Search result for

hera

(115 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hera-, *hera*
Possible hiragana form: へら
English-Thai: Longdo Dictionary
aromatherapy(n) สุคนธบำบัด หรือการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอม
cryotherapy(n) การบำบัดด้วยความเย็น เช่น In Poland cryotherapy has become a popular treatment for rejuvenating., Cryotherapy is another way to treat prostate cancer besides surgery or radiation.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
herald[VT] ป่าวประกาศ, See also: ประโคมข่าว, Syn. announce, proclaim
herald[N] ผู้ประกาศ, See also: ผู้ส่งข่าวสาร, Syn. announcer, messenger

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
herald(เฮอ'เริลดฺ) n. ผู้ถือสาร,ผู้นำก่อน,สิ่งที่นำก่อน,ผู้ป่าวประกาศ. vt. ประกาศ,แถลง,แจ้งให้ทราบ,เป็นลาง, Syn. envoy
heraldry(เฮอ'เริลดฺรี) n. ตราประจำตระกูล,เครื่องอิสริยาภรณ์ของทหาร., See also: heraldist n.
chemotherapyn. เคมีบำบัด-chemotherapist n.
cheralite(เชอ'ระไลท) n. แร่ชนิดหนึ่ง
furtherance(เฟอ'เธอะเรินซฺ) n. การก้าวต่อไปข้างหน้า,การส่งเสริม,การผลักดัน, Syn. advancement,drive
indecipherable(อินดีไซ' เฟอระเบิล) adj. ซึ่งอ่านไม่ออก, ซึ่งแปลไม่ออก, เข้าใจยาก., See also: inde
massotherapy(แมสโซเธอ'ระพี) n. นวดบำบัด., See also: massotherapist n.
occupational therapyอาชีวะบำบัด
peripheral deviceรอบข้างอุปกรณ์รอบข้างหมายถึง อุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้คุ้มประโยชน์ เช่น จอภาพ, เมาส์, แผงแป้นอักขระ, เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ, หน่วยบันทึกทั้งนอกและในตัวเครื่อง รวมตลอดไปถึงไมโครโฟนมีความหมายเหมือน peripheral equipment
peripheral equipmentบริภัณฑ์รอบข้างหมายถึง อุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้คุ้มประโยชน์ เช่น จอภาพ, เมาส์, แผงแป้นอักขระ, เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ, หน่วยบันทึกทั้งนอกและในตัวเครื่อง รวมตลอดไปถึงไมโครโฟนมีความหมายเหมือน peripheral device

English-Thai: Nontri Dictionary
herald(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้แจ้งข่าว,นายพิธี,ผู้ถือสาร
herald(vt) แจ้งข่าว,ประกาศ,แถลง
heraldic(adj) เกี่ยวกับผู้สื่อข่าว,เป็นพิธีการ,เกี่ยวกับการประกาศ
heraldry(n) ตราประจำตระกูล,เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของทหาร
furtherance(n) ความคืบหน้า,ความก้าวหน้า,การส่งเสริม,การผลักดัน
therapeutic(adj) ทางการรักษา,ในทางอายุรเวท,เกี่ยวกับการบำบัดโรค
therapy(n) การรักษาโรค,อายุรเวท,การบำบัดโรค

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heraldryเครื่องหมายประจำตระกูล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This union heralds a new dawn for the Kingdom. A new beginning...ป่าวประกาศออกไปว่า อรุณรุ่ง สำหรับอาณาจักร จะเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ Beauty and the Beast (2009)
When do I start at the Herald?ผมจะเริ่มงานที่เฮรัลด์เมื่อไหร่ Shanghai (2010)
In Berlin, I played the part of a journalist with Nazi sympathies and I was doing it again at the Shanghai Herald.ในเบอร์ลิน ผมเล่นบทนักหนังสือพิมพ์ โปรนาซี ..ผมจะเล่นบทนั้นอีกครั้งที่เซี่ยงไฮ้เฮรัลด์ Shanghai (2010)
Paul Soames, Shanghai Herald.พอล โซเมส เซี่ยงไฮ้เฮรัลด์ Shanghai (2010)
So how does a writer for the Shanghai Herald get asked to the German Consulate?ตกลง... ..อีท่าไหนนักเขียนจากเซี่ยงไฮ้เฮรัลด์ ถึงได้รับเชิญมาสถานฑูตเยอรมัน Shanghai (2010)
You know, the first article I ever wrote for the Herald was about your mother.รู้มั๊ย บทความแรกที่ฉันเขียน ให้เฮรัลด์นี่ก็คือเรื่องแม่ของหนู Shanghai (2010)
It'll be in the Globe and the Herald.ตอนนี้, แหล่งข่าวได้บอกกับดิฉันว่า สงสัยเรื่องนี้อาจจะมีใครบางคน... Edge of Darkness (2010)
I'm going to the Globe, the Herald, tell them... my daughter came to talk about Northmoor.เพราะว่าเธอมีนายที่กระตุ้นมากใช่ไหม ? ดิฉันเสียใจในเรื่องของคุณ และต้องขอโทษที่มาที่นี่ Edge of Darkness (2010)
Some herald that as a victory.บางคนว่า นั่นคือชัยชนะ .. Shadow Games (2010)
Although, the "Fairview Herald" had a different take.แต่ว่า แฟร์วิวเฮรัลด์คิดต่างออกไปนะ The Glamorous Life (2010)
# Hark the herald angels sing ## ยินเสียงประกาศจากเหล่าทวยเทพ# Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
My brother Vince. Publishers of Haven Herald.- พี่ชายผม วินซ์ ผมอยู่กับ หนังสือพิมพ์ ฮาเวน เฮรอล Butterfly (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heraHaving scattered the enemy before me and triumphantly returned, this is how they would herald me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกริ่น[V] herald, See also: pre-announce, hint, assume, imply, Example: ราษฎรได้ร่วมใจกันเกริ่นถึงความปรารถนา ที่จะเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านขึ้นเป็น มหาราช มานานแล้ว, Thai definition: บอกเป็นนัยให้รู้ล่วงหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุรศาสตร์[n.] (āyurasāt) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics   FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f] ; pathologie [f] ; thérapeutique [f]
กายภาพบำบัด[n. exp.] (khāiyaphāpbamtat) EN: physical therapy ; physiotherapy   FR: physiothérapie [f]
การบำบัดจิตใจ[n. exp.] (kān bambat jitjai) EN: psychotherapy   
การโคลนนิงเพื่อการรักษา[n. exp.] (kān khlōnning pheūa kān raksā) EN: therapeutic cloning   FR: clonage thérapeuthique [m]
กะทันหัน = กระทันหัน[adj.] (kathanhan = krathanhan) EN: sudden ; abrupt ; unheralded ; unexpected   FR: soudain ; imprévu ; brusque ; non annoncé
เคมีบำบัด[n.] (khēmībambat) EN: chemotherapy   FR: chimiothérapie [f]
กิจกรรมบำบัด[n. exp.] (kitjakam bambat) EN: occupational therapy   
มหานิกาย[n. prop.] (Mahānikāi) EN: Maha Nikaya sect ; Thai sect of Theravada Buddhism   
นักอาชีวบำบัด[n. exp.] (nak āchīwabambat) EN: occupational therapist   
นิกาย[X] (nikāi Hinayān) EN: Hinayana ; Theravada buddhism   FR: bouddhisme hinayana ; bouddhisme du Petit véhicule ; bouddhisme theravada

CMU English Pronouncing Dictionary
HERA    HH IH1 R AH0
HERALD    HH EH1 R AH0 L D
HERALDS    HH EH1 R AH0 L D Z
HERALD'S    HH EH1 R AH0 L D Z
HERALDED    HH EH1 R AH0 L D AH0 D
HERALDIC    HH EH0 R AE1 L D IH0 K
HERALDRY    HH EH1 R AH0 L D R IY0
HERALDING    HH EH1 R AH0 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
herald    (v) (h e1 r @ l d)
heralds    (v) (h e1 r @ l d z)
heralded    (v) (h e1 r @ l d i d)
heraldic    (j) (h e1 r a1 l d i k)
heraldry    (n) (h e1 r @ l d r ii)
heralding    (v) (h e1 r @ l d i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
減らす[へらす, herasu] Thai: ลดลง English: to decrease (vi)
減らす[へらす, herasu] Thai: ย่อขนาด English: to diminish
減らす[へらす, herasu] Thai: ลดให้น้อยลง

German-Thai: Longdo Dictionary
heraus(adv) บ่งชี้ทิศทางออกข้างนอกของผู้พูด เช่น Heraus mit dir! ออกไปซะ
Zunge heraushängen lassen(jargon) (สุนัข)ห้อยลิ้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herablassung {f}condescension [Add to Longdo]
Herabsetzung {f}decrement [Add to Longdo]
Herabsetzung {f}detraction [Add to Longdo]
Herabsetzung {f}; Streichung {f}; Kürzung {f}; Senkung {f}abatement [Add to Longdo]
Heraldik {f}; Wappenkunde {f}heraldry [Add to Longdo]
Herannahen {n}approach [Add to Longdo]
Heraufbeschwören {n}; Evokation {f}evocation [Add to Longdo]
Herausbildung {f}forming; development [Add to Longdo]
Herausforderer {m}challenger [Add to Longdo]
Herausforderung {f}challenge [Add to Longdo]
Herausforderung {f} | Herausforderungen {pl}defiance | defiances [Add to Longdo]
Herausforderung {f} | Herausforderungen {pl}provocation | provocations [Add to Longdo]
Herausgeber {m}anthologist [Add to Longdo]
Herausgeber {m}publisher [Add to Longdo]
Herausgeber {m}; Herausgeberin {f} | Herausgeber {pl}; Herausgeberinnen {pl}editor | editors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えへらえへら[, eheraehera] (adv) meaninglessly (laugh); (laugh) hollowly [Add to Longdo]
しっぺ返し;竹箆返し;竹篦返し[しっぺがえし;しっぺいがえし(竹箆返し;竹篦返し), shippegaeshi ; shippeigaeshi ( take hera kaeshi ; take sukigushi kaeshi )] (n) returning tit for tat; retaliating [Add to Longdo]
すり減らす;擦り減らす;磨り減らす[すりへらす, suriherasu] (v5s,vt) to wear away; to rub down; to abrade [Add to Longdo]
へらへら[, herahera] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) frivolous [Add to Longdo]
アイソトープ治療[アイソトープちりょう, aisoto-pu chiryou] (n) isotope therapy [Add to Longdo]
アキヘラザメ[, akiherazame] (n) deep-water catshark (Apristurus profundorum, species found in the Atlantic) [Add to Longdo]
アニマルセラピー;アニマル・セラピー[, animaruserapi-; animaru . serapi-] (n) animal therapy [Add to Longdo]
アラメヘラザメ[, arameherazame] (n) Apristurus fedorovi (Federov's catshark, a species from Japan) [Add to Longdo]
アロマ[, aroma] (adj-na) (1) aroma; (2) class; style; elegance; (3) (abbr) (See アロマセラピー) aromatherapy [Add to Longdo]
アロマを焚く[アロマをたく, aroma wotaku] (exp,v5k) to burn aromatherapy oils; to diffuse aromatherapy oils [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先锋[xiān fēng, ㄒㄧㄢ ㄈㄥ, / ] herald; pioneer, #7,122 [Add to Longdo]
报晓[bào xiǎo, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄠˇ, / ] herald the break of day, #78,419 [Add to Longdo]
赫拉[Hè lā, ㄏㄜˋ ㄌㄚ, ] Hera (wife of Zeus), #85,460 [Add to Longdo]
赫拉克利特[Hè lā kè lì tè, ㄏㄜˋ ㄌㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄧˋ ㄊㄜˋ, ] Heraclitus (535-475 BC), pre-Socratic philosopher, #119,574 [Add to Longdo]
赫拉特[Hè lā tè, ㄏㄜˋ ㄌㄚ ㄊㄜˋ, ] Herat (city in Afghanistan), #122,589 [Add to Longdo]
赫拉特省[Hè lā tè shěng, ㄏㄜˋ ㄌㄚ ㄊㄜˋ ㄕㄥˇ, ] Herat province of Afghanistan, #174,166 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ペリフェラル[ぺりふぇらる, periferaru] peripheral [Add to Longdo]
周辺[しゅうへん, shuuhen] circumference, outskirts, environs, (computer) peripheral [Add to Longdo]
周辺ノード[しゅうへんノード, shuuhen no-do] endpoint node, peripheral node [Add to Longdo]
周辺節点[しゅうへんせってん, shuuhensetten] endpoint node, peripheral node [Add to Longdo]
周辺装置[しゅうへんそうち, shuuhensouchi] peripheral equipment, peripheral device [Add to Longdo]
端点[たんてん, tanten] anchor, endpoint node, peripheral node [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下げる[さげる, sageru] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
下す[くだす, kudasu] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
下ろす[おろす, orosu] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
下ル[さがる, sagaru] herabhaengen, fallen [Add to Longdo]
俊傑[しゅんけつ, shunketsu] herausragende_Persoenlichkeit [Add to Longdo]
出す[だす, dasu] herausnehmen, abschicken [Add to Longdo]
取り出す[とりだす, toridasu] herausnehmen [Add to Longdo]
呼び出す[よびだす, yobidasu] herausrufen, laden, vorladen, zitieren [Add to Longdo]
抜く[ぬく, nuku] herausziehen;, beseitigen;, auslassen, weglassen;, ueberholen;, einnehmen, erobern [Add to Longdo]
挑む[いどむ, idomu] herausfordern, provozieren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hera
   n 1: queen of the Olympian gods in ancient Greek mythology;
      sister and wife of Zeus remembered for her jealously of the
      many mortal women Zeus fell in love with; identified with
      Roman Juno [syn: {Hera}, {Here}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 hera
   ivy
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Hera [hera]
   Hera
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top