Search result for

herman

(39 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herman-, *herman*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fishermann. ชาวประมง,คนจับปลา,เรือจับปลา
hollerith, dr. hermanเป็นชาวอเมริกัน เกิด ค.ศ.1860 ตาย ค.ศ.1929 เป็นผู้คิดเอาวิธีนำเอาระบบบัตรเจาะรูมาใช้ในการบันทึกข้อมูลลงในบัตร โดยเลียนแบบจากบัตรของแจ็กการ์ด (Jacquard) ซึ่งเคยใช้วิธีการนี้ควบคุมการให้ลายและพิมพ์สีลงบนผ้า ฮอลเลอริทได้สร้างรหัสสำหรับบัตรเจาะรูขึ้น แล้วจึงนำข้อมูลถ่ายลงบนบัตรเพื่อนำไปให้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่าน เครื่องมือประดิษฐ์ของฮอลเลอริทนี้ได้นำมาใช้ในงาประมวลผลและรายงานผลสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1890 ซึ่งทำให้ทราบผลลัพธ์เร็วขึ้นมาก โดยสามารถทำเสร็จภายในเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น ในปัจจุบัน การเจาะบัตรเพื่อส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์นั้นเกือบจะไม่มีแล้ว เพราะล้าสมัย
washerman(วอช'เชอะเมิน) n. คนซักเสื้อผ้า,คนรับจ้างซักเสื้อผ้า pl. =washermen, Syn. laundryman

English-Thai: Nontri Dictionary
fisherman(n) ชาวประมง,คนหาปลา,คนจับปลา,มีนกร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Tu hermanos puto!" mother fucker!เป็นไงบ้างล่ะ ไอ้ห่าราก Death Race (2008)
At Hermannstadt.ที่เฮอร์มานน์สตัดท์ The Reader (2008)
-Los Pollos Hermanos?ผมชอบทานหน้าอกไก่ทอด Phoenix (2009)
And Gustavo Fring of Los Pollos Hermanos.อ้อ ขอบคุณมากครับ ท่านสุภาพบุรุษ คือผู้ระดมทุนโดยการออกหุ้นขายให้ประชาชน ในปีนี้ ABQ (2009)
I've got it. Hey, hang tough, hermano. My, my.ฉันทำเอง Hello, Dexter Morgan (2009)
- Herman Stolefish, just across the street ...- Herman Stolefish เพิ่งข้ามถนนมา The Lovely Bones (2009)
Herman is 80 years old. - I followed him to the supermarket.Herman เขาอายู80แล้วนะ ผมตามเข้าไปที่ซุปเปอร์มาร์เกต The Lovely Bones (2009)
Hey, you like Pollos Hermanos?เฮ้ คุณชอบทานไก่ทอดร้านโปล์ลอสไหม I See You (2010)
I was going to name him Hermann Von Helmholtz but he's so zazzy.แต่เขาช่างน่าหมั่นเขี้ยว The Zazzy Substitution (2010)
Remember your hamster, Herman?/ จำหนูแฮมสเตอร์ของลูกได้มั้ย? Vampires Suck (2010)
Well, hermano, does he have your precious report?ไง น้องชาย เขามีรายงานที่ล้ำค่าของนายหรือเปล่าล่ะ Spider and the Fly (2010)
Es tiempo, hermano.เป็นเวลาของพี่แล้วล่ะ Spider and the Fly (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวประมง[n.] (chāopramong) EN: fisherman   FR: pêcheur [m]
กางเกงเล [n. exp.] (kāngkēng lē) EN: fisherman pants   
คนตกเบ็ด[n.] (khon tok bet) EN: fisherman   FR: pêcheur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HERMAN    HH ER1 M AH0 N
HERMANN    HH ER1 M AH0 N
HERMANS    HH ER1 M AH0 N Z
HERMAN'S    HH ER1 M AH0 N Z
HERMANCE    HH ER1 M AH0 N S
HERMANNS    HH ER1 M AA0 N Z
HERMANSEN    HH ER1 M AH0 N S AH0 N
HERMANSON    HH ER1 M AH0 N S AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
エルマン[, eruman] (n) Herman [Add to Longdo]
フィッシャーマン[, fissha-man] (n) fisherman [Add to Longdo]
フィッシャーマンズセーター;フィッシャーマンセーター[, fissha-manzuse-ta-; fissha-manse-ta-] (n) fisherman's sweater [Add to Longdo]
鵜飼い;鵜飼[うかい;うがい, ukai ; ugai] (n) (1) cormorant fishing; (2) cormorant fisherman [Add to Longdo]
鵜匠[うしょう;うじょう, ushou ; ujou] (n) cormorant fisherman [Add to Longdo]
海人;海士;蜑[あま, ama] (n) (1) (esp. 海人, 海士) (See 海女) male diver; (2) (esp. 海人, 蜑) fisherman [Add to Longdo]
漁り;漁[すなどり, sunadori] (n,vs) (1) fishing; collecting shells; (2) fisherman [Add to Longdo]
漁業者[ぎょぎょうしゃ, gyogyousha] (n) fisherman [Add to Longdo]
漁師[りょうし, ryoushi] (n,adj-no) (sens) fisherman; (P) [Add to Longdo]
漁船員[ぎょせんいん, gyosen'in] (n) fisherman [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赫尔曼[Hè ěr màn, ㄏㄜˋ ㄦˇ ㄇㄢˋ, / ] Herman or Hermann (name) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Herman
      n 1: United States jazz musician and bandleader (1913-1987)
           [syn: {Herman}, {Woody Herman}, {Woodrow Charles Herman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top