Search result for

herd

(102 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herd-, *herd*, her
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
herd[VT] ต้อน (ฝูงสัตว์)
herd[N] ฝูงสัตว์, Syn. flock, group, pack
herd[VI] รวมกลุ่ม, See also: รวมตัว
herd[N] คนเลี้ยงสัตว์, See also: คนต้อนฝูงสัตว์, Syn. shepherd
herdsman[N] คนเลี้ยงปศุสัตว์, See also: เจ้าของปศุสัตว์, Syn. herder
herd together[PHRV] รวมเป็นกลุ่ม, See also: รวมกันเป็นฝูง
herd of elephant[N] โขลงช้าง, See also: โขลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
herd(เฮิร์ด) n. ฝูงสัตว์,ฝูงคน,กลุ่มคน,คนเลี้ยงสัตว์. -Phr. (The herb สามัญชน) vi.รวมเป็นกลุ่ม vt. เลี้ยงสัตว์,นำเป็นกลุ่มไป
herder(เฮอ'เดอะ) n. คนเลี้ยงปศุสัตว์,ผู้คุมคุก,พัศดี
herdman(เฮิร์ด'เมิน) n. คนเลี้ยงปศุสัตว์, Syn. herdsman -pl. herdmen
herdsman(เฮิร์ดซฺ'เมิน) n. คนเลี้ยงปศุสัตว์, Syn. herder -pl. herdsmen
goatherd(โกท'เฮิร์ด) n. ผู้ดูแลแพะ,คนเลี้ยงแพะ
sheepherder(ชีพ'เฮิร์ดเดอะ) n. ผู้เลี้ยงแกะ., See also: shepherding n.,adj.
shepherd(เชฟ'เฟิร์ด) n. คนเลี้ยงแกะ,ผู้ดูแลคนอื่น,พระ,บาทหลวง. vt. เลี้ยงแกะ,เฝ้าดูอย่างระมัดระวัง,ดูแล,นำทาง,ชี้ทาง,แนะนำ,ให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณ (ศาสนา) , (กีฬาฟุตบอล) ประกบคู่ต่อสู้. -Phr. (The good shepherd พระเยซูคริสต์), Syn. guide,he
shepherd dogn. สุนัขเลี้ยงแกะ., Syn. sheep dog

English-Thai: Nontri Dictionary
herd(n) ฝูงสัตว์,ฝูงชน
herd(vi) ต้อนสัตว์,รวมกลุ่ม,เลี้ยงสัตว์
herder(n) คนเลี้ยงสัตว์,พัศดี
herdsman(n) คนเลี้ยงสัตว์
cowherd(n) คนเลี้ยงวัว
shepherd(n) คนเลี้ยงแกะ,พระ,บาทหลวง
shepherd(vt) เฝ้าดู,เลี้ยงแกะ,ชี้ทาง,ให้คำปรึกษา,แนะนำ
shepherdess(n) หญิงบ้านนอก,หญิงเลี้ยงแกะ
swineherd(n) คนเลี้ยงหมู

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You herded, feeble creatures, destined for our pleasureคุณฝูง, สรรพสิ่งที่สร้างอ่อนเพลีย,\ Ndestined สำหรับความยินดีของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We've herded those Clown bastards onto Route 5.เราไล่ต้อนไอ้พวกคลาวน์ ให้มันวิ่งไปตามถนนสายที่ 5 Akira (1988)
I herded sheep with him.ต้อนฝูงแกะมากับมันด้วย Of Mice and Men (1992)
And then they were herded down a big corridor... to bunkers with Stars of David on the doors, and signs that said "Bath and Inhalation Room."แล้วก็ถูกต้อนมาที่ระเบียงใหญ่ หน้าหลุมหลบภัยที่มีตราดาวเดวิด กับป้าย "ห้องอาบ-อบ" Schindler's List (1993)
That's his herd right up the hill.อาจจะมีพวกเขาอยู่บนเขานั่น. Ice Age (2002)
Please. I was returning him to his herd.ได้โปรด ฉันจะพาเขากลับไปคืนพวกเขา. Ice Age (2002)
I'll help you bring it to its herd, but leave me alone after that.ฉันจะช่วยพาเขาไปหาเผ่าของเขาให้, แต่อย่ามายุ่งกับเราอีก. Ice Age (2002)
That's whatyou do in a herd.นั่นเป้นสิ่งที่จะนายทำเพื่อฝูง. Ice Age (2002)
I don't know aboutyou guys, but we are the weirdest herd I've ever seen.ฉันไม่รู้เรื่องพวกนาย, แต่พวกเราเป็นฝูงที่เพี้ยนที่สุดเท่าที่เคยพบ. Ice Age (2002)
You're out of the herd.นายอกไปจากฝูงเลย. Ice Age (2002)
That's whatyou do in a herd.นั่นเป็นสิ่งที่นายทำกับฝูง. Ice Age (2002)
BST trade name Posilac is being used in more than a quarter of the dairy herds in the United States according to Monsanto.ตามข้อมูลของมอนซานโต (ข่าวไอทีเอ็น อังกฤษ) BST หรือที่มีชื่อการค้าว่า โพซิแลค เป็นฮอร์โมนที่ใช้ใน การเลี้ยงวัวโคนมถึงหนึ่งในสี่ของสหรัฐอเมริกา The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
herdThe cowboys rounded up the herd of cattle.
herdElephants came in large herds. [Prob. bad translation to Japanese]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เลี้ยงสัตว์[N] herdsman, Example: เกษตรผู้เลิ้ยงสัตว์มักพาสัตว์ออกไปกินหญ้ากลางทุ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีหน้าที่ให้อาหาร เอาใจใส่ดูแลสัตว์
โขลง[CLAS] herd (of elephant), See also: horde, Syn. ฝูง, Example: ช้างป่าโขลงนี้ดุร้ายมาก, Thai definition: ลักษณนามเรียกฝูงช้าง
ต้อน[V] herd, See also: drive, round up, assemble, flock, Syn. ไล่, Example: ลุงมากำลังต้อนไก่ให้เข้าเล้า เพราะเย็นมากแล้ว, Thai definition: สกัดกั้นให้ไปตามที่ต้องการ, ไล่ไปโดยวิธีกันไม่ให้แตกฝูง
กวาดต้อน[V] herd, See also: move forcibly, Syn. ต้อน, Example: แม่ทัพนายกองพม่ากวาดต้อนชาวบ้านหมู่บ้านบางระจันไปเป็นเชลย, Thai definition: รวบรวมคนหรือสัตว์พาหนะเป็นต้น เอามาเป็นของตน
โจมทัพ[N] herd of war elephants, See also: war-elephant troop, Thai definition: พลช้างเหล่าหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กเลี้ยงแกะ[n.] (dek līeng kae) EN: shepherd boy   FR: berger [m]
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm   FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f]
ฝูง[n.] (fūng) EN: [classifier : flocks, herds]   FR: [classificateur : troupeaux]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people   FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]
ฝูงแพะ[n. exp.] (fūng phae) EN: flock of goats ; herd of goats   FR: troupeau de chèvres [m]
ฝูงสัตว์[n. exp.] (fūng sat) EN: herd   FR: troupe [f] ; harde [f] ; troupeau [m]
หัวหน้าฝูง[n. exp.] (hūanā fūng) EN: chief of a herd of animals   
จ่าฝูง[n.] (jā fūng) EN: herd leader ; pack leader   
โจมทัพ[n.] (jōmthap) EN: herd of war elephants ; war-elephant troop ; elephant batallion   
โคบาล [n.] (khōbān) EN: cowboy ; cowman ; cattleman ; cowpoke ; cowhand ; cowherd   

CMU English Pronouncing Dictionary
HERD    HH ER1 D
HERDS    HH ER1 D Z
HERDT    HH ER1 T
HERDA    HH EH1 R D AH0
HERDED    HH ER1 D AH0 D
HERDER    HH EH1 R D ER0
HERDAL    HH EH1 R D AH0 L
HERDER    HH ER1 D ER0
HERDERS    HH ER1 D ER0 Z
HERDING    HH ER1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
herd    (v) (h @@1 d)
herds    (v) (h @@1 d z)
herded    (v) (h @@1 d i d)
herding    (v) (h @@1 d i ng)
herdsman    (n) (h @@1 d z m @ n)
herdsmen    (n) (h @@1 d z m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herd {m}; Küchenherd {m} | Herde {pl}stove; cooker | stoves [Add to Longdo]
Herd {m} (aus Eisen)range [Add to Longdo]
Herd {m}hearth; fireside [Add to Longdo]
Herdboden {m}hearth [Add to Longdo]
Herde {f} | Herden {pl}herd | herds [Add to Longdo]
Herde {f} (Schafherde); Schar {f} | Herden {pl} | in der Herde leben | mit der Herde laufenflock | flocks | to live in herds | (just) follow the herd [Add to Longdo]
Herden {f}; Schar {f} | Herden {pl}; Scharen {pl}drove | droves [Add to Longdo]
Herdentier {n}gregarious animal [Add to Longdo]
Herdfeuer {n}open hearth [Add to Longdo]
Herdplatte {f}hotplate [Add to Longdo]
Herdwagenofen {m}trolley (hearth) kiln; bogie hearth kiln [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シェパード[, shiepa-do] (n) (1) shepherd; (2) (See ジャーマンシェパード) German sheperd; (P) [Add to Longdo]
シェパードチェック[, shiepa-dochiekku] (n) shepherd's check [Add to Longdo]
ジャーマン・シェパード・ドッグ[, ja-man . shiepa-do . doggu] (n) (See シェパード) German shepherd dog [Add to Longdo]
ジャーマンシェパードドッグ[, ja-manshiepa-dodoggu] (n) (See シェパード) German shepherd dog [Add to Longdo]
セパード[, sepa-do] (n) shepherd [Add to Longdo]
一群[いちぐん, ichigun] (n) (1) group; flock; crowd; herd; (2) wide expanse (of flowers) [Add to Longdo]
一群れ[ひとむれ, hitomure] (n) (1) group; flock; crowd; herd; (2) wide expanse (of flowers) [Add to Longdo]
一叢[ひとむら, hitomura] (n) copse; crowd; herd [Add to Longdo]
一網打尽[いちもうだじん, ichimoudajin] (exp,n) (a) big haul; roundup; wholesale arrest; catching the whole herd with one throw [Add to Longdo]
横並び現象[よこならびげんしょう, yokonarabigenshou] (n) herd instincts [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǔ, ㄩˇ, ] herd; stag; buck [Add to Longdo]
牧民[mù mín, ㄇㄨˋ ㄇㄧㄣˊ, ] herdsman [Add to Longdo]
马群[mǎ qún, ㄇㄚˇ ㄑㄩㄣˊ, / ] herd of horses [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ろ, ro] HERD, SCHMELZOFEN, HOCHOFEN [Add to Longdo]
群れ[むれ, mure] Herde, Gruppe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Herd \Herd\, n. [OE. hirde, herde, heorde, AS. hirde, hyrde,
   heorde; akin to G. hirt, hirte, OHG. hirti, Icel. hir?ir, Sw.
   herde, Dan. hyrde, Goth. ha['i]rdeis. See 2d {Herd}.]
   One who herds or assembles domestic animals; a herdsman; --
   much used in composition; as, a shepherd; a goatherd, and the
   like. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Herd \Herd\, v. i. [imp. & p. p. {Herded}; p. pr. & vb. n.
   {Herding}.] [See 2d {Herd}.]
   1. To unite or associate in a herd; to feed or run together,
    or in company; as, sheep herd on many hills.
    [1913 Webster]
 
   2. To associate; to ally one's self with, or place one's self
    among, a group or company.
    [1913 Webster]
 
       I'll herd among his friends, and seem
       One of the number.          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To act as a herdsman or a shepherd. [Scot.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Herd \Herd\ (h[~e]rd), a.
   Haired. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Herd \Herd\ (h[~e]rd), n. [OE. herd, heord, AS. heord; akin to
   OHG. herta, G. herde, Icel. hj["o]r[eth], Sw. hjord, Dan.
   hiord, Goth. ha['i]rda; cf. Skr. [,c]ardha troop, host.]
   [1913 Webster]
   1. A number of beasts assembled together; as, a herd of
    horses, oxen, cattle, camels, elephants, deer, or swine; a
    particular stock or family of cattle.
    [1913 Webster]
 
       The lowing herd wind slowly o'er the lea. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   Note: Herd is distinguished from flock, as being chiefly
      applied to the larger animals. A number of cattle, when
      driven to market, is called a drove.
      [1913 Webster]
 
   2. A crowd of low people; a rabble.
    [1913 Webster]
 
       But far more numerous was the herd of such
       Who think too little and who talk too much.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       You can never interest the common herd in the
       abstract question.          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   {Herd's grass} (Bot.), one of several species of grass,
    highly esteemed for hay. See under {Grass}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Herd \Herd\, v. t.
   To form or put into a herd.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 herd
   n 1: a group of cattle or sheep or other domestic mammals all of
      the same kind that are herded by humans
   2: a group of wild mammals of one species that remain together:
     antelope or elephants or seals or whales or zebra
   3: a crowd especially of ordinary or undistinguished persons or
     things; "his brilliance raised him above the ruck"; "the
     children resembled a fairy herd" [syn: {ruck}, {herd}]
   v 1: cause to herd, drive, or crowd together; "We herded the
      children into a spare classroom" [syn: {herd}, {crowd}]
   2: move together, like a herd
   3: keep, move, or drive animals; "Who will be herding the cattle
     when the cowboy dies?"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Herd [heːrt] (n) , s.(m )
   cooker; hearth; range
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top