Search result for

hertas

(58 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hertas-, *hertas*, herta
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hertas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hertas*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He left a Chertape in the poolhouse one time.เขาเคยลืมเทปเพลงของแชร์ ที่สระน้ำหนนึงล่ะ Legally Blonde (2001)
Moscow suburban villages: Troparevo, Chertanovo, Medvedkovo and of course Cheremushki didn't think, that they will be immortalized on the same gruesome day, that they will be wiped off the face of the Earth.Die Dörfer bei Moskau, Troparjowo, Tschertanowo Medwedkowo, Beljaewo-Bogorodskoje Und natürlich Nowyje Tscherjomuschki ahnten nicht, dass sie die Unsterblichkeit erringen würden in jenen traurigen Tagen, als sie dem Erdboden gleichgemacht wurden. Ironiya sudby, ili S legkim parom! (1975)
When that happens, you want Jim-Bob tagging along after you?Wenn das passiert, willst du dann, dass Jim-Bob dir hinterhertappst? The Wedding: Part 1 (1976)
And it'd be going south on Hertado Street.Und er fährt südlich auf der Hertado Straße. The Jerk (1979)
They told us to feel around and see what's happening.Die sagten, wir sollten umhertasten, um zu sehen, was los ist. See No Evil, Hear No Evil (1989)
There's a sweater vest and a book bag.Und eine Strickweste und die Büchertasche. The Lorelais' First Day at Chilton (2000)
You can see that the storage tanks are nearly empty.Wie Sie hier sehen, sind unsere Speichertanks fast leer. The Other Side (2000)
There's the presentation, the circle, the curtsy, the fan dance.Da wäre die Begrüßung, die Vorstellung, dann der Knicks, der Fächertanz. Presenting Lorelai Gilmore (2001)
I'm sorry, but that fan dance was more than I could take.Tut mir Leid, aber der Fächertanz war mir doch zu heftig. Presenting Lorelai Gilmore (2001)
The fan dance was humiliating.Der Fächertanz war demütigend. Presenting Lorelai Gilmore (2001)
What's in the book bag?Was ist in der Büchertasche? The New Guy (2002)
It's a classic spin.Klassische Meinungsmachertaktik. King's Game (2004)
Hey, a fan dance.He, ein Fächertanz. Show Ghouls (2005)
I regret to inform you that tonight's fan dance is going to be cancelled.Der Fächertanz wird heute leider nicht stattfinden können. Show Ghouls (2005)
- Just be grateful it's not a fan dance.- Zum Glück keinen Fächertanz. Show Ghouls (2005)
- Hey, you took my book bag. I need that.- Du hast meine Büchertasche, brauche ich. Blame Booze and Melville (2005)
Hey, you took my book bag again.Hey, du hast meine Büchertasche schon wieder. (Lorelai ruft aus) Blame Booze and Melville (2005)
- My book bag.- Meine Büchertasche. But I'm a Gilmore! (2005)
I'm afraid to even ask about Victory over Japan Day.Dann erübrigt sich wohl meine Frage nach dem Weltnichtrauchertag. You, Me and Dupree (2006)
You can take cover by the large storage tanks at the north end of the field.Du kannst bei den großen Speichertanks am Nordende des Feldes in Deckung gehen. Day 5: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2006)
Well, she carried these book bags.Na ja, sie hat immer diese Büchertaschen geschleppt. Normal Adolescent Behavior (2007)
-No, they switched my class.- Es gab einen Fächertausch. Pilot (2008)
Repeated attempts to access storage tanks will result in contamination.Wiederholte Versuche, auf den Speichertank zuzugreifen, werden in Kontamination resultieren. The Other Woman (2008)
Repeated attempts to access storage tanks... will result in contamination.Wiederholte Versuche, auf den Speichertank zuzugreifen, werden in Kontamination resultieren. The Other Woman (2008)
I bought two new book bags for you.Ich hab euch neue Büchertaschen gekauft. Aftershock (2010)
Look at the new book bags Mom bought you.Das sind aber schöne Büchertaschen. Aftershock (2010)
- Herta.- HertaAbsolution (2010)
But I caught him in the act.Abericherwischteihn auf frischerTat. Treehouse of Horror XXI (2010)
But the only weapon we have is my fan dance. Hmm.Aber die einzige Waffe, die wir haben, ist mein Fächertanz. A Clockwork Origin (2010)
I'm sorry, Herta.Es tut mir leid, HertaDeliverance (2010)
I'm sorry, Herta.Es tut mir Leid, HertaDeliverance (2010)
But I do know you, Herta.- Aber ich kenne dich, HertaDeliverance (2010)
We are getting old, Herta.Wir werden alt, HertaDeliverance (2010)
I need to know you'll never use it, Herta.Du musst mir versichern, dass du es nie verwenden wirst, HertaDeliverance (2010)
There is no book, is there, Herta?Es gibt gar kein Buch, oder, HertaDeliverance (2010)
- Herta.- Herta... Absolution (2010)
Herta, I could kiss you right now if I wasn't afraid you would gouge out both of my eyes and bite through my windpipe if I got close enough.Herta... ich könnte dich jetzt küssen, wenn ich nicht Angst haben müsste, dass du meine beiden Augen ausbohren... und meine Luftröhre durchbeißen würdest, wenn ich dir zu nahe kommen würde. Absolution (2010)
I'm sorry, Herta.Es tut mir leid, HertaAbsolution (2010)
We can always buy one and share.Wir können eines kaufen und es dann hin und hertauschen. It's Gonna Kill Me, But I'll Do It (2011)
I bought him Herta Müller.Ich habe ihm Herta Müllergekauft. Child's Pose (2013)
I think it's worth getting to know him, even if it's just on visiting days.Ich denke das ist es wert ihn kennenzulernen, selbst wenn es nur an Besuchertagen ist. Runaway (2013)
I have visitation today.Ich habe Besuchertag heute. Fool Me Once (2013)
They're finally giving us our own Visitors' Day.Die gönnen uns endlich einen Besuchertag. Blue on Blue (2013)
It is the final hour of the government's first Visitors' Day.Es ist die letzte Stunde des Besuchertages. Blue on Blue (2013)
Ben. Were you at Visitors' Day?Ben, warst du beim Besuchertag? Blue on Blue (2013)
Dodee, Visitors' Day was not about saying hello to your families.Der Besuchertag diente nicht dazu, den Familien Hallo zu sagen. Blue on Blue (2013)
- I saw your daughter at Visitors' Day.- Sie war beim Besuchertag. Blue on Blue (2013)
Carter found his body by the dome where we had Visitors' Day.Carter fand seine Leiche an der Kuppel, wo der Besuchertag stattfand. The Endless Thirst (2013)
How good is your fan dance?Wie gut ist Ihr Fächertanz? Murder Most Scandalous (2013)
Have you ever fan danced before, Miss Fisher?Haben Sie schon jemals einen Fächertanz getanzt, Miss Fisher? Murder Most Scandalous (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
HERTA    HH ER1 T AH0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
umhertasten | umhertastend | tastet umher | tastete umherto fumble | fumbling | fumbles | fumbled [Add to Longdo]
Fächertaube {f} [ornith.]Victoria Crowned Pigeon [Add to Longdo]
Kichertaube {f} [ornith.]Javanese Collared Dove [Add to Longdo]
Seebohmbuschsänger {m} [ornith.]Seebohm's Feathertailed Warbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イーサトーク[, i-sato-ku] (n) {comp} EtherTalk [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
明孝陵[Míng xiào líng, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄥˊ, ] Ming tombs in Nanjing, tomb of founding Ming emperor Zhu Yuanzhang 朱元璋, a World Hertage site [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イーサトーク[いーさとーく, i-sato-ku] EtherTalk [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top