Search result for

hugo

(39 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hugo-, *hugo*
Possible hiragana form: ふご
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hugo Grotius (1583-1645)บรมครูทางกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ เป็นบุคคลแรกที่ได้ประกาศเสรีภาพของทะเล (Freedom of the Seas) ในตำราของท่านชื่อ Mare Liberumนักกฎหมาย รัฐบุรุษ และปรัชญาเมธีด้านมนุษยธรรมของเนเธอร์แลนด์ผู้นี้ ภายหลังเกิดมาได้ไม่กี่ปีก็ส่อให้เห็นว่าเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดอย่างน่า มหัศจรรย์ เขาเริ่มศึกษาวิชากฎหมายตั้งแต่มีอายุได้ 11 ขวบ ณ สถาบันศึกษาชั้นสูงแห่งเลย์เด็นในเนเธอร์แลนด์ และได้รับปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัย ณ เมืองออร์ลีนส์ ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อมีอายุได้เพียง 15 ปี โดยที่เป็นผู้ฝักใฝ่ในการเมือง เขาได้ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1618 ด้วยข้อหาทางการเมือง แต่ต่อมาใน ค.ศ. 1621 ได้หลบหนีไปยังประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ 1625 เขาได้แต่งตำรากฎหมายซึ่งถือกันว่าเป็นตำราอมตะชื่อว่า Jure Belli ac Pacis (แปลว่า เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสงครามและสันติภาพ) เป็นงานเขียนที่เหมาะกับสมัย และเขียนอย่างนักวิชาการอันเยี่ยมยอดที่สุดไม่มีใครเหมือนในสมัยนั้น และด้วยความรู้สึกที่รักความยุติธรรมอย่างแรงกล้าด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกจึงขนานนาม Hugo Grotius ว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายนานาชาติ (Father of the Law of Nations) [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What the hell's gotten into you, hugo?เป็นบ้าอะไรของนาย ฮิวโก้? The Beginning of the End (2008)
Are you ready for your meds, hugo?ฮิวโก้? The Beginning of the End (2008)
You all right there, hugo?ฮิวโก้? The Beginning of the End (2008)
Hello, hugo.ฮิวโก้ The Beginning of the End (2008)
You got yourself good and lost out here, hugo............ The Beginning of the End (2008)
Well, we're just gonna have to try our best, hugo, because if we can't talk him out of it...ฮิวโก้ เพราะถ้าเราไม่สามารถบอกพวกเขาเชื่อได้... The Beginning of the End (2008)
Where the hell you been, hugo?นายไปไหนมาวะ ฮิวโก้? The Beginning of the End (2008)
- they need you, hugo.ฮิวโก้ The Beginning of the End (2008)
So after I kick out hugo...แล้วหลังจากที่ผมเตะก้นฮิวโก้ออกไป... . Eggtown (2008)
If hugo knows,everybody knows.ถ้าฮิวโก้รู้ ทุกคนก็รู้ Eggtown (2008)
You're wearing Hugo and a new shirt.คุณใส่สูตรฮิวโก้ตัวใหม่ Emotional Rescue (2009)
His name is Hugo.เขาชื่อ ฮิวโก้ Hard-Hearted Hannah (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮูโก ชาเวซ[n. exp.] (Hūkō Chāwēs = Hūkō Chāwēt) EN: Hugo Chavez   FR: Hugo Chavez

CMU English Pronouncing Dictionary
HUGO    HH Y UW1 G OW0
HUGO    Y UW1 G OW0
HUGO'S    HH Y UW1 G OW0 Z
HUGO'S    Y UW1 G OW0 Z
HUGOTON    HH Y UW1 G OW0 T AH0 N
HUGOTON    Y UW1 G OW0 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hugo    (n) (h y uu1 g o)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
符号[ふごう, fugou] (n) สัญลักษณ์,เครื่องหมาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンライズ[, sanraizu] (n) (1) sunrise; (2) (See メロンパン) half-melon shaped bun (term used in the Chugoku area) [Add to Longdo]
暗黙の主語[あんもくのしゅご, anmokunoshugo] (n) understood subject [Add to Longdo]
意味上の主語[いみじょうのしゅご, imijounoshugo] (n) sense subject [Add to Longdo]
形式主語[けいしきしゅご, keishikishugo] (n) {ling} formal subject [Add to Longdo]
混種語[こんしゅご, konshugo] (n) hybrid term combining elements drawn from different languages [Add to Longdo]
主語[しゅご, shugo] (n,adj-no) {ling} subject; (P) [Add to Longdo]
主語助動詞倒置[しゅごじょどうしとうち, shugojodoushitouchi] (n) {ling} subject-auxiliary inversion [Add to Longdo]
守護[しゅご;すご(ok), shugo ; sugo (ok)] (n,vs,adj-no) (1) protection; safeguard; (n) (2) shugo (Kamakura or Muromachi period military governor) [Add to Longdo]
守護神[しゅごじん;しゅごしん, shugojin ; shugoshin] (n) guardian deity [Add to Longdo]
守護人[しゅごにん, shugonin] (n) (arch) guard; protector [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毕尼奥夫[Bì ní ào fū, ㄅㄧˋ ㄋㄧˊ ㄠˋ ㄈㄨ, / ] Hugo Benioff (1899-1968), CalTech seismologist [Add to Longdo]
雨果[Yǔ guǒ, ㄩˇ ㄍㄨㄛˇ, ] Hugo (name); Victor Hugo (1802-1885), French writer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハッシュ合計[はっしゅごうけい, hasshugoukei] hash total [Add to Longdo]
連結集合[れんけつしゅごう, renketsushugou] link set [Add to Longdo]
連結集合宣言[れんけつしゅごうせんげん, renketsushugousengen] link set declaration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hugo
   n 1: French poet and novelist and dramatist; leader of the
      romantic movement in France (1802-1885) [syn: {Hugo},
      {Victor Hugo}, {Victor-Marie Hugo}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 HUGO
     Holland User Group for OS/2 (org., user group, OS/2, Netherlands)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top