Search result for

irc

(63 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irc-, *irc*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aircraft(แอร์' คราฟทฺ) n., (pl. -craft) เครื่องบิน, Syn. airplane, aeroplane, plane)
aircraft carrierเรือบรรทุกเครื่องบิน
aircrew(แอร์' ครู) n. ลูกเรือบนเครื่องบิน.
antiaircraft(แอนทีแอร์' คราฟทฺ) adj.,n. ต่อต้านอากาศยาน,ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
arctic circleเส้นขนานกับเส้นศูนย์สูตรที่ 23 องศา 28'S ของขั้วโลกเหนือ (imaginary line)
besmirch(บิสเมิร์ช') {besmirched,besmirching,besmirches} vt. ทำให้เปื้อน,ชโลม,ป้าย,ทำลาย (ชื่อเสียง เกียรติยศ), Syn. corrupt,taint
birch(เบิร์ชฺ) n. ต้นไม้จำพวกBetula
circa(เซอ'คะ) adv.,prep. ประมาณ,ในราว
circeanadj. มีมารยา,มีเล่ห์,ล่อลวง
circle {circledn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle

English-Thai: Nontri Dictionary
aircraft(n) เครื่องบิน,อากาศยาน
besmirch(vt) ทา,ป้าย,ชโลม
birch(n) ต้นเบิช
circle(n) วงกลม,วงแหวน,วงเวียน,บริเวณ,ขอบเขต,หมู่คณะ,การหมุนเวียน,วัฏจักร
circle(vt) ล้อมรอบ,วง,พัน,ม้วน,หมุนรอบ,โคจรรอบ
circlet(n) วงแหวน,รัดเกล้า
circuit(n) วงจร,แผงไฟ,การเดินทางรอบ
circuitous(adj) เป็นวง,รอบ,เวียน,วกวน,อ้อมค้อม
circular(adj) เป็นวงแหวน,กลม,อ้อมค้อม
circular(n) ใบปลิว,จดหมายเวียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
IRC (Internet Relay Chat)ไออาร์ซี (การคุยผ่านอินเทอร์เน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
IRC (Internet relay chat)ไออาร์ซี (การคุยผ่านอินเทอร์เน็ต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Although backdating options is legal, violations arise related to disclosures under IRC Section 409a.แม้ว่าสิทธิ์ย้อนหลังจะถูกกฎหมาย แต่ก็มีการฝ่าฝืนให้เปิดเผยสินทรัพย์ ภายใต้ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๙ ก. Pilot (2011)
Under IRC section 409a.หุ้นย้อนหลัง She Knows (2012)
I found the laptop listed on a darknet IRC channel frequented by d3mn8.แล็ปท็อปถูกประกาศชาย ที่ตลาดมืด โดย d3mn8. C.O.D. (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region   FR: circonscription [f] ; territoire [m]
แบบเครื่องบิน[n. exp.] (baēp khreūangbin) EN: aircraft type   FR: type d'avion [m] ; type d'appareil [m] ; appareil [m]
ใบบอกบุญ[n. exp.] (baibøk bun) EN: circular of solicit subscriptions   
ใบประกาศ[n.] (baiprakāt) EN: poster ; handbill ; notice ; circular   FR: affiche [f]
บันได[n.] (bandai) EN: staircase ; stairs   FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
บันไดเลื่อน[n. exp.] (bandai leūoen) EN: escalator ; moving staircase   FR: escalier roulant [m] ; Escalator [m] ; escalier mécanique [m]
บินวน[v.] (binwon) EN: circle   FR: survoler en cercle ; décrire un cercle
ช่างอากาศ[n. exp.] (chang ākāt) EN: aircraft mechanic ; aeronautical engineer   FR: technicien en aéronautique [m]

German-Thai: Longdo Dictionary
Kirche(n) |die, pl. Kirchen| โบสถ์ทางศาสนาคริสต์
Kirchen(n) |pl.|, See also: die Kirche

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
IRK : Internationales Rotes KreuzIRC : International Red Cross [Add to Longdo]
Internet chatIRC : Internet relay chat [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
circonstance(n) |f| เหตุการณ์, โอกาส

Japanese-English: EDICT Dictionary
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft) [Add to Longdo]
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting [Add to Longdo]
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances [Add to Longdo]
ぐるぐる[, guruguru] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) turning round and round; going around in circles; (2) wrapped around; (P) [Add to Longdo]
ぐるっと(P);ぐるりと[, gurutto (P); gururito] (adv) (on-mim) turning in a circle; going around; turning about; surrounding; encircling; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
アナログ回線[アナログかいせん, anarogu kaisen] analog line (circuit) [Add to Longdo]
インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC) [Add to Longdo]
サーキットエミュレーション[さーきっとえみゅれーしょん, sa-kittoemyure-shon] circuit emulation [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service [Add to Longdo]
ショート[しょーと, sho-to] short (vs) (e.g. a circuit) [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルサーキット[すいっちどばーちゃるさーきっと, suicchidoba-charusa-kitto] switched virtual circuit [Add to Longdo]
データ回線[データかいせん, de-ta kaisen] data-circuit [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.) [Add to Longdo]
データ回線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] data circuit transparency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 IRC
  /I?R?C/, n.
 
   [Internet Relay Chat] A worldwide ?party line? network that allows one to
   converse with others in real time. IRC is structured as a network of
   Internet servers, each of which accepts connections from client programs,
   one per user. The IRC community and the {Usenet} and {MUD} communities
   overlap to some extent, including both hackers and regular folks who have
   discovered the wonders of computer networks. Some Usenet jargon has been
   adopted on IRC, as have some conventions such as {emoticon}s. There is also
   a vigorous native jargon, represented in this lexicon by entries marked ?
   [IRC]?. See also {talk mode}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IRC
     Internet Relay Chat [protocol] (RFC 1459, Internet)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IRC
     InformationsRessourcen Controlling (IM)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top