Search result for

ila

(86 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ila-, *ila*
English-Thai: Longdo Dictionary
dilated(adj) ขยายตัว พองตัว
assimilate(vt) ปรับตัว เช่น America is falling all over itself to assimilate to the Mexican culture.
multilateral(adj) พหุภาคี เช่น The Multilateral Initiative on Malaria (MIM) is an international collaboration and co-operation in scientific research against malaria.
invigilator(n) ผู้คุมสอบ เช่น The Exam Invigilator is responsible for picking up the test material prior to the scheduled writing time, and distributing the materials to the candidates.
hyperventilate(vi ) หายใจลึก ยาว และเร็วกว่าปกติ บางครั้งทำให้เกิดการวิงเวียนศีรษะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alfilaria(แอลฟิล' ลาเรีย) พืชจำพวก Erodium cicatarium ใช้เสลี้ยงสัตว์
annihilate(อะไน' ฮิเลท) vt. ทำลายล้าง, บดขยี้. -annihilator n., Syn. eradicate)
annihilation(อะไนฮิเล' เชิน) n.การทำลายล้าง,ภาวะที่ถูกทำลายล้าง, Syn. destruction)
aquila(แอค'วิลา) n. ชื่อหมู่ดาว (Eagle)
assailant(อะเซ'เลินทฺ) n. ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
assibilate(อะซิบ' บิเลท) vt. ออกเสียงตามไรฟัน. - assibilation n.
assimilable(อะซิม'มิละเบิล) adj. เอาอย่างได้,ย่อยและดูดซึมได้ -assimilability n.
assimilate(อะซิม'มิเลท) vt.,vi. นำเข้าดูดซึม,เปลี่ยนอาหารให้เป็นสารที่ดูดซึมได้,เอาอย่าง,ย่อย,ทำให้เหมือน,ทำให้คล้ายกัน,กลายเป็นเหมือน -assimilator n. -assimilation n., Syn. incorporate, integrate,-A. reject)
assimilation(อะซิมมิเล'เชิน) n. กระบวนการนำเข้าและทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน,การย่อยและดูดซึม,การปรับเข้ากันของลักษณะของสังคม
assimilationist(อะวิมมิเล'เชินนิสทฺ) n. ผู้เชื่อในการปรับเข้ากันของลักษณะของสัมคม

English-Thai: Nontri Dictionary
annihilate(vt) ทำลายล้าง,ทำลาย
annihilation(n) การทำลายล้าง,การทำลาย
assailant(n) ผู้ทำร้าย,ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
assimilate(vt) ทำให้เหมือนกัน,ย่อย,ดูดซึม,รับไว้
assimilation(n) ความคล้ายกัน,การเอาอย่าง,การย่อย,การดูดซึม
availability(n) การหาได้ง่าย,การหามาได้
available(adj) หาง่าย,หาได้,ใช้เป็นประโยชน์ได้
bilabial(adj) เกิดจากริมฝีปากทั้งสอง
bilateral(adj) มีสองข้าง
cartilage(n) กระดูกอ่อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ilana Mather.อิลานา มาเธอร์ The Reader (2008)
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mark always said you were his star student.มาร์คพูดเสมอว่า, คุณเป็นนักเรียนที่โดดเด่นของเขา Sad Professor (2011)
When I was 15, I paid the security system guys extra to not wire the skylight, and then I snuck out and went to Ilana Shapiro's Sweet 16...ตอนอายุ 15 ฉันเคยให้เงินคน จากบริษัทรักษาความปลอดภัย ไม่ให้ติดสัญญาณ ตรงหน้าต่างนั่น แล้วแอบย่องออกไปงานวันเกิด อายุ16 ของ Ilana Shapiro... And the Rich People Problems (2011)
Ila.อิลา Noah (2014)
My name is Ila.ข้าชื่อ อิลา Noah (2014)
Ila.อิลา Noah (2014)
You're going to be all right, Ila.เจ้าจะไม่เป็นอะไร อิลา Noah (2014)
You have Mother, Shem has Ila.พ่อก็มีแม่ เชมมีอิล่า Noah (2014)
Ila. Ila.อิลา อิลา Noah (2014)
- Ila.- อิลา Noah (2014)
Shem has Ila, but she's barren.เชมมีอิลา แต่นางเป็นหมัน Noah (2014)
Ham! Ila!แฮม อิลา Noah (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดังงา[N] ilang ilang, See also: ylang ylang, Syn. กระดังงาใหญ่, สะบันงา, Example: ดอกกระดังงามีกลิ่นหอม, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Cananga odorata (Lamk.) Hook. f. et Th. ในวงศ์ Annonaceae ดอกหอม กลีบบาง มี 6 กลีบ ดอกใช้กลั่นน้ำมันหอมได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine   FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
อ่างศิลา[n. prop.] (Āngsilā) EN: Angsila   FR: Angsila
อ่าวไทย[n. prop.] (Āo Thai) EN: Gulf of Thailand   FR: golfe de Thaïlande [nm]
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส [n. exp.] (āthisoērødas thailaēndikhas) EN: Articerodes thailandicus   FR: Articerodes thailandicus
บัญชีงบดุล[n. exp.] (banchī ngopdun) EN: balance sheet   FR: bilan [m]
บรรหาร ศิลปอาชา[n. prop.] (Bānhān Sinlapa-āchā) EN: Banharn Silapa-archa   FR: Banharn Silapa-archa
เบิก[v.] (boēk) EN: widen ; ream ; dilate   
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits   FR: être radieux ; être heureux
เบิกบาน[adv.] (boēkbān) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily   FR: joyeusement
บริษัททำอากาศยานไทย [org.] (børisat Tham Ākātsayān Thai) EN: Airports of Thailand Plc (AOT)   FR: Aéroports de Thaïlande (AOT)

CMU English Pronouncing Dictionary
ILA    IY1 L AH0
ILAN    IY2 L AA1 N
ILALIS    IH2 L AE1 L AH0 S
ILARDI    AH0 L AA1 R D IY0
ILALIS'    IH2 L AE1 L AH0 S
ILALIS'S    IH2 L AE1 L AH0 S AH0 Z

German-Thai: Longdo Dictionary
Jubiläum(n) |das, pl. Jubiläen| การฉลองครบรอบปี
Silberjubiläum(n) |das| การฉลองครบรอบ 25 ปี
Goldjubiläum(n) |das| การฉลองครบรอบ 50 ปี
thailändisch(adj) ที่เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น die thailändische Nationalität สัญชาติไทย, See also: Thailand
Thailändisch(n uniq) |das| ภาษาไทย
Thailand(uniq) ประเทศไทย, See also: Related: thailändisch
Thailänder(n) |der, pl. Thailänder| คนไทย, ชาวไทย, See also: Related: Thailänderin
Hyperventilation(n) |die, pl. Hypoventilationen| การหายใจถี่เร็ว
Ventilator[เวนทิล'(ล)า ทัวร์] (n) |der, pl. Ventilatoren| พัดลม, เครื่องเป่าลม , See also: S. Lüfter
Freilassung(n) |die, pl. Freilassungen| การปลดปล่อย, การไถ่ตัว, การไถ่เชลย เช่น Selbst die Terrorgruppe setzte sich offenbar für ihre Freilassung ein. กลุ่มผู้ก่อการร้ายเองก็ยังขอร้องให้มีการปล่อยตัวของเธอ

French-Thai: Longdo Dictionary
Thaïlande(n) |f| ประเทศไทย, See also: Related: thaïlandais
Image:
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย

Japanese-English: EDICT Dictionary
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
うはうは[, uhauha] (exp) exhilarated; all smiles [Add to Longdo]
おんぼろ[, onboro] (adj-na,adj-no) worn-out; shabby; tattered; dilapidated [Add to Longdo]
すけこまし[, sukekomashi] (n) lady-killer; philanderer [Add to Longdo]
ちんたら[, chintara] (adv,adv-to) (on-mim) dilatorily; sluggishly [Add to Longdo]
って(P);て(P)[, tte (P); te (P)] (prt) (abbr for というのは and other similar combinations) casual quoting particle; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
コンパイル時[コンパイルじ, konpairu ji] compilation time [Add to Longdo]
コンパイル時間[コンパイルじかん, konpairu jikan] compilation time [Add to Longdo]
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] source module, compilation unit [Add to Longdo]
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data [Add to Longdo]
モジュラコンパイル[もじゅらこんぱいる, mojurakonpairu] modular compilation [Add to Longdo]
可能性[かのうせい, kanousei] availability [Add to Longdo]
可用時間[かようじかん, kayoujikan] available time [Add to Longdo]
可用性[りようせい, riyousei] availability [Add to Longdo]
可用性[りようせい, riyousei] availability [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top