Search result for

homers

(97 entries)
(0.0442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homers-, *homers*, homer
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา homers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *homers*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
homer(โฮ'เมอะ) n. นักกวีชาวกรีกโบราณผู้ประพันธ์เรื่อง IliadและOdyssey

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Homeric epithetฉายาแบบโฮเมอร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Homeric simileอุปมาแบบโฮเมอร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, Burns!HomerDancin' Homer (1990)
-Homer?- HomerThe Way We Was (1991)
Then, write down where you go to school and your homeroom.ถ้างั้น คุณช่วยจดชื่อกับโรงเรียนของคุณให้หน่อยนะครับ Baby and I (2008)
Well, for the price of having a son who is the top of the class and a homeroom repนี่แหล่ะ, คือรางวัล สำหรับคนที่มีลูก ใครคือคนที่เรียนเก่งที่สุดในห้อง และเป็นหัวหน้าห้อง Baby and I (2008)
All that avails is flight." That's Homer.นั่นเป็นของ โฮมเมอร์ Breaking and Entering (2008)
Well, well, well. Almost the entire homeroom.ดีดี ลงชื่อกันทั้งห้องเลย High School Musical 3: Senior Year (2008)
- The Odyssey, by Homer.- มหากาพย์โอดิสซีย์ โดยโฮเมอร์ The Reader (2008)
- The Odyssey, by Homer.- มหากาพย์โอดิสซีย์ โดยโฮเมอร์ The Reader (2008)
Everyone believes Homer's subject is homecoming.ใครๆ ต่างเชื่อว่าประเด็นของโฮเมอร์ เกี่ยวกับเรื่องการกลับบ้าน The Reader (2008)
Berg, I don't mean to distract you, but we're meant to study Homer, not Sophie.เบอร์ก ฉันไม่ได้ตั้งใจจะขัดจังหวะเธอ แต่เรากำลังเรียนเรื่องโฮเมอร์ ไม่ใช่โซฟี The Reader (2008)
The Odyssey by Homerมหากาพย์โอดิสซีย์ โดยโฮเมอร์ The Reader (2008)
Homer?โฮมเมอร์ Public Enemies (2009)
Homer. Pete.ฮูเมอร์ พีท Public Enemies (2009)
$100,000. Simmer down, Homer.ได้เป็นแสนเลยนะ/ พูดเบาๆ หน่อย, ฮุลเมอร์ Public Enemies (2009)
Is Homer staying steady enough?นายว่าฮูลเมอร์ยังไหวอยู่ไหม Public Enemies (2009)
Homer's fine.ฮูลเมอร์ไหวอยู่ Public Enemies (2009)
Ask Homer.ถามฮูลเมอร์ซิ Public Enemies (2009)
Ask Homer what?ให้ถามอะไรเขาละ Public Enemies (2009)
Tomorrow morning, Homer, you and me will go to Reno, and everything will be fine.พรุ่งนี้เช้า ฮูลเมอร์ นายกับฉันไปรีโน ทุกอย่างจะต้องผ่านฉลุย Public Enemies (2009)
They're behind us. Let them have it, Homer!อยู่ข้างหลังนั่นไงยิงแม่งเลยฮูลเมอร์ Public Enemies (2009)
Homer! Homer!ฮูลเมอร์ ฮูลเมอร์ Public Enemies (2009)
I'm his homeroom teacher.ครูประจำชั้น Gokusen: The Movie (2009)
At the time, the current victim, Matsushita Yuriko, was Akiyoshi Kanako's homeroom teacher.ในตอนนั้นเหยื่อตัวจริงคือ มัทซึชิตะ ยูริโกะ อาจารย์ประจำชั้นของอาคิโยชิ คานาโกะ Episode #1.5 (2009)
And, the murder victim, Matsushita Yuriko...at the time she was Akiyoshi Kanako's homeroom teacher.และเหยื่อฆาตกรรม มัทสึชิตะ ยูริโกะ... ในตอนนี้... ...เธอเคยเป็นอาจารย์ประจำชั้นของอาคิโยชิ คานาโกะครับ Episode #1.5 (2009)
He's Shirakawa's homeroom teacher.เขาเป็นครูประจำชั้นของชิราคาวะ Orutorosu no inu (2009)
Even if there are homeroom teachers who kill, he doesn't look like the type who would.ถึงแม้ว่าจะมีครูประจำชั้นที่ฆ่าคน แต่เขาก็ดูไม่เหมือนคนแบบนั้นเลย Orutorosu no inu (2009)
Homerun!โฮมรัน Astro Boy (2009)
Homer, Wyatt and Tate.โฮเมอร์ ไวแอ็ต เท็ท Sex and the City 2 (2010)
April didn't bring any changes to our class, but it did bring a new face during homeroom.เดือนเมษายนไม่ได้ทำให้ห้องเราเปลี่ยนแปลงไป แค่มีอาจารย์ประจำชั้นหน้าใหม่เข้ามา Confessions (2010)
If a teacher as passionate as you had been his homeroom teacher,ถ้าได้อาจารย์ไฟแรงอย่างคุณมาเป็นอาจารย์ประจำชั้น Confessions (2010)
I tested my invention on our homeroom teacher with pleasing results.ผมทดสอบสิ่งประดิษฐ์กับครูประจำชั้นของเรา ...with pleasing results. Confessions (2010)
Yeah, after the kids in that homeroom.ใช่ ต่อจากพวกเด็กๆ ในคาบโฮมรูมนั่น Furt (2010)
We're gonna start homeroom.เราจะเริ่มโฮมรูมกันแล้ว From Me to You (2010)
Because you're the homeroom teacher.เพราะถึงยังไงนายก็เป็นครูประจำชั้น From Me to You (2010)
But the homerun just now, we should win, right?ถ้าตีโฮมรันได้ตอนนี้เราก็ชนะใช่มั๊ย From Me to You (2010)
The ringtoss is out of bart and homer dolls and team jacob ts.เกมส์ฺทอยห่วงยังขาดห่วง ขวด แล้วก็ทีมดูแล Brave New World (2010)
Because a picture of a dead girl with a choir boy quarterback would be a homerun for this club, wouldn't it?เพราะรูปเด็กสาวที่ตาย กับไควร์บอย ควอเตอร์แบ็ค จะเป็นโฮมรันของคลับนี้ ใช่มั้ย? Sudden Death (2010)
Would it be possible for me to meet Hong Tae Seong's old homeroom teacher?เป็นไปได้ไม๊ครับถ้าผมจะขอพบ อาจารย์ที่ปรึกษาของ ฮง แท ซอง Episode #1.6 (2010)
Homeroom is calculus. That's B-wing, room seven...ชั่วโมงโฮมรูม ห้องแคลคูลลัส อยู่ปีกตึกบีห้องที่ 7 I Am Number Four (2011)
But do you know Homer Lea? Yes.- แต่พวกเธอรู้จักโฮเมอร์ลีอาใช่ไหม 1911 (2011)
Where's Homer Lea? There.- โฮเมอร์ลีอาอยู่ตรงไหน 1911 (2011)
Homer.คุณซุน 1911 (2011)
Homer, when did you get here?ทำไมคุณถึงไม่บอกผมว่าจะมา 1911 (2011)
Um, did Lydia show up in your homeroom today?ลิเดีย อยู่ที่บ้านนายใช่มั้ย The Tell (2011)
36-year-old, non-smoking junior high science teacher started coughing blood in the middle of homeroom.อาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ อายุ 36 ปี ไม่สูบบุหรี่ ไอเป็นเลือดระหว่างคาบโฮมรูม The Dig (2011)
The funny thing is, when I thought about telling carly on Monday, it hit me that we might not be in the same homeroom anymore, which usually would make me worry.ที่สนุกคือ ตอนหนูคิดเรื่อง บอกคาร์ลี่วันจันทร์ เราอาจไม่อยู่ห้องเดียวกันก็ได้ ซึ่งคงทำให้หนูกังวล Forced Family Fun: Part 1 (2011)
Let's see-- as depicted in Homer's "Odyssey,"คิดก่อนนะ ตามที่โฮเมอร์บอกไว้ ในมหากาพย์โอดิสซี Countdown (2011)
Isn't he friends with Brian from homeroom?เพื่อนของไบรอัน จากโฮมรูมใช่ไหม? Heartbreak Hotel (2011)
Homer, sir.โฮเมอร์ ครับท่าน Battleship (2012)
Mozzie always said you were the best homer in the city.มอสซี่พูดเสมอว่า นายเป็นคนที่มีจริยธรรมที่สุดในเมือง Checkmate (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
homerAll students looked up to their homeroom teacher.
homerAll the students look up to their homeroom teacher.
homerEven Homer sometimes nods.
homerEven Homer sometimes nods. [Proverb]
homerFourth, my homeroom class in Japan included students of a wide range of abilities.
homerHe translated Homer from the Greek into English.
homerHomeroom teachers should make every effort to keep in touch with their students.
homerMr Tanaka, our homeroom teacher, got married.
homerMy homeroom teacher is the same age as my mother.
homerMy mother is to meet with my homeroom teacher tomorrow.
homerWe have a homeroom meeting for ten minutes every morning.
homerWho is their homeroom teacher?

CMU English Pronouncing Dictionary
HOMER    HH OW1 M ER0
HOMERS    HH OW1 M ER0 Z
HOMER'S    HH OW1 M ER0 Z
HOMERIC    HH OW0 M EH1 R IH0 K
HOMERUN    HH OW0 M R AH1 N
SCHOMER    SH OW1 M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Homeric    (j) (h ou1 m e1 r i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーチ[, a-chi] (n) (1) arch; (2) homerun (baseball); (P) [Add to Longdo]
アベックホームラン[, abekkuho-muran] (n) back-to-back homeruns (baseball) (wasei [Add to Longdo]
シシュフォス[, shishufosu] (n) Sisyphus, Sisuphos, Greek mythology, from Homer's Odyssey [Add to Longdo]
ホーマー[, ho-ma-] (n) homer (baseball); home run; (P) [Add to Longdo]
ホームルーム[, ho-muru-mu] (n) homeroom; (P) [Add to Longdo]
ランニングホーマー[, ranninguho-ma-] (n) running homer [Add to Longdo]
ロングホームルーム[, ronguho-muru-mu] (n) (See ホームルーム) long homeroom; occasional or periodic extra long registration class or assembly in a school (e.g. for activities not related to class work) [Add to Longdo]
一発[いっぱつ, ippatsu] (n-adv,n-t) (1) one shot; round; charge; (2) homerun (baseball); (P) [Add to Longdo]
猿も木から落ちる[さるもきからおちる, sarumokikaraochiru] (exp,v1) even monkeys fall from trees; anyone can make a mistake; pride comes before a fall; even Homer sometimes nods [Add to Longdo]
河童の川流れ[かっぱのかわながれ, kappanokawanagare] (exp) anyone can make a mistake; even Homer sometimes nods [Add to Longdo]
学活[がっかつ, gakkatsu] (n) (abbr) (See 学級活動) class activities; homeroom activities [Add to Longdo]
学級活動[がっきゅうかつどう, gakkyuukatsudou] (n) (See 学活) class activities; homeroom activities [Add to Longdo]
上手の手から水が漏れる[じょうずのてからみずがもれる, jouzunotekaramizugamoreru] (exp) (id) Even Homer sometimes nods [Add to Longdo]
担任[たんにん, tannin] (n,vs) (1) in charge (of something); (2) (abbr) (See 担任教師) homeroom teacher; (P) [Add to Longdo]
担任の先生[たんにんのせんせい, tanninnosensei] (n) homeroom teacher; form teacher [Add to Longdo]
担任教師[たんにんきょうし, tanninkyoushi] (n) homeroom teacher [Add to Longdo]
知者も千慮に一失[ちしゃもせんりょにいっしつ, chishamosenryoniisshitsu] (exp) (id) Even Homer sometimes nods [Add to Longdo]
褒める(P);誉める;賞める;称める[ほめる, homeru] (v1,vt) to praise; to admire; to speak well; (P) [Add to Longdo]
戛飛ばす;かっ飛ばす[かっとばす, kattobasu] (v5s,vt) to knock out (a homer); to slam [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊利亚特[Yī lì yà tè, ㄧ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄊㄜˋ, / ] Homer's Iliad [Add to Longdo]
奥德赛[Ào dé sài, ㄠˋ ㄉㄜˊ ㄙㄞˋ, / ] Homer's Odyssey [Add to Longdo]
奥迪修斯[Ào dí xiū sī, ㄠˋ ㄉㄧˊ ㄒㄧㄡ ㄙ, / ] Odysseus, hero of Homer's Odyssey [Add to Longdo]
荷马[Hé mǎ, ㄏㄜˊ ㄇㄚˇ, / ] Homer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
褒める[ほめる, homeru] loben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top