Search result for

hull

(66 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hull-, *hull*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hull[VI] ปอกเปลือก, See also: เอาเปลือกออก
hull[N] เปลือกผลไม้, See also: เปลือกถั่ว
hull[N] ตัวเรือ, See also: ลำเรือ, ลำเครื่องบิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hull(ฮัล) n. ลำเรือ,ตัวเรือ,ลำเครื่องบิน,เปลือก,ส่วนหุ้น,ส่วนกลางที่อยู่ต่ำสุดของลำเรือ vt. เอาเปลือกออก,เจาะทะลุลำเรือ, See also: huller n., Syn. husk,shill,calyx
ahull(อะฮัล) adj. ซึ่งม้วนหุ้มใบเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
hull(n) เปลือก,ลำตัวเครื่องบิน
hull(vt) ปอกเปลือก,สีข้าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hullเปลือกหุ้ม [มีความหมายเหมือนกับ span ๑] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hull insuranceการประกันภัยตัวเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hull interestส่วนได้เสียในตัวเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Hull Paramount Clausesข้อกำหนดสุดยอดสำหรับตัวเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hull returnsเบี้ยประกันภัยตัวเรือจ่ายคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hull syndicateคณะผู้ร่วมประกันภัยตัวเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hull; husk๑. เปลือกแห้ง [ผล, เมล็ด]๒. แกลบ [ธัญพืช] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hullingการสี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Green leader to Commander Gree, super battle droids have breached our hullผู้นำกรีนถึงผู้การกรี ซูเปอร์แบทเทิลดรอยด์ เจาะยานเราเข้ามา Cloak of Darkness (2008)
Motion's detected in the hull.จับการเคลื่อนไหวได้ที่ลำเรือ Today Is the Day: Part 2 (2009)
If we took the Resolute and angled her hull against the incoming frigates the bridge and hangar deck would be relatively safe from their attack.ถ้าเราทำมุมยานเรสโซลูต ให้หันลำตัวยานเข้าหากองยาน สะพานเดินเรือกับโรงเก็บยาน จะปลอดภัยจากการโจมตี Storm Over Ryloth (2009)
We're on the hull!เราอยู่ในตัวเรือ Earth (2009)
If it punctures the hull, disrupts the shield at all, even for a microsecond, then the entire ship could be in jeopardy.ถ้ามันเจาะตัวเรือ รบกวนเกราะ แค่เสี้ยววินาที เรือทั้งลำก็จะอยู่ในความเสี่ยง Earth (2009)
One tiny crack in the hull and our blood boils in 13 seconds.ถ้ายานมีรูรั่วนิดเดียว เส้นเลือดเราแตกได้ภายใน 13 วิ Star Trek (2009)
Attached to the outside of the hull.ติดอยู่ กับนอกยาน Divided (2010)
The hole the aliens cut in the hullรูที่เอเลี่ยนเจาะเข้ามาในตัวเรือ Divided (2010)
The shield and the hull are protecting us right now.พลังงานป้องกันและตัวยาน ปกป้องพวกเราอยู่ตอนนี้ Incursion: Part 2 (2010)
When he wasn't protected by the ship's hull.เมื่อเขาไม่ได้ถูกคุ้มครองจาก ตัวยาน Incursion: Part 2 (2010)
There's a hull breach in the access corridor that's under your control.มันมีทางเดินในตัวยาน ที่อยู่ในบริเวณของพวกคุณ Incursion: Part 2 (2010)
return to the hull of the ship.กลับไปที่ท้องยาน Voyage of Temptation (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝัก[N] pod, See also: hull, Example: ฝักสะตอมีลักษณะเป็นฝักยาวสีเขียว เวลารับประทานต้องปอกเปลือกแล้วแกะเม็ดออก, Count unit: ฝัก, Thai definition: สิ่งหุ้มเมล็ดของพืชบางอย่าง เช่น ถั่ว โดยมากรูปยาวๆ กลมบ้าง แบนบ้าง
การสี[N] hulling, See also: grinding, husking, milling, Syn. การขัด, Example: ปัจจุบันการสีข้าวใช้เครื่องสีเป็นส่วนใหญ่
ธัญดัจ[N] rice-husk, See also: hull, chaff, shuck, covering, Syn. เปลือกข้าว, แกลบ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝัก[n.] (fak) EN: pod ; hull   FR: cosse [f] ; coque [f]
เฮลโหล[interj.] (hēllō) EN: hello ; hullo   FR: allô !

CMU English Pronouncing Dictionary
HULL    HH AH1 L
HULLS    HH AH1 L Z
HULLUM    HH AH1 L AH0 M
HULLED    HH AH1 L D
HULL'S    HH AH1 L Z
HULLETT    HH UW1 L EH0 T
HULLIBER    HH AH1 L AH0 B ER0
HULLENDER    HH UW1 L EH0 N D ER0
HULLINGER    HH AH1 L AH0 NG ER0
HULLINGER    HH AH1 L AH0 N JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hull    (v) (h uh1 l)
hullo    (uh) (h @1 l ou1)
hulls    (v) (h uh1 l z)
hulled    (v) (h uh1 l d)
hulling    (v) (h uh1 l i ng)
hullabaloo    (n) (h uh2 l @ b @ l uu1)
hullabaloos    (n) (h uh2 l @ b @ l uu1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Hülle(n) |die, pl. Hüllen| ซองส่วนใหญ่จากพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มบัตรหรือเอกสารสำคัญ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schiffskörper {m}; Schiffsrumpf {m}; Rumpf {m} | Schiffskörper {pl}; Schiffsrümpfe {pl}hull | hulls [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おーい[, o-i] (int) ahoy; hullo; hello [Add to Longdo]
ハロー(P);ハロ[, haro-(P); haro] (n) (1) halo; (2) hello; hallo; hullo; (3) harrow; (P) [Add to Longdo]
灰釉[はいぐすり, haigusuri] (n) ash glaze (type of fundamental glaze used in ancient times made from the ashes of raw materials such as unhulled rice, straw, oak and pine) [Add to Longdo]
外板[がいはん, gaihan] (n) panels, planks or plating on the hull of a ship or aircraft [Add to Longdo]
外皮;外被[がいひ, gaihi] (n,adj-no) investment (in the sense of outer layer); outer skin or layer; rind; hull; husk; crust [Add to Longdo]
殻(P);骸[から, kara] (n) shell; husk; hull; pod; chaff; (P) [Add to Longdo]
菜種殻[なたねがら, natanegara] (n) rapeseed hulls [Add to Longdo]
精米機[せいまいき, seimaiki] (n) (See 精米) rice huller; rice polishing machine; rice pearling machine; rice sweeper; rice mill [Add to Longdo]
旋風(P);辻風;つむじ風;つじ風[せんぷう(旋風)(P);つむじかぜ(旋風;つむじ風);つじかぜ(旋風;辻風;つじ風), senpuu ( senpuu )(P); tsumujikaze ( senpuu ; tsumuji kaze ); tsujikaze ( senpuu ; t] (n) (1) whirlwind; (2) (せんぷう only) commotion; sensation; hullabaloo; (P) [Add to Longdo]
船体[せんたい, sentai] (n) hull; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赫尔[Hè ěr, ㄏㄜˋ ㄦˇ, / ] Hull (name); Kingston upon Hull [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hull \Hull\, n. [OE. hul, hol, shell, husk, AS. hulu; akin to G.
   h["u]lle covering, husk, case, h["u]llen to cover, Goth.
   huljan to cover, AS. helan to hele, conceal. [root]17. See
   {Hele}, v. t., {Hell}.]
   1. The outer covering of anything, particularly of a nut or
    of grain; the outer skin of a kernel; the husk.
    [1913 Webster]
 
   2. [In this sense perh. influenced by D. hol hold of a ship,
    E. hold.] (Naut.) The frame or body of a vessel, exclusive
    of her masts, yards, sails, and rigging.
    [1913 Webster]
 
       Deep in their hulls our deadly bullets light.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Hull down}, said of a ship so distant that her hull is
    concealed by the convexity of the sea.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hull \Hull\, v. t. [imp. & p. p. {Hulled}; p. pr. & vb. n.
   {Hulling}.]
   1. To strip off or separate the hull or hulls of; to free
    from integument; as, to hull corn.
    [1913 Webster]
 
   2. To pierce the hull of, as a ship, with a cannon ball.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hull \Hull\, v. i.
   To toss or drive on the water, like the hull of a ship
   without sails. [Obs.] --Shak. Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hull
   n 1: dry outer covering of a fruit or seed or nut
   2: persistent enlarged calyx at base of e.g. a strawberry or
     raspberry
   3: United States naval officer who commanded the `Constitution'
     during the War of 1812 and won a series of brilliant
     victories against the British (1773-1843) [syn: {Hull},
     {Isaac Hull}]
   4: United States diplomat who did the groundwork for creating
     the United Nations (1871-1955) [syn: {Hull}, {Cordell Hull}]
   5: a large fishing port in northeastern England [syn: {Hull},
     {Kingston-upon Hull}]
   6: the frame or body of ship
   v 1: remove the hulls from; "hull the berries"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top