Search result for

ici

(95 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ici-, *ici*
English-Thai: Longdo Dictionary
internal medicine(n) อายุรกรรม
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง
artificial preservative(n phrase) สารเคมีกันเสีย
sufficiency economyเศรษฐกิจพอเพียง
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย
accumulated deficit(n) ขาดทุนสะสม เช่น The accumulated deficit will have to be funded in one of three ways: through higher premiums, reductions in costs, or a transfer from the general fund.
ethnocentricism(n) ความเชื่อว่าชาติของตนเหนือกว่าชนชาติอื่น
authenticity(n) ความถูกต้อง เช่น To ensure the authenticity of records, organizations should implement and document policies and procedures which control creation, receipt, and transmission.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
icily[ADV] อย่างเย็นชา, See also: อย่างเฉยเมย, อย่างไม่ไยดี, อย่างไม่เป็นมิตร, Syn. aloofly, reservedly
icing[N] น้ำตาลหรือครีมโรยหน้าขนม
icicle[N] คนเย็นชา (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนเฉยชา, คนไร้อารมณ์, Syn. aloofness
icicle[N] แท่งน้ำแข็งแหลมที่ย้อยลงมา, Syn. ice
iciness[N] การปกคลุมด้วยน้ำแข็ง
iciness[N] ความหนาวจัด, Syn. frostiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
icicle(ไอ'ซิเคิล) n. เสาน้ำแข็ง,คนที่เฉยเมย, See also: icicled adj.
icily(ไอ'ซิลี) adv. เมินเฉย,เฉยเมย,จืดชืดมาก, Syn. freezingly
iciness(ไอ'ซีเนส) n. ภาวะที่เย็นเยือกหรือหนาวมาก, Syn. frigidity,freezingness
icing(ไอ'ซิง) n. ครีมโรยหน้าขนม,เคลือบน้ำแข็ง
aborticide(อะบอร์' ทิไซดฺ) n. การทำแท้ง, สารที่ทำให้เกิดการแท้ง, Syn. feticide
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
acaricide(อะแค' ริไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลงวันจำพวกเห็บ
acoustician(แอคคูทิซ' เชียน) n. ผู้ชำนาญทางโสตศาสตร์, ผู้ชำนาญเกี่ยวกับเสียง
aeromedicine(แอโรมิแมค' ดิซิน) n. วิชาแพทย์ทางอากาศ. -aeromedical adj.
aestheticism(เอสเธท' ทิซิสซึม) การยอมรับความงามเป็นเอก., Syn. estheticism

English-Thai: Nontri Dictionary
icicle(n) น้ำแข็งย้อย
icing(n) ครีมโรยหน้าขนม,น้ำตาลไอซิง
aborticide(n) การทำแท้ง
academician(n) นักวิชาการ
anticipate(vt) คาดหมาย,มุ่งหวัง,ชิงทำ,ทำล่วงหน้า
anticipation(n) ความคาดหมาย,ความมุ่งหวัง,การทำล่วงหน้า
appendicitis(n) ไส้ติ่งอับเสบ
arithmetician(n) นักคณิตศาสตร์
artificial(adj) เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง
asceticism(n) การบำเพ็ญทุกรกิริยา,การบำเพ็ญตบะ,การถือสันโดษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Icing indexดรรชนีการจับแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
Icing intensityความรุนแรงของการจับ แข็ง [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Donut with chocolate icing.โดนัสหน้าเกล็ดช็อกโกเล็ต Hachi: A Dog's Tale (2009)
- Well, that's just the icing on the cake.- okay.-นั่นถือเป็นเรื่องดีอีกอย่าง -โอเค The Age of Dissonance (2009)
Son of a bitch didn't think twice about icing me a thousand times.ไอ้บ้านั่นไม่ได้คิดสองรอบด้วยซ้ำ ที่จะฆ่าฉัน -- Changing Channels (2009)
- They're icing up. Hold onto something.- โดนน้ำแข็งจับ, หาอะไรเกาะไว้ Watchmen (2009)
Between warmth of life, the iciness of death....ระหว่างความอบอุ่นของชีวิต กับความเยือกเย็นของความตาย You Don't Know Jack (2010)
Oh shit, I ain't shitting' either man, i strip down for a shower and icicles has formed, on my nuts.ไม่ได้อำนะเพื่อน ฉันเพิ่งวิ่งผ่านน้ำฝักบัว_BAR_ เหมือนมันเป็นน้ำแข้งขึ้นมาจับไข่ฉันเลย The Grey (2011)
The guillotine was placed in the middle of the public square, icicles of blood still hanging on the blade.น้ำค้างแข็งสีเลือด ยังคงห้อยอยู่บนคมมีด พระเจ้าหลุยส์ที่16 ทรงถูกจับมัดและนำตัวไปที่นั่น 1911 (2011)
Bo will never miss a little icing- Mmmmm. Mmmm-โบไม่รู้หรอก มีอะไร มีหนอน Masks (2011)
It's like a danger cupcake with murder icing.อย่างกับคัพเค้กแห่งภัยพิบัติ ที่โรยด้วยไอซิ่งแห่งความตาย The Long Way Down Job (2011)
You know your pal guy is the one icing all those people, right?คุณรู้ว่าเพื่อนของคุณเป็นคนฆ่า คนพวกนั้นใช่มั้ย? Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
Je suis ici.Je suis iciLonelyhearts (2011)
All right, let's start simple with a pretty little icing flower.เอาล่ะ เริ่มแบบง่าย ด้วยดอกไม้ไอซิ่ง And the Pretty Problem (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศไม่บริสุทธิ์[n. exp.] (ākāt mai børisut) FR: air malsain [m] ; air vicié [m]
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēttanā) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent   
อะเมริเซียม[n.] (amērisīem) EN: americium   FR: américium [m]
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer   FR: conseiller du roi [m]
อำนาจตุลาการ[n. exp.] (amnāt tulākān) EN: judicial power ; judiciary power ; judiciary   FR: pouvoir judiciaire [m]
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
เอาใจยาก[v. exp.] (aojai yāk) FR: être exigeant ; être difficile
อัปมงคล = อปมงคล[adj.] (appamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious   FR: sinistre ; lugubre
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent

CMU English Pronouncing Dictionary
ICILY    AY1 S AH0 L IY0
ICING    AY1 S IH0 NG
ICICLE    AY1 S IH0 K AH0 L
ICICLES    AY1 S IH0 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
icier    (j) (ai1 s i@ r)
icily    (a) (ai1 s i l ii)
icing    (v) (ai1 s i ng)
icicle    (n) (ai1 s i k l)
iciest    (j) (ai1 s i i s t)
icicles    (n) (ai1 s i k l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI [Add to Longdo]
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
EBM[イービーエム, i-bi-emu] (n) evidence-based medicine; EBM [Add to Longdo]
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV [Add to Longdo]
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰柱[bīng zhù, ㄅㄧㄥ ㄓㄨˋ, ] icicle [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, ] icicle [Add to Longdo]
糖汁[táng zhī, ㄊㄤˊ ㄓ, ] icing [Add to Longdo]
霜条[shuāng tiáo, ㄕㄨㄤ ㄊㄧㄠˊ, / ] icicle; bamboo tube; ice lolly; popsicle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エネルギー効率[エネルギーこうりつ, enerugi-kouritsu] energy efficient [Add to Longdo]
スタティサイダ[すたていさいだ, sutateisaida] staticizer, serial-parallel converter [Add to Longdo]
タイムスライシング[たいむすらいしんぐ, taimusuraishingu] time slicing [Add to Longdo]
ダイナミサイザ[だいなみさいざ, dainamisaiza] serializer, parallel-serial converter, dynamicizer [Add to Longdo]
ネットワーク効率[ネットワークこうりつ, nettowa-ku kouritsu] network efficiency [Add to Longdo]
ポリシング[ぽりしんぐ, porishingu] policing [Add to Longdo]
圧縮効果[あっしゅくこうか, asshukukouka] compression efficiency [Add to Longdo]
暗示宣言[あんじせんげん, anjisengen] implicit declaration [Add to Longdo]
暗黙[あんもく, anmoku] implicit (a-no) [Add to Longdo]
暗黙アドレシング[あんもくアドレシング, anmoku adoreshingu] implicit addressing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  ICI
         Industrial Computing Initiative (LLNL, LANL, Cray, ..., HPC, MPP)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top