย Dead Space: Downfall (2008)
Looks like an atrial maxoma, but the ultrasound images are a little grainy, so it's hard to tell.ดูเหมือน atrial myxoma\ แต่อุลตร้าซาวบอกมันเหมือนเมล็ดข้าว นั่นยากที่จะบอก Birthmarks (2008)
House, the images aren't grainy.เฮาส์ ภาพไม่ใช่เมล็ดข้าว Birthmarks (2008)
Creates speckles on the image, makes it look grainy.ขยายรูปสิ่งที่คล้ายเมล็ดข้าว Birthmarks (2008)
The metal from the gun is ruining the image.โลหะจากปืนทำให้ภาพเสีย Last Resort (2008)
How about setting a new image as the kind man next door?ถ้าเราเปลี่ยนภาพลักษณ์ของคุณเป็นคนแก่ล่ะ Scandal Makers (2008)
You have a new image of being a kind, responsible man. Crazy, huh?ภาพลักษณ์ใหม่ของนายคือ ผู้ชายที่มีความรับผิดชอบแล้ว Scandal Makers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imageA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
imageA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
imageAn image is formed by the information of the mass communication.
imageDivorce tends to be associated with a negative image.
imageEveryone says that he is the very image of his father.
imageGod created man in His own image.
imageGod created man in his own image.
imageHe carved a Buddhist image from out of wood.
imageHe is the image of his father.
imageHe is the very image of his father.
imageHe painted an image he had during meditation last night.
imageI also digitized it and made a desktop image.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพพจน์[N] image, See also: word-picture, Thai definition: คำพูดที่เป็นสำนวนโวหารทำให้นึกเห็นเป็นภาพ
ภาพติดตา[N] image, Example: ทุกคนยังไม่หายตื่นตระหนกจากภาพติดตา, Thai definition: สิ่งที่ได้เห็นและยังไม่สามารถลบไปจากความทรงจำได้
ภาพลักษณ์[N] image, Syn. ภาพภายนอก, Example: บริษัททุ่มเงินโฆษณาจำนวนมากเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้า, Thai definition: ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น
พระประธาน[N] principle Buddha image in a temple, See also: image of Buddha in a temple, Example: พระประธานที่ประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกได้รับการออกแบบจากเรืออากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น, Count unit: องค์, Thai definition: พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถหรือวิหาร, Notes: (ราชา)
พระพุทธรูป[N] image of Buddha, See also: Statue of Buddha, Buddha image, Syn. พุทธรูป, Example: เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ แบบท่าทางของพระพุทธรูปจึงมีลักษณะเป็นปางต่างๆ ตามพุทธประวัติ, Count unit: องค์, Thai definition: รูปหล่อจำลองพระพุทธเจ้า, รูปปั้นพระพุทธเจ้า
พุทธปฏิมา[N] image of Buddha, Syn. พุทธปฏิมากร, พระพุทธรูป, Example: วัดวาในสมัยสุโขทัยมีองค์พุทธปฏิมาที่งดงามมากมาย, Count unit: องค์, Thai definition: รูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า คือ พระพุทธรูป
พุทธปฏิมากร[N] image of Buddha, Syn. พุทธปฏิมา, พระพุทธรูป, Thai definition: รูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า คือ พระพุทธรูป
พุทธรูป[N] image of Buddha, Syn. พุทธปฏิมากร, พุทธปฏิมา, พระพุทธรูป, Example: ภายในมีพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่พอกด้วยสมุกทารักไม่ปิดทอง, Count unit: องค์, Thai definition: รูปจำลองของพระพุทธเจ้า
สัญญาณภาพ[N] image signal, Example: เครื่องรับได้แต่สัญญาณภาพ ส่วนสัญญาณเสียงไม่ได้ยินเลย, Count unit: สัญญาณ, Thai definition: ภาพที่แสดงให้เห็นในการสื่อสาร
ตระเว็ด[N] image, See also: figure, Syn. เจว็ด, เตว็ด, Example: คนทรงสั่งให้นำตระเว็ดมาประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ, Thai definition: รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิหรือศาลเจ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบหล่อพระพุทธรูป[n. prop.] (baēp lø Phraphuttharūp) EN: mold for casting images of Buddha   
บันทึกภาพ[v. exp.] (bantheuk phāp) FR: enregistrer une image
ดูภาพ[v. exp.] (dū phāp) FR: regarder les images
หอพระ[n. exp.] (hø phra) EN: hall where images of Budda aree kept   
อิมเมจ[n.] (immēt) EN: image   
จาริก[v.] (jārik) EN: make a pilgrimage   FR: faire un pèlerinage
จินตภาพ[n.] (jintaphāp) EN: image ; dream ; mental picture   FR: rêve [m] ; pensée [f]
การประมวลผลภาพ[n. exp.] (kān pramūanphon phāp) EN: image processing   FR: traitement de l'image [m]
การตะไบ[n.] (kān tabai) FR: limage [m]
การถือธุดงค์[n. exp.] (kān theū thudong) EN: pilgrimage keeping   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMAGE    IH1 M AH0 JH
IMAGES    IH1 M AH0 JH AH0 Z
IMAGERY    IH1 M AH0 JH R IY0
IMAGERIES    IH1 M IH0 JH R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
image    (v) (i1 m i jh)
imaged    (v) (i1 m i jh d)
images    (v) (i1 m i jh i z)
imagery    (n) (i1 m i jh @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbildungsregister {n}image register [Add to Longdo]
Bildanalyse {f}image recognition [Add to Longdo]
Bildbearbeitung {f}image processing; image editing; picture manipulation [Add to Longdo]
Bilderkennungssystem {n}image recognition system [Add to Longdo]
Bildfläche {f}image area [Add to Longdo]
Bildformat {n}image format; picture size [Add to Longdo]
Bildkodierung {f}image coding [Add to Longdo]
Bildkommunikation {f}image communication [Add to Longdo]
Bildmenge {f} [math.]image set [Add to Longdo]
Bildstörung {f}image interference [Add to Longdo]
Bildverarbeitung {f}image processing [Add to Longdo]
Bildzergliederung {f}image dissection [Add to Longdo]
Image {n}image [Add to Longdo]
Imageberater {m}; Imageberaterin {f}; politischer Medienberater {m}spin doctor [Add to Longdo]
Imagepflege {f}image cultivation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3D映像[さんディーえいぞう, san dei-eizou] (n) 3D image [Add to Longdo]
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
くの字に曲げる[くのじにまげる, kunojinimageru] (exp,v1) to bend over in the shape of the the character ku; to bend forward from the waist to form a chevron shape [Add to Longdo]
ご影;御影[ごえい;みえい(御影);ぎょえい(御影), goei ; miei ( mikage ); gyoei ( mikage )] (n) (hon) (ぎょえい is usu. for royalty; みえい for Buddhism) image (esp. of a deity, buddha, royal, noble, etc.) [Add to Longdo]
そっくり[, sokkuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) all; altogether; entirely; just like; the spitting image of; (P) [Add to Longdo]
ぶりっ子;鰤っ子(ateji);鰤子(ateji)[ぶりっこ, burikko] (n,vs,adj-no) (See ぶる・1) cutesy girl (i.e. intentionally acts cute and cultivates an image of cuteness); child-like woman [Add to Longdo]
アラインメントテストイメージ[, arainmentotesutoime-ji] (n) {comp} alignment test image [Add to Longdo]
イマージュ[, ima-ju] (n) (See イメージ) image (fre [Add to Longdo]
イメージ(P);イメジ[, ime-ji (P); imeji] (n,vs) (1) (See イメージアップ) (one's) image; (2) {comp} (computer) image; (3) mental image; impression; artist's impression; (P) [Add to Longdo]
イメージDVD[イメージディーブイディー, ime-jidei-buidei-] (n) DVD containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图像[tú xiàng, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] image; picture; graphic [Add to Longdo]
图像处理[tú xiàng chù lǐ, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] image processing [Add to Longdo]
图片[tú piàn, ㄊㄨˊ ㄆㄧㄢˋ, / ] image; picture; photograph [Add to Longdo]
图象[tú xiàng, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] image; picture [Add to Longdo]
形象[xíng xiàng, ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄤˋ, ] image; form; figure [Add to Longdo]
影像[yǐng xiàng, ˇ ㄒㄧㄤˋ, ] image [Add to Longdo]
影像档[yǐng xiàng dàng, ˇ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄤˋ, / ] image file [Add to Longdo]
影像处理[yǐng xiàng chǔ lǐ, ˇ ㄒㄧㄤˋ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ, / ] image processing [Add to Longdo]
相片[xiàng piàn, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄢˋ, ] image; photograph [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イメージ[いめーじ, ime-ji] image [Add to Longdo]
イメージサイズ[いめーじさいず, ime-jisaizu] image size [Add to Longdo]
イメージセッター[いめーじせったー, ime-jisetta-] imagesetter [Add to Longdo]
イメージデータ[いめーじでーた, ime-jide-ta] image data [Add to Longdo]
イメージバッファ[いめーじばっふぁ, ime-jibaffa] image buffer [Add to Longdo]
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] image processing [Add to Longdo]
カラーイメージ[からーいめーじ, kara-ime-ji] color image [Add to Longdo]
グリフ像[ぐりふぞう, gurifuzou] glyph image [Add to Longdo]
コード化画像[コードかがぞう, ko-do kagazou] coded image [Add to Longdo]
スクリーンイメージバッファ[すくりーん'いめーじばっふぁ, sukuri-n ' ime-jibaffa] screen image buffer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Image \Im"age\ ([i^]m"[asl]j; 48), n. [F., fr. L. imago,
   imaginis, from the root of imitari to imitate. See {Imitate},
   and cf. {Imagine}.]
   1. An imitation, representation, or similitude of any person,
    thing, or act, sculptured, drawn, painted, or otherwise
    made perceptible to the sight; a visible presentation; a
    copy; a likeness; an effigy; a picture; a semblance.
    [1913 Webster]
 
       Even like a stony image, cold and numb. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Whose is this image and superscription? --Matt.
                          xxii. 20.
    [1913 Webster]
 
       This play is the image of a murder done in Vienna.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And God created man in his own image. --Gen. i. 27.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: The likeness of anything to which worship is paid;
    an idol. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt not make unto thee any graven image, . .
       . thou shalt not bow down thyself to them. --Ex. xx.
                          4, 5.
    [1913 Webster]
 
   3. Show; appearance; cast.
    [1913 Webster]
 
       The face of things a frightful image bears.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A representation of anything to the mind; a picture drawn
    by the fancy; a conception; an idea.
    [1913 Webster]
 
       Can we conceive
       Image of aught delightful, soft, or great? --Prior.
    [1913 Webster]
 
   5. (Rhet.) A picture, example, or illustration, often taken
    from sensible objects, and used to illustrate a subject;
    usually, an extended metaphor. --Brande & C.
    [1913 Webster]
 
   6. (Opt.) The figure or picture of any object formed at the
    focus of a lens or mirror, by rays of light from the
    several points of the object symmetrically refracted or
    reflected to corresponding points in such focus; this may
    be received on a screen, a photographic plate, or the
    retina of the eye, and viewed directly by the eye, or with
    an eyeglass, as in the telescope and microscope; the
    likeness of an object formed by reflection; as, to see
    one's image in a mirror.
    [1913 Webster]
 
   {Electrical image}. See under {Electrical}.
 
   {Image breaker}, one who destroys images; an iconoclast.
 
   {Image graver}, {Image maker}, a sculptor.
 
   {Image worship}, the worship of images as symbols; iconolatry
    distinguished from idolatry; the worship of images
    themselves.
 
   {Image Purkinje} (Physics), the image of the retinal blood
    vessels projected in, not merely on, that membrane.
 
   {Virtual image} (Optics), a point or system of points, on one
    side of a mirror or lens, which, if it existed, would emit
    the system of rays which actually exists on the other side
    of the mirror or lens. --Clerk Maxwell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Image \Im"age\ ([i^]m"[asl]j; 48), v. t. [imp. & p. p. {Imaged}
   ([i^]m"[asl]jd; 48); p. pr. & vb. n. {Imaging}.]
   1. To represent or form an image of; as, the still lake
    imaged the shore; the mirror imaged her figure. "Shrines
    of imaged saints." --J. Warton.
    [1913 Webster]
 
   2. To represent to the mental vision; to form a likeness of
    by the fancy or recollection; to imagine.
    [1913 Webster]
 
       Condemn'd whole years in absence to deplore,
       And image charms he must behold no more. --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 image
   n 1: an iconic mental representation; "her imagination forced
      images upon her too awful to contemplate" [syn: {image},
      {mental image}]
   2: (Jungian psychology) a personal facade that one presents to
     the world; "a public image is as fragile as Humpty Dumpty"
     [syn: {persona}, {image}]
   3: a visual representation (of an object or scene or person or
     abstraction) produced on a surface; "they showed us the
     pictures of their wedding"; "a movie is a series of images
     projected so rapidly that the eye integrates them" [syn:
     {picture}, {image}, {icon}, {ikon}]
   4: a standard or typical example; "he is the prototype of good
     breeding"; "he provided America with an image of the good
     father" [syn: {prototype}, {paradigm}, {epitome}, {image}]
   5: language used in a figurative or nonliteral sense [syn:
     {trope}, {figure of speech}, {figure}, {image}]
   6: someone who closely resembles a famous person (especially an
     actor); "he could be Gingrich's double"; "she's the very
     image of her mother" [syn: {double}, {image}, {look-alike}]
   7: (mathematics) the set of values of the dependent variable for
     which a function is defined; "the image of f(x) = x^2 is the
     set of all non-negative real numbers if the domain of the
     function is the set of all real numbers" [syn: {image},
     {range}, {range of a function}]
   8: the general impression that something (a person or
     organization or product) presents to the public; "although
     her popular image was contrived it served to inspire music
     and pageantry"; "the company tried to project an altruistic
     image"
   9: a representation of a person (especially in the form of
     sculpture); "the coin bears an effigy of Lincoln"; "the
     emperor's tomb had his image carved in stone" [syn: {effigy},
     {image}, {simulacrum}]
   v 1: render visible, as by means of MRI
   2: imagine; conceive of; see in one's mind; "I can't see him on
     horseback!"; "I can see what will happen"; "I can see a risk
     in this strategy" [syn: {visualize}, {visualise}, {envision},
     {project}, {fancy}, {see}, {figure}, {picture}, {image}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 image [imaʒ]
   image; picture
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Image [imitʃ] (n) , s.(n )
   image
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top